• No results found

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLANEARBETE GÅNGLÅTEN B315, RUD 760:43 GÖTEBORGS STAD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLANEARBETE GÅNGLÅTEN B315, RUD 760:43 GÖTEBORGS STAD"

Copied!
9
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

111-076

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLANEARBETE GÅNGLÅTEN B315, RUD 760:43

GÖTEBORGS STAD

Göteborg 2011-05-27 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB

Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A

412 65 GÖTEBORG Tel 031-723 73 00

Handläggare: Jörgen Jonasson Tel 031- 723 73 48 jorgen.jonasson@tellstedt.se

Granskare: Thomas Östergren Tel 031- 723 73 21 thomas.ostergren@tellstedt.se

Org nr 55 64 54-0861

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1  ORIENTERING ... 2

2  RAPPORT ÖVER UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... 2 

2.1  Nu utförda undersökningar ... 2 

2.2  Redovisning ... 2

3  BESKRIVNING AV GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ... 3 

3.1  Topografi mm ... 3 

3.2  Geotekniska förhållanden ... 3 

3.4  Geohydrologi ... 4 

3.4  Sättningar ... 4

4  GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER ... 4 

4.1  Planerad byggnation ... 4 

4.2  Grundläggning ... 5 

4.3  Stabilitetsförhållanden ... 5

6  SCHAKTNING ... 5 

(3)

111-076

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLANEARBETE GÅNGLÅTEN B315, RUD 760:43

GÖTEBORGS STAD

1 ORIENTERING

På uppdrag av Göteborgs Egnahems AB, har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat projekt.

Syftet är att bestämma områdets geotekniska förutsättningar inför ny detaljplan.

2 RAPPORT ÖVER UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1 Nu utförda undersökningar

Undersökningarna utfördes under maj 2011 med borrbandvagn Geotech 604 enligt följande:

Slb -Slagsondering i 11 punkter

Tr -Trycksondering i 9 punkter

Skr -Skruvprovtagning i 8 punkter, störd provtagning

Vb -Vingsondering i 1 punkt.

Sonderingspunkterna samt vissa markpunkter har mätts in med GPS, understödd av SWEPO:s fasta referensstationer. Koordinatsystem, SWEREF 99 12 00.

2.2 Redovisning

Fältarbetet redovisas, förutom i denna rapport i:

● bilaga 1 Provtabell, skruvprovtagning

● ritning G-1 Sonderingsplan, skala 1:500

● ritning G-2 Sonderingsresultat sektioner, skala 1:200

(4)

3 BESKRIVNING AV GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.1 Topografi mm

Det undersökta området är beläget öster om Grimmereds industriområde längs Lergöksgatan i Västra Frölunda. Området utgörs vid undersökningstillfället av

asfalterade parkeringsplatser med mellanliggande gräsytor. Marken sluttar åt söder, och marknivåerna inom det undersökta området varierar mellan ca +34,5 och ca +31,5.

Bild 1. Ungefärligt läge för det undersökta området.

3.2 Geotekniska förhållanden

De redovisade sonderingsdjupen är uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna, således kan mäktigheterna variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

Sonderingsstopp har erhållits mellan ca 0,6 – 9,0 meter under markytan. De största djupen hittas i undersökningsområdets södra del, vid borrpunkt 5, 6 och 7. De minsta djupen hittas i områdets mellersta del, vid punkt 3, 4, 10, 11, 12 samt vid punkt 1.

Jordarterna inom det undersökta området utgörs översiktligt av mulljord och sand som underlagras av lera.

Ytlagret består i skruvprovtagningspunkt 6, 7, 9 och 13 av mulljord med en mäktighet på 0,2-0,3 meter. I övriga skruvprovtagningspunkter består ytlagret av grusig sand under asfaltbeläggningen. Ytlagrets mäktighet och sammansättning varierar

förmodligen inom området.

(5)

Sand (friktionsjord) hittas med varierande mäktighet som grusig sand i

provtagningspunkt 1, 2, 3, 11 och 13 på 0,0-1,2 meters djup. Sand finns också i skruvprovtagningspunkt 6 och 7 mellan 0,2-0,9 meters djup. I provtagningspunkt 13 hittas siltig finsand 3,0–4,0 meters djup.

Silt (mellanjord) hittas i undersökningspunkt 9 på ca 2,4–3,0 meters djup. I den övre delen av siltskiktet finns inslag av humusmaterial. Detta kan vara en del av

återfyllnadsmassor/omrörda massor.

Lera (kohesionsjord) är den dominerande jordarten i den södra delen av området. Den hittas i skruvprovtagningspunkt 6, 7 och 13 på djup från ca 1 m och nedåt. Överst finns en torrskorpebildning med en mäktighet som varierar mellan ca 1 och 2 meter.

Lera, som möjligen kan vara lokalt uppfyllt material hittas i punkt 9, i områdets norra del.

Uppmätta skjuvhållfasthetsvärden, se vingsonderingsdiagram ritning G-2, varierar mellan ca 10-12 kPa, 4-9 m under befintlig markyta i sonderingspunkt 7. Vattenkvoten i leran varierar mellan 23 och 30 % (provtagningspunkt 2 och 13).

Berget har inte undersökts i denna utredning, men stopp mot sten block eller berg har erhållits vid slagsondering i samtliga punkter utom 5 och 7.

Se bilaga 1 för mer detaljerad information om jordlagerföljden.

3.4 Geohydrologi

Vid undersökningstillfället 2011-05-11 installerades grundvattenrör i punkt 8 och 13 (se ritning G1). För hittills avlästa grundvattennivåer, se ritning G2, där de benämns GW8 och GW13.

Grundvattennivån fluktuerar med årstiderna.

3.4 Sättningar

Jordarternas sättningsegenskaper har inte undersökts och får tills vidare anses som normalkonsoliderade. Detta innebär att varje lastökning ger upphov till sättningar.

Vid grundläggning enligt föreslagna metoder, kommer dock endast marginella sättningar uppstå.

4 GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER 4.1 Planerad byggnation

Inom detaljplaneområdet planeras det att uppföras ett antal flerbostadshus och/eller radhus. Byggnadernas lägen är i skrivande stund preliminära.

(6)

4.2 Grundläggning

Innan grundläggningsarbeten påbörjas, är det viktigt att all mulljord, gammalt fyllnadsmaterial samt annat material, vilket är otjänligt för grundläggningen, först schaktas bort. Marken fylls sedan upp eller schaktas av ytterligare till erforderlig grundläggningsnivå.

Fyllnadsmaterialet ska utföras med friktionsmaterial från tabell CE/1, Anläggnings AMA 07 och packas enligt tabell CE/4, Anläggnings AMA 07.

I områdets södra del, se ungefärlig gräns på ritning G-1, är jorddjupen ojämna och jordlagren utgörs huvudsakligen av lös lera och planerade byggnader skall därför stödgrundläggas inom detta område. Det innebär pålar/plintar till fast botten eller berg.

Pålarna slås till godkänt stopp i friktionsmaterialet, eller till berg. Vid plint- eller pålgrundläggning ska bottenbjälklagen utföras fribärande.

I övriga delar av området där jorddjupen är 0,5 till 2,0 meter rekommenderas urgrävning till orört friktionsmaterial (morän) eller berg. Även sprängning kan komma att bli

nödvändig för att skapa rätt grundläggningsförutsättningar i de delar med mindre

jorddjup. Där undersprängning utförs ska detta ske med minst 0,5 meter under planerad grundläggningsnivå.

Om golvvärme ska installeras bör plattan isoleras undertill med minst 0,3 meter

cellplast. Kabel- och röranslutningar till byggnader bör göras flexibla för att kunna ta upp eventuella sättningsskillnader.

Inom området och runt byggnaderna är det viktigt att det sörjs för en rätt dimensionerad och utformad dränering.

4.3 Stabilitetsförhållanden

Då markytan är i det närmaste horisontell inom lerområdet, föreligger ingen risk för stabilitetsproblem. Den lokala stabiliteten måste dock beaktas vid djupare schakter inom detta område.

5 SCHAKTNING

Släntlutningarna för schaktningsarbeten är oftast till stor del beroende av väderleken och hur stor nederbörden är samt grundvattennivån och bör därför bedömas för rådande förhållanden på plats.

Alla schaktningsarbeten utförs med fördel under perioder med lite nederbörd och låga grundvattennivåer.

Göteborg 2011-05-27

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd Geoteknik och Mätteknik

Jörgen Jonasson

(7)

Projekt Gånglåten Bilaga 1 Projektnummer: 111-076

Datum:

Utförd aIP/JJ

Provtagn Provtag Vattenyta Vatten Tjälfarlig Konflyt

2011-05-18

Borrhål Provtagn.- nivå

Provtag.-

metod Jordart Vattenyta

mumy

Vatten- kvot %

Tjälfarlig.- klass

Konflyt- gräns (%)

1 0,0-1,0 Skr grusig SAND

2 0,0-1,0 Skr grusig SAND

1,0-1,6 LERA 30

3 0 0 0 7 Skr grusig SAND 3 0,0-0,7 Skr grusig SAND

6 0,0-0,2 Skr MULLJORD

0,2-0,9 SAND

0,9-2,0 TORRSKORPELERA

2,0-2,5 LERA torrskorpekaraktär

2,5-3,0 LERA

7 0 0-0 2 Skr MULLJORD 7 0,0-0,2 Skr MULLJORD

0,2-0,9 SAND

0,9-2,0 TORRSKORPELERA

2,0-2,5 LERA torrskorpekaraktär

2,5-3,0 LERA

9 0,0-0,3 Skr MULLJORD

0,3-1,0 FYLLNING grus, sand

1,0-1,6 TORRSKORPELERA

1,0 1,6 TORRSKORPELERA

1,6-2,0 LERA torrskorpekaraktär 2,0-2,4 LERA (fyllning?)

2,4-2,6 SILT, humus

2,6-3,0 SILT 13

11 0,0-0,7 Skr grusig SAND

13 0,0-0,2 Skr MULLJORD 0,2-1,2 grusig SAND

1,2-2,0 TORRSKORPELERA 25

2,0-3,0 TORRSKORPELERA 29

3,0-4,0 siltig FINSAND 23

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A

412 65 GÖTEBORG

Tel 031-723 73 00. Fax 031-335 81 09 E-post info@tellstedt.se

(8)
(9)

References

Related documents

Trust in particular is known to be a prerequisite for positive interpretation of other partnering organizations’ behavior (cf. In other words, with trust, members might view

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

[r]

Följer inte något annat av delägarlagets beslut, av dessa stadgar eller av någon annan lag, får en delägare utan de andra delägarnas samtycke eller utan tillstånd av

För åren 2015–2018 uppgår de planerade omstruktureringskostnaderna inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård till 3,5 miljarder kronor. Omställningskostnaderna är

• 14 mkr i rabatter kopplat till det statliga stödet - lägre hyresintäkter med 7 mkr under Q2.. • 99 % av hyrorna för

• Statligt hyresstöd till vissa branscher: 10 Mdkr varav fastighetsbranschen står för.. 50 % och staten för

Taylors formel används bl. vid i) numeriska beräkningar ii) optimering och iii) härledningar inom olika tekniska och matematiska områden... Vi använder Maclaurins serie

Jeho knihu Big Sur jsem četla v období tkaní své první tapiserie a spojení těchto prožitků je pro mne nezapomenutelnou fází života, za kterou jsem velmi

We recommend to the Annual General Meeting of shareholders that the income statements and balance sheets of the Parent Company and the Group be adopted, that the profit for the

Styrelsen för AarhusKarlshamn fastställde vid sitt sam- manträde den 28 februari 2006 hur koncernens verk- samhet ska delas in i primära och sekundära segment. Koncernens verksamhet

BioInvents framtida intäktsströmmar förväntas primärt komma från samarbetsavtal knutna till de egna läkemedels- projekten i form av licensavgifter, milstolpsersättningar,

WeSC håller ett relativt litet lager för de produkter som WeSC avser sälja i den egna detaljistverksamheten samt för den mindre bulkor- der (cirka tio procent av total order)

Förutom studerandekåren, som finns till för alla studeranden vid Novia, finns även lokala studerandeföreningar (läs mer om de olika föreningarna på s.16) som ordnar sitzar och

We aim to make the study life as fun and pleasant as possible through events, contact with other student associations, as well as through local advocacy for students. If you spot

Okulärbesiktning av området samt geotekniska fältundersökningar gjorda inom denna undersökning ligger till grund för bedömning av områdets jordlagerföljd.. Området består

U sedmi ukázek tohoto žánru z deseti uvedených se neobjevuje ilustrace. Aspoň malá ilustrace článek oživí, což je hlavně pro dětskou četbu důležité. Kiplingův Mauglí

A study is being conducted to develop aluminide alloys based on Fe3Al with an optimum combinatiori o f strength, duc- tility, and corrosion resistance for use a3

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som

Utbildningsdagarna var tänkta som en del av arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen till skolsköterska och början på dialogen mellan handledare och student, handledare och

Aims To study if previous GH treatment for short stature in TS, and for strengthening bone in postmenopausal osteoporosis, leads to an improved HRQoL and

Regarding the involvement of the Nordic states in the media industries, we will look at three different indicators. These are: 1) the financing of the public service compa- nies;

olika plattformar regelbundet så påminns kontakterna och vännerna ideligen om företaget utan att det är reklam i traditionell mening. Genom att konsulterna