• No results found

Om Nej, vilken typ av problem har ni och vill ni ha hjälp att försöka lösa detta?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om Nej, vilken typ av problem har ni och vill ni ha hjälp att försöka lösa detta?"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

1 Klubbens verksamhet under 2021

Hej! Den här enkäten ska alla våra aktiva lokalklubbar fylla i. Men observera att frågorna gäller vad som hände på er klubb mellan den 1 januari – 31 december 2021! Vi är medvetna om att året som gått har varit ett mycket speciellt år på alla sätt. Vi vet att många aktiviteter, tävlingar med mera har fått ställas in, men era svar är mycket betydelsefulla ändå. I slutändan ska även det här året

sammanfattas. Under punkt 11 ställs frågor specifikt om pandemin. Som vanligt gäller den sista delen i enkäten frågor med vad ni önskar er av oss från centralt håll – Ungdomsrådet och kansliet. Ett stort TACK på förhand för att ni tar er tid att besvara våra frågor. Era svar önskar vi snarast, men absolut sista svarsdatum är den 31 mars 2022. Fyll i enkäten, spara om den (lämpligen i klubbens namn) och mejla tillbaka den till info@shu.se . Eller skriv ut, fyll i och posta: Sveriges Hundungdom, Box 478, 191 24 Sollentuna.

Klubbens namn:

1. Samarbete internt inom Hundungdomsklubben

1:1 Fungerar arbetet inom styrelsen?

Ja

Nej

Om Nej, vilken typ av problem har ni och vill ni ha hjälp att försöka lösa detta?

1:2 Fungerar klubben bra när det gäller t ex aktiviteter och funktionärer?

Ja

Nej

Om Nej, vad är det som inte fungerar så bra som ni önskar?

1:3 Har ni någon kontakt/samarbete med någon annan Hundungdomsklubb?

Ja

Nej

1:4 Har någon i styrelsen genomgått styrelseutbildning eller någon funktionärskurs (typ kassörsutbildning)?

Ja

Nej 1:5 Har ni behov av en sådan utbildning?

Ja

Nej

2. Samarbete med Brukshundklubben

2:1 Samarbetar ni med den lokala brukshundklubben?

Ja

Nej Om Nej, varför har ni inget samarbete?

(2)

2

2:2 Hur ser samarbetet ut?

Vi har representanter i varandras styrelser

Vi samarbetar när det gäller kurser och utbildningar

Vi samarbetar vid tävlingar

Vi delar stuga/lokal samt marker 2:3 Vi samarbetar (också) på det här sättet:

2:4 Har ni problem med samarbetet med brukshundklubben?

Ja

Nej Om Ja, vill ni ha hjälp att försöka lösa detta?

Ja

Nej 2:5 Har ni ett skriftligt avtal er emellan?

Ja

Nej

3. Samarbete med andra hundklubbar och föreningar

3:1 Samarbetar ni med någon länsklubb, lokal kennelklubb, rasklubb eller specialklubb?

Ja

Nej Om Ja, med vilken/vilka?

3:2 Har ni samarbete med någon annan klubb eller förening (t ex idrottsförening)?

Ja

Nej Om Ja, med vilken/vilka?

4. Kontakt och samarbete med Studiefrämjandet

4:1 Har ni något samarbete eller kontakt med Sveriges Hundungdoms studieförbund Studiefrämjandet?

Ja

Nej Om Ja, vilken typ av kontakt:

Vi rapporterar alla våra aktiviteter

Vi har våra kurser/träffar som studiecirklar

Hjälp med utskick mm

Vi söker bidrag

Vi går på deras kurser och utbildningar, som ledare- och styrelseutbildning

(3)

3

Vi har samarbete när det gäller information och PR

Vi får låna deras lokaler

Vi deltar på varandras årsmöten mm

Vi får bidrag för kurslitteratur

Annan form av kontakt/samarbete:

4:2 Om ni inte har kontakt med Studiefrämjandet, varför?

5. Hur bor ni?

5:1 Delar lokal/stuga med brukshundklubben

Ja

Nej

5:2 Vi hyr/lånar en egen lokal (som är helt fristående från BK)

Ja

Nej

5:3 Vi delar lokal med någon annan klubb/förening (inte BK)

Ja

Nej

Om Ja, med vilken?

5:4 Vi har inte tillgång till någon egen lokal

Ja

Nej

5:5 Äger er Hundungdomsklubb en egen agilitybana?

Ja

Nej 5:6 Om Nej, har ni tillgång till en agilitybana?

Ja

Nej

5:7 Har ni tillgång till träningsplaner och marker?

Ja

Nej

5:8 Betalar ni hyra/arrende för er lokal och/eller marker?

Ja

Nej Om Ja, hur mycket betalar ni per år?

(4)

4

6. Ledare och instruktörer

6:1 Har ni haft tillgång till ledare/instruktörer under året? (Till ledare räknas även t ex personer som leder promenader och andra aktiviteter än kurser.)

Ja

Nej

6:2 Vilken typ av ledare/instruktör har ni haft och hur många?

Agilityinstruktör Antal

Ungdoms-/SBK-instruktör Antal

Rallylydnadsinstruktör Antal

Freestyleinstruktör Antal

Handlinginstruktör Antal

Klubbledare Antal

Noseworkinstruktör Antal

Ledare utan utbildning Antal

Annan typ av ledare/instruktör:

6:2 Har ni brist på ledare/instruktörer?

Ja

Nej

6:3 Vilken/vilka instruktörs- och ledarutbildningar har ni mest behov av?

Agility (A1)

Agility (A2)

Freestyle- och heelwork to music

Rallylydnad

Allmänlydnad

Lydnad med tävlingsinriktning

Ungdoms- (och SBK instruktör)

Handling

Klubbledare (Sveriges Hundungdoms utbildning)

Friskvårdsinstruktör

Annan typ:

(5)

5

7. Klubbaktiviteter

7:1 Har ni haft kurser under året?

Ja

Nej 7:2 Vilken typ av kurser?

Agility

Prova på/aktivering

Allmän-/vardagslydnad

Bruks

Flyball

Freestyle

Handling

Heelwork to music

Juniorkurs (för barn under 11 år)

Nosework

Klubbledarutbildning

Lydnad

Rallylydnad

Valp/unghund

Viltspår

Annan typ av kurs:

7:3 Har ni haft träningsträffar?

Ja

Nej

7:4 Har ni anordnat andra aktiviteter, som t ex:

Läger

Föredrag/föreläsningar

Studiebesök

Promenader

Hunden dag

Trivsel- och pysseltillfällen

Grillkvällar

Filmkvällar

Prova på dag

Städ- och fixardagar

Fester (t ex Lucia, jul, halloween)

Annat:

8. Tävlingar

8:1 Har ni haft inofficiella tävlingar (som t ex Klubbmästerskap) under året?

Ja

Nej

(6)

6

8:2 Om Ja, i vilka grenar:

Agility

Lydnad

Rallylydnad

Bruks

Freestyle

Heelwork to music

Handling

Annan gren:

8:3 Har ni anordnat några officiella tävlingar på klubben under året?

Ja

Nej

8:4 Om Ja, i vilka grenar, och har ni haft fler tävlingar än en?

Agility Antal _______________

Lydnad Antal _______________

Rallylydnad Antal _______________

Freestyle Antal _______________

Heelwork to music Antal _______________

Annan gren Antal _______________

8:5 Om ni inte har haft någon tävlingsverksamhet alls under året. Varför inte?

Saknar kunskap om hur man arrangerar

Saknar funktionärer

Saknar material (t ex hinder)

Coronapandemin

Andra skäl:

9. Ekonomi

9:1 Har ni problem med ekonomin?

Ja

Nej Om Ja, vill ni ha hjälp att försöka lösa detta?

Ja

Nej

9:2 Har klubben ansökt om lokalt aktivitetsstöd hos Sveriges Hundungdom?

Ja

Nej

Om Nej, varför inte? Och vet ni hur och när man ansöker?

(7)

7

9:3 Vilka övriga bidrag har klubben sökt och fått?

Studiefrämjandet

Kommunen

Landstinget

Hundungdomsdistriktet

Annat:

10. PR, medlemsvärvning och medlemsvård

10:1 Har klubben deltagit i någon uppvisning under året?

Ja

Nej Om Ja, i vad och vid vilket tillfälle?

10:2 Vad har ni för PR-material?

Hemsida

Facebook/instagram/twitter

Broschyr/folder/flyers

Kläder (T-shirts, jackor mm)

Dekaler, märken mm

10:3 Hur försöker ni få nya medlemmar?

Annonser

Attraktivt kursutbud

Roliga aktiviteter

Sociala medier/Hemsida

Genom redan aktiva medlemmar

Öppet hus

Besök på skolor

Lappar på skolor och/eller affärer

Genom Brukshundklubben

Gratis prova på dagar

Genom uppvisningar

På hundtävlingar

Andra sätt:

(8)

8

10:5 Hur tar ni i klubben del av information om Sveriges Hundungdoms centrala verksamhet, såsom kurser, tävlingar mm? Skriv svar i prioriteringsordning, från 1 till 6 eller 0 för inte alls, där 1 är den viktigaste kanalen och 6 den minst använda:

Hemsidan ……… Instagram ……….

Förbundsnytt ……… Medlemstidningen/Hundsport ……….

Facebook ……… Medlemstidningen/Brukshunden ……….

Vi får/tar inte del av informationen alls genom ovanstående medier.

Varför inte?

11 Har Coronapandemin under året påverkat klubbens verksamhet?

Gällande:

11.1 Klubbens ekonomi

Ja

Nej 11.2 Styrelsens arbete

Ja

Nej 11.3 Kurser och träffar

Ja

Nej 11.4 Tävlingsverksamhet

Ja

Nej 11.5 Medlemsrekrytering

Ja

Nej

11.6 Om ni svarat Ja på något av ovanstående, på vilket sätt och hur har ni försökt att lösa det?

12 Önskemål om central verksamhet

Här får ni chans att tycka/önska vad Ungdomsrådet och kansliet ska satsa extra mycket på!

12:1 Uppmuntra tävlingsverksamhet som t ex U-SM och tävlingscuper?

Ja

Nej

12:2 Läger för både nybörjare och tävlingsintresserade i olika hundsporter?

Ja

Nej

12:3 Utbildning av klubbfunktionärer, som t ex styrelseutbildning?

Ja

Nej

12:4 Ovanstående funktionärsutbildningar i form av distansutbildning?

Ja

Nej

(9)

9

12:5 Instruktörs- och ledarutbildningar?

Ja

Nej

12:6 Etologi och utbildningar i hundens mentalitet och personlighet?

Ja

Nej 12:7 Seminarier, clinics och föreläsningar?

Ja

Nej

12:8 Aktivt deltagande i olika husdjursmässor, utställningar mm?

Ja

Nej

12:9 Försäljningsmaterial och gratismaterial?

Ja

Nej

Eventuella önskemål om material:

12:10 Hjälp och stöd från kansliet med t ex bokföring, sponsring eller marknadsföring?

Ja

Nej Om JA, med vad

13 Frågor vi önskar svar på inför kommande årens verksamhet

12:1 Vilken typ av utbildningar, läger och/eller kurser tror ni att era medlemmar helst skulle vilja delta på?

(Här avses centralt arrangerade kurser, läger och utbildningar både fysiska och digitala.)

12:2 Vad är det som avgör om ni ska skicka en motiverad klubbmedlem på utbildning? Notera gärna i prioriteringsordning

Var någonstans utbildningen genomförs

Kostnaden för utbildningen

Kursens/utbildningens längd

Tidpunkten på året

Annan anledning:

12:3 Vilken arrangör föredrar ni i första hand?

Arrangeras av ideell klubb inom SKK-organisationen

Arrangeras av en privat aktör

Arrangören spelar ingen roll

12:4 Har er klubb intresse av att anordna uttagningar till Agria Freestyle Cup och Agria Rallylydnads Cup?

Ja

Nej

(10)

10

12:5 Har er klubb intresse av att anordna Ungdoms SM inom de närmaste åren?

Ja

Nej

12:6 Kan er klubb tänka sig att arrangera en instruktörsutbildning på er klubb?

Ja

Nej

Om JA, ange här namn & kontaktuppgift till den på klubben som vi på kansliet/Ungdomsrådet kan kontakta:

Glöm inte att ange från vilken klubb som svaren kommer (på sida 1)!

Stort TACK för er medverkan!

References

Related documents

Bakgrunden till förslaget är att Skatteverkets system för utbetalningar i samband med skattereduktion för hushållsarbete är utsatt för kvalificerad välfärdsbrottslighet,

Almega erfar från medlemsföretag som säljer RUT-tjänster att Skatteverket inte har varit konsekventa i sina beslut om presentkort ska vara giltiga betalningsmedel och

Yttrande Ärendenummer AD 2400/2019 851 81 Sundsvall 2019-11-21 0771-670 670 www.bolagsverket.se 1 (1) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen.. Enheten

Vid handläggningen deltog forsknings- och utredningsrådet, docent Lars Korsell, föredragande..

Domstolsverket konstaterar att Skatteverket i sin konsekvensanalys avseende domstolsväsendet inte i tillräcklig grad belyst frågan om hur de allmänna förvalt- ningsdomstolarna

Ekobrottsmyndigheten förespråkarisitt remissyttrande avden 18 oktober 2019 (EBM2019- 582)att hindret för godkännande respektive grunden för återkallelse bör föreligga redan

Enligt förslaget i F-skatteutredningen ”F-skattesystemet - en översyn” (SOU 2019:31) måste beslut om återbetalning ha fått laga kraft för att det ska utgöra ett hinder

Med hänsyn tagen till de påpekanden som gjorts och med hänsyn till systemati- ken med två förfarandelagar kan det enklaste och tydligaste vara att i stället

I promemorian föreslås att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart.. Vidare föreslås att vissa

Konjunkturinstitutet har inga synpunkter på promemorian utifrån Konjunkturinstitutets verksamhet och huvudsakliga kompetensområde. Beslut i detta ärende har fattats av

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist..

En snabbare och effektivare återkravshantering kan även minska möjligheten att systematiskt och organiserat utnyttja systemet med skattereduktion för hushållsarbete för

Tingsrätten vill dock peka på att för det fall antagandet i denna del visar sig vara felaktigt och ett genomförande av försla- get i stället leder till mer än en marginell ökning

Trots detta föreslås nu att återbetalningskrav, på samma sätt som skattefordringar, ska gälla omedelbart vilket innebär att återbetalningskravet kan verkställas och lämnas

I den slutliga handläggningen deltog stabschefen Kajsa Möller, avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus

POLISMYNDIGHETEN Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

Givet att förslaget behandlar skattereduktion för hushållsarbete är det trots att det inte finns en explicit redogörelse om berörda företag utifrån bransch, inte avgörande

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, och sektionschefen Peter Ljungqvist.. Katrin

Beskrivningen att Skyndsamhetskravet kan innebära att Skatteverket inte hinner göra tillräckligt djupa kontroller och att utbetalningar sker utan att förutsättningarna

Polismyndigheten kommer vidare behöva hantera färre delgivningsärenden vilket ytterligare leder till minskade kostnader för Skatteverket.

Trots detta föreslås nu att återbetalningskrav, på samma sätt som skattefordringar, ska gälla omedelbart vilket innebär att återbetalningskravet kan verkställas och lämnas

När det gäller förslaget om att beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell ska gälla omedelbart ser Sveriges Byggindustrier fördelar med den föreslagna

Förslageni promemorian får anses på ett rättssäkert och effektivt sätt möjliggöraför Skatteverket att snabbt driva infelaktigtutbetalda belopp avseende skattereduktion