8.2 Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 (tjut)

Download (0)

Full text

(1)

Dnr 2013/0054 KS-23 Kommunstyrelsen Diariekod: 101

Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta

1. Verksamheten Fritids år 4-6 ansluts till modellen för volymkompensation

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från

nämnderna.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål, baserade på de fem politiska

fokusområdena, samt till målen knutna åtaganden för nämnderna i enlighet med Alliansens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet i enlighet med Alliansens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för rösjöstyrelsen i enlighet med Alliansens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

7. Tidigare lämnat uppdrag till utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden gällande handlingsplan för ungdomar inom det kommunala uppföljningsansvaret kompletteras med uppdrag till följande:

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

(2)

nämnden att till kommunstyrelsen redovisa hur man avser arbeta 2014 med uppsökande verksamhet för "Unga utanför" (gäller avsatta medel i K S oförutsedda bundna medel). Grunduppdrag och

komplettering redovisas tillsammans senast oktober 2013 8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och

ekonomisk plan 2014-2016 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

10. Trafik- och fastighetsnämnden ska vara behjälplig vid upphandling av städtjänster (ska ingå som en del i nämndens uppdrag att

tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter)

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för socialnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

13. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

14. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för överförmyndarnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

15. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2014 till 18,10 kronor per skattekrona.

16. Internräntan sänks från 2,5 % till 2% för år 2014.

17. Kommunstyrelsen medges disponera 19,5 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2014.

18. Utdelning från Sollentuna Energi A B avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande

lagstiftning.

19. Utdelning från A B Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 22,5 miljoner kronor. Av beloppet avser 6,5 miljoner kronor kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ". Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

20. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2014 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

(3)

21. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 14 i budgetdokumentet.

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former för kravställande på de fordon som används i kommunens verksamheter. Uppdraget ska redovisas inför budgetprocessen för 2015.

23. Uppdrag till socialnämnden i 2013 års budget, gällande utvärdering effekt av minskade medel för ekonomiskt bistånd, flyttas från budget 2013 till budget 2014 d.v.s. uppdraget ska redovisas under 2014.

Sammanfattning

Kommunen tillämpar sedan ett år tillbaka en ny budgetprocess.

Budgetprocessen är utformad inom ramen för gällande regler i

kommunallagen och finns beskriven i styrdokumentet Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med "budget" avses i processen och i beslut: budget, uppdrag,

kommunövergripande mål samt nämndåtaganden, treårig verksamhets- respektive investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om kommunövergripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände 2013-03-27 preliminär budget med

verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016. Den preliminära budgeten har därefter beretts av nämnderna. En sammanfattning av beredningen återfinns som bilaga 2 och 3.

Den fortsatta budgetprocessen innebär att den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som efter sommaren tar fram en

verksamhetsplanering med bl a handlingsplaner till åtagandena samt budget på nämndens rapporteringsnivå. Kommunstyrelsen har att bedöma att verksamhetsplanen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.

Vid behov kan kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram till fullmäktiges novembersammanträde.

Kommunallagens regler om budget

Budget och verksamhetsplan

Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8:4). Sollentuna kommun har förstärkt kravet till att resultatet ska vara så stort att det egna kapitalet

värdesäkras.

Budget för en gemensam nämnd upprättas av värdkommunen efter samråd med övriga samverkande kommuner ( K L 8:4)

(4)

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och nämndernas anslag anges. För verksamheterna ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ( K L 8:5).

Rullande treårsplan

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år ( K L 8:5).

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till budget före oktober månads utgång. Styrelsen bestämmer när de övriga nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen ( K L 8:6 och 8:7).

Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast under november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige ( K L 8:8).

Finansbemyndiganden till nämnder

I samband med att budgeten antas far fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte annat följer av lag ( K L 3:12).

Med stöd av bestämmelsen kan fullmäktige bevilja nämnderna ett ramanslag för en hel verksamhet eller för en hel nämnd.

För att det ska vara möjligt med finansbemyndiganden måste fullmäktige ta ställning till verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet samt till kostnader och intäkter i stort. Fullmäktige ska alltså göra de grundläggande politiska prioriteringarna.

Kommunens budgetprocess

Kommunen tillämpar sedan ett år tillbaka en ny budgetprocess.

Budgetprocessen är utformad inom ramen för gällande regler i

kommunallagen och finns beskriven i styrdokumentet Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Definition budget

"Budget" är i Sollentuna kommun definierat att vara ett sammanfattande begrepp för följande delar:

• Skattesats

• Budget

• Budgetuppdrag

• Kommunövergripande mål samt nämndåtaganden

• Treårig verksamhets- respektive investeringsplan

(5)

• Regler för nämndernas budget under verksamhetsåret.

Beredning

Processen

Kommunstyrelsen fattade i mars beslut om preliminär budget. Processen för att ta fram förslaget till preliminär budget omfattade ett antal aktiviteter, bland annat:

• Omvärldsanalys. Analysen har presenterats i en skriftlig rapport. Några områden fördjupades vid ett seminarium för kommunfullmäktiges och nämndernas förtroendevalda samt ledande tjänstemän.

• Resultatanalysdagar har genomförts med samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga gruppledare i

kommunstyrelsen har träffat nämndernas arbetsutskott för en dialog kring föregående års resultat och kommande utmaningar. Utöver detta har majoriteten respektive oppositionen genomfört separata

resultatanalyser.

Den preliminära budgeten har lämnats på remiss till nämnderna för beredning. Beredningen omfattade följande huvuddelar:

1. Nämndernas respons på föreslagen resurstilldelning, föreslagna nämndövergripande åtaganden samt föreslagna uppdrag till nämnden.

2. Nämndernas identifierade åtaganden som beskriver nämndens prioriterade satsningar både för den egna verksamhetens

kvalitetsutveckling och insatser som i övrigt bidrar till att uppnå de kommunövergripande målen.

3. Vissa nämnder ombads att utreda särskilt specificerade frågor inom ramen för nämndberedningen.

Remissvaren återfinns som bilaga 2. Sammanställning protokolls- anteckningar etc finns i bilaga 3.

Beredning resursfördelning

Nämndernas förslagna budgetram tar sin utgångspunkt i budget 2013. Till denna har tidigare budgetbeslut avseende år 2014 lagts till/ dragits av.

Någon generell pris- och lönekompensation för 2014 har inte lagts ut.

De nämnder som erhåller volymkompensation har kompenserats utifrån förväntade volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos.

Slutligen har nämndernas ramar justerats med avseende på

• effekter av statliga beslut

• effekter av tidigare beslut i kommunen

• nivåpåverkande förändringar

(6)

• tillfälliga satsningar

För arbete med uppsökande verksamhet "Unga utanför" avsätts medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel. Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden föreslås få i uppdrag att redovisa hur nämnden avser arbeta med dessa medel (redovisas senast oktober 2013).

Länsprislistan för gymnasieutbildning är ej fastställd för 2014. Därför avsätts medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Inom kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avsätts också pengar föl- en ny idrottshall i Edsberg fr.o.m. hösten 2014.

Beredning åtaganden och kommunövergripande mått

Nämndernas åtaganden

Jämfört med förra budgetprocessen fanns något fler nämndövergripande åtaganden i det preliminära budgetförslaget. Detta för att redan tidigt i budgetprocessen visa på en kommungemensam ambitionsnivå inom vissa områden.

Nämnderna har i sin beredning föreslagit åtaganden som svarar mot de kommunövergripande målen.

I bifogat slutförslag har vissa mindre justeringar i nämndernas föreslagna åtaganden gjorts.

Kommunövergripande mått

De kommunövergripande måtten är en viktig komponent i uppföljningen av de kommunövergripande målen, se vidare ekonomi- och

verksamhetsstymingsreglerna. Arbetet med mått och målnivåer för måtten är ett betydande utvecklingsområde. När det gäller verksamhetsplaneringen för 2013 återstår fortfarande en del arbete med måtten. För närvarnde pågår dock en genomgång med samtliga förvaltningar så att redovisningen

gällande 2013 ska kunna vara inarbetade i delårsbokslutet. Arbetet med mått för 2014 kommer att bygga på genomgången för 2013 och hanteras i

samband med verksamhetsplanering för 2014.

Det är viktigt notera att vissa mått, speciellt några av de mått som

Sollentuna inte självt styr över, har en periodicitet som inte stämmer med kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Det kan därför i vissa fall vara praktiskt omöjligt att analysera och redovisa aktuella data i samband med t.ex. årsredovisningen.

Beredning uppdrag

Socialnämnden fick i budgetbeslutet för 2013 i uppdrag att utvärdera effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd. Uppdraget gavs mot bakgrund att möjligheternas kontor planeras minska utbetalt ekonomiskt bistånd. Eftersom projektstarten har försenats blir det för tidigt att göra utvärdering under 2013. Uppdraget bör därför flyttas till 2014.

(7)

Processen efter fullmäktiges budgetbeslut

Nämnderna ska utifrån fullmäktiges budgetbeslut och kommunstyrelsens anvisningar upprätta en verksamhetsplan. Planen ska som minimum innehålla

• Handlingsplaner som svarar mot nämndens åtaganden

• Budget på nämndens rapporteringsnivå (kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa nämndernas rapporteringsnivåer)

• IT-plan

Nämnderna ska återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

Kristina Brismark Olov Larsson

Bilagor:

1. Förslag till budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014- 2016 i enlighet med förslag från alliansen.

2. Sammanställning nämndberedning resurstilldelning i preliminär budget 3. Sammanställning protokollsutdrag etc nämndberedning preliminär budget

Figure

Updating...

References

Related subjects :