• No results found

Försäkringsbelopp och omsättning anges i svenska kronor. Försäkringsbelopp anges i vissa fall i basbelopp. Basbeloppet för år 2022 är kronor.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Försäkringsbelopp och omsättning anges i svenska kronor. Försäkringsbelopp anges i vissa fall i basbelopp. Basbeloppet för år 2022 är kronor."

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vid förfrågan kontakta:

Säkra AB,

Box 5775, 114 87 Stockholm

Tel: 08-590 000 75, Mail: sak@sakra.se

Postadress Box 303 821 24 BOLLNÄS

Telefon

0770-16 06 00 Styrelsens säte

Bollnäs Juridiskt namn

Dina Försäkringar Mitt Ömsesidigt Bankgiro

734-8618

||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

Verksamhet

29 000 000 Norden

- omsättning:

Försäkrad verksamhet

Värme- och sanitetsarbeten inkl. kyl och värmepumpsinstallationer

Försäkringsbelopp och omsättning anges i svenska kronor.

Försäkringsbelopp anges i vissa fall i basbelopp. Basbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

RÖRMANNEN I BROMMA AB Box 20004

161 02 Bromma Organisationsnummer : 556290-1677

Försäkringen gäller

från och med : 2022-06-01

Huvudförfallodag : 2023-06-01

till och med : 2023-05-31

(2)

F = Förstariskförsäkring N = Nyvärdeförsäkring M = Marknadsvärdeförsäkring

57302503|R2D10|45125|EWAWIK1|351578335|20|9168567|5562901677|Box 20004|16102|SE|9168567||||00|Brev|B|D|||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

Företagsförsäkring

EGENDOMSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller enligt villkorets avsnitt 2 och omfattar skador vid brand, läckage, inbrott, rån och transport samt skada på glas. Om annat gäller för försäkrad egendom framgår det nedan.

Försäkrad egendom Försäkringsställe:

Försäkringsställe:

Försäkringsställe:

Spångavägen 320

Lindalsvägen 24

Vasavägen 78 1

2

3 4

5 6

Maskinerier Varor

Maskinerier Varor

Maskinerier Varor

CENTRUM 8, STOCKHOLM

TIBURTIUS 14, STOCKHOLM

BRANDSPRUTAN 2, LIDINGÖ Förvaringsplats:

Förvaringsplats:

Förvaringsplats:

För förvaringsplatsen gäller följande:

- inbrottsskydd enligt skyddsklass 1 - grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet

För förvaringsplatsen gäller följande:

- inbrottsskydd enligt skyddsklass 1 - grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet

För förvaringsplatsen gäller följande:

- inbrottsskydd enligt skyddsklass 1 - grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet

600 000 300 000

50 000 50 000

50 000 10 000

N N

N N

N N

AVBROTTSFÖRSÄKRING

Avbrottsförsäkringen gäller enligt villkorets avsnitt 3 med följande omfattning Verktyg

Entreprenad

Täckningsbidrag 7

8 9 10 11

12

För varje verktygsuppsättning

Arbeten Hjälpmedel Befintlig egendom

Merkostnad för forceringsåtgärd

Täckningsbidragsförlust ersätts med högst

50 000

1 500 000 200 000 5 000 000

300 basbelopp

F

N N F Antal uppsättningar är 4

Ansvarstid 12 Månader Karenstid 24 Timmar

Entreprenadförsäkringen gäller med särskilt villkor Entreprenad DF207:1

Försäkringnr : 351578335

Kundnr : 9168567

Grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet

Grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet Grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet Grundsjälvrisk 20 % av basbeloppet Självrisk enligt villkor

Särskilt villkor Verktyg DF227:1

Särskilt villkor Forceringskostnad entreprenad DF208:1

Försäkringsbelopp

Dina Försäkringar

Box 303, 821 24 BOLLNÄS

FÖRSÄKRINGSBREV

(3)

||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

ANSVARSFÖRSÄKRING

ANNAN FÖRSÄKRING

Ansvarsförsäkringen gäller enligt villkorets avsnitt 4 med följande omfattning Verksamhet

Produkt

Rättsskydd

Förmögenhetsbrott

Terapi

Tjänsteresa 13

14

15

16

17

18

Verksamhetsansvar

Produktansvar

Rättsskydd försäkrad verksamhet

Högsta ersättning

Terapiförsäkring

Försäkringen gäller vid tjänsteärende inom Hela världen

10 000 000

10 000 000

10 basbelopp

500 000 - Tvist inom Norden

- Skattemål inom Sverige

Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada

Högsta ersättning är kostnaden för tio behandlingstillfällen, dock högst 25 000 kronor

Försäkringen omfattar skada på hyrd lokal

Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvist vid miljöbrott

Med ändring av avsnitt 2.5 Självrisk, gäller resgodsförsäkringen utan självrisk även vid skada på egendom som tillhör företaget, den försäkrades uppdrags- eller arbetsgivare

Självrisk 20 % av basbeloppet

Försäkringen gäller inom de geografiska områden som finns angivna för respektive verksamhet under rubriken Försäkrad verksamhet

Självrisk 20 % av basbeloppet

Självrisken är 20 % av basbeloppet samt 20 % av de kostnader som överstiger 20 % av basbeloppet

Självrisk 50 % av basbeloppet

Självrisk enligt villkor

Självrisk enligt villkor

Särskilt villkor Entreprenöransvar DF405:1

Särskilt villkor Förmögenhetsbrott DF602:1

Särskilt villkor Terapi DF606:1

Särskilt villkor Tjänsteresa DF607:1

(4)

F = Förstariskförsäkring N = Nyvärdeförsäkring M = Marknadsvärdeförsäkring

57302503|R2D10|45125|EWAWIK1|351578335|20|9168567|5562901677|Box 20004|16102|SE|9168567||||00|Brev|B|D|||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

Företagsförsäkring

VILLKOR

Vid skada utanför kontorstid ring vår skadejour Försäkringsgivare

Allmänna villkor Företag DF01:3 Företagsförsäkring DF20:2

Telefonnummer 0770-16 06 00

För försäkringen svarar Dina Försäkringar Mitt Ömsesidigt, Box 303, 821 24 Bollnäs, styrelsens säte: Bollnäs, organisationsnummer: 586500-5135 samt Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm, styrelsens säte:

Stockholm, organisationsnummer: 516401-8029 Entreprenad DF207:1

Entreprenöransvar DF405:1

Forceringskostnad entreprenad DF208:1 Förmögenhetsbrott DF602:1

Terapi DF606:1 Tjänsteresa DF607:1 Verktyg DF227:1

Försäkringsvillkoren finns på www.dina.se

Försäkringnr : 351578335

Kundnr : 9168567

Försäkringsbelopp

Dina Försäkringar

Box 303, 821 24 BOLLNÄS

FÖRSÄKRINGSBREV

(5)

Vid förfrågan kontakta:

Säkra AB,

Box 5775, 114 87 Stockholm

Tel: 08-590 000 75, Mail: sak@sakra.se

Postadress Box 303 821 24 BOLLNÄS

Telefon

0770-16 06 00 Styrelsens säte

Bollnäs Juridiskt namn

Dina Försäkringar Mitt Ömsesidigt Bankgiro

734-8618

|||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

RÖRMANNEN I BROMMA AB Box 20004

161 02 Bromma Organisationsnr : 556290-1677

Försäkringen gäller

Från och med : 2022-06-01

Huvudförfallodag : 2023-06-01

Till och med : 2023-05-31

Värme- och sanitetsarbeten inkl. kyl och värmepumpsinstallationer

OMFATTNING

Detta försäkringsbevis är en informationshandling. Uppgifterna i försäkringsbeviset ändrar inte försäkringens villkor eller omfattning och innebär inget hinder mot att försäkringen kan ändras eller annulleras.

Försäkrad verksamhet

Försäkringen inkluderar allmänt och produktansvar.

Försäkringen gäller vid sak- och personskada Försäkringen omfattar skada på hyrd lokal

Självrisk 20 % av Basbelopp

Geografiskt område

För allmänt ansvar gäller försäkringen i Hela världen utom USA & Kanada

För produktansvar gäller försäkringen inom de geografiska områden som finns angivna för respektive verksamhet under rubriken Försäkrad verksamhet

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringsbelopp per skadehändelse.

ENTREPRENAD

10 000 000 SEK

I AB 04 kap. 5 § 22 och ABT 06 kap. 5 § 23 föreskrivs att entreprenören ska ha allrisk och ansvarsförsäkring. I försäkringsbeviset angiven allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller minimiomfattningen enligt bilaga 1 AMA AF 12.

Försäkringen gäller inom Norden.

Under ett försäkringsår är ersättningen begränsad till högst

ARBETEN enligt definition i AMA AF 12, bilaga 1

20 000 000 SEK

1 500 000 SEK Geografiskt område

Norden

(6)

Vid förfrågan kontakta:

Säkra AB,

Box 5775, 114 87 Stockholm

Tel: 08-590 000 75, Mail: sak@sakra.se

Postadress Box 303 821 24 BOLLNÄS

Telefon

0770-16 06 00 Styrelsens säte

Bollnäs Juridiskt namn

Dina Försäkringar Mitt Ömsesidigt

E-post/hemsida mitt@dina.se www.dina.se Besöksadress

Se hemsida, www.dina.se

Bankgiro 734-8618

Org nr 586500-5135

57302505|R2D32|45125|EWAWIK1|351578335|20|9168567|5562901677|Box 20004|16102|SE|9168567||||00|Brev|B|S|||||||||| RÖRMANNEN I BROMMA AB|||

Företagsförsäkring

Försäkringstagare

RÖRMANNEN I BROMMA AB

Dina Försäkringar

Box 303, 821 24 BOLLNÄS

FÖRSÄKRINGSBEVIS

Försäkringsnr : 351578335

Organisationsnr : 556290-1677

Kundnr : 9168567

Skada efter garantitiden enligt AB 04 eller ABT 06 kap. 5 § 8 Ingår

Åtkomst- och återställande kostnad vid skada på arbeten Ingår

Forceringskostnader för att återställa efter skada på arbeten

HJÄLPMEDEL

Ingår

200 000 SEK

BEFINTLIG EGENDOM enligt definition i AMA AF 12, bilaga 1 5 000 000 SEK

Avser egendom som tillhör försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre samt bostadshyresgästs och bostadsrättshavares privata egendom.

”Farliga arbeten – ingår ej”. Med farliga arbeten avses, arbeten avseende petrokemisk industri, atomkraftverk, bro, viadukt, bergrum, tunnel, dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning eller arbeten under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav.

Ewa Wikberg

Stockholm den 5 maj 2022

För försäkringen svarar Dina Försäkringar Mitt Ömsesidigt, Box 303, 821 24 Bollnäs, styrelsens säte: Bollnäs, organisationsnummer: 586500-5135 samt Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm, styrelsens säte:

Stockholm, organisationsnummer: 516401-8029 Försäkringsgivare

References

Related documents

För barn i förskola, grundskola och grundsärskola kan tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för den kommunala huvudmannen även sökas för barn som har rätt till omsorg

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Commuter Security Group AB för

I försäkringen finns olika begränsningar, bland annat villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer eller för viss egendom.. Dessutom finns det villkor om

Ange arbetstiden natt: när börjar och slutar personalen

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan