Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Full text

(1)

Energibesiktningsrapport

Byggnadens potential

Viarp 5:96, Båstad

Stationsvägen 47, Förslöv

Claudio Gomez

Bromma 2009-10-06

(2)

©Actava Viarp 5:96 Sida 2 av 10

B ESIKTNINGSUPPDRAG OCH - OBJEKT

Besiktningsobjekt

Viarp 5:96, Stationsvägen 47, Förslöv, Båstad

Ägare

Iris Green

Uppdragsgivare

Iris Green, Stationsvägen 47, 260 91 Förslöv

Ordernummer

63302

Uppdrag

Energideklaration

Syfte

Actava AB har erhållit i uppdrag att upprätta en energideklaration för byggnad på rubricerad fastighet. Inför upprättandet av energideklarationen utfördes en energibesiktning.

Energibesiktningens huvudsyfte har varit att inventera fastighetens energianvändning och om möjligt ge rekommendationer på kostnadseffektiva åtgärder för att minska byggnadens energianvändning utan att försämra inomhusmiljön. Energideklarationen är en bilaga till denna rapport.

Genomförande

Arbetet har genomförts i form av en sammanställning av energianvändningen under en sammanhängande 12-månadersperiod samt besiktning av klimatskal och installationer.

Energideklarationen har upprättats enligt gällande myndighetskrav.

Besiktningsdag

2009-10-01

Besiktningsman

Benny Parhorn, Energiexpert.

Handläggare

Claudio Gomez, Energiexpert, civ.ing, claudio.gomez@eminenta.se

Byggnadstyp

Enplanshus uppfört år 1976.

Äldre hus har oftast sämre isolerstandard:

På grund av husets ålder är isolering och vindtätning i ytterväggar, fönster, dörrar, stödbensväggar, snedtak, vindsbjälklag mm ofta begränsat. Det är vanligt med köldbryggor i ytterväggar och tak. Vid framtida tilläggsisolering bör information inhämtas om hur olika konstruktionsdelar kan komma att påverkas. Tilläggsisolering av äldre hus medför ofta att även inomhusventilationen behöver åtgärdas.

(3)

U PPVÄRMNINGSSYSTEM

Byggnaden värms upp med direktverkande elvärme, ved och briketter.

Allmänt om direktverkande eluppvärmning:

Fördelen med elradiatorer är låg investeringskostnad, låg arbetsinsats och att det inte ger lokala utsläpp. Att konvertera till ett vattenburet system är kostsamt. Det går att ansöka om stöd hos länsstyrelse för att konvertera från direktverkande elvärme till fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller biobränsle. Stödet är högst 30 % av arbets- och materialkostnaderna.

Allmänt om ved:

Ved är en ren naturprodukt och ett mycket bra miljöval. Att elda med ved ger inget tillskott av koldioxid till atmosfären eftersom den mängd biobränsle som eldas upp sägs återföras till

kretsloppet. Detta gör att ved anses vara ett hållbart energislag som inte ger någon global negativ påverkan på växthuseffekten.

För att få maximalt utbyte av en anläggning för vedeldning krävs att veden hanteras på bästa sätt.

Ju torrare ved desto bättre. Bästa eldningsresultatet fås om jämnstora vedträn används och dessa staplas noggrant i pannan. Ved är dessutom ett skattebefriat bränsle, vilket gör det till en billig uppvärmningsform. Med modern teknik är vedeldning det mest ekonomiska sättet att värma ett hus. Nackdelen med ved är att den är arbetskrävande, både vid sågning och vid klyvning, men även vid själva eldningen.

Allmänt om briketter:

Briketter är ett förädlat biobränsle som tillverkas av olika restprodukter från skogsindustrin.

Briketteldning går bra att automatisera, vanligtvis sker eldningen i panna med någon form av rost och skruvinmatning. Briketter klassas som förnyelsebar energi, är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp. Svenskproducerade briketter tillverkas nästan uteslutande av råvara från sågverk och annan träindustri. Vid förbränning av trädbränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Förbränning av trädbränsle tillför inte atmosfären extra koldioxid. Det innebär att eldning med trädbränsle inte påverkar växthuseffekten, och därmed inte bidrar till en onaturlig uppvärmning av jordklotet. Bränslekostnaden är 30-35 öre/kWh, eldad i en eldstad med 80% verkningsgrad blir driftskostnaden 40-45 öre/kWh. Teknisk och försäkringsmässig livslängd för en briketteldad panna bedöms till drygt 20 år.

(4)

©Actava Viarp 5:96 Sida 4 av 10

V ENTILATION

Byggnaden ventileras genom självdragsventilation.

T EMPERATURER

Inomhustemperatur

Vid energibesiktningen har det angivits att byggnaden värms upp till 21°C. Inomhustemperaturen vid besiktningstillfället uppmättes till 21 °C.

Om hela eller delar av byggnaden har onödigt hög inomhustemperatur bör den sänkas. För varje grad temperaturen minskar i genomsnitt för byggnaden minskar värmekostnaderna med cirka 5 %.

Vilket resultat som uppnås beror mest av vilken temperatur som accepteras av de boende. Normal inomhustemperatur under uppvärmningssäsong är mellan 20 och 21°C. Ofta sover man bättre i ett svalt sovrum varför sovrummen med fördel kan hålla mellan 17 och 18°C. I förråd och ytor som inte används för boende kan temperaturen ofta sänkas till 10 - 17°C och i varmgarage till 10°C. Om man ska åka bort under längre tid kan temperaturen sänkas och på så sätt energi sparas.

Tappvarmvattentemperatur

Tappvarmvattnets temperatur uppmättes vid tappställe till 49.4°C.

Rekommenderad tappvattentemperatur vid tappstället är 50 - 55°C. För hög tappvattentemperatur orsakar onödig energianvändning genom högre avkylning från stillastående varmvatten i

ledningarna efter spolningen. Dessutom finns risk för skållning och personskada med för hög tappvattentemperatur. Vid för låg tappvarmvattentemperatur finns risk för tillväxt av skadliga ämnen. För att minimera energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är det viktigt att säkerställa en korrekt tappvattentemperatur.

B YGGNADENS ENERGIPRESTANDA

Byggnadens energiprestanda är 125 kWh/m² och år vilket är normalt i förhållande till Boverkets jämförbara referensobjekt (se bilagd energideklaration).

(5)

F ÖRESLAGNA KOSTNADSEFFEKTIVA ENERGIÅTGÄRDER

ÅTGÄRD 1:

Installation av luft/luftvärmepump.

Beskrivning av åtgärden:

Luft/luftvärmepumpen hämtar värme från uteluften genom en fläkt som blåser den över värmepumpens förångare. Denna typ av värmepump kan ge en besparing upp till 30 % av

uppvärmningsbehovet. Luft/luftvärmepumpen består av en inomhus- och en utomhusdel. Den är ett bra komplement till befintlig uppvärmning, speciellt när uppvärmningen är direktverkande el.

Åtgärden passar bäst i hus med öppna planlösningar. Många luft/luftvärmepumpar har även som funktion att de kan kyla inomhusluften. Att kyla luften är energikrävande.

Vanligtvis minskar elanvändningen för värme med ca 57-70% efter installation av en luft/luftvärmepump. Det innebär att installation av luft/luftvärmepump är intressant i de flesta småhus som värms upp med direktverkande elradiatorer.

Investeringskostnad:

Cirka 20 000 - 25 000 kr inkl. installation Besparing per år:

4 400 kr Pay-off-tid:

Mindre än 6 år

(6)

©Actava Viarp 5:96 Sida 6 av 10

I NSTALLATIONSTEKNISKA ÅTGÄRDSFÖRSLAG

VENTILATION Åtgärd 2:

Självdragsventilation, tilluft saknas. Rekommenderar komplettering med tilluftsventiler.

Konsekvens:

Komplettering av tilluft medför en bättre funktion på ventilationen och därigenom minskar risken för fuktrelaterade skador. I normalfallet medför denna åtgärd en ökad energiförbrukning om inte ventilationen kompletteras med en frånluftsfläkt med värmeåtervinningsfunktion.

UPPVÄRMNING DIREKTVERKANDE EL Åtgärd 3:

Förekomst av delvis äldre elradiatorer. Byt ut dessa mot moderna elradiatorer.

Beskrivning av åtgärden:

Äldre konventionella elradiatorer kan med fördel bytas ut mot modernare elradiatorer. På äldre elradiatorer är det vanligt med termostater med bimetallbrytare, en teknik som ger

temperaturreglering med relativt låg precision. Moderna elradiatorer ger den vattenburna värmens fördelar rent miljömässigt, då inomhusklimatet anses bli bättre än med konventionella elradiatorer.

Ett oljefyllt mjukelement har en låg yttemperatur som medför att luften inte upplevs bli lika "torr"

som vid användande av en äldre elradiator, bl.a. undviks problemet med dammpartiklar som bränns till sot. Det viktigaste skälet till att byta radiator är termostaten. En modern elektronisk termostat gör att energiförbrukningen kan sänkas.

Energibesparing:

Upp till ca 5 procent av elbehovet för värme beroende av hur mycket medeltemperaturen kan sänkas och hur många elradiatorer som byts ut.

Kostnad:

Materialkostnad 1 800 - 3 000 kr/styck.

Pay-off-tid:

Mer än 10 år.

(7)

UPPVÄRMNING DIREKTVERKANDE EL Åtgärd 4:

Komplettera uppvärmningen med reglerautomatik för direktverkande el.

Beskrivning av åtgärden:

Äldre elradiatorer har ofta en dålig reglerfunktion med övertemperaturer och onödig

energianvändning som följd. Med ett modernt styrsystem går det att mer effektivt kontrollera värmeavgivningen. Styrsystemen kan vara av typen centraliserad eller decentraliserad.

Centraliserade styrsystem ger möjlighet att styra inomhustemperaturen zonvis och att på ett enkelt sätt sänka inomhustemperaturen nattetid eller under perioder då värmebehovet kan reduceras.

Decentraliserade styrsystem kan indelas i enzonssystem eller flerzonssystem. För flerzonssystem kan inomhustemperaturen variera för de olika zonerna.

Energibesparing:

Cirka 5 procent av elbehovet för värme beroende av hur mycket medeltemperaturen kan sänkas.

Kostnad:

Enzonssystem cirka 14 000 kr inkl. installation.

Flerzonssystem cirka 10 000 kr exkl. installation (beroende av byggnadens storlek).

Pay-off-tid:

Cirka 10 år.

(8)

©Actava Viarp 5:96 Sida 8 av 10

B YGGNADSTEKNISKA ÅTGÄRDSFÖRSLAG

FÖNSTER Åtgärd 5:

Åtgärda otätheter kring fönster och dörrar.

Beskrivning av åtgärden:

Täta på de byggnadsdelar där byggnadsskalet läcker in luft. De vanligaste byggnadsdelarna som tätas är fönster och dörrar. Denna åtgärd minskar kallras och drag. Silikon- och gummilister är de bästa alternativen för tätning mellan dörrblad/fönsterbåge. Om den tidigare listen var av tyg skall man tänka på att det finns luftintag i form av spaltventiler eller tilluftsdon.

Energibesparing:

Upp till 10 % av energin för uppvärmning.

Kostnad:

Materialkostnad 10 - 30 kr/löpmeter.

Pay-off-tid:

Mindre än 2 år.

(9)

B OENDEINFORMATION - E NERGISPARTIPS

För denna fastighet har det upprättats en energideklaration. Syftet med energideklarationen är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Genom ett resurssnålt beteende kan du som bor och brukar huset bidra till minskad energianvändning. Dessutom sänker du din elräkning. Nedan följer ett antal tips på vad du som brukare kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Belysning och apparater

Standby på TV, datorer och annan hushållselektronik drar mycket el i onödan. Stäng av med avstängningsknappen. En TV som står på standby kan kosta mellan 50 - 100 kronor per år.

Byt ut glödlampor mot lågenergilampor. Dessa håller betydligt längre och använder bara en femtedel av glödlampans energi.

Släck lampor i rum där ingen befinner sig. En lampa drar inte mer ström för att den tänds eller släcks ofta.

Tvätt och badrum

Vattensnåla armaturer ger ett lågt grundflöde samtidigt som vattenstrålens storlek och tryck bibehålls.

Dusch är mer energieffektivt än bad men duscha inte längre än nödvändigt.

Byt dåliga packningar i kranar som läcker. En läckande varmvattenkran förbrukar mycket energi.

Fyll tvättmaskiner innan du kör dem.

Kök och matlagning

Kontrollera temperaturen i kyl- och frysskåp. I frysen ska det vara -18 grader och i kylskåpet mellan +2 och +6 grader. En grad kallare än vad som behövs ökar energiförbrukningen med upp till 5 procent.

Tina mat i kylskåpet. Kylskåpet drar nytta av kylan.

Se till att du regelbundet frostar av frysen och gör ren baksidan på kylskåpet.

Välj energisnåla apparater av energiklass A när du köper nya.

En kastrull med lock och plan botten värms upp snabbare. Därmed minskar elförbrukningen.

En vattenkokare är mer effektiv än en spisplatta.

Mikrovågsugnen är vanligtvis effektivare än spisen.

Öppna inte ugnsluckan i onödan. Ugnstemperaturen sjunker med ungefär 25 grader varje gång.

Diska inte under rinnande vatten och fyll diskmaskinen innan du kör den.

Ventilation och värme

Vädra kort. Det räcker med 5-10 minuter, då hinner inte väggar och inredning kylas.

Håll högst 21 grader i bostaden. Sänk temperaturen i sovrummet. Ofta sover man bättre om det är lite svalt.

När du reser bort kan du sänka inomhustemperaturen till cirka 15 grader.

Täta dragiga fönster och dörrar.

Fäll ner persienner eller rullgardiner under vinternätterna.

Ställ inte möbler för nära elementet. En stor del av den värme vi får från elementen kommer genom

(10)

©Actava Viarp 5:96 Sida 10 av 10

F ÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPDRAGET E NERGIDEKLARATION S MÅHUS

1. Fastighetsägarens ansvar och åtagande

För att detta uppdrag ska kunna utföras till överenskommet pris måste fastighetsägaren fylla i av Actava AB upprättad frågelista (Byggnadsägarens blankett). Energideklarationen går inte att upprätta innan Actava AB erhållit ifylld frågelista. Actava AB levererar rapport och Energideklaration inom fem arbetsdagar efter det att ifylld frågelista mottagits (eller, om besiktning utförs senare än frågelistan mottagits, inom 5 arbetsdagar från besiktningen). Fastighetsägaren ansvarar för riktigheten i de uppgifter som lämnas i frågelistan. I samband med bokningen har ni blivit tillfrågade om ni önskar uppdragsbekräftelse och frågelista i pappersform eller via dator.

1.1 Frågelista via dator

Frågelista och handledning till densamma finns på www.energideklaration.com/bab/ I handledningen finns information om hur ni ska fylla i frågelistan. För att öppna frågelistan skriver ni in ert bokningsnummer (ex.vis.

ACT55555) och den kontrollkod (ex.vis. 123) som ni erhållit via mail från bokningen. När ni har fyllt i frågelistan så avslutar ni genom att trycka på spara. Ni erhåller kvittens genom att det står Registrering mottagen.

1.2 Frågelista i pappersform (ersätter 1.1 i de fall ägaren inte har tillgång till Internet)

Frågelista med handledning skickas per post tillsammans med dessa besiktningsförutsättningar och uppdragsbekräftelsen. I handledningen finns information om hur ni ska fylla i frågelistan. När ni har fyllt i frågelistan ska den undertecknas och lämnas över till besiktningsmannen vid uppstarten av besiktningen.

2. Om Energideklaration småhus

Actava AB åtar sig att upprätta energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985). Energideklarationens syfte är att inventera fastighetens energianvändning. Som underlag för energideklarationen ligger dels uppgifter om bl.a. energiåtgång mm som tillhandahålls av fastighetsägaren, dels uppgifter som framkommer vid utförandet av energibesiktningen. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö ska Actava AB ge rekommendationer på sådana

kostnadseffektiva åtgärder. Resultatet av utförd energiinventering av byggnaden sammanställs i en rapport som översänds till uppdragsgivaren. Vidare upprättar Actava AB en Energideklaration som registreras i Boverkets databas.

3. Om rapporten Energideklaration till fastighetsägaren

Efter det att fastighetsägaren erhållit Energideklarationen skall denne noggrant läsa igenom rapporten. Anser fastighetsägaren att det saknas någon uppgift eller att någon uppgift är felaktig, skall uppdragsgivaren omedelbart kontakta Actava AB för genomgång och eventuell komplettering.

I Energideklarationen angivna kostnader är bedömningar utifrån riktpriser på marknaden och kalkylverk, således inte något fast pris. Variationer kan förekomma. Om säkrare kostnadsbedömningar önskas bör det inhämtas via offert från entreprenörer.

4. Ansvarsbegränsningar

Actava AB har en konsultansvarsförsäkring för denna tjänst.

Actava AB ansvarar inte för att visst resultat kommer att uppnås med de förslag till energibesparande åtgärder som ges i samband med upprättande av energideklaration. Alla förslag som Actava AB ger kräver vidare teknisk och ekonomisk utredning. Actava AB kan inte ställas till ansvar för någon form av skada som kan relateras till föreslagna energibesparande åtgärder.

I det fall Actava AB, genom försumlighet, har lämnat felaktiga uppgifter i Energideklarationen som medför skada för uppdragsgivaren, har uppdragsgivaren rätt till ersättning. Den sammanlagda

skadeståndsskyldigheten för uppdraget är begränsat till 120 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om uppdraget Energideklaration Småhus träffades. Enskild skada understigande belopp motsvarande 20% av ett prisbasbelopp ersätts inte. Detta belopp utgör också uppdragsgivarens självrisk enligt detta uppdrag för det fall skadan överstiger detta belopp.

5. Ansvarstid

Ansvarstiden för genomfört uppdrag är 2 år från det datum uppdraget har rapporterats.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :