• No results found

Att jobba i ett team

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Att jobba i ett team"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Att jobba i ett team

(2)

Teamet

(3)

Varför ett TEAM

• I gruppen finns de kompetenser som behövs

• Det finns ett mångfacetterat kommunikationsmönster

• Feedback inom ledarstaben

• Vi skapar två goda utvecklingsmiljöer, vi gör varandra bra

• Lättare att bryta mönster (kulturer)

• Vi är en stötteaparat för varandra och spelarna

(4)

Förebyggandet och omhändertagandet av skador/sjukdomar kräver en genomtänkt kommunikation (för att alla skall må bra och känna sig behövda och viktiga)

Läkare Rehab

Matilda Lundblad Jan Andblad Sg,50 %

Lars Götfelt FT 100 % Johan Meldo Sg, 30 %

Peter Östlund PSk 30 %

Magnus Hellman Driessen (Fys tränare)

Manager Spelartruppen

Magnus Haglund

Tränare ca 25 spelare Janne Mian

Mance Miljanovic

Materialförvaltare

Målvaktstränare Stefan Ågren/Reima Haukka

Gert Hansen Administration

Jan Ryrlén

(5)

Agent/

Rådgivare

Vänner/

bekanta

Familj/

respektive Sociala

medier

Nättbilagor Traditionell

media

Allmän publik/

fans

Andra klubbar

Sponsorer Tränar teamet

(6)

Vad krävs i ett ledarteam

Någon med kunskap inom Fysiologi

Någon som kan Psykologi

Någon som kan ta Konflikter

• Någon som kan fotboll som anfall, försvar, taktik, övningsval, målvaktsträning mm

• Någon som kan administrera

Någon som kan Kommunikation, externt och internt

Någon som kan skapa en vi anda…….mm

Skapa ett TEAM av medarbetare som är bättre än vad du är och

(7)

Det dåliga ledarskapet

• Enfaldigt och envist

• Ej inbjudande för varken stab eller spelare, inga frågor, står utanför

• En övertro på sig själv

• Rädsla (för att misslyckas)

• Stort ego

• Ser inte kompetenser hos andra

• Hämmar utvecklingen i bägge grupper

(8)

Det goda ledarskapet

• Skapar sitt team utifrån sina behov

• Lyfter människor i sin omgivning

• Har en rak och ärlig kommunikation

• Är en god lyssnare

• Är en inspiratör

• Har höga krav på sig själv och andra

• Envishet

• Är en god människa

(9)

Tankemodell

Vision, syfte mål. Tränings-/spelidé

Kommuniceras på träningar, samlingar och media Värdegrunder

Kompetenser mjuka och hårda

Vet varför och vad ta reda på hur

(10)

Hur?

• Observera-Fråga

• Analysera

• Agera

(11)

Observera

(12)

Teamledaren bör

(om han vet vem han är)

• Ta reda på utbildning

• Tidigare erfarenheter

• Fotbollskompetens

• Mjuka värden (kommunikation, utbildning, konflikthantering, lojalitet mm)

• Se hur alla agerar i olika situationer

• Lyssna

(13)

Leta efter avvikande beteenden

• Registrera hierarkier och grupperingar

• Se spelarens beteende i grupp, själv, på planen och i omklädningsrummet

• Integrera med spelarna i deras miljö

• Styr så lite som möjligt

• Anteckna och dokumentera

• Ha en tidsram

• Börja med ledargruppen

I gruppen

(14)

Analysera

(15)

Analysera

• Hur kan jag använda mitt team

• Vart skall kompetenserna placeras

• Vilka roller skall varje enskild individ ha

• Är det så jag vill ha det?

• Kort sikt och lång sikt (drömteamet)

• Behöver vi kompletteras

(16)

• Vad klar med vad vi vill ta gruppen

• Hur ser strukturen ut i gruppen, vem/vilka leder gruppen, vem/vilka påverkar

gruppen i rätt respektive fel riktning

• Behöver vi extern hjälp ex vis Idrotts psykolog

• Skapa en handlingsplan med konsekvenser

Skapa ett regelverk utifrån observationer

• Styr de individuella samtalen (spelaren skall prata)

• Ta reda på så mycket fakta som möjligt bakom problemen

I gruppen

(17)

Agera

(18)

Agera

• Berätta vad du förväntar dig av varje individ

• Tala om för varje individ vad du ser för styrkor respektive svagheter

• Visa vägen, vart skall vi (mål)

• Kom överens och låt inga frågetecken

hänga kvar

(19)

• Förändra i Hierarkierna ex lagkapten, andra aktiviteter, petningar

• Ta de individuella samtalen, utgå från vad jag ser…

• Kom gemensamt fram till ett

förhållningssätt till verksamheten och skaka hand på det

• Tydlighet

• Repetition

• Förberedda

• Ha en trappmodell klar, håll igen

I gruppen

(20)

?

(21)

Tack för att ni lyssnade och skapa ett bra ledarteamen

References

Related documents

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd anger inga värden för när ljud från olika bullerkällor ska anses vara störande ljud i arbetslivet.. Sådana regler finns

I denna avslutande del kommer vi att reflektera och diskutera kring de aspekter som har berört vårt syfte och frågeställningar. I slutsatsen har vi kommit fram till att nätmobbning

 Exponera dig för starkt artificiellt ljus (2 000–6 000 lux) eller dagsljus på morgonen (under arbetsskiftets sista timmar från kl. 5, på hemvägen eller innan du går och

Avsikten med föreläsningen blir därför att ge chefer och medarbetare kunskaper och metoder för att dels själva må bra vid förändringar och dels hjälpa andra att

Detta kan vara svårt att genomföra i vissa fall, eftersom många patogener har ett stort antal värd- växter eller för att det finns flera raser av dessa patogener som angriper

I Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket 2012) står att: 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta

Vid ett upphörande har Göteborgs universitet inte längre rätt att tillgängliggöra Verket på Göteborgs universitets domän på Internet och skall med omedelbar verkan avlägsna

Då teorin om Warm Glow Giving poängterar att vi skänker pengar på grund av att vi mår bra av det, känslor som i tidigare experiment har visat sig öka vid frivilliga