IsoleringNEXT GENERATION INSULATION

Full text

(1)

Isolering

NEXT GENERATION INSULATION

Augusti 2016

(2)

3 2

Utmaningen

Energifrågan har stort infl ytande på den framtida politiken i Europa. Den påverkar miljön, transporter, konkurrenskraft och inte minst byggandet. Både bostäder och övriga byggnader spelar en viktig roll, då de förbrukar mer energi än andra sektorer. Fyrtio procent av Europas energiförbrukning och en tredjedel av växthusgasutsläppen kommer från byggnader.

Målet för EU och medlemsstaterna är att halvera CO2-utsläppen till år 2050. Om vi vill förvandla vårt samhälle till ett energieffektivt och CO2-neutralt samhälle så spelar energismarta byggnader en viktig roll. Genom att använda energisparande material och tekniker kan de fl esta byggnader minska sin energiförbrukning och sina CO2-utsläpp till en bråkdel av dagens nivåer, och därmed minska den påverkan som byggnader har på vår miljö.

Vakuumisolering

För att ytterligare tillmötesgå behovet av slanka konstruktioner, har Kingspan Insulation utvecklat . En serieproducerad vakuumisolering med högt värmemotstånd och minimal tjocklek. Kingspan erbjuder lösningar på isoleringsproblem, där förutsättningarna är brist på utrymme eller krav på minimal förändring.

Kingspan är en vakuumisoleringspanel (VIP), vars isoleringsvärde är upp till tre gånger bättre än befi ntliga isoleringsmaterial av hög kvalitet och upp till fem gånger bättre än andra traditionella isoleringsmaterial. Detta är en markant förbättring, och markerar ett radikalt steg i förändringen av termisk prestanda: Nästa generations isolering!

Lösningen

Kraven på energiprestanda stramas åt i allt högre grad och allt oftare blir lösningen en förbättrad isolering av klimatskalet. Något som är bra, då högre isoleringsvärden minskar en byggnads energibehov under hela dess livslängd. Detta utan att behöva vare sig tillsyn, underhåll eller service. Högre krav på isolering kommer dock – om vi inte kan hitta nya lösningar – att leda till mer

komplicerade och tjockare konstruktioner.

Isoleringsmaterial av hög kvalitet och med bättre isolervärden fi nns redan på marknaden, men i vissa konstruktioner, till exempel vid renovering av befi ntliga byggnader, behövs en ny, tunnare produkt. Denna teknik fi nns nu på marknaden.

Introduktion Nästa Generations Isolering

Kingspan 0,007 W/m.K

Kingspan Kooltherm®

0,020 W/m.K Kingspan ThermaTM

0,022 W/m.K

Jämfört med ett RD-värde på 2,857 (m²·K/W)

(3)

De första kommersiella tillämpningarna av VIP

VIP tas fram för att användas i kylskåp, frysar och kylväskor.

VIPs utmärkta termiska prestanda resulterar i den tunnaste möjliga

lösningen för många temperaturreglerade tillämpningar.

Vakuumteknikens historia

Första laboratorievakuumet framställs

1643 framställer Evangelista Torricelli vakuum för första gången på ett laboratorium, och andra experimentella tekniker utvecklas som en följd av hans teorier om atmosfäriskt tryck.

1643

1892

Första

vakuumisoleringspanelen (VIP)

Den första vakuumisoleringspanelen (VIP) framställs. En patentansökan lämnas in för en porös kärna omsluten av gummi. Efter det undersöks andra material för kärnan och höljet.

1930

VIP godkänns i USA

Det amerikanska departementet för bostäder och stadsutveckling undersöker marknadspotentialen för användningen av VIP i bostadsbyggandet. Studien pågår i tre år och kommer fram till att VIP är en "genomförbar och viktig" lösning för att utveckla energieffektiva byggnader.

1999

Termosen uppfinns

Termosen uppfinns av Sir James Dewar. Vakuumisoleringspaneler är baserade på samma princip som termosen – vakuumet säkerställer att ingen konvektion och ledning uppkommer, vilket ger en utmärkt termisk prestanda.

1970

2005

Kingspan Insulation lanserar

VIP lanseras brett i byggbranschen av Kingspan Insulation. Med ett λD-värde på 0,007 W/m.K, tillhandahåller Kingspan ett högt isoleringsvärde med minimal tjocklek.

2013 2014

Vakuumisoleringspaneler blir populärare i Europa

VIP blir i allt större utsträckning populära i Tyskland, Schweiz och Skandinavien, där de används i ett antal olika tillämpningar, som golv och fasad.

Ny

-produktionslinje

Installationen av en ny,

revolutionerande –

produktionslinje slutförs. Den nya produktionslinjen tillverkar VIP, som kan

tillgodose ett isoleringsvärde som är upp till fem gånger bättre än andra traditionella isoleringsmaterial.

(4)

7 6

Kingspan består av en mikroporös kärna som är innesluten av ett tunt, gastätt hölje. På så sätt uppnås en extremt hög isoleringseffekt med extremt tunn isoleringstjocklek.

Med ett λD-värde på 0,007 W/m.K tillhandahåller Kingspan ett isoleringsvärde som är upp till fem gånger bättre än andra traditionella isoleringsmaterial.

Om det hanteras korrekt och skyddas mot skador, tillhandahåller Kingspan ett hållbart isoleringsvärde under byggnadens hela livslängd. Kingspan

VIP erbjuder lösningar för de tillfällen det fi nns lite eller inget utrymme.

Applikationer

Kingspan fi nns som system för olika isoleringsapplikationer, både för nybyggnation och renovering.

Systemen inkluderar Kingspan flex- och Kingspan fix paneler, som används som utfyllnadspaneler och för att kunna fästa systemen mekaniskt.

Systemen kommer med en beredningstjänst. Detta för att säkerställa att Kingspan används så effektivt som möjligt i tillgängligt utrymme.

Följande applikationer fi nns:

Kingspan Golvsystem

Kingspan Taksystem

Kingspan Balkong- och Terrassystem

Kingspan Takkupesystem

Kingspan Fasadsystem

Kingspan Curtain wall-system

Kingspan kan också användas i diverse andra applikationer. För mer information, kontakta vårt lokala säljkontor eller besök www.optim-r.eu.

Design Service

Kingspan isoleringssystem levereras med en stödjande ritningstjänst som utnyttjar Kingspan

och Kingspan fl ex/fi x till fullo i alla projekt. En första ritning tas fram snabbt och effektivt, för kundens godkännande. En ritning som visar storleken på antalet och placeringen av Kingspan

-panelerna. Den kommer även att ange storleken på, antalet och placeringen av flex/fix-panelerna som behövs.

För mer information, kontakta vårt säljkontor (se baksidan).

Vad är ? System

flex Kingspan

Kingspan

Exempelritning av Kingspans Balkong- och Terrassystem

Egenskap Värde

Längd (mm) 300 - 600*

Bredd (mm) 300 - 1200*

Densitet 180 - 210 kg/m3

Korttidshållfasthet vid 10 % ≥ 150 kPa kompression

(EN 826)

Temperaturintervall -40 °C till +80 °C Återvinning

≥ 90% återvinningsbar (i andel av vikt)

Termiska egenskaper

Värmekonduktivitet

λD-värde (W/m·K) (EN 12667)

0,007 Värmemotstånd

Isoleringstjocklek* RD-värde

(mm) (m2·K/W)

20 2,85

25 3,55

30 4,25

40 5,70

50 7,10

60 8,55

70 10,00

80 11,40

* För avvikande mått, kontakta vårt säljkontor

Tekniska data

(5)

Försäljning och kundtjänst

Kontakta vår försäljningsavdelning för prisuppgifter och vid beställning. Du kan också kontakta oss för varuprov eller dokumentation. Du kan nå oss från måndag till fredag, kl. 08.00-16.00.

Försäljningskontor i Sverige

Göteborg Aminogatan 34 431 53 Mölndal Tel: +46 (0)31 13 50 50 E-post: info@kingspanisolering.se

Stockholm Turebergs allé 2 191 62 Sollentuna Tel: +46 (0)8 582 480 00 E-post: info@kingspanisolering.se

De fysiska och kemiska egenskaperna hos produkter från Kingspan Insulation AB representerar genomsnittliga värden. Dessa värden innehåller normala toleranser och har inhämtats genom allmänt accepterade testmetoder. Kingspan Insulation AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen, de tekniska detaljerna och montageinstruktionerna etc. som ingår i denna dokumentation har publicerats i god tro och gäller avsedda tillämpningsområden för produkter och tjänster från Kingspan Insulation AB.

Bilderna i dokumentationen är endast avsedd som allmän beskrivning och för att visa en av flera möjliga tillämpningar. Kingspan Insulation AB kan inte garantera att beskrivna tillämpningsområden uppfyller lokala föreskrifter. Rekommendationer för användare bör verifieras beträffande lämplighet och överensstämmelse med faktiska krav, specifikationer samt gällande lagar och föreskrifter.

För andra tillämpningar och användarvillkor erbjuder Kingspan Insulation AB en teknisk konsultationstjänst som bör rådfrågas vid användning av produkter som inte uttryckligen beskrivs i den här dokumentationen. Kontrollera att din dokumentation är aktuell genom att kontakta Kingspan Insulations marknadsavdelning.

Kontaktuppgifter

Teknisk support

Kingspan Insulation har en av branschens mest tekniskt avancerade supporttjänster. Företaget erbjuder fullständig support helt kostnadsfritt både vid ny- och ombyggnation.

Kingspan Insulations teknikavdelning uppdaterar hela tiden sina kunskaper inom byggtrender, konstruktionsmetoder och utveckling av byggnadsvaror. Detta görs för att säkerställa att alltid kunna erbjuda de senaste inom rådgivning och tjänster.

Tillgängliga tjänster:

• R- och U-värdesberäkningar.

• Rådgivning vid val och produktinformation om Kingspan Insulations fullständiga sortiment av isoleringsprodukter.

• Rådgivning beträffande installation och förankring för alla tillämpningsområden och produkter.

• Specifikations- och konstruktionsrådgivning.

• Tjänster inom takfallsritningar.

E-post: info@kingspanisolering.se

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34 SE-431 53 Mölndal Tel: +46 (0)31 13 50 50

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :