• No results found

05. Ägardialog med Sollentuna Energi AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05. Ägardialog med Sollentuna Energi AB"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brev Kommunledningskontoret

2015-10-08

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0116 KS-17 Diariekod: Diariekod: 021

Sollentuna Energi AB Box 972

191 29 Sollentuna

Kallelse till ägardialog med Sollentuna Energi AB 2015- 11-09

Tid

Måndagen den 9 november 2015, kl. 16:20 – 16:40

Plats

Turebergsrummet på plan 13 i Turebergshuset i Sollentuna.

Agenda

Ägardialogen är huvudsakligen muntlig.

Frågan om bolaget bedriver sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principerna ska dock besvaras skriftligt.

Bolagets ekonomiska utveckling

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2015

- Bolagets framtida investeringsbehov och finansieringen av detta

Bolagets verksamhetsutveckling

- Beskriv bolagets strategiska plan

- Redogör för hur bolaget bidrar till kommunens fem fokusområden - Information av bolagets hemställan om namnbyte

- Beskriv bolagets arbete med fastighetsnära insamling av avfall

Uppföljning av ägardirektiv

Har bolaget fastställt följande fullmäktigebeslut på extra bolagsstämma?

- Jämställdhets- och mångfaldsplan enligt fullmäktiges beslut 2015- 09-17, § 90

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,

§ 94

(2)

Brev

2015-10-08

Dnr. 2015/0116 KS-17 Sidan 2 av 2

Övrigt

- Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs.

- den kommunala kompetensen - likställighetsprincipen

- retroaktivitetsförbudet - självkostnadsprincipen

(Denna fråga ska besvaras skriftligt)

- Hur avser bolaget att bidra till kommunens omvärldsanalys inför 2016?

- Frågor och ärenden som bolaget vill diskutera

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande

Ingegärd Bornelind

References

Related documents

Fullmäktige har antagit regler för ersättning till förtroendevalda med flera att gälla för bland andra ledamöter och ersättare i fullmäktige och övriga kommunala organ

Ersättning utgår inte till heltidsengagerade förtroendevalda eller deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som innebär att den förtroendevalde har ett sammanlagt årsarvode

För att skapa en samstämmighet mellan personalpolicy och lönepåverkande faktorer revideras tidigare Riktlinjer för lönepåverkande faktorer i enlighet med Reviderade Regler

Enligt förslaget får den förtroendevalde de förtroendevalda som har ett arvode på minst 15 % av riksdagsmännens arvode behålla sitt arvode under de första 30 14 dagarna och

Fullmäktige beslutade 2018-12-17, § 181, att anta reviderade regler för ersättning och förmåner till förtroendevalda med flera, samt månadsarvoden för vissa uppdrag

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.