• No results found

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)"

Copied!
96
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

2016-11-02

(2)

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) 2016-11-02

Beställare: Kungsbacka kommun

Plan & Bygg

434 81 Kungsbacka

Beställarens representant: Sofia Wiman/ Anna-Karin Ljungman

Konsult: Norconsult AB

Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Mikael Lindström

Handläggare: Mikael Lindström/Mathias Pettersson

Uppdragsnr: 104 29 72

Filnamn och sökväg: N:\104\29\1042972\5 Arbetsmaterial\01

Dokument\G\Beskr PM\MUR\MUR_20161102.docx Kvalitetsgranskad av: Bengt Askmar

Tryck: Norconsult AB

(3)

2016-11-02

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

3 (12)

n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

Innehållsförteckning

1 Förutsättningar ... 4

2 Syfte ... 4

3 Underlag... 5

3.1 Tidigare undersökningar ... 5

4 Styrande dokument ... 6

5 Utsättning och höjdbestämning ... 7

6 Geotekniska undersökningar ... 7

6.1 Fältundersökningar ... 7

6.2 Laboratorieundersökningar ... 8

7 Redovisning ... 8

8 Härledda värden ... 8

8.1 Odränerad skjuvhållfasthet ... 8

8.2 Deformationsegenskaper ... 10

8.3 Hydrogeologiska förutsättningar... 10

9 Värdering av undersökning ... 11

Bilagor

Id-lista Bilaga 1

Sammanställning av rutinundersökningar Bilaga 2:1-2:11

Sammanställning av CRS-försök Bilaga 3:1-3:46

Sammanställning av direkta skjuvförsök Bilaga 4:1-4:5

Utvärderade CPT-sonderingar Bilaga 5:1-5:16

Ritningar

Plan Ritning G101

Borrpunkt 1000-1011 Ritning G301

Borrpunkt 1020-1023 Ritning G302

Borrpunkt 1024-1025 samt sektion A Ritning G303

Borrpunkt 1002 och 1012 samt sektion B-D Ritning G304

Beteckningssystem, SGF (se SGFs hemsida – http://www.sgf.net, beteckningssystem)

(4)

2016-11-02 Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

1 Förutsättningar

På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utfört en geoteknisk

undersökning för etapp 2 i Björkris, Kungsbacka kommun. Inom aktuellt område planeras nya bostadshus, förskola och äldreboende mm att uppföras. Nya

byggnader planeras preliminärt uppföras i 1-6 plan ovan mark.

Aktuellt område utgörs i huvudsak av jordbruksmark och området begränsas i öster av Kungsbackaån. Genom området löper Göteborgsvägen i nord-sydlig riktning.

Figur 1.1 Ungefärligt rödmarkerat detaljplaneområde för etapp 2 i Björkris, Kungsbacka (https://www.google.se/maps 2016-09-28).

2 Syfte

Undersökningarna har utförts med syfte att utreda de geotekniska förhållandena inför detaljplan av etapp 2 i Björkris, Kungsbacka.

Björkris, etapp 2

(5)

2016-11-02

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

5 (12)

n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

3 Underlag

3.1 Tidigare undersökningar

Tidigare undersökningar har utförts i närheten av aktuellt område. Alla relevanta undersökningspunkter har inarbetats i föreliggande handling och redovisas i plan på ritning G101. Relevanta undersökningspunkter inom aktuellt planområde redovisas även på ritning G301-G304. För övrigt hänvisas till i följande rapporter:

 ”Kungsbacka, Björkris, etapp 2. Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)”. Utförd av Norconsult med uppdragsnummer 104 02 14. Daterad 2015-04-24.

 ”Björkris, ny etapp för Trollängen, Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)”. Utförd av Norconsult med uppdragsnummer 103 26 58. Daterad 2014-09-24.

 ”Björkris, kvarter C, F, N och O. Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo, Fält- och laboratorieresultat”. Utförd av Norconsult med uppdragsnummer 101 31 75. Daterad 2010-02-24.

 ”Björkris – bostäder. Geoteknisk undersökning: Fält- och

laboratorieresultat. Utförd av GF Konsult (numera Norconsult) med uppdragsnummer 417 107 23. Daterad 2006-12-05

 ”Björkris, Omläggning av va-ledningar. Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)”. Utförd av GF Konsult (numera

Norconsult) med uppdragsnummer 184 224 02. Daterad 2006-03-31.

 ”Björkris, Tekniska utredningar som underlag för planarbete och markanvisningstävling. Geoteknisk undersökning: Fält- och

laboratorieresultat (Rgeo)”. Utförd av GF Konsult (numera Norconsult) med uppdragsnummer 184 223 02. Daterad 2005-12-20.

(6)

2016-11-02 Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Se Tabell 4.1 till 4.3.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport

1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1:2006 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 4.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning Vingförsök Trycksondering CPT-sondering

Kolvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, SGF Rapport 1:2013 ”SGF rekommenderad standard för CPT- sondering” samt ISSMFE report TC 16

”Reference test procedures”.

Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013

Tabell 4.3 Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1

SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005 Vattenkvot

Konflytgräns Skrymdensitet Konförsök CRS-försök Direkta skjuvförsök

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007 SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005 SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007 SS 027126

SS 027127

(7)

2016-11-02

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

7 (12)

n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

Tabell 4.4 Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Portrycksmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

5 Utsättning och höjdbestämning

Utsättning och inmätning av borrpunkterna samt avvägning och lodning har utförts med GPS.

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 Höjdsystem: RH 2000

6 Geotekniska undersökningar

6.1 Fältundersökningar

Nu utförda fältundersökningar utfördes i september 2016 och omfattade följande metoder:

Trycksondering i 4 punkter (punkt 1020-1022 samt 1024) till maximalt 60 m djup för bestämning av jordlagrens mäktighet och relativa fasthet.

Om fast botten eller berg ej har påträffats har sonderingen avbrutits på angivet djup.

CPT-sondering i 2 punkter (punkt 1023 och 1025) till maximalt 42

respektive 47 m djup för bestämning av jordlagrens mäktighet, fasthet samt förekomst av skikt. Sonderingarna har avbrutits på dessa djup utan att fast botten eller berg har påträffats.

Vingsondering i 2 punkter (1020 och 1024) för bestämning av kohesionsjordens odränerade skjuvhållfasthet in-situ.

Störd provtagning med skruvprovtagare i 6 punkter för klassificering av de ytliga jordlagren. Kontroll av fria vattenytor i skruvprovtagningshålen

Ostörd provtagning med kolvprovtagare i 2 punkter (punkt 1021 och 1023) för klassificering av kohesionsjordens egenskaper.

Installation av portrycksmätare i punkt 1023 (på 5, 15 samt 25 m djup) samt 3 portrycksmätningar.

Avvägning/ lodning över Kungsbackaån i en sektion samt i befintlig bäck i norra delen av området.

(8)

2016-11-02 Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

6.2 Laboratorieundersökningar

Ostörda och störda jordprover har analyserats på Rambölls laboratorium i Göteborg. Analysen utgjordes av:

Rutinundersökning omfattande bestämning av jordart och vattenkvot för störda jordprover.

Rutinundersökning omfattande jordart, densitet, vattenkvot, skjuvhållfasthet, sensitivitet och konflytgräns för samtliga ostörda jordprover.

Belastningsförsök (typ CRS) på 11 nivåer.

Direkta skjuvförsök på 5 nivåer.

7 Redovisning

Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på bifogade bilagor och ritningar enligt innehållsförteckningen.

8 Härledda värden

8.1 Odränerad skjuvhållfasthet

Härledda värden map lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden) redovisas i Figur 8.1.

(9)

2016-11-02

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

9 (12)

n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

Figur 8.1 Härledda hållfasthetsvärden (korrigerade värden).

(10)

2016-11-02 Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

8.2 Deformationsegenskaper

Härledda värden gällande lerans kompressionsegenskaper redovisas i Tabell 8.1-8.2 samt i Bilaga 3.

Tabell 8.1 Härledda värden, kompressionsegenskaper, NC1021.

Djup Förkonsolideringstryck, σ'c Kompressionsmodul, ML

3 73 kPa 890 kPa

4 103 kPa 845 kPa

8 94 kPa 857 kPa

15 170 kPa 996 kPa

Tabell 8.2 Härledda värden, kompressionsegenskaper, NC1023.

Djup Förkonsolideringstryck, σ'c Kompressionsmodul, ML

4 25 kPa 277 kPa

6 27 kPa 410 kPa

8 48 kPa 512 kPa

10 64 kPa 329 kPa

15 80 kPa 636 kPa

20 106 kPa 516 kPa

30 197 kPa 820 kPa

8.3 Hydrogeologiska förutsättningar

Den övre grundvattenytan har mätts i skruvborrhålen (punkt 1020-1025) och låg vid undersökningstillfället i augusti 2016 på mellan ca 0,8-1,6 m djup under befintlig markyta.

Vid dom tidigare undersökningstillfällena i september 2014 (punkt 1000-1003) och i mars 2015 (punkt 1010-1012) noterades den övre grundvattenytan på mellan ca 0,7-1,7 m djup under befintlig markyta.

I punkt 1023 (se läge på ritning G 101) har portrycksmätare installerats i leran på 5 m (nivå +0,2), 15 m djup (nivå -9,8) samt 25 m djup (nivå -19,8). Utförda mätningar under september-oktober 2016 redovisas i tabell 8.3.

Tabell 8.3 Uppmätta portryck, punkt 1023.

Datum Pp-mätare 5 m djup Uppmätt portryck

Pp-mätare 15 m djup Uppmätt portryck

Pp-mätare 25 m djup Uppmätt portryck

2016-09-13 46 kPa 147 kPa 252 kPa

2016-09-27 45 kPa 148 kPa 251 kPa

2016-10-12 45 kPa 148 kPa 251 kPa

2016-10-25 45 kPa 148 kPa 251 kPa

(11)

2016-11-02

Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

11 (12)

n:\104\29\1042972\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\beskr pm\mur\mur_20161102.docx

Lodning i Kungsbackaån har utförts i 3 sektioner vid 3 olika tillfällen. För sektion B (utförd i september 2014) och sektion C (utförd i mars 2015) låg vattenytan vid mättillfällena på nivån +0,85. För sektion D (utförd i september 2016) låg

vattenytan vid mättillfället på nivån +0,4. Ovanstående nivåer motsvarar ett vattendjup kring 2 m i Kungsbackaån.

9 Värdering av undersökning

De geotekniska fältundersökningarna utfördes utan några större problem.

Inga avvikelser vid laboratorieundersökningarna har noterats.

Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik

Mathias Pettersson

mathias.pettersson@norconsult.com

Mikael Lindström

mikael.lindstrom@norconsult.com

(12)

Norconsult AB

Theres Svensson gata 11 Box 8774, 402 76 Göteborg 031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 www.norconsult.se

(13)

Proj.nr.

Proj.namn

Borrhål Metod X Y Z Kommentar

1000 Tr, Skr, Vb 6377554,7 154940,2 5,0 Avbruten på ca 60 m djup

1001 Tr, Skr 6377678,4 154917,1 5,0 Avbruten på ca 60 m djup

1002 CPT, Skr, Vb 6377655,8 155028,5 4,2 Avbruten på ca 35 m djup

1003 Tr, Skr, Vb 6377795,1 154942,8 5,0 Avbruten på ca 60 m djup

1010 Tr, Skr 6377985,4 154669,1 8,9

1011 Tr, Skr, Vb 6377833,3 154801,1 7,5 Avbruten på ca 52 m djup

1012 CPT, Skr 6377541,6 155027,1 5,0 Avbruten på ca 40 m djup

1020 Tr, Skr, Vb 6377852,0 154603,9 8,6

1021 Tr, Skr, Kv 6377854,5 154705,2 7,9

1022 Tr, Skr 6377725,2 154763,2 6,7 Avbruten på ca 60 m djup

1023 CPT, Skr, Kv, Pp 6377608,1 154972,8 5,2 Avbruten på ca 47 m djup

1024 Tr, Skr, Vb 6377483,6 154929,4 4,6 Avbruten på ca 60 m djup

1025 CPT, Skr 6377434,4 154896,5 4,5 Avbruten på ca 42 m djup

PP - Portrycksmätning Skr - Skruvprovtagning Tr - Trycksondering Vb - Vingförsök

Kungsbacka, Björkris, etapp 2 104 29 72

ID-Lista

Rn - Radonmätning Kv - Kolvprovtagning Jb - Jord-/bergsondering CPT - CPT-sondering Koordinatsystem

Höjdsystem RH 2000

SWEREF 99 12 00

Bilaga 1

(14)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, ny etapp för

WSP Samhällsbyggnad

Trollängen

Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 103 26 58

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1000

X Granskning 2014/09/08 Sign. AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,2 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6)klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 0,2

0,2 43 Torrskorpe-

0,8 karaktär

0,8 100

1,0

1,0 133

2,2

2,2 104

3,0

3,0 100

4,0

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar, enst växtdelar

grå gyttjig LERA, tjockt lerigt gyttjeskikt, enst gruskorn

grågrön GYTTJA

grågrön gyttjig LERA, skalrester, växtdelar

grå gyttjig LERA, skalrester Provtagnings-

metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris 103 26 58\

(15)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Kungsbacka, Björkris, ny etapp för

402 51 Göteborg Trollängen

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare Norconsult AB

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 103 26 58

Borrhål 1001

Fältundersökning JM Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2014/09/04

X Granskning 2014/09/08 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,4 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,2

0,2 44

0,8

0,8 114

1,0

1,0 179

2,7

2,7 163 177

3,6

3,6 151 151

4,0

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris 103 26 58

grågrön GYTTJA, skalrester

grågrön GYTTJA, skalrester

grågrön sulfidfläckig siltig lerig GYTTJA, lerkörtlar, växtdelar

grågrön GYTTJA, växtdelar Provtagnings-

metod

Jordartsbeskrivning MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig LERA, enst växtdelar

2014/09/04 2014/09/02

Bilaga 2:2

(16)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, ny etapp för

WSP Samhällsbyggnad

Trollängen

Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 103 26 58

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1002

X Granskning 2014/09/08 Sign. AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,3 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6)klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 0,2

0,2 31

0,3

0,3 49 Torrskorpe-

1,0 karaktär

1,0 84

1,2

1,2 108

2,2

2,2 91 83

3,5

3,5 88 86

5,0

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig mullhaltig siltig TORRSKORPELERA

brun rostfläckig LERA, siltkörtlar

brun rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå lerig GYTTJA

grå LERA, skalrester

grå LERA, skalrester Provtagnings-

metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris 103 26 58\

(17)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, ny etapp för

WSP Samhällsbyggnad

Trollängen

Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 103 26 58

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1003

X Granskning 2014/09/08 Sign. AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

0,7 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6)klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 0,2

0,2 36

1,0

1,0 129

1,2

1,2 179

2,0

2,0 177

3,6

3,6 176

4,4

4,4 103

5,0

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig TORRSKORPELERA

grågrön sulfidfläckig siltig lerig GYTTJA

grågrön GYTTJA, växtdelar

grågrön GYTTJA, skalrester

grågrön GYTTJA, lerkörtlar, skalrester

grå gyttjig LERA, skalrester Provtagnings-

metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris 103 26 58\

Bilaga 2:4

(18)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, etapp 2

WSP Samhällsbyggnad Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 1040214

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1010

X Granskning 2015-04-02 Sign. AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,40 m u my 2015-03-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 0,2

0,2 40

0,3

0,3 35

1,0

1,0 66

1,3

1,3 71

2,0

2,0 88

3,0

3,0 78 73

4,0

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

MULLJORD (enl.fälttekn.)

gråbrun lerig MULLJORD

grå rostfläckig TORRSKORPELERA

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar, växtdelar

grå LERA

grå sulfidfläckig LERA, enstaka skalrester

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris, etapp 2 1040214\

(19)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, etapp 2

WSP Samhällsbyggnad Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 1040214

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1011

X Granskning 2015-04-02 Sign. AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,30 m u my 2015-03-25 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 0,2

0,2 35

1,0

1,0 51

1,3

1,3 61

2,0

2,0 65

3,0

3,0 76 73

4,0

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig TORRSKORPELERA, växtdelar

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar, växtdelar, enstaka skalrester

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå sulfidflammig LERA

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris, etapp 2 1040214\

Bilaga 2:6

(20)

Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB

Laboratorieundersökningar

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,

402 76 GÖTEBORG Uppdrag

Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungsbacka, Björkris, etapp 2

WSP Samhällsbyggnad Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000

Uppdragsnummer 1040214

PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål 1012

X Granskning 2015-04-02 Sign. AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,70 m u my 2015-03-31 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tfu5) tr5) m5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

0,0 34

0,3

0,3 39

0,9

0,9 67

1,2

1,2 74

1,7

1,7 93

3,5

3,5 91 86

4,3

4,3 93 90

5,0

Jordartsbeskrivning1)

Skjuvhållfasthet

brun lerig MULLJORD

grå rostfläckig TORRSKORPELERA, siltkörtlar

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå rostfläckig LERA, siltkörtlar

grå ngt gyttjig LERA, enstaka skalrester

grå ngt gyttjig LERA, skalrester

grå ngt gyttjig LERA, siltkörtlar, skalrester, växtdelar

Provtagnings- metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Kungsbacka, Björkris, etapp 2 1040214\

(21)

2016-08-31 JM/AJ 2016-09-21 Meraf Berhe

Sektion/

borrhål Djup/nivå

Vatten- kvot

w

%

Konflyt- gräns

wL

%

Tjälfarl klass

Mtrltyp enl.

tab. 5.1.1 TK

Geo 13 Anm

1020

0,0-0,3 Enl.fältprotokoll

-1,4 36 3 4B

-2,0 65 3 4B

-3,0 76 3 4B

1021

0,0-0,3 Enl.fältprotokoll

-1,4 41 3 4B

-2,0 62 3 4B

-3,0 78 3 4B

-4,0 75 3 4B

1022 0,0-0,4

-1,3 37 3 4B

-2,0 62 3 4B

-3,0 80 3 4B

-4,0 83 3 4B

1023

0,0-0,2 Enl.fältprotokoll

-0,9 37 3 4B

-1,1 92 1 6B

-2,0 145 1 6B

-2,6 132 1 6B

1024

0,0-0,4 Enl.fältprotokoll

-0,9 44 3 4B

-2,0 105 1 6B

-3,0 93 1 6B

-4,0 97 1 6B

-5,0 95 1 6B

-6,0 93 1 6B

-7,0 93 1 6B

-8,0 97 1 6B

1025

0,0-0,3 Enl.fältprotokoll

-0,8 45 3 4B

-2,0 105 1 6B

-3,0 97 1 6B

-4,0 96 1 6B

Provtagningsredskap

Björkris, etapp 2

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:

Grågrön GYTTJA enstaka skalrester Grågrön GYTTJA enstaka skalrester

2016-09-23 Henrik Karlsson

Grågrön GYTTJA växtrester Grågrön GYTTJA växtrester

Uppmätt vy i bh: 1,5mumy (2016-09-01) Grå rostfläckig TORRSKORPELERA växtrester

1042972-01 Granskad och godkänd

Uppmätt vy i bh: 1,6mumy (2016-09-05) Benämning

Uppmätt vy i bh: 1,0mumy (2016-08-31) MULLJORD

Uppmätt vy i bh: 0,8mumy (2016-09-01) Grå rostfläckig TORRSKORPELERA växtrester Grå LERA

Grå LERA

Grågrön GYTTJA enstaka skalrester Grågrön GYTTJA

Grågrön GYTTJA växtrester

Grågrön GYTTJA enstaka skalrester

Grå svagt rostfläckig LERA enstaka växtrester Grå sulfidflammig LERA

Uppmätt vy i bh: 1,3mumy (2016-09-01)

Grågrön GYTTJA skalrester

Grågrön GYTTJA skalrester

Uppmätt vy i bh: 1,4mumy (2016-09-06) MULLJORD

Grå rostfläckig TORRSKORPELERA Grågrön rostfläckig GYTTJA

Grågrön GYTTJA enstaka skalrester MULLJORD

Grå rostfläckig LERA torrskorpekaraktär Grå LERA

MULLJORD

Grå rostfläckig TORRSKORPELERA

Grågrön GYTTJA enstaka skalrester Grå LERA

Grå sulfidflammig LERA

Grå LERA

MULLJORD

Grå rostfläckig TORRSKORPELERA Ramböll Sverige AB, Division Syd

Vädursgatan 6, BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG Telefon 010 - 615 60 00

geolab.goteborg@ramboll.se

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag

Bilaga 2:8

(22)

Densitet rVatten- kvot W Konflyt- gräns WL

Sensiti- vitet enl.kon prov Skjuvhållfasthet (oreducerad) tfu kPa *)

Omrörd skjuvhållfKorrekt. faktor µ t/m³%%SttryckprovkonprovkPaenl SGI KV1021 71,5078 913,01,60746920201,020,81 2781,61 2071,5180 8204,01,60737028250,870,80 22481,60 261,5677 8676,01,59647121180,870,80 24901,56 241,5878 1078,01,57787224230,940,79 10-15861,57 941,5074 19710,01,60737025261,020,80 3391,60 171,4874 12112,01,59796726240,940,82 4811,59 191,5372 231415,01,60717419311,630,78 54701,58 381,6472 23720,01,60727515312,040,78 13201,62 Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller konflytgräns

Grå sulfidfläckig något siltig LERA enstaka skalrester Grå sulfidfläckig något siltig LERA enstaka skalrester

Handläggare / Beställare:

Mikael Lindström

Cylinder nummerSektion/borrhål Djup/nivåBenämningAnm. Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s laboratoriekommittè 1984.

Grå LERA gräsrester Grå sulfidfläckig LERA skalrester Grå sulfidfläckig LERA skalrester Grå sulfidfläckig LERA skalrester Grå svagt sulfidfläckig LERA Grå sulfidfläckig LERA enstaka skalrester Provtagningsredskap Granskad och godkänd: Uppdragsnummer:

2016-09-16 Henrik Karlsson 1042972-01 2016-09-07 JM 2016-09-14 Meraf Berhe

Laboratorieundersökningar Provtagning:

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Björkris, etapp 2

Uppdrag

Sammanstälning av

*)

Ramböll Sverige AB

Vädursgatan 6 412 50 Göteborg Tel:010-615 00 00

geolab.goteborg@ramboll.se

(23)

Densitet rVatten- kvot W Konflyt- gräns WL

Sensiti- vitet enl.kon prov Skjuvhållfasthet (oreducerad) tfu kPa *)

Omrörd skjuvhållfKorrekt. faktor µ t/m³%%SttryckprovkonprovkPaenl SGI 1023Uppmätt vy i bh 1,2 mumy (2016-09-05/06) 6641,44109 7323,01,441109418120,670,70 15581,44 1531,43108luftfickor 2324,01,471009023160,700,72 22541,47 2171,4199luftfickor 28166,01,48959023200,870,72 71991,50 2061,4497 27948,01,469910713262,040,66 29031,48 251,4796 21210,01,53879914251,820,69 10541,52 1231,4889 25412,01,51879915342,300,69 6511,51 651,5174 30015,01,52738114312,300,75 15481,52 1031,5680 192820,01,58768024361,470,76något smulig 20901,57 251,5974 27325,01,58747432471,470,78något smulig 30381,60 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Björkris, etapp 2

Uppdrag

Sammanstälning av

2016-09-05/06J.M 2016-09-15 Henrik Karlsson Laboratorieundersökningar Provtagning:

Provtagningsredskap Granskad och godkänd: Uppdragsnummer:

2016-09-22 Meraf Berhe 1042972–01

Cylinder nummerSektion/borrhål Djup/nivåBenämningAnm. Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s laboratoriekommittè 1984.

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller konflytgräns

Grå sulfidfläckig något siltig LERA Grå sulfidfläckig LERA Grå sulfidfläckig något siltig LERA enstaka skalrester Handläggare / Beställare:

Mikael Lindström

*)

Ramböll Sverige AB

Vädursgatan 6 412 50 Göteborg Tel:010-615 00 00

geolab.goteborg@ramboll.se

Bilaga 2:10

(24)

Densitet rVatten- kvot W Konflyt- gräns WL

Sensiti- vitet enl.kon prov Skjuvhållfasthet (oreducerad) tfu kPa *)

Omrörd skjuvhållfKorrekt. faktor µ t/m³%%SttryckprovkonprovkPaenl SGI 1023Uppmätt vy i bh 1,2 mumy (2016-09-05/06) 1621,6171 26030,01,61707819432,300,76något smulig 3311,61 13251,7164 135435,01,71527219502,620,80fast 13791,67

Cylinder nummerSektion/borrhål Djup/nivåBenämningAnm.

Skr, Kv St II Provtagningsredskap

Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller konflytgräns J.M

Grå sulfidfläckig något siltig LERA

2016-09-22 Meraf Berhe Granskad och godkänd:

2016-09-15

Laboratorieundersökningar

Grå sulfidfläckig siltig LERA

Henrik Karlsson 2016-09-05/06

Provtagning:

Sammanstälning av

Björkris, etapp 2

Tabellnr, planschnr el. likn

Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s laboratoriekommittè 1984.

1042972–01 Uppdragsnummer:

Uppdrag

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

*)

Ramböll Sverige AB

Vädursgatan 6 412 50 Göteborg Tel:010-615 00 00

geolab.goteborg@ramboll.se

(25)

Datum:

Sektion/borrhål

Djup/nivå Jordart Densitet t/m³

Vatten- kvot

w

%

C kPa

ML

kPa

L kPa

CV

m2/s

ki m/s

bk

3,0 Le 1,56 74 73 890 160 10,9 5,9E-08 2,5E-09 4,2

4,0 Le 1,60 73 103 845 150 11,4 1,2E-07 5,1E-09 6,1

8,0 Lesk 1,57 78 94 857 166 13,2 6,6E-08 2,5E-09 4,8

15,0 (si)Le 1,61 71 170 996 249 12,5 2E-07 4,7E-09 4,4

Sammanställning av CRS

2016-10-04 Meraf Berhe

Uppdragsnummer: 1042972-01

Björkris Etapp 2

Ramböll Sverige AB, Division Syd Vädursgatan 6

BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG Tel 010 - 615 60 00

geolab.goteborg@ramboll.se

Uppdrag :

(26)

Projekt: Björkris, Etapp 2 Uppdragsnummer:

1042972-01

Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 2016-10-05/MB Löp-nr/Gransk.: 14457/HK

Sektion/borrhål: 1021 Djup: 3.0 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 74.0 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB

Box 5343, 40227 Göteborg, Telefon 010-6156000 Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14457.crs 2016-10-05

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

73 890 160 10,9 5,9E-8 2,5E-9 4,2

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 5

1,0E- 6 1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10

s'v

cv

(27)

Projekt: Björkris, Etapp 2 Uppdragsnummer:

1042972-01

Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 2016-10-05/MB Löp-nr/Gransk.: 14457/HK

Sektion/borrhål: 1021 Djup: 3.0 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 74.0 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

Ramböll Sverige AB

Box 5343, 40227 Göteborg, Telefon 010-6156000 Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14457.crs 2016-10-05 0

0

100

100

200

200

300

300

30 60

28 56

26 52

24 48

22 44

20 40

18 36

16 32

14 28

12 24

10 20

8 16

6 12

4 8

2 4

0 0

M ub

M'

10,9 160

s'L, kPa

(28)

Projekt: Björkris, Etapp 2 Uppdragsnummer:

1042972-01

Uppdragsgivare:

Norconsult

Datum/Sign: 2016-10-05/MB Löp-nr/Gransk.: 14457/HK

Sektion/borrhål: 1021 Djup: 3.0 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 74.0 % Provningstemp.: 8 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]

Ramböll Sverige AB

Box 5343, 40227 Göteborg, Telefon 010-6156000 Geolab.goteborg@ramboll.se

T:\39_1\39004201\CRS\CrsRitRam\DFA14457.crs 2016-10-05

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

2,5E-9 4,2

References

Related documents

A first case is when there is a constant temperature gradient in a solid body, a second when there is a constant pressure gradient in an enclosed ideal gas initially having the

Drift av testyta 4 förutsätter glykolinblandning (propylen) för att förhindra frysning av köldbärar­ vätskan. Med detta lilla flöde och en slandimension enligt

Med hjälp av en modell för sättningsberäkning av värmelager i lera (Moritz, 1995) uppskattas den maximala sättningen i ett högtempererat värmelager i mycket lös kompressibel

Lerans geotekniska egenskaper redovisas i figur 15 och 16... Sammanställning av lerans egenskaper vid Margretelund. Undersökningar är gjorda i djupled med en meters mellanrum.

Vid försöksfältet utanför Kungälv relaterar Adolfsson & Sällfors (1987) de sättningar som uppstått i U-rörsfältet till att förkonsolideringstrycket sjunkit

Enligt den teori om jonbyte som denna rapport för fram är effekterna av detta större när man använder enbart cement som bindemedel än när man använder blandningar av cement och

Provkropparna med lera från Eka kunde dock tillverkas av fyra olika personer på SGI, hädanefter benämnda A, B, C och D. De tidigare testerna visade att provkroppar lagrade i 28

14.1 UN-nummer 1950 14.4.

Toxicitet vid enstaka exponering Ingen särskild hälsorisk angiven. Toxicitet vid upprepad dosering Ingen särskild

Vid risk för inandning av aerosol eller spraydimma, använd andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 eller FFP2SL9. Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktskydd Standard EN

PBT / vPvB Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.. Hälsoeffekt Damm eller stänk från bruksblandning kan ge

Ibland kallas Lusi för Lumpur Lapindo, eftersom företaget som är orsaken till olyckan heter PT Lapindo

Med anledning av detta redovisas i denna bilaga dels de uppmätta data som senare reviderats och dels hur mätdata från värmemängdsmätare 1 har konstaterats visa felaktiga värden

Direkt efter operationen är det vanligt att uppleva dimsyn eller dubbelseende.. Man kan också vara ljuskänslig, uppfatta färger annorlunda eller se svarta prickar som

Utifrån en tro att barn kan och behöver få tillgång till en mångfald sätt att uttrycka sig har jag använt mig av intervjuer för att ta del av pedagogers arbete och tankar kring

Efter en bedöm- ning kontaktade Äldrecentrum rätt instans åt den äldre personen, erbjöd ibland behandling och uppföljning under en kortare period eller hänvisade de äldre

I intervjun efteråt uppgav han att han svarade på frågorna utifrån hur han själv hade agerat i scenariona och att trots att han tänkte mycket på poängen under spelets gång

I de fall då en schakt i lös lera nått till ett sådant djup att N är större än 3,14 har teoretiskt utöver den elastiska hävningen även en plastisk deformation i form av

Vid fastare jord eller större neddrivningsdjup erfordras förankring av borriggen, vilket medför att kapaciteten troligen blir för låg för att metoden skall vara gångbar..

Resultaten ger en djupare förståelse och kunskap om psykosociala konsekvenser och patientens psykosociala behov efter stroke i medelåldern, inte enbart för

Denna totala utdränering torde vara förorsakad av extremt infiltrationsunderskott vid denna tidpunkt, grundvatten- inläckning till en nedstigningsbrunn genom ett ännu ej

Ledningen tycker att det arbete hon gör är jätteviktigt säger hon och hon menar att det är det en trevlig positiv stämning på skolan, rektorn är positiv till vägledning och

Referring to the Plan of Accelerated and Sustainable Development to Eradicate Poverty in Ethiopia (PASDEP) towards achieving the Millen- nium Development Goals the current