• No results found

15.1. Reviderad taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15.1. Reviderad taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-10-23

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 3

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0490 KS-1

Diariekod: 115 Kommunstyrelsen

Reviderad taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar ny taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-23.

2. Den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

3. Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till översynen av

budgetanvisningarna för budget 2021 – 2023.

Sammanfattning

I 6 § i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter anges att avgift får tas ut för kontrollen.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2019-10-22, § 113, föreslagit att timavgiften höjs från 1 200 kronor till 1 400 kronor.

Bakgrund

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.

Enligt lagen om foder och animaliska biprodukter har kommunerna ett visst ansvar för att kontrollera att lagen följs. Syftet med kontrollen är att

säkerställa att animaliska biprodukter och därav framställda produkter hanteras i enlighet med gällande regelverk, detta för att framför allt undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till skada.

I 6 § i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter anges att avgift får tas ut för kontrollen.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2019-10-22, § 113, föreslagit att timavgiften höjs från 1 200 kronor till 1 400 kronor.

Godkänt dokument, 2019-10-28, Per Törnvall

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-10-23

Dnr 2019/0490 KS-1 Sidan 2 av 3

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV). Denna möjlighet har tidigare funnits men togs bort 1 januari 2018 med anledning av en dom från mark- och miljödomstolen (MMD) som angav att fullmäktige inte får delegera ändringar i sådana taxor där det i lag anges att de ska beslutas av kommunfullmäktige. MMD:s beslut överklagades dock och mark- och miljööverdomstolen beslutade att, med ändring av MMD:s dom, indexhöjningar får delegeras till nämnd.

Kommunledningskontorets beredning

Kommunens rätt att ta ut avgift

Av 2 kap. 5 § kommunallagen framgår att kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.

Av förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa djurprodukter framgår att en kontrollmyndighet ska ta ut årlig avgift och extra avgift för sin kontroll av sådana produkter som anges i förordningen. Är kontrollmyndigheten inom en kommun ska avgifterna baseras på en taxa som antas av kommunfullmäktige.

Att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för den aktuella tjänsten eller nyttigheten (självkostnadsprincipen) framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen.

Indexuppräkning

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV).

Kommunledningskontoret avser att se över budgetanvisningarna inför budgetarbetet 2021. Denna översyn omfattar bland annat att kommunens taxor bör justeras i samband med fullmäktiges beslut om budget.

Kommunledningskontoret föreslår därför att miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att få indexuppräkna taxorna hänskjuts till översynen av budgetanvisningarna för budget 2021 – 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Timtaxan inom kommunens verksamhet avseende offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter från 1 200 till 1 400 kronor timmen. Debiterade timmar inom området är få och det är inte varje år som tillsyn utförs. Det innebär att höjningen av taxan med 200 kronor per timme endast får en marginell ekonomisk effekt.

Godkänt dokument, 2019-10-28, Per Törnvall

(3)

Tjänsteutlåtande

2019-10-23

Dnr 2019/0490 KS-1 Sidan 3 av 3

Per Törnvall Kommundirektör

Inga-Lill Fritsch Ingegärd Bornelind

Ekonomichef Kommunjurist

Jonas Sundström

Budget- och investeringscontroller

Bilagor

1. Förslag till reviderad taxa

2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-10-22, § 113

Beslutsexpediering

Godkänt dokument, 2019-10-28, Per Törnvall

References

Related documents

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö - och byggnadsnämnden har i beslut 2017 - 09 - 21, § 154, föreslagit att fullmäktige antar en taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till