Bolagsbeskrivning NASDAQ OMX First North

Full text

(1)

Bolagsbeskrivning

NASDAQ OMX First North

JULI 2011

(2)

FRAMTIdSINRIKTAd INFORMATION

I föreliggande bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivning”) framförs viss framtids- inriktad information rörande Nischer och dess dotterbolags verksamhet samt branschen i allmänhet. Denna information syftar till att underlätta bedömningen av Nischer och dess framtidsutsikter. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa källor, i form av undersökningar och studier, som från Nischers egna be- dömningar. Potentiella investerare uppmärksammas på att det är oundvikligt att bedömningar av detta slag och uttalanden om framtidsutsikter i denna Bolagsbe- skrivning är förknippade med ett stort mått av osäkerhet som Nischer och/eller dot- terbolagen inte kan råda över.

VIKTIGA uppSKATTNINGAR OcH bedöMNINGAR

Vid upprättandet av bokslut och framtagning av Koncernens finansiella rapporter gör styrelse och ledning olika redovisningsrelaterade bedömningar och uppskatt- ningar avseende redovisningsprinciper och tillämpningen av dessa. Antaganden och bedömningar grundar sig oftast på historisk erfarenhet, liksom förväntningar beträffande framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Med andra antaganden och uppskattningar kan resultatet bli ett annat och det verkliga utfallet kan förstås avvika från det uppskattade. Uppskattningarna och an- tagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den pe- riod ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Nischer har bedömt att de uppskattningar och antaganden där ändringar kan medföra väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder samt på resultat främst gäller uppskattningar och bedömningar av goodwill, skatter och aktiverade utvecklingsarbeten.

(3)

Innehåll

Nischer i korthet ...

2

Historik – viktiga händelser i urval ...

3

Riskfaktorer ...

4

Bakgrund och motiv ...

7

Verksamhetsbeskrivning ...

8

Affärsidé, mål, vision och strategier ...

9

Portföljbolag ...

11

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer ...

16

Nischerkoncernen – Proformaredovisning 2010 ...

21

Aktiekapital och ägarförhållanden ...

29

Legala frågor och övrig information ...

32

Bolagsordning ...

33

Skattefrågor i Sverige ...

35

Aktie Teckningsoption

ISIN-kod: SE0000308298 ISIN-kod: SE0003944297

Kortnamn: NIS Kortnamn: NIS TO 1

Handlingar införlivade genom hänvisning

Denna Bolagsbeskrivning består av, utöver föreliggande dokument, årsredovisning avseende 2010 för IndustrIQ AB, Mintec Paper AB, PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG, vilka finns tillgängliga på www.nischer.se och som införlivats genom hänvisning och skall läsas som en del av denna Bolagsbeskrivning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden januari – juni 2011: 15 augusti 2011 Delårsrapport för perioden januari – september 2011: 14 november 2011 Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011: 20 februari 2012

Definitioner

Med ”Nischer”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i det följande Nischer AB, org nr 556513- 5869, inklusive dess dotterbolag, efter det omvända förvärvet av IndustrIQ. Med

”IndustrIQ” avses i det följande IndustrIQ AB, org nr 556782-7653, inklusive dess dotterbolag.

”Mintec Paper” avser Mintec Paper AB, org nr 556672-5445. ”PlaCell” avser PlaCell AB, org nr 556518-3653. ”SKA” avser SKA GmbH & Co KG, org nr HRA 7454. Med ”Remium”

avses Remium AB, org nr 556101-9174. Med ”Netrevelation” avses Nischer före det omvända förvärvet av IndustrIQ.

Denna Bolagsbeskrivning har upprättats såsom informationsunderlag för Nischer. Bolagsbeskrivningen är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Remium, som biträtt styrelsen i Nischer vid sammanställningen av Bolagsbeskrivningen, har granskat den lämnade infor- mationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av Bolagsbeskrivningen. Tvist med anledning av denna Bolagsbeskrivning ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

(4)

Nischers

affärsidé är att investera i familje- och generationsskiftesbolag med attraktiv värdepotential och starka affärsidéer. Verksamheten bygger på ansvarsfullt, aktivt och engagerat ägande av lönsamma bolag med hög tillväxtpotential med mål att redovisa högre avkastning än marknaden. Bolaget har ett starkt fokus på att kontinuerligt leta efter potentiella förvärvs- kandidater både via företagsförmedlare och via det egna upparbetade kontaktnätet. Nischer har ett mål att fortsätta växa både genom ett aktivt utvecklingsarbete i dagens portföljbolag samt via förvärv och av investeringar i nya tillväxtbolag som uppfyller bolagets förvärvskriterier.

IndustrIQ

är ett helägt dotterbolag till Nischer. IndustrIQ är ett affärsutvecklingsbolag med strategi att investera och utveckla tillväxtbolag inom industri- och verkstadssektorn.

I dagsläget har IndustrIQ ägande i tre bolag, samtliga med starkt industrifokus. Dessa tre portföljbolag utgör stommen för Bolagets framtida strategiska förvärv.

Mintec Paper är en ledande aktör på den skandinaviska marknaden inom pappersförädling, såsom konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven-material. Företaget är konverteringspartner till företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund. Exempel på kunder till Mintec Paper är Al- fort & Cronholm och Flügger AB.

PlaCell är ett av Skandinaviens äldsta legotillverkande formsprutningsföretag grundat 1920.

Företaget är aktivt inom fordonsindustri, vitvaror, konsumentprodukter och VVS. Företagets kärnverksamhet ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders behov inom verktyg och avancerad formsprutning av tekniska plaster. Företaget levererar pro- dukter till bland andra Scania, ESBE, BabyBjörn och Thule.

SKA* är baserat i Tyskland och tillverkar och levererar säkerhetskomponenter till fordonsin- dustrin. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv processutveckling av stansade säkerhetsplåtkomponenter av höghållfast stål. SKA är leverantör till företag som Autoliv, Brose och Takata.

Nischer i korthet

Ägande i Mycab International. Som ett led i den genomförda strukturaffär som beskrivs närmare i avsnittet ”Bakgrund och motiv” avyttrades Netrevelations verksamhet till Mycab Interna- tional. Då Mycab International tidigare förvärvat en internationell licens för Netrevelations system, samt har större resurser för att exploatera flera marknader bedömdes ett samgående vara industriellt logiskt. Som vederlag för avyttringen av Netrevelations verksamhet till Mycab International erhölls 2 490 000 aktier i Mycab International, vilket motsvarar en ägarandel om ca 24 procent av ägandet i Mycab International.

På en extra bolagsstämma den 13 april 2011 beslutades att aktieägare i Netrevelation som på avstämningsdagen den 20 april 2011 var registrerade som ägare skulle erbjudas att förvär- va aktier i Mycab International genom vederlagsfri tilldelning av köpoptioner, där var tredje befintlig aktie berättigade till en köpoption, vilka ger innehavaren rätt att för varje köpoption förvärva en aktie i Mycab International till en lösenkurs om 0,01 kronor per aktie under en löptid om 3 månader.

För ytterligare information om Mycab International, se www.mycabinternational.com.

(5)

2010

I mars 2010 startas IndustrIQ som ett affärsutvecklingsbolag med fokus på verkstad och in- dustri. Initialt är fokus på att söka efter potentiella förvärvskandidater via olika konsultbyråer, företagsmäklare och andra kontaktvägar. I augusti genomförs IndustrIQs första investering, SKA, ett bolag utanför Düsseldorf i Tyskland med fokus på säkerhetsprodukter till fordons- industrin. Strax därefter, i september, genomförs IndustrIQs andra förvärv, Mintec Paper i Köping, som är verksamt inom konvertering av papper. I mitten av oktober förvärvas PlaCell, ett legotillverkande plastformsprutningsbolag med säte i Gislaved.

2011

Netrevelation avtalar med Avalanche Capital AB (”Avalanche Capital”) och Minara AB (”Minara”) om att förvärva samtliga aktier i IndustrIQ genom apportemission, varpå efter genomförd transaktion Avalanche Capital äger 87,0 procent och Minara äger 0,9 procent av Netrevelation efter det omvända förvärvet. I samband med att transaktionen genomförs ändras bolagets firma till Nischer AB och verksamhetsinriktningen ändras till att förvärva och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Som ett led i transaktionen avyttras verksam- heten i Netrevelation till Mycab International SA (”Mycab International”).

Historik – viktiga händelser i urval

Mintec Paper, Köping PlaCell, Gislaved

SKA, Attendorn

(6)

Riskfaktorer

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Nischers kontroll, lik- som ett antal faktorer vars effekter Nischer kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan dess verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Nischers framtidsutsikter. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av be- tydelse. Utöver den information som framkommer i Bolagsbeskrivningen bör varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Marknads- och branschrelaterade risker

Globala ekonomiska risker

Nischers dotterbolag har ett flertal större kun- der vars försäljning är beroende av den globala konjunkturen. En utdragen konjunkturned- gång med minskad konsumtion och minskade investeringar skulle kunna medföra en bety- dande minskning av efterfrågan på bolagens produkter. Globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan därför komma att påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt.

Beroende av kunder

Koncernen har kunder som varierar i storlek och karaktär. Vissa av Bolagets kunder står för en signifikant del av Bolagens försäljning, vilket utgör en risk för negativa effekter på Bolagets omsättning, resultat och finansiel- la ställning i händelse av att en eller flera av dessa kunder söker sig till andra leverantö- rer. Kundernas försäljningsandel varierar från kund till kund men inget av dotterbolagen har emellertid någon kund som står för mer än 40 procent av den totala försäljningen. De fem största kunderna står för 60 procent av Bolagets omsättning.

Beroende av leverantörer

För att Bolaget skall kunna leverera sina pro- dukter är de beroende av att komponenter och tjänster från tredje part uppfyller över- enskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller ute- blivna leveranser från leverantörer kan inne- bära att produktionen försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad eller utebliven försäljning.

Konkurrens

Nischers verksamhet bedrivs i en konkurrens- utsatt bransch vilken bland annat kan påver- kas av prispress som i sin tur driver på krav på kostnadseffektiva lösningar. Konkurrerande företag kan därför komma att öka konkur- rensen med Bolagets produkter. Trots att Nischer ständigt försöker anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen kan Bolaget bli tvunget att göra kostnadskrävande om- struktureringar av verksamheten för att kun- na behålla marknadsposition och lönsamhet.

(7)

Bolagsspecifika risker

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Bolagets förmåga att attrahera ny samt behål- la befintlig kvalificerad personal är av avgö- rande betydelse för dess framtida framgångar.

Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen bedö- mer att Nischer kommer att kunna såväl att-

rahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kun- na ske på tillfredsställande villkor.

Övriga risker

Övriga risker som Nischer och dess dotterbo- lag kan utsättas för är bland annat allmänna försäkringsrisker, stöld och brand.

Finansiella risker

Framtida kapitalbehov

Styrelsen för Nischer bedömer att Bolagets nuvarande rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven för den närmaste tolvmå- nadersperioden. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget inte kommer att kunna generera tillräckligt med egna vinstmedel för framtida finansiering och Bolaget kan därmed kom- ma att behöva söka nytt externt kapital. Vida- re kan Nischer komma att behöva ytterligare finansiering för att genomföra sin långsiktiga tillväxtstrategi, som omfattar genomförande av förvärv. Därtill kan Bolaget besluta om att ändra affärsplanen för att snabbare ta fördel av potentiella möjligheter på marknaden, vil- ket ytterligare kan ställa krav på kapitaltillskott

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för en negativ vär- deförändring vid förändring av räntan. Det- ta innebär att värdet av räntebärande skulder ökar och att värdet av räntebärande tillgångar

minskar. Dagens räntor är relativt låga men höjningar har skett det senaste året och Riks- banken har indikerat att fler höjningar kan ske de närmaste åren. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. Om nya kapitalanskaffningsbehov uppstår framledes och om belåning sker kan Nischer och dess dotterbolag komma att be- lastas av med ytterligare räntekostnader.

Valutarisk

Koncernens inköp och försäljning görs med ut- gångspunkt från ett antal valutor, bland annat euro och amerikanska dollar. Till följd av för- ändringar i växelkursen för utländska valutor i förhållande till den svenska kronan kan därför Bolagets omsättning komma att påverkas ne- gativt. Även Bolagets resultat och eget kapital påverkas när resultat- och balansräkningar om- räknas till svenska kronor, så kallad omräknings- exponering.

(8)

Risker relaterade till aktien

Ägare med betydande inflytande Majoriteten av rösterna i Nischer kontrolle- ras av Avalanche Capital som kan komma att, med stöd av sina röster, utöva ett betydande inflytande över frågor som rör Bolaget. Detta kan vara till fördel för Bolaget men också till nackdel för aktieägare som har andra intres- sen än Avalanche Capital.

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i Nischer är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktie- kursen kommer att ha en positiv utveckling.

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska ut- spel, valutakursförändringar och försämring i konjunkturen.

Aktien i Nischer kan påverkas på sam- ma sätt som alla andra aktier av dessa fakto- rer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.

Fluktuationer i aktiekursen

Aktiekursen kan komma att fluktuera kraf- tigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunk- turen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Nischer. Därutöver kan aktie- marknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte all- tid är relaterade eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Kredit- och motpartsrisk

Kredit- och motpartsrisk är risken att Bola- gets motparter, både finansiella (banker etc.) och kommersiella (kunder och partners), inte kan fullfölja sina förpliktelser såsom ränte- betalningar eller inbetalningar. Kreditrisken inom Koncernen finns så gott som uteslu- tande i kundfordringar. Koncernen har dock

mycket låga kundförluster. Bolagets kunder är stora och väletablerade företag fördelade över flera geografiska marknader.

Uppföljning av obetalda kundfakturor sker löpande och reservering för osäkra kund- fordringar görs omgående, om betydande risk föreligger att betalning ej kommer att erhållas.

(9)

Bakgrund och motiv

Nischers aktie har sedan den 22 februari 2011 handlats på observationsavdelningen på First North. Bakgrunden är Netrevelations omvända förvärv av IndustrIQ som kommunicera- des till aktiemarknaden den 21 februari 2011 och den verksamhetsförändring som följde av affären. Bakgrunden till affären var att styrelsen i Netrevelation erhöll ett erbjudande från Av- alanche Capital och Minara med förslag om en strukturell förändring i verksamheten vilket skulle innebära att Netrevelation avyttrar sin befintliga verksamhet och ändrar verksamhet till att förvärva och utveckla bolag med attraktiv värdepotential.

Efter utvärdering valde styrelsen att anta erbjudandet villkorat av att en oberoende värdering tillstyrker transaktionens skälighet ur ett finansiellt perspektiv, att en extra bolagsstämma be- slutar i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av IndustrIQ samt att dispens från Aktie- marknadsnämnden rörande budplikt för Avalanche Capital erhålls. Den 18 mars 2011 erhöll Avalanche Capital dispens från Aktiemarknadsnämnden. Den 4 april 2011 lämnade Grant Thornton ett oberoende värderingsutlåtande som tillstyrkte att erbjudandet var skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Den 13 april 2011 beslutade den extra bolagstämman i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av IndustrIQ.

Affären som ledde fram till förvärvet av IndustrIQ och avyttringen av Netrevelations rörelse skapar nya förbättrade förutsättningar för både den nya och gamla verksamheten. För Nischers nya verksamhet är det vår uppfattning i styrelsen att en notering är ett viktigt steg för att vida- reutveckla och växa verksamheten. Det ökar möjligheten för oss att få tillgång till kapital vid framtida förvärv och gör det möjligt att använda egna aktier som betalningsmedel, samtidigt som det blir lättare att attrahera kompentent personal.

Nischers ansökan om åternotering godkändes av NASDAQ OMX den 7 juli 2011 och från och med den 8 juli 2011 handlas Nischer återigen på ordinarie listan på First North.

Styrelsen för Nischer är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats av styrelsen i Nischer som en del i Bolagets ansökan om åternotering på First North. Styrelsen för Nischer är ansvarig för innehållet i detta dokument. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm i juli 2011 Nischer AB

Styrelsen

(10)

Verksamhetsbeskrivning

Nischer är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpo- tential med mål att redovisa högre avkastning än marknaden.

Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ som bilda- des 2010 i syfte att skapa en koncern med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs samtliga portföljbolag.

Idag består koncernen av följande tre portföljbolag; Mintec Paper, PlaCell och SKA.

Mintec Paper är en ledande aktör på den skandinaviska marknaden inom pappersförädling, såsom konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven-material. Företaget är konverteringspartner åt framgångsrika företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund.

PlaCell, ett av Skandinaviens äldsta legotillverkande formsprutningsföretag grundat 1920.

Företaget är aktivt inom fordonsindustri, vitvaror, konsumentprodukter och VVS. Företagets kärnverksamhet ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders behov inom verktyg och avancerad formsprutning av tekniska plaster. Företaget levererar pro- dukter till bland andra Scania, ESBE, BabyBjörn och Thule.

SKA är baserat i Tyskland och tillverkar och levererar säkerhetskomponenter till fordonsin- dustrin. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv processutveckling av stansade säkerhetsplåtkomponenter av höghållfast stål. SKA är leverantör till företag som Autoliv, Brose och Takata.

Nisher AB tf VD – Lars Rutegård

IndustrIQ AB tf VD – Lars Rutegård

100 %

Mintec Paper AB VD – Joakim Friberg

100 %

PlaCell AB VD – Magnus Tibratt

100 %

Swegoth Industri AB 51 %

European Industry Investors AB

100 %

SKA GmbH Co. KG VD – Rolf Benninghaus 100 %

SKA Schmidt & Kemmerich Beteiligungs GmbH

VD – Rolf Benninghaus

(11)

Affärsidé

Nischers affärsidé är att skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare genom att äga och utveckla familje- och generationsskiftes- bolag med attraktiv värdepotential. Om Bo- laget bedömer att potentialen i dess innehav inte motsvarar Bolagets krav eller långsikti- ga verksamhetsstrategier avyttras innehavet.

Verksamhetsmål

Nischer har fokus på tillväxt genom strategis- ka förvärv av lönsamma bolag som fristående grenar eller som komplement till befintliga innehav. IndustrIQs nuvarande tre portfölj- bolag planeras utgöra stommen för Bolagets kommande förvärv.

Finansiella mål

Målet är att växa med minst 10 procent i om- sättning per år och redovisa en EBITDA- marginal på minst 10 procent över en kon- junkturcykel.

Riktlinjer

• Företaget skall vara en professionell och på- litlig aktör.

• Företaget skall tillföra managementkom- petens och arbeta mycket aktivt med dot-

Affärsidé, mål, vision och strategier

terbolagens utveckling och vara ledande inom sina områden.

• Dotterbolagen skall vara mycket sälj- och marknadsfokuserade och öka sina mark- nadsandelar organiskt.

Investeringsstrategi

Investeringar förväntas ske i små och med- elstora företag med potential till hög tillväxt och lönsamhet samt möjlighet till synergi- effekter och kostnadseffektiviseringar inom Koncernen. Dotterkoncerner skall byggas ge- nom olika förvärv, både tilläggsförvärv och uppstartsverksamheter som innebär ökad vo- lym, kostnadsreduceringar och synergier.

Finansiell strategi

Verksamheten skall drivas kapitaleffektivt och risktagandet ska vara begränsat. Samtliga pro- jekt förväntas ligga i separata bolag och vara fullt finansierade genom interna eller externa lån.

Bolaget skall sträva efter att ha en stor andel extern finansiering. Kapital använt vid investe- ringar skall återbetalas till Bolaget snarast möj- ligt. Bolaget ska arbeta intensivt och konstruk- tivt med kapitaleffektivisering.

Nisher AB tf VD – Lars Rutegård

IndustrIQ AB tf VD – Lars Rutegård

100 %

Mintec Paper AB VD – Joakim Friberg 100 %

PlaCell AB VD – Magnus Tibratt

100 %

Swegoth Industri AB Tillväxt

Entreprenörskap

Majoritetsägande

Personal

Risk låg/medel

Både kluster och nya affärsområden

Sverige och utomlands

Stark fin. ställning & stabil organisation

Vinstgenererande, hög omsättning

Knyta upp nyckelpersoner

Strukturerad genomgång av försäljning

Kostnads- effektiviseringar

Tillväxtmål >10%

Rörelsemarg.> 10%

51 %

European Industry Investors AB

100 %

SKA GmbH Co. KG VD – Rolf Benninghaus

100 %

Riktlinjer Förvärvskriterier Åtgärder

Affärsmodell

(12)
(13)

Mintec Paper AB är ledande på den skandi- naviska marknaden inom konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven.

Bolagets huvudverksamhet består av försälj- ning, egen konvertering, legobearbetning, ark- ning, trading samt processutveckling.

Mintec Paper har som affärsidé att vara den store producentens möjlighet att nå små och medelstora kunder med sina produkter. Erbju- da mindre kunder möjlighet att köpa material från producenter där de ej kan nå uppsatta mi- nimumkvantiteter för beställning och leverans.

Mintec Paper skall även genom sin breda och djupa erfarenhet bistå med kunskap och val av material för att lösa kunders behov.

Mintec Paper erbjuder och utför kostnads- effektiva legoarbeten till producenter inom valda segment.

Affärsområden

Mintec Papers affärsområden är i huvudsak Papper, Nonwoven och Lego. I affärsområ- det Papper ingår huvudsakligen segment som Liner, Mjölkpapp och Kraft.

Kunder

Mintec Papers kundbas består i huvudsak av pappersgrossister, färgtillverkare och pap- persproducenter av basmaterial men företaget levererar även direkt till slutkund.

60 50 40 30 20 10 0

14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoomsättning EBITDA-marginal

Pappersgrossister 75 %

Färgtillverkare 15 %

Övrigt 10 %

Papper 60 %

Nonwoven 30 %

Lego 8 %

Övrigt 2 %

Mintec Paper har som nedan diagram visar haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt om nära 9 procent sedan 2003. Lönsamheten har sta- digt förbättrats och under 2010 nådde Mintec Paper över 12 procent i EBITDA-marginal.

Nettoomsättning och EBITDA-marginal för Mintec Paper

Marknad

Mintec Paper är idag främst verksam på den skandinaviska marknaden. Med de långsikti- ga mål som bolaget har kommer även andra marknader att på sikt penetreras, då främst resterande delar av den nordiska marknaden.

Marknaden för fiberbaserade golvtäcknings- produkter i Sverige är värd cirka 60 MSEK där Mintec Paper idag har en betydande mark- nadsandel. Den stora tillväxtpotentialen för bo- laget ligger dock i att applicera kompetens och maskinpark till konvertering inom angränsan- de produktområden som t.ex. kraftpapper och non-woven där det finns stora expansionsmöj- ligheter Den totala marknaden förväntas att öka i storlek de nästkommande åren.

Konkurrenter

Mintec Papers konkurrenter varierar beroen- de på produktområde och geografiska mark- nad. Avseende det största verksamhetsområ- det, kraftpapper, är de största konkurrenterna även leverantörer t.ex. Nordic Paper och Pe- terson, men det finns även mindre aktörer som FH Konvertering i Staffanstorp, Papp- man i Örebro och Kartopap i Norge.

Största konkurrenten inom nonwoven till byggindustrin är Johns Manville i Helsingborg.

Portföljbolag

(14)
(15)

PlaCell AB bedriver tillverkning och försälj- ning av tekniskt avancerade plastkomponen- ter inom huvudsakligen fordonsindustri, vit- varor, konsumentprodukter och VVS. Styrkan hos bolaget ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders be- hov inom verktyg och avancerad formsprut- ning av tekniska plaster.

PlaCell har som affärsidé att marknadsfö- ra och tillverka formsprutade plastprodukter inom området tekniskt formgods som bas och formsprutade plastprodukter med väsentligt teknikinnehåll som specialitet.

PlaCell skall inom dessa områden möta kundens behov av kompetens, service och kva- litet, vilket genomsyrar hela bolagets verk- samhet genom att det även är den del av dess kärnvärden.

PlaCell inriktar sin verksamhet i första hand mot företag i mindre konjunkturkänsli- ga branscher och med betydande andel export.

PlaCell har en lång historik som legotill- verkande formsprutningsföretag av plastde- taljer. Bolaget är ett av Skandinaviens älds- ta formsprutningsföretag vars rötter sträcker sig tillbaka till 1920 och Celluloid AB, det företag som hade den första formsprutan i Sverige. Celluloid förvärvades 1988 av Nobel Plast som senare i sin tur sålde delar av sin verksamhet till det nybildade bolaget PlaCell.

Bolaget styrka är en kompetent personal med gedigen erfarenhet och stort engagemang.

Företaget har bland annat unikt kunnande och speciella formsprutor för sprutning av flera material eller färger i samma detalj.

Under åren har bolaget systematiskt satsat på investeringar och förbättringar för att kunna möta marknadens krav på effektiva och ända- målsenliga lokaler och produktionsutrustningar.

PlaCell är idag aktivt inom fyra mark- nadssegment i Sverige: fordonsindustri, vit- varor, konsumentprodukter och VVS.

Den finansiella krisen gav ett hack i till-

Nettoomsättning och EBITDA-marginal för PlaCell 90

80 70 60 50 40 30 20 10 0

12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 2006 2007 2008 2009 2010 0 %

Nettoomsättning EBITDA-marginal

växtkurvan 2009 men trots detta har PlaCell haft en genomsnittlig tillväxttakt om ca 7 procent sedan 2003. Sedan 2006 har EBIT- DA-marginalen ökat från ca 6 procent till ca 10 procent 2010.

Marknad

PlaCell har en kundflora som är noggrant ba- lanserad mellan ett antal olika branscher vil- ket minimerar risker för försäljningsförluster i och med svängningar i konjunkturen. Till- verkningsindustrin som helhet hade en sig- nifikant tillväxt under 2010 vilken förväntas fortsätta de kommande åren med olika grad beroende på bransch. Tillverkningen av kom- mersiella fordon i Europa ökade med drygt 55 procent 2010 jämfört med 2009. Även vitvarumarknaden visade tillväxt under 2010 med starkast tillväxt i försäljningen av ugnar.

Konkurrenter

Den miljötrend som råder inom Europa se- dan några år tillbaka har skapat ett större be- hov av plastprodukter som komplement till andra mer miljöpåverkande produkter som till exempel olika metallegeringar. Detta stäl- ler även höga krav på kvaliteten vilket är den drivkraft som skapar konkurrenskraftighet inom industrin. Plastindustrin är relativt ho- mogen med många tillverkare geografiskt pla- cerade i södra Sverige. PlaCells största kon- kurrenter är PlastInject AB, Plast AB Orion och Talent Plastic AB.

(16)
(17)

STAMPING - KNOWLEDGE - ATTENDORN

SKA GmbH & Co. KG tillverkar och levererar högkvalitativa produkter för säkerhetssystem till fordon så som system för säkerhetsbälten, säten och airbags. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv processutveck- ling av plåtkomponenter och stansade delar gjorda av höghållfast stål. Bolaget har djup kunskap om materialegenskaper och form- ning av olika material vilket gjort att SKA skapat sig en stark position på marknaden.

SKA bildades av familjerna, Schmidt och Kemmerich, som genom att tillsammans bil- da SKA såg en möjlighet att kunna säkra upp produktionen av justerbara system för säkerhetsbälten. Dessa två är än idag kun- der till SKA. Bolagets kunder är huvudsak- ligen globala leverantörer till fordonsindu- strin. Exempel på dessa är:

Autoliv (GM, DC,VW, Volvo, Jaguar, BMW, PSA), Takata (Honda, Toyota, PSA, BMW) och Brose (VW, Porsche, Audi).

Produktion och produktutveckling sker i egna lokaler där även en välutrustad verkstad för underhåll och renovering av verktyg är be- lägen. Anläggningen ligger i staden Attendorn strax utanför Düsseldorf. Bolaget är certifie- rat i enlighet med kundernas och branschens krav och standarder, däri bland annat ISO TS 16949:2002. SKA har gott renommé bland sina kunder tack vare sin breda produktkunskap.

Som diagrammet nedan visar påverkades SKA:s kunder kraftigt av lågkonjunkturen som följde av finanskrisen, men återhämt- ningen har varit tydlig. Efter finanskrisen har

250 200 150 100 50 0

18 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2007 2008 2009 2010

Nettoomsättning EBITDA-marginal Nettoomsättning och EBITDA-marginal för SKA GmbH Co. KG

en kraftig förbättring av lönsamheten skett, främst beroende på högre produktionsutnytt- jande. Som ett bevis på SKA:s höga kvalitets- kompetens utsågs SKA under 2010 till ”pre- ferred supplier” till det tyska företaget Brose.

Marknad

SKA och dess kunder är verksamma inom for- donsindustrin. Huvuddelen av SKA:s kunder är första ledets leverantörer till fordonstillver- kare i Europa och resten av världen. Fordons- industrin påverkades kraftigt av den lågkon- junktur som inföll under det senare halvåret av 2008 där flera av aktörerna på marknaden fick problem med lönsamheten och vissa gick så långt som i konkurs. SKA lyckades genom sin flexibla struktur snabbt ställa om i sin pro- duktion och därmed anpassa sin verksamhet till den lägre efterfrågan. På detta vis kunde SKA under hela denna konjunktursvacka re- dovisa lönsamhet. Detta gör även att företaget står rustat inför den tillväxt som Europa befin- ner sig i och som förväntas tillta de kommande åren. Enligt analysföretaget J.D. Power kom- mer marknaden för mellan- och tunga lastbilar i Europa att öka med över 30 procent i år och nästan 20 procent 2012.

Konkurrenter

Marknaden domineras av ett antal större ak- törer som till exempel Gedina, Finnveden och Key Plastics. Dessa bolag är pressningsföretag med ett brett produktsortiment med allt från små enkla konsoler till stora karossdetaljer i plåt. Marknaden utgörs även av mindre priva- ta pressföretag som tillverkar enklare produk- ter som levereras direkt till större koncerner.

Även systemleverantörer som Autoliv, John- son Controls och Brose har möjlighet och ka- pacitet att konkurrera på marknaden.

SKA:s främsta konkurrensfördel är förmå- gan att pressa detaljer i höghållfast stål med stor precision. Bolaget har genom gedigen produk- tions- och utvecklingskompetens byggt upp en modern och specialanpassad maskinpark.

(18)

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelsen

Peter Hermansson (född 1959).

Styrelseordförande i Nischer sedan 2010.

Utbildad civilekonom.

Utöver uppdrag i Nischer har Peter Hermansson även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Santex Aktiebolag Styrelseordförande

Santex System Aktiebolag Styrelseordförande

Öresund Capital Partner AB Styrelseledamot

Fönstergruppen Sverige AB Styrelseledamot

Westcoast Windows AB Styrelseordförande

Connex Aktiebolag Styrelseordförande

Whilande WNP Property AB Styrelseledamot

Peter Hermansson Consulting AB Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2006 har Peter Hermansson inte avslutat att vara delägare eller ägare i något bolag men har avslutat uppdrag i följande bolag:

Uppdrag Befattning

Nicator Group AB Styrelseledamot

Addivew Sweden AB Styrelseledamot

Novator Aktiebolag Styrelseledamot

Nicator IT AB Styrelseledamot

Nicator Sverige AB Styrelseledamot

Trio Enterprise AB Styrelseledamot

Nicator Invest Aktiebolag Styrelseledamot

Ruto AB Styrelseledamot

Millennium Media Group AB Styrelsesuppleant

Peter Hermansson äger 100 % av aktierna i bolaget Peter Hermansson Consulting AB.

Peter Hermansson har varit styrelsemedlem i Novator Aktiebolag som har varit föremål för företagsrekonstruktion under perioden maj till september 2010.

Peter Hermansson äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Torbjörn Browall (född 1962).

Styrelseledamot i Nischer sedan 2011.

Utbildad civilekonom.

Utöver uppdrag i Nischer har Torbjörn Browall även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Rosengrens Larm AB Styrelseordförande

CDC Construction & services AB Styrelseordförande

GAMLESTADENS RÖR Aktiebolag Styrelseordförande

TBT Byggteknik Aktiebolag Styrelseledamot

ScanDoc Administrativ Logistik AB Styrelseordförande

BVT Holding AB Styrelsesuppleant

Cordovan Group AB Styrelseordförande

(19)

CBN Chamber Business Networks AB Styrelseledamot Tillväxtteamet Affärsutv. Göteborg AB Styrelseordförande

Persula AB Styrelseledamot

Technology 2 Business Nordic AB Styrelseordförande

Alogistik Nyköping Aktiebolag Styrelseledamot

Swegoth Industri AB Delägare via bolag

Sedan den 1 januari 2006 har Torbjörn Browall inte avslutat att vara delägare eller ägare i något bolag men har avslutat uppdrag i följande bolag:

Uppdrag Befattning

Gunnebo Nordic AB Styrelseordförande

Gnotec i Anderstorp AB Styrelseordförande

Rosengrens Larm AB Styrelseordförande

Gnotec JV AB Styrelseordförande

Gnotec AB Styrelseordförande, VD

Gnotec Mefa AB Styrelseordförande

Modeva Aktiebolag Styrelseordförande

T2B Sales Göteborg AB Styrelseordförande

Gunnebo Gateway Ab Styrelseordförande

ITM Meeting Solutions AB Styrelseordförande

Gunnebo Cash Automation AB Styrelseledamot, VD

Gunnebo SafePay AB Styrelseledamot, VD

CBN Chamber Business Networks AB Styrelseordförande, styrelseledamot

T2B EvoLight AB Styrelseordförande

T2B Systems Sales AB Styrelseordförande

Reven AB Styrelseordförande

Gnosjögruppen AB VD

Chamber Invest Sweden AB Styrelseordförande

Executive Business Group Sweden AB Styrelseordförande Holmbergs Childsafety Holding AB Styrelseordförande, VD

Nordic Business Excellence AB Styrelseordförande

Nordic Business Solutions AB Styrelseordförande

Holmbergs Childsafety AB Styrelseordförande

Torbjörn Browall äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Per-Olov Bertholdson (född 1957).

Styrelseledamot i Nischer sedan 2011.

Utöver uppdrag i Nischer har Per-Olov Bertholdson även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

ADD Business Support i Sverige AB Styrelseordförande Österängens Fastighets Aktiebolag Styrelseledamot

Eyrafältets Utvecklings AB Styrelseordförande

Agaver Fastigheter AB Styrelseordförande

Handelsbolaget Agaver Trading Bolagsman

Brave Business i Örebro AB Styrelseledamot

Passion Capital AB Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2006 har Per-Olov Bertholdson inte avslutat att vara delägare eller ägare i något bolag men har avslutat uppdrag i följande bolag:

(20)

Uppdrag Befattning Scandinavian Safety Training Centre AB Styrelseledamot

Mitt i Backen i Branäs AB Styrelseordförande

Bandybollen 1 AB Styrelseledamot

Bandybollen 2 AB Styrelseledamot

Brf. Lilla Kärralundsg. 15-17 Styrelseledamot

Brf. Eyrafältet 1 Styrelseledamot

BJC Fastighetsutveckling AB Styrelseledamot, VD

BJC Group AB Styrelseledamot, VD, delägare

Snötorget AB Styrelseledamot, delägare

Tuvesvik Fastighetsutveckling AB Styrelseordförande Scandinavia Safety Fastigheter AB Styrelseledamot

BJC Holding AB Styrelseledamot, VD

BJC i Mälardalen AB Styrelseledamot, VD

Eyrafältet Mark 1 AB Styrelseledamot

Österängen Fastigheter i Örebro AB Styrelseledamot, VD BJC Fastighetsutveckling i Örebro AB Styrelseledamot

Per-Olov Bertholdson äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Emil Daugaard (född 1978).

Styrelseledamot i Nischer sedan 2011.

Utbildad civilekonom samt Fil. Kand. i rättsvetenskap.

Emil Daugaard är styrelseledamot i IndustrIQ AB, koncernchef i Avalanche Capital AB samt extern firmatecknare i PlaCell AB, Mintec Paper AB och Swegoth Industri AB. Utöver uppdrag i Nischer har Emil Daugaard även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Liljedal Communication AB Styrelseledamot

United Brains Aktiebolag Styrelseledamot

Agathon Capital AB Styrelseledamot, VD

ADD BUSINESS SUPPORT i Sverige AB Styrelseledamot

Minara AB Styrelsesuppleant

Temba AB Styrelsesuppleant

Staga Sweden AB Styrelseordförande

RCC Group AB Styrelseledamot

IQuity AB Styrelseordförande

Buyer Grossista AB Styrelsesuppleant

Grain Capital AB Styrelseordförande

Sedan den 1 januari 2006 har Emil Daugaard avslutat att vara bolagsman i Örebro Extensive Trade Handelsbolag och har därutöver avslutat uppdrag i följande bolag:

Uppdrag Befattning

Good News Scandinavia AB Styrelseledamot

Brf. Volontären 10 Styrelseledamot

Emil Daugaard äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Emil Daugaard är besläktad med Lars Rutegård. Lars Rutegård är Emil Daugaards svågers bror.

(21)

Ledande befattningshavare

Lars Rutegård (född 1978).

Tillförordnad VD i Nischer sedan 2011.

Utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lars Rutegård är styrelseordförande i PlaCell AB samt i Mintec Paper AB och styrelseledamot i IndustrIQ AB. Utöver uppdrag i Nischer har även Lars Rutegård följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

TrilobIT Enskild näringsidkare

Sedan den 1 januari 2006 har Lars Rutegård inte avslutat att vara delägare eller ägare i något företag och har inte avslutat något uppdrag.

Lars Rutegård äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Jenny Åström (född 1974).

CFO i Nischer sedan 2011.

Utbildad civilekonom.

Jenny Åström är även CFO i IndustrIQ AB och Avalanche Capital AB. Utöver uppdrag i Nischer har Jenny Åström även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Brf. Bergamotträdet 8 Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2006 har Jenny Åström inte avslutat att vara delägare eller ägare i något bolag men har avslutat uppdrag i följande bolag:

Uppdrag Befattning

RT Inreco AB Revisor

Active Ski Travel Scandinavia AB Huvudansvarig revisor Jenny Åström äger inga aktier i Nischer vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Revisor

Niklas Paulsson (1962).

Huvudansvarig revisor från Ernst & Young AB.

Niklas är auktoriserad revisor och har varit huvudansvarig revisor i Bolaget sedan 2010.

(22)

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare sedan den 1 januari 2006

Som ovan nämnts har Peter Hermansson i egenskap av styrelseledamot i bolaget Novator AB varit inblandad i en företagsrekonstruktion. Ingen annan av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i egen- skap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål sedan den 1 januari 2006. Inte heller har någon anklagelse och/eller sanktion utfärdats av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer sedan den 1 januari 2006.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har sedan den 1 januari 2006 förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några förmåner i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller ledande befatt- ningshavare.

Som nämnts ovan har Emil Daugaard och Lars Rutegård familjeband. Ingen annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjeband med någon annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Koncernen är inte medveten om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldig- heter gentemot Koncernen och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter.

(23)

Bakgrund

Den 13 april 2011 beslutade den extra bo- lagsstämman i Netrevelation i enlighet med styrelsens förslag om det omvända förvärvet av IndustrIQ. Den 19 april 2011 registrerades de nyemitterade aktierna i apportemissionen som följde av det omvända förvärvet.

Förutsättningar för proformaräkenskaper Proformaredovisningen har upprättats för att illustrera hur Nischer i dess nuvarande form skulle ha sett ut i ett finansiellt perspektiv un- der 2010. Proformaräkenskaperna avser inte att presentera vilken finansiell ställning el- ler vilket resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått om utdelningen skett vid ingången av 2010; ej heller visa finansiell ställning eller verksamhetens resultat för nå- gon framtida tidpunkt eller förvärv. Profor- maredovisningen baseras på följande årsre- dovisningar för år 2010; IndustrIQ, Mintec Paper, PlaCell och SKA.

Antagande för proformaräkenskaper Per den 3 juni 2010 förvärvades SKA till In- dustrIQ (51 procent) via dotterbolag. Den 30 september 2010 förvärvades samtliga aktier i Mintec Paper och den 8 oktober 2010 samt- liga aktier i PlaCell. I syfte att belysa hur för- värven skulle ha påverkat Nischers koncern- resultaträkning för 2010 om förvärven hade skett 1 januari 2010 har proformaredovis- ningen nedan upprättats.

Koncernbalansräkningen redovisas nedan proforma per den 31 december 2010. Pro- formaredovisningen är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Nischers faktiska eller förväntade finansiella ställning.

Förvärvsanalysen som ligger till grund för proformaredovisningen har baserats på

Nischerkoncernen – Proformaredovisning 2010

ovanstående bolags balansräkningar per den 31 december 2010. Verkliga värden avseende tillgångar och skulder har bedömts motsvara bokförda värden. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsla- gen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av koncernredovisning där Redovisningsrådets rekommendation nr 1 har tillämpats.

De justeringar som vidtagits avser upp- bokning av förvärvade aktier jämte elimine- ring av dessa mot förvärvat eget kapital samt uppbokning av goodwill enligt preliminär förvärvsanalys. Resultaträkningen för SKA har omräknats från euro till svenska kronor till kursen 9,5413 för perioden 1 januari till 31 december 2010 och balansräkningen per 31 december till kursen 9,0.

Avyttrande av verksamheten i Netrelevation Resultaträkningen, balansräkningen och kassa- flödet för Nischer har upprättats som om verk- samheten i Netrevelation avyttrats i december 2009. Några poster från dessa verksamheter ingår således ej i proformaredovisningen.

Redovisningsprinciper

Nischers proformaräkenskaper har upprät- tats enligt Årsredovisningslagen och Bok- föringsnämndens allmänna råd till skillnad från Netrevelations koncernredovisning som upprättades enligt IFRS. Genom att i profor- maräkenskaperna tillämpa Årsredovisningsla- gen och Bokföringsnämndens allmänna råd avskrivs goodwill över tio år. Den goodwill som uppkommit i Nischer har skrivits ner med 13,1 MSEK under 2010. För redovis- ningsprinciper i övrigt, se noter på sidorna 26–28.

(24)

Nischer AB

TSEK Not jan-dec 2010

Intäkter 2 296 918

Materialkostnader -220 637

Bruttoresultat 76 281

Övriga externa kostnader 3,4 -20 821

Personalkostnader 5,6 -34 542

EBITDA 20 918

Avskrivningar -12 480

Nedskrivning av goodwill -13 070

EBIT -4 632

Finansnetto -1 446

Resultat efter finansnetto -6 078

Minoritetsandelar SKA -94

Skatt 7 -2 337

Resultat efter skatt och minoritet -8 509

Resultaträkning i sammandrag (Proforma)

(25)

Nischer AB

TSEK Not 2010-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 51 923

Materiella anläggningstillgångar 9 59 418

Finansiella anläggningstillgångar 762

Summa anläggningstillgångar 112 103

Varulager 10 39 203

Övriga kortfristiga fordringar 41 211

Kassa och Bank 15 999

Summa omsättningstillgångar 96 413

Summa tillgångar 208 516

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11 34 435

Minoritet 18 012

Avsättningar 2 630

Långfristiga skulder 12,13 101 292

Kortfristiga skulder 14 52 147

Summa eget kapital och skulder 208 516

Ställda säkerheter 15 51 528

Ansvarsförbindelser -

Balansräkning i sammandrag (Proforma)

(26)

Kassaflödesanalys i sammandrag (Proforma)

Nischer AB

TSEK jan-dec 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 19 485

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -3 018

Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder 10 456

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 923

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 538

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 084

Förändring av likvida medel 12 301

Likvida medel vid årets början 3 698

Likvida medel vid årets slut 15 999

(27)

Nyckeltal

Nischer AB

TSEK jan-dec 2010

Bruttomarginal 2,6%

EBITDA-marginal 7,0%

EBIT-marginal -1,6%

Soliditet 16,5%

Kassalikviditet 109,7%

Räntebärande nettoskuld 70 737

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

EBITDA-marginal

Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) i procent av nettoomsättningen.

EBIT-marginal

Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax) i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till kortfristiga skulder.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med likvida medel.

(28)

Not 1 Redovisningsprinciper

Nischers proformaredovisning har upprättats enligt Års- redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderfö- retaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rös- terna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmeto- den, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit ef- ter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda företag har in- kluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

Nischers utländska dotterföretag klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden till- lämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i re- sultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs.

Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas mino- ritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dot- terföretags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till ba- lansdagens kurs.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produk- ter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. För- säljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska be- talas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avse- ende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även där- med sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvär- det överstiger det verkliga värdet på koncernens andel

gångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dot- terbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill skrivs av linjärt på 10 år.

Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar värderas till an- skaffningsvärde minskat med avskrivningar och even- tuella nedskrivningar. Tillgångarnas restvärde och nytt- jandeperiod prövas vid varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vid avytt- ring av tillgången redovisas vinst under övriga intäkter och förlust under övriga rörelsekostnader. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redo- visas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida eko- nomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader resultaträkningen under den period de upp- kommer. Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys- tematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.

Linjär avskrivningstid används och härvid tillämpas följande avskrivningstider:

• Goodwill 10 år

• Datorer 3 år

• Inventarier 5 år Kundfordringar

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksam- heten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är läng- re), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågåen- de arbeten består av formgivningskostnader, råmateri- al, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. Net- toförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader

Koncernuppgifter

Under året har inga koncerninterna inköp eller försälj- ningar ägt rum.

(29)

Not 2 Nettoomsättningen fördelat på geografiska områden

TSEK 2010

Sverige 137 349

Tyskland 159 569

Koncernen totalt 296 918

Not 3 Ersättning till revisorerna 2010

TSEK Revision Andra uppdrag

Deloitte 38 82

KPMG 10

BDO 17 141

Hansa-Treuhand 162

Koncernen totalt 227 223

Not 4 Leasingavtal

TSEK 2010

Leasingkostnader 7 791

Not 5 Personal fördelat per land 2010

St Antal anställda Varav Män

Sverige 66 47

Tyskland 50 46

Koncernen totalt 116 93

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader fördelade per land

2010

TSEK Löner och andra ersättningar Sociala kostnader

Sverige

Styrelse och VD 3 138 697

Anställda 19 174 7 471

Tyskland

Styrelse och VD 1 172 105

Anställda 22 391 4 423

Koncernen totalt 45 874 12 696

Not 7 Skatt på årets resultat

TSEK 2010

Aktuell skatt 2 079

Uppskjuten skatt 258

Koncernen totalt 2 337

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

TSEK 2010

Ingående anskaffningsvärde 53 311

Årets inköp 57

Utgående anskaffningsvärde 53 368

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 403

Årets avskrivningar -42

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 445

Utgående restvärde 51 923

*Beräknade avskrivningar på goodwill redovisas mot eget kapital i balansräkningen och påverkar således inte posten immateriella anläggningstillgångar.

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

TSEK 2010

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 75 255

Årets inköp 0

Utgående anskaffningsvärde 75 255

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :