Bokslutskommuniké

Full text

(1)

Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2009-01-01 - 2009-12-31.

Fjärde kvartalet i korthet

* Periodens intäkter under fjärde kvartalet ökade med 120 procent mot jämförande kvartal föregående år och uppgick därmed till 36,1 MSEK (16,4)

* Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 1,4 MSEK (-8,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,8 procent

* Resultat för fjärde kvartalet efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (-11,9)

* Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till 0,01 kronor

Resultat och ställning

Översikt koncernen (tkr) 2009-12-31 2008-12-31

Nettoomsättning 93 666 47 262

Rörelseresultat 7 215 -12 322

Resultat efter finansiella poster 6 944 -14 817

Balansomslutning 30 405 24 281

Soliditet 72% 16%

Substansvärde per aktie 0,19 0,05

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

(2)

VD har ordet

Guld Invest koncernen avslutade året med ett rekordkvartal omsättningsmässigt, samtidigt som koncernen under kvartalet avslutade den då pågående nyemissionen. Likviderna från emissionen ger bolaget en stabil bas att stå på inför koncernens framtida utveckling. Under kvartalet ingick koncernen ett Joint Venture för öppnandet av koncernens första butik. Vidare riktade vi stort fokus mot vidareutvecklingen av våra egendesignade smyckeskollektioner. Målet med arbetet är att de egendesignade kollektionerna skall bli en allt större andel av vår totala smyckeskollektion. Under slutet av kvartalet stärkte vi upp försäljningsorganisationen genom nyrekrytering av försäljare.

Koncernens omsättning har under det fjärde kvartalet varit över förväntan och klart högre än motsvarande period 2008 vilket är mycket glädjande. Varje enskild månad under fjärde kvartalet var bättre än föregående år vilket tyder på jämnhet i vår positiva utveckling. Vi kan i och med den positiva utvecklingen konstatera att koncernen är på rätt väg omsättningsmässigt.

Under det fjärde kvartalet var försäljningen av de egendesignade smyckeskollektionerna enligt plan och mottagandet har varit fortsatt positivt. Tråkigt nog kan vi likväl konstatera att smyckesförsäljningen av basvaror varit svagare än önskat. Detta betyder att vi i än större grad tror att vår omstrukturering med inriktning mot egendesignade smyckeskollektioner är helt rätt för framtiden.

Affärsområdet råvaror har likt de tidigare kvartalen gått starkt och utvecklats väl, hanteringen av guld har för varje enskild månad varit högre än motsvarande period 2008. Med detta som grund känns det extra spännande med vår lansering av försäljning av investeringsguld. Detta bör förbättra marginalerna inom affärsområdet.

Inom affärsområdet tjänster har vi under det fjärde kvartalet sett en viss förbättring och vi ser fortsatt potential inom affärsområdet. Tjänster bidrog dock mindre än önskat till koncernens resultat för perioden.

Slutligen vill jag tacka alla våra medarbetare för ett framgångrikt år, med hårt jobb och långa dagar. Året kan i efterhand summeras som lyckat, men vi ska inte glömma att året inleddes under helt andra förutsättningar än hur vi lämnar det.

Nu ser jag fram emot ett jämnare och mindre fluktuerande 2010. Framförallt ser jag positivt på utvecklingen av våra egendesignade smycken och stora möjligheter till marginalförbättring inom affärsormådet råvaror.

Thomas Jansson Verkställande direktör

2 (11)

(3)

Förslag till vinstdisposition (Guld Invest Norden AB (publ)) Till årsstämmans förfogande står följande :

Överkursfond 23 556 139

Ansamlad förlust -6 716 274

Årets resultat 969 465

Kronor 17 809 330

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 17 809 330

Kronor 17 809 330

Nettoomsättning

Koncernens omsättning för kvartal fyra var högt över vår förväntning. Mycket tack vare ett framgångsrikt kvartal inom affärsområdet råvaror. Omsättningen för varje enskild månad var bättre än under 2008. Koncernens omsättning för kvartalet var cirka 36 MSEK vilket ska jämföras med cirka 16,3 MSEK motsvarande period 2008, en uppgång på cirka 120 %.

För helåret var omsättningen långt bättre än förväntat, målsättningen för koncernen var uppsatt till 75 MSEK och den faktiska omsättningen för 2009 var cirka 93,7 MSEK. Omsättningen för helåret var något snedfördelat med kvartal fyra som det klart bästa och kvartal ett som näst bäst, det är inget vi tror är en bestående trend.

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet stannade på 1,36 MSEK (-8,91 MSEK). Resultatet är i sin helhet betryggande och visar på styrka i koncernen. Resultatet tyngs dock av nedskrivningar om cirka 1,9 MSEK av lagret (smycken).

Nedskrivningarna är dock ett led i koncernens nya strategi med ökat fokus mot egendesignade smycken och reducering av basvaror.

För helåret 2009 stannade rörelseresultatet på 7,2 MSEK(-8,9 MSEK). Att koncernen visade svarta siffror samtliga fyra kvartal anser vi visar på styrka inför framtiden. Slutligen kan konstateras att de kostnadsbesparingar som genomförts givit ett bra utslag och påverkat resultatet positivt.

Finansiell ställning

Koncernens balansomslutning har under fjärde kvartalet vuxit från 23,2 MSEK (kvartal tre 2009) till 30,4 MSEK, samtidigt som soliditeten uppgår till cirka 71,6 %. Substansvärdet per aktie uppgår till 18,7 öre(116 363 636 aktier), substansvärdet exklusive goodwill uppgår till 16,8 öre per aktie. Skulder till kreditinstitut har under året minskat från 8,4 MSEK (exklusive tidigare dotterbolaget Victor Janson Guldvaruhus AB) till 6,06 MSEK.

Väsentliga händelser under periodens och efter periodens utgång

Under inledningen av kvartalet genomfördes en lyckad emission som tillförde bolaget cirka 6,5 MSEK innan emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas för att öka koncernens marknadsnärvaro. Under fjärde kvartalet har koncernen anställt ytterligare en fältsäljare och fler kommer att anställas framgent. Vidare har koncernen i linje med våra planer för att öka marknadsnärvaron och stärka vårt varumärke ingått ett samarbetsavtal och öppnat en butik. Butiken är belägen i centrala Stockholm invid Stureplan. I skrivande stund har vårens försäljning av smycken inletts och vi känner oss väl rustade inför framtiden.

Riskfaktorer

Det finns ett flertal risker som kan påverka Guld Invest Nordens verksamhet och resultat. Flera av de interna faktorerna förebygger Guld Invest genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns fortfarande yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Risker som kan uppkomma är bland annat valutaeffekter, guldprisets utveckling samt import och exportregleringar. I och med dagens oro på finansmarknaden samt detaljhandels svårigheter, finns risken för kreditförluster som är större än normalt. Vidare finns risken av beroendet av nyckelpersoner i organisationen.

Denna risk minskas kontinuerligt genom uppbyggandet av en stark organisation kring Guld Invest.

Fler risker rörande Guld Invest finns tillgängligt på bolagets hemsida under Investor Relations.

Medarbetare

Koncernen har per den 31 december 2009 nio medarbetare.

Kommande bolagshändelser

Ordinarie årsstämma planeras att genomföras under april/maj månad i Stockholm.

Årsredovisningen beräknas vara tillgänglig två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida guldinvest.se.

Kvartalrsrapporten för första kvartalet publiceras den 26 april 2010 Delårsrapporten beräknas att publiceras 12 juli 2010

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober 2010 Bokslutskommunikén beräknas att publiceras 24 januari 2011

(4)

Koncernens resultaträkning

Kvartal 4 Kvartal 4 Ackumulerat -2009-12-

31

-2008-12- 31

-2009-12- 31

-2008-12- 31 (16 månader) Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 36 064 805 16 329 982 93 665 965 47 262 114

Övriga rörelseintäkter 57 993 64 190 61 673 170 240

36 122 798 16 394 172 93 727 638 47 432 354 Rörelsens kostnader

Handelsvaror -29 728 405 -18 410 317 -75 233 734 -46 443 176

Övriga externa kostnader -2 280 243 -3 232 581 -5 972 156 -6 239 943

Personalkostnader 1 -606 460 -1 970 796 -2 653 769 -4 838 152

Avskrivningar av inventarier och goodwill 2 -168 055 -157 450 -678 394 -632 234

Nedskrivning av omsättningstillgång utöver normala -1 974 837 -838 413 -1 974 837 -838 413

Övriga rörelsekostnader 0 -697 349 0 -762 677

Rörelseresultat 1 364 798 -8 912 734 7 214 748 -12 322 241

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar 0 0 85 000 0

Nedskrivning goodwill 0 -2 705 064 0 -2 705 064

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 042 0 19 746 879 436

Räntekostnader och liknande resultatposter -146 446 -283 328 -375 479 -669 497

-142 404 -2 988 392 -270 733 -2 495 125 Resultat efter finansiella poster 1 222 394 -11 901 126 6 944 015 -14 817 366

Aktuell skatt -102 409 23 537 -829 617 0

Förändring uppskjuten skatt -263 000 0 -263 000 0

Årets resultat 856 985 -11 877 589 5 851 398 -14 817 366

Resultat per aktie 0,01 -0,16 0,05 -0,20

4 (11)

(5)

Koncernens balansräkning

2006-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 0 2 227 798 0 2 895 774

0 2 227 798 0 2 895 774

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 22 465 0 195 128

0 22 465 0 195 128

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 0 50 000 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 298 307 0 298 307

0 348 307 0 298 307

Summa anläggningstillgångar 0 2 598 570 0 3 389 209

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 0 8 294 978 0 11 970 503

Förskott till leverantör 0 819 800

0 8 294 978 0 12 790 303

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 930 764 0 2 072 513

Förskott till kunder 0 10 461 050 0 0

Fordringar hos intresseföretag 450 000 0

Övriga fordringar 0 166 660 0 2 294 785

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 367 355 0 866 198

0 12 375 829 0 5 233 496

Kassa och bank 0 7 135 658 0 2 867 652

Summa omsättningstillgångar 0 27 806 465 0 20 891 451

SUMMA TILLGÅNGAR 0 30 405 035 0 24 280 660

(6)

Koncernens balansräkning

2006-12-31 2009-12-31 2006-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3

Aktiekapital (116 363 636 aktier) 0 1 163 636 0 7 448 400

Fria reserver 0 14 800 038 0 11 297 525

Årets resultat 0 5 851 398 0 -14 817 367

Summa eget kapital 0 21 815 072 0 3 928 558

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 263 000 0 0

0 263 000 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 5 300 000 0 858 302

Guldlån 0 0 0 8 062 115

4 5 300 000 0 8 920 417

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 7 164 916 0 1 039 754

Skulder till kreditinstitut 0 600 000 0 0

Leverantörsskulder 0 794 471 0 2 811 988

Fakturabelåningskredit 0 0 0 4 819 005

Aktuella skatteskulder 0 675 172 0 0

Övriga skulder 0 301 645 0 842 359

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 490 759 0 1 918 579

7 3 026 963 0 11 431 685

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 30 405 035 0 24 280 660

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga 5 8 300 000 Inga 19 969 005

Ansvarsförbindelser Inga 6 298 307 Inga 9 735 107

6 (11)

(7)

Koncernens kassaflödesanalys

-2009-12- 31

-2006-12- 31

-2008-12- 31

-2006-12- 31

-2007-12- 31 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 7 214 748 0 -12 322 241 0 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 678 394 0 4 175 711 0 0

Resultat från värdepapper och övriga fordringar 85 000 0 0 0 0

Realisationsresultat avyttring inventarier 167 848 0 762 677 0 0

8 145 990 0 -7 383 853 0 0

Erhållen ränta 19 746 0 879 436 0 0

Erlagd ränta -375 479 0 -669 497 0 0

Betald inkomstskatt -829 617 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 6 960 640 0 -7 173 914 0 0

Förändringar i rörelsekapital 0

Förändring av varulager 2 886 222 8) -12 790 303 0 0

Förändring av fordringar -9 644 301 8) -5 233 496 0 0

Förändring av kortfristiga skulder 301 106 8) 11 431 685 0 0

Förändring i avsättningar 263 0000 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 766 6670 -13 766 028 0 0

Investeringsverksamheten

Förvärv av intressebolag -50 0000 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 0000 -51 419 0 0

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 313 4540 7 664 682 0 0

Nettoförändring av lån -2 762 115 8) 8 920 417 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 551 339 0 16 585 099 0 0

Periodens kassaflöde 4 268 006 0 2 767 652 0 0

Likvida medel vid årets början 2 867 652 0 100 000 0 0

Likvida medel vid årets slut 7 135 658 2 867 652 0 0

0

(8)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Guld Invest Norden AB upprättar delårsrapporten i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden.

Moderbolagets siffror redovisas ej i rapporten då moderbolaget ej anses väsentligt ur koncernens perspektiv.

Koncernförhållanden Uppgift om dotterbolag

Bolaget är moderbolag till Nordiska Guldjuveler AB, org nr 556279-0187, GGP Guldfinans i Stockholm AB, org nr 556698-1030 och Nordic Group Trading AB, org nr 556758-9121.

Koncernredovisning Omfattning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresse- företag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50

% av rösterna.

Redovisningsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital om- fattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som till- kommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Goodwill 5 år

8 (11)

(9)

Noter

Not 1 Antal anställda

Medelantalet anställda 2009 20082006 2006 2006 2006

Antal anställda

Antal anställda

Varav män

Varav män

Varav män

Varav män

Moderbolaget 1 1 0% 0% 0% 0%

Dotterbolag 7 16 0% 0% 0% 0%

Totalt koncernen 8 17 0% 0% 0% 0%

Könsfördelning i företagsledningen Koncernen

2009-12-31 2008-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31 Fördelningen mellan kvinnor och män

i företagets styrelse

Kvinnor 0 0 0 0 0 0

Män 4 4 0 0 0 0

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 0 0 0 0 0 0

Män 1 1 0 0 0 0

Not 2 Avskrivningar

Koncernen

Avskrivningar 2009 2008 2006 2006 2006 2006

Goodwill 667 976 444 113 0 0 0 0

Inventarier 10 418 188 121 0 0 0 0

Summa 678 394 632 234 0 0 0 0

(10)

Not 3 Eget kapital Koncernen

Aktie- kapital

Bundna reserver

Emissions-

kostnader Fria reserver

Årets

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 7 448 400 0 -236 520 1 438 340 0 8 650 220

Kvittningsemission 551 600 0 0 448 400 0 1 000 000

Nyemission 363 636 0 -232 000 6 181 818 0 6 313 454

Minskning av aktiekapital -7 200 000 0 0 7 200 000 0 0

Utdelning 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 5 851 398 5 851 398

Belopp vid periodens utgång 1 163 636 0 -468 520 15 268 558 5 851 398 21 815 072

Not 4 Förfallotid skulder Koncernen

Skuld per Inom ett Senare än Senare än Senare än Senare än

Skuld 2009-12-31 till fem år fem år fem år fem år fem år

Skulder till kreditinstitut 5 900 000 2 400 000 3 500 000 0 0 0

Summa 5 900 000 2 400 000 3 500 000 0 0 0

Not 5 Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar Koncernen

2009-12-31 2008-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31 För egna skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 8 300 000 15 150 000 0 0 0 0

Pantsatta kundfordringar 0 4 819 005 0 0 0 0

Summa ställda säkerheter 8 300 000 19 969 005 0 0 0 0

Not 6 Ansvarsförbindelser

Koncernen

2009-12-31 2008-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31

Pensionsutfästelse 298 307 298 307 0 0 0 0

K.A Rasmussen garanti 0 9 436 800 0 0 0 0

Summa ansvarsförbindelser 298 307 9 735 107 0 0 0 0

10 (11)

(11)

Not 7 Checkräkningskredit 2009-12-31

Beviljad limit är 800 000

Not 8 Dotterbolags påverkan

Koncernens kassaflödesanalys har påverkats av konkursen av det tidigare dotterbolaget Victor Janson 1890 AB org nr 556118-2626. Effekter av konkursen på kassaflödet har brutits ut och redovisats under respektive rad i kassaflödesanalysen.

Insynspersoners aktieinnehav per 2009-12-31

Antal aktier 091231 Antal aktier 081231 Position

Gösta Jansson 21 772 414 17 126 000 Storägare med insyn

Thomas Jansson 5 953 634 0 Verkställande Direktör

Johan Wrang 1 330 000 910 000 Styrelsens ordförande

Niklas Sundberg 4 519 862 3 190 000 Styrelseledamot

Andreas Ahl 0 0 Styrelseledamot

Berit Holmgren 0 0 Revisor

Niklas Johansson 0 0 Konsult

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor

Stockholm den 25 januari 2010

Thomas Jansson, verkställande direktör Johan Wrang, Styrelseordförande

Niklas Sundberg Andreas Ahl

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :