Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå.

Full text

(1)

1

MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-09-30

 Omsättningen för Q1-Q3 uppgick till 4460 tkr (1747 tkr), varav 1873 tkr (502 tkr) under tredje kvartalet.

Ökad försäljning och minskade kostnader gör att Miris redovisar ett positivt resultat före avskrivningar för tredje kvartalet.

 Resultat efter skatt för Q1-Q3 var -3870 tkr (-4195 tkr), varav -181 tkr (-1817 tkr) under det tredje kvartalet.

 Resultat per aktie för Q1-Q3 var -0.17 kr (-0.44 kr), varav -0.01 kr (-0.19 kr) under det tredje kvartalet.

 Miris har under perioden fått en expansionsorder från Indien på instrument för ko- och buffelmjölksanalys. Indien är den enskilt största och viktigaste marknaden för Miris för denna typ av analyser.

 Miris är den marknadsledande aktören av instrument för bröstmjölksanalys och har under perioden utökat sina distributionskanaler med ytterligare två europeiska distributörer, vars områden täcker Finland, Belgien, Holland och Frankrike.

Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom bröstmjölk, livsmedel, och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till ett trettiotal länder.

Samtliga uppgifter avser om inte annat sägs koncernen. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), Org.nr. 556694-4798.

(2)

2 Ekonomi

Omsättningen uppgick till 4460 tkr (1747 tkr) under de tre första kvartalen, varav 1873 tkr (502 tkr) under tredje kvartalet. Tredje kvartalet är det hittills bästa kvartalet för Miris. Ökad försäljning och minskade kostnader gör att Miris redovisar ett positivt resultat före avskrivningar under tredje kvartalet. Resultat efter skatt var -3870 tkr (-4195 tkr) under de tre första kvartalen, varav -181 tkr (-1817 tkr) under det tredje kvartalet.

Under perioden har bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 700 tkr från ledamöter i Bolagets styrelse. Bolaget har sålt 200 000 egna Miris aktier under perioden för 1.20 kr för att förstärka likviditeten. Miris produktionsbehov av instrument har säkerställts med hjälp av lagerhållningslån på 1 Mkr.

Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå.

Styrelsen arbetar ständigt med att hitta lösningar som tillgodoser rörelsekapitalbehovet.

Koncernens finansiella utveckling framgår av bifogade resultat och balansräkningar.

(3)

3 Försäljning

Omsättningen fortsatte öka under kvartalet, främst beroende på expansionsordern i Indien samt den ökande försäljningen till sjukhus. Instrument för bröstmjölksanalys samt

ko/buffelmjölksanalyser är de två viktigaste verksamhetsområdena som Miris fokuserar på och dessa instrument står för merparten av försäljningen. Miris satsning på att förstärka

försäljningsorganisationen har börjat ge resultat genom högre orderingång.

Instrument för ko/buffelmjölksanalyser

I Indien fortsatte försäljningen av den automatiserade instrumentversionen att öka. Dessa är främst avsedd för mejerier och mjölkinsamlingställen där antalet analyser per dygn är stort. Den påbörjade försäljningsframgången är ytterligare ett bevis på att instrumentet är ett utmärkt hjälpmedel inom världens största marknad för mjölkproduktion.

Kina är en stor marknad för mjölkanalyser. Miris har påbörjat en satsning i Kina och försöker nu hitta försäljningskanaler för att nå ut till de olika provinserna. Fyra instrument såldes till Kina under perioden.

Instrument för bröstmjölksanalyser

För analys av individuell nutrition till förtidigt födda barn på Neonatal kliniker så är Miris redan en etablerad marknadsledare av analysinstrument för bröstmjölk. Miris produkter och dess nytta finns beskriven i flera vetenskapliga artiklar som exempelvis i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Human Lactation”1 som publicerades under perioden (se pressrelease 2010-09-29). Miris är idag välkänd hos sjukhusens neonatalavdelningar som leverantör av instrument. Miris har, framförallt på europeiska sjukhus och mjölkbanker, markant ökat sin närvaro genom avtal med distributörer.

Under perioden skrevs avtal med en finsk distributör samt en belgisk distributör som täcker Belgien, Holland och Frankrike. Instrument har under perioden sålts till sjukhus i Finland, Tyskland, Sydafrika och Spanien.

1Casadio et al. 2010. "Evaluation of a Mid-Infrared Analyzer for the Determination of the Macronutrient Composition of Human Milk". J Hum Lact

Förbrukningsprodukter

Förbrukningsartiklar säljs som ett komplement till instrumentförsäljningen och får successivt allt större betydelse. I Losab säljs framför allt förbrukningsartiklar för fasta produkter sk.

”LOSSolvers.”

Övrigt

Losabs unika långtidshållbara referensprodukter (t.ex. LOSStandard) öppnar nya möjligheter för instrumentanvändare att kontrollera sina instrument. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att marknadsföra LOSStandard.

(4)

4 Ägarförhållanden

2010-09-30 fanns 22 247 264 aktier i Miris. Antalet aktieägare: 554 förvaltarregistrerade, 313 direktregistrerade. Tre ägare innehar mer än 5% av aktierna i bolaget.

Optionsprogram

Den företrädesemission som genomfördes 2009 medför att såväl antal aktier som varje då utestående option medför rätt att teckna som teckningskursen enligt optionsvillkoren ska omräknas. Sådan omräkning har skett först under tredje kvartalet och framgår nedan.

Sammantaget har 948 969 teckningsoptioner beslutats av bolagsstämmor och emitterats till dotterbolaget Miris AB för fullgörande av moderbolagets åtagande vid kommande tilldelning. Av dessa har 838 969 tilldelats enligt nedan.

Styrelseaktieägarprogram

Årsstämmorna 2008 till 2010 har beslutat att erbjuda styrelsens ledamöter s.k. styrelseoptioner.

Ledamot som tilldelas sådan option avstår delar av sin kontanta ersättning och erhåller istället optioner motsvarande detta. Dessa optioner utgör en skattepliktig förmån och bolaget kommer också att behöva erlägga sociala avgifter på den värdeökning som sker fram till tidpunkten för optionernas utnyttjande.

Under året har dels den sista fjärdedelen av 2009 års program tilldelats (i enlighet med villkoren efter rapporten för fjärde kvartalet) innebärande en tilldelning om 41 512 optioner samt 2010 års program tilldelats i sin helhet innebärande en tilldelning om 600 000 optioner. Tilldelningen baseras på att ledamoten kvarstår i styrelsen hela året.

(5)

5 Utestående tilldelade styrelseoptioner 2010-09-30:

2008/15 2009/16 2010/17 Totalt

Tomas Matsson 41668 73800 200000 315468

Christer Sjölin 20834 36900 100000 157734

Ingemar Kihlström 10417 18450 100000 128867

Hans Åkerblom 36900 100000 136900

Finn Bitsch Björklund 100000 100000

Summa: 72919 166050 600000 838969

Omräknat antal 80940 184316 600000 865256

Omräknat lösenpris 70 öre 70 öre 80 öre Övriga optionsprogram

Årsstämman 2009 har beslutat om att utge 10 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 11 100 aktier för 0,70 kr per option. Antalet är oförändrat under året. När det gäller optioner riktade till personal som inte tilldelats (90000 optioner) så avser dessa ej att tilldelas.

Årsstämman 2010 har beslutat om att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,50 kr per option. Vid avgivandet av denna rapport hade ännu ingen option tilldelats personalen.

(6)

6 Personal och organisation

Sex personer är anställda i Miris. Därutöver arbetar 3 konsulter på timbasis.

Händelser efter periodens utgång

Miris har tagit första steget in på den sydamerikanska marknaden genom ett chilenskt distributörsavtal.

Resterande egna Miris Holding aktier (105 096 st.) vilka innehades av Losab har avyttrats för 1 kr per aktie.

(7)

7 Finanser i sammandrag

Redovisningsprinciper

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna, som med undantag för att bolaget från och med 2010 följer ”UFR 7 Sociala avgifter för aktierelaterad ersättning”, är oförändrade i jämförelse med föregående år vilket framgår av bolagets årsredovisning för 2009.

Definitioner av nyckeltal

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen Eget kapital

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utelöpande aktier

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning ”Nyckelpersoner”, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets

verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Sedan årsredovisningen avgavs har bolagets likviditet försämrats och bolaget har upptagit nya lån.

Bolagets bedömning är att kassaflödet från verksamheten är tillräcklig för att driva nuvarande verksamhet men att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera ytterligare expansion. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2009.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala 2010-10-25 Miris Holding AB

Tomas Matsson Tony Malmström

Styrelsens ordförande VD

Ledamöter

Hans Åkerblom Christer Sjölin

Lars-Ove Sjaunja Ingemar Kihlström

Finn Bitsch-Björklund

(14)

14 Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommunikén planeras att publiceras 2011-02-17.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Tony Malmström.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Miris Holding AB (publ) Kungsgatan 115 753 18 Uppsala Telefon: 018-146907 tony.malmstrom@miris.se Web: www.miris.se

Org nr: 556694-4798

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :