Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-17

Full text

(1)

Plats och tid Turebergsrumm et 18:00 - 18:40 Närvarande ledamöter Oscar Nyströmer (M)

Henrik Von Vegesack (M) Lennart Friis (M)

Inger Hjalmarsson Vertovec (M) Gunnar Bergqvist (L)

Olle Ireblad (KD) Stig Nyman (S) Anne - Marie Leijon (S) Gunilla Wallén (MP) Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare Rikard Kaiser (L) Gunnar Lunnergård (KD) Rolf Wagnér (SP) Siv Enström (S) Christel Zabell (S)

Övriga Elisabeth Thelin, förvaltningschef

Sara Rahm, nämndsekreterare

Oscar Arizcurinaga, chef bygglovsenheten Pirjo Körsén, chef miljö - och hälsoskyddsenheten Katarina Tit telbach, miljö - och hälsoskyddsinspektör Rodolfo Castiglioni , bygglovshandläggare §128

Utsedda att justera Stig Nyman (S)

Justeringens plats och tid Miljö - och byggnadsskontoret, P lan 9 i Turebergshuset

2017 - 08 - 18

Paragrafer § 122 - 130

...

Sekreterare Sara Rahm

...

Ordförande Oscar Nyströmer (M)

...

Justerare Stig Nyman (S)

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 122 - 130

Datum för anslags uppsättande 2017 - 08 - 21

Datum för anslags nedtagande 2017 - 09 - 12

Förvaringsplats för protokollet Miljö - och byggnadskontoret, plan 9 , Turebergshuset

...

Underskrift Sara Rahm

(3)

Innehållsförteckning

Närvaro 2017 - 08 - 17 § 122

Information 2017 - 08 - 17 § 123

Meddelanden 2017 - 08 - 17 § 124

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkolet 16

§ 125

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan och

miljökonsekvensbeskrivning för södra Väsjön, del av Sportfältet och edsbergs allé i Edsberg

§ 126

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan för del av Ekstocken 1, Ekbacken 2 och 3, Edsberg

§ 127

Tidsbegränsat mark - och bygglov för byggnation av evakueringsskola och parkering på fastigheten Tureberg 25.3, Fågelsångsparken

§ 128

Kurser och konferenser 2017 - 08 - 17 § 129

Övriga frågor 2017 - 08 - 17 § 130

(4)

§ 122/2017 Dnr 2017/0108 MBN - 3 Diariekod: 024

Närvaro 2017 - 08 - 17

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 08 från miljö - och byggnadskontoret.

Inget att meddela.

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

(5)

§ 123/2017 Dnr 2017/0011 MBN - 16 Diariekod: 039

Information 2017 - 08 - 17

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 08 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Elisabeth Thelin, förvaltningschef:

Elisabeth Thelin informerar om att miljö - och byggnadskontorets nämndsekreterare avslutat sin tjänst.

Oscar Arizcurinaga, chef bygglovsenheten:

Oscar Arizcurinaga informerar om att två medarbetare avslutat sina tjänster och att en ny medarbetare rekryter ats.

Pirjo Körsén, chef miljö - och hälsoskyddsenheten:

Pirjo Körsén inforerar om att två nya miljöinspektörer har rekryterats.

Pirjo Körsén informerar om att flera prov som tagits vid badplatsen Ravalen visat resultatet otjänligt eller tjänligt med anm ärkan under badsäsongen.

Orsaken tros vara kanadagäss. Utredning om badplatsens lämplighet kommer att behövas inför kommande badsäsong.

Oscar Nyströmer, ordförande:

Oscar Nyströmer (M) informerar om orosanmälan till socialnämnden i ett anmälnings särende och understryker vikten av en stärkt samverkan mellan nämnder.

Oscar Nyströmer (M) informerar om delegationsbeslut om ersättningsbarack för förskola .

Oscar Nyströmer (M) inf ormerar om aktuella domar från länsstyrelsen och m ark - och miljödomstolen.

Beslutsexpediering:

A Spara kt

(6)

§ 124/2017 Dnr 2016/0129 MBN - 7 Diariekod: 024

Meddelanden 2017 - 08 - 17

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 08 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning Sollentuna kommun

1. Kommunfullmäktige, Budget 2018, 2017 - 06 - 14

2. Kommunledningskontoret, Underrättelse, utlåtande samt samrådsredogörelse för detaljplan för del av Häggvik 2:1, ny brandstation, 2017 - 05 - 29

3. Kommunledningskontoret, Underrättelse samt utlåtande för detaljplan för R otvältan 1 m.fl., 2017 - 05 - 29

4. Kommunledningskontoret, Underrättelse, utlåtande samt

samrådsredogörelse bifogat för detaljplan för Hyvelstålet 1 och 2 m.fl., 2017 - 05 - 29

5. Kommunledningskontoret, Ändring av del av detaljplanen för Väsjön Mellersta samt av tillä gg till del av detaljplan för Väsjön Mellersta i Väsjön har vunnit laga kraft den 2 juni 2017, 2017 - 06 - 05 6. Kommunledningskontoret, Underrättelse samt beslut om antagande av detaljplan för ny brandstation på del av fastigheten Häggvik 2:1 m.fl. , 2017 - 06 - 20

7. K ommunledningskontoret, Detaljplanen för Rotvältan 1 m.fl. i Rotsunda har vunnit laga kraft den 2 juli 2017

8. Kommunledningskontoret, Detaljplanen för del av Häggvik 2:1 har vun nit laga kraft den 13 juli 2017

9. Kommunledningskontoret, Detaljplanen för del av Hä ggvik 2:1, ny brandstation i Häggvik, Sollentuna kommun, vann laga kraft 13 juli 2017

10. Miljö - och byggnadskontoret, Månadsrapport maj 2017

Länsstyrelsen, domstolar m.fl. myndigheter

11. Länsstyrelsen, Avslag på överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för ett flerbostadshus på fastigheten Spiken 9 i Sollentuna kommun, 2017 - 05 - 23

(7)

12. Mark - och miljödomstolen, Avslag på överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus på fastigheterna Ejdern 12 i Sollentuna kommun, 2017 - 05 - 29

13. Mar k - och miljödomstolen, A vsl ag på yrkanden om inhibition

gällande förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av evakueringsskola, Tureberg 25:3, 2017 - 05 - 04

14. Länsstyrelsen, Prövning av Sollentuna kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för br ygga på fastigheten Häggvik 4:33, 2017 - 06 - 05

15. Mark - och miljödomstolen, Avskrivning av målet gällande förhandsbesked på fastigheten Tureberg 25:3, 2017 - 06 - 21

16. Mark - och miljödomstolen, Avslag på överklagan gällande bygglov för tillbyggnad på fastigheten Tran an 2, 2017 - 06 - 27

17. Mark - och miljödomstolen, Bifaller överklagandena och upphäver Miljö - och byggnadsnämndens beslut samt avslår ansökan om bygglov gällande Spiken 8, 2017 - 06 - 30

18. Mark - och miljödomstolen, Återförvisar ärendet gällande

fastigheterna Refrängen 8 och Rävgrytet 1 för fortsatt handläggning, 2017 - 07 - 13

19. Länsstyrelsen, Upphäver det överklagade beslutet gällande fastigheten Vinkorken 1 och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning, 2017 - 07 - 14

Proposition

Oscar Nyströmer (M) , ordförande frågad e miljö - och byggnadsnämnden om meddelandena kunde läggas till handlingarna och fann att så var fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

(8)

§ 125/2017 Dnr 2017/0114 MBN - 2 Diariekod: 203

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkolet 16

I ärendet för eligger tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 29 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkolet 16 . Projektet befinner sig just nu i samrådsskedet.

Miljö - och byggnadsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter till kommunstyrelsen senast 2017 - 06 - 16, förlängt till 2017 - 08 - 19.

Detaljplanen syf tar till att medge byggrätt för ett flerbostadshus med cirka 80 smålägenheter på en yta som idag används för parkering. Fastigheten ligger intill spårområdet för stambanan och byggnaden är tänkt att utformas med loftgångar mot spårområdet för att klara lju dkraven.

Miljö - och byggnadskontoret anser att dagvattenutredningen tydligare behöver beskriva vilken recipient som påverkas och hur recipientens status påverkas av dagvattnet som avleds från utredningsområdet och dess möjligheter att uppnå miljökvalitetsn ormerna.

Överläggning i miljö - och byggnadsnämnden Oscar Nyströmer (M) yrkar på följande:

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 29, som sina synpunkter på förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkolet 16 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Proposition

Oscar Nyströmer (M) , ordförande frågade miljö - och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens förslag

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 29, som sina synpunkter på förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkolet 16 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

(9)

Beslutsexpediering:

Akt

KommunstyrelsenSpara

(10)

§ 126/2017 Dnr 2017/0131 MBN - 5 Diariekod: 203

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan och

miljökonsekvensbeskrivning för södra Väsjön, del av Sportfältet och edsbergs allé i Edsberg

I ärendet för eligger tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 22 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för södra Väsjön, del av Sportfältet och Edsbergs allé i Edsberg . Projektet befinner sig just nu i samr ådsskedet.

Miljö - och byggnadsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter till kommunstyrelsen senast 2017 - 06 - 26, förlängt till 2017 - 08 - 19.

Syftet med planläggningen av Södra Väsjön är att skapa förutsättningar att fysiskt länka samman den befintliga kommun delen Edsberg med Väsjön.

Detaljplanen för Södra Väsjön möjliggör för en ny sammanhängande bebyggelsestruktur som förbinder Väsjön och Edsberg med kv arter, torg, gator och parker med en blandning av olika funktioner så som bostäder, offentlig/kommersiell s ervice och rekreation, och med ett varierat utbud av platser för sociala möten och samvaro. Planen syftar även till att möjliggöra för en utbyggnad av linbana som kollektivtrafik till Väsjön med möjlighet till en linbanestation i Södra Väsjön .

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer utsläppen till Väsjön från planområdet att öka, trots höga reningskrav i planområdet. Krav bör ställas i planbeskrivningen på ytterligare åtgärder för dagvattenhantering inom planområdet . En planbestämmelse som tar hänsyn till oönskad förstörelse av naturmark under byggtide n ska finnas med i plankartan och gälla för hela området med syftet att tydliggöra att trädfällning och andra insatser som påverkar natur miljön negativt ska minimeras. Hela Sollentuna kommun är at t betrakta som högriskområde för radon.

Överläggning i miljö - och byggnadsnämnden Gunilla Wallén (MP) yrkar på

1. Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 22, som sina synpunkter på f örslag till detaljplan och miljök onsekvensbeskrivning för södra Väsjön, del av Sportfältet och Edsbergs allé i Edsberg och överlä mnar det till kommunstyrelsen med följande ändringar:

Under rubriken Övriga synpunkter och försla g ska meningarna ändras enligt följande:

(11)

1. I planhandlingarna ska det finnas information om vilka ekosystemtjänster som finns inom planområdet och hur de kommer påverkas.

2. I plankartan ska det framgå var det blå - gröna stråket går och var bäcken genom planområdet rinner. De finns inte markerade i planhandlingarna och därför är det otydligt var de går.

Proposition

Oscar Nyströmer (M) , ordförande frågade miljö - och byggnad snämnden om de biföll Gunilla Walléns (MP) yrkande och fann att så var fallet.

Miljö - och byggnad snämndens beslut

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 22, som sina synpunkter på f örslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för södra Väsjön, del av Sportfältet och Edsbergs allé i Edsberg och över lämnar det till kommunstyrelsen med följande än dring:

Under rubriken Övriga synpunkter och försla g ska men ingarna ändras så de överensstämmer med nedan:

1. I planhandlingarna ska det finnas information om vilka

ekosystemtjänster som finns inom planområdet och hur de kommer påverkas.

2. I plankartan ska det framgå var det blå - gröna stråket går och var bäcken genom planområdet rinner. De finns inte markerade i planhandlingarna och därför är det otydligt var de går.

Beslutsexpediering:

Akt

Kommunstyrelsen

Spara

(12)

§ 127/2017 Dnr 2017/0134 MBN - 2 Diariekod: 203

Samrådsförslag: Förslag till detaljplan för del av Ekstocken 1, Ekbacken 2 och 3, Edsberg.

I ärendet för eligger tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 2 8 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har upprättat ett f örslag till deta ljplan för del av Ekstocken 1, E kbacken 2 och 3, Edsberg . Projektet befinner sig just nu i samrådsskedet. Miljö - och byggnadsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter till kommunstyrelsen senast 2017 - 07 - 07, förlängt till 2017 - 08 - 19.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att uppföra fem stycken flerfamiljshus omfatta nde 99 bostäder. Byggnaderna är i tre till åtta våningar och placeras parallellt me d Danderydsvägen. En gårdsmiljö som vetter bor t från Danderydsvägen skapas mellan de nya och befintliga bostäderna.

Gården anläggs, för både befintliga och tillkommande bostäder, med planteringar och lekytor. Två parkeringsgarage kommer att finnas i källarvåning. Garagen överbyggs med planterbara bjäl klag. Ytan ovan garagen blir en del av gårdsmiljön. Särskilda studier av vägtrafikbuller och transporter av farligt gods har genomförts. Vilket har gett särskilda

bestämmelser för byggnadernas placering och utformning. Överläggning i miljö - och byggnadsn ämnden Oscar Nyströmer (M) yrkar på följande:

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 28, som sina synpunkter på f örslag till deta ljplan för del av Ekstocken 1, E kbacken 2 och 3, Edsberg och överlämnar det till kom munstyrelsen.

Proposition

Oscar Nyströmer (M) , ordförande frågade miljö - och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

Miljö - och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2017 - 06 - 28, som sina synpunkter på f örslag till deta ljplan för del av Ekstocken 1, E kbacken 2 och 3, Edsberg och överlämnar det till kommunstyrelsen.

(13)

Beslutsexpediering:

AktSpara

Kommunstyrels en

(14)

§ 128/2017 Dnr 2017/0140 MBN - 1 Diariekod: 212

Tidsbegränsat mark - och bygglov för byggnation av evakueringsskola och parkering på fastigheten

Tureberg 25.3, Fågelsångsparken

I ärendet föreli gger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 09 f rån miljö - och

byggnadskontoret samt utskick av gran nhöranden/synpunkter enligt nedan:

Agneta Hedlund 1 och 2 Anders Wänseth Camilla Karlsson

Ebba Wohlgethan Klaffert och Bernd Wohlgethan Ida Söderqvist

Ingrid Espmark Mica Wänseth Maria Wittling

Michael Kelly och Caroline Kelly Per Ankréus och Erika Lundgre n Peter Janzon och Laila Davidsson Åsa Davidson

Gunilla Sivermark Örjan Nordlund Vira Oberoi Kenneth Gardin

Jens Bäcker och Emma Bäcker Kenneth Grandin

Krister Sandell och Susanne Sandell Malika Zamani

Mica Wänseth Ingrid Espmark Ola Forssberg Agneta Hedlund

(15)

Åsa Davidsson Maria von Witting

Peter Janzon och Laila Davidsson

Agneta Nyström Eriksson och Bengt Åke Eriksson Adam Gürsoy och Nadja Gürsoy

Berit Bergedahl Britta Rönn Ebba Sandberg Christer Ellqvist Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden i kommunen har beställt en ny skolbyggnad för eleverna som idag går på Töjnaskolan, efter att ha konstaterat att

kapaciteten i befintliga lokaler inte räcker till samt att det inte är möjligt att bygga om - eller bygga till befin tliga skollokaler.

Ansökan avser ett tidsbegränsat mark - och bygglov för en skola med ca 550 elever som ska gälla från höstterminen år 2018 till och med vårterminen år 2020. En separat ansökan om rivningslov för befintlig skolbyggnad och förskola kommer a tt lämnas in om lov för en evakueringsskola beviljas.

Miljö - och byggnadskontoret konstaterar att några, dock inte alla krav som Plan - och bygglagen ställer på mark och byggnadsverk i 2 kap. 6 §

respektive 8 kap. 1 § Plan - och bygglagen uppfylls.

Överlä ggning i miljö - och byggnadsnämnden

Oscar Nyströmer (M) yrkar på återremiss för att kontoret ska komplettera beslutsunderlaget.

Beslutsunderlaget ska innehålla en redogörelse för behovet av den sökta åtgärden på fastigheten Tureberg 25:3 och skälen till den valda platsens lämplighet.

Proposition

Oscar Nyströmer (M), ordförande frågade miljö - och byggnadsnämnden om de biföll yrkandet och fann att så var fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till kontoret för komplettering a v beslutsunderlaget.

(16)

Beslutsunderlaget ska innehålla en redogörelse för behovet av den sökta åtgärden på fastigheten Tureberg 25:3 och skälen till den valda platsens lämplighet.

Beslutsexpediering:

Akt

Bygglovsenheten Spara

(17)

§ 129/2017 Dnr 2017/0010 MBN - 7 Diariekod: 039

Kurser och konferenser 2017 - 08 - 17

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 08 från miljö - och byggnadskontoret.

Konferens FAH

4 - 5 oktober anordnar FAH (förbundet för allmänt hälsoskydd) en kon ferens i Sundsvall med tema miljöfrågorna i tätortsutveckling markföroreningar och luftkvalitetsarbete.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö - och byggnadsnämnden beviljar deltagande på den konferens som FAH (förbundet för allmänt hälsoskydd) anordnar 4 - 5 oktober i Sundsvall för två av nämndens ledamöter . Nämnden står för

kursavgift, resor, logi och eventuell förlorad arbetsinkomst.

Nämndutbildning Miljösamverkan i Stockholms län

30 augusti anordnar Miljösamverkan i Stockholms län en nämndutbildning om miljötillsynsutredningen och utredning om livsmedelskontrollen.

Utbildningen sänds på Miljösamverkan i Stockholms läns hemsida.

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

(18)

§ 130/2017 Dnr 2017/0012 MBN - 14 Diariekod: 039

Övriga frågor 2017 - 08 - 17

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 08 - 08 från miljö - och byggnadskontoret.

Inga övriga frågor behandlades.

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :