• No results found

02.22. FAH Kommunerna och Miljön Bokslut 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "02.22. FAH Kommunerna och Miljön Bokslut 2014"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Bokslut 2014

Resultaträkning 2014-12-31

Belopp i kronor

2014-12-31 2013-12-31

Intäkter

Årsavgifter 346 200 348 300

Övriga intäkter1 138 834 0

Summa intäkter 485 034 348 300

Kostnader

Årsmöteskonferens -101 114 -140 457

Höstkonferens 10 329 16 907

Köpta tjänster kansli -381 819 -325 000

Omkostnader styrelsen -37 244 -10 319

Omkostnader revisorer 0 0

Övriga externa kostnader -25 890 -2 057

Summa kostnader -535 738 -460 926

Resultat före avskrivningar -50 704 -112 626

Avskrivningar 0 0

Resultat efter avskrivningar -50 704 -112 626

Ränteintäkter 15 050 23 637

Räntekostnader 0 -206

Resultat efter finansiella intäkter och

kostnader -35 654 -89 195

Resultat före skatt -35 654 -89 195

Årets skattekostnader 0 0

Redovisat resultat -35 654 -89 195

1 Avser en i bokslutet för 2013 befarad skuld till SKL Kurs och konferens för vårkonferensen 2013, vilken sedan inte fallit ut.

(2)

2

Balansräkning 2014-12-31

Belopp i kronor

2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter1 10 329 20 501

Kassa och bank

Plusgiro 197 409 355 368

Bank 1 144 285 1 154 235

Summa kassa och bank 1 341 694 1 509 603

Summa omsättningstillgångar 1 352 023 1 530 104

Summa tillgångar 1 352 023 1 530 104

SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital

Eget kapital 1 137 577 1 226 772

Redovisat resultat -35 654 -89 195

Summa eget kapital 1 101 923 1 137 577

Skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter2 250 100 392 527

Summa skulder 250 100 392 527

Summa skulder och eget kapital 1 352 023 1 530 104

1 SKL Kurs & Konferens, red höstkonferens 10 329

2 SKL, skuld adm tjänster 2014 250 000

Förutbetald medlemsavgift 2015 100

Summa 250 100

References

Related documents

[r]

Förbundets styrelse valdes vid årsmötet i Stockholm den 12 april 2011 för perioden fram till årsmötet 2015.. Förutom ett fyllnadsval har styrelsen sedan dess haft

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-12, § 8, och beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att en tillgänglighetsanpassad badplats

Tilldela tekniska nämnden investeringsanslag om 11 000 000 kronor för genomförande av projekt 17 484, tillbyggnation Diö

Sida 6 av 7 Förskolan 4-5 åringar har fått arrangemanget/arrangemangen: tomteorkestern Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen:teater Häxas dagbok.. Åk 2 har

 Det finns inte en samsyn inom staten hur buller ska bedömas vid planering och byggande av bostäder..  De statliga allmänna råden är

I resultatet ska vägas in att område Karstorp har återstående medel avseende start av nya Karstorpskolan om 0,6 mnkr som avses överföras till

Under våren 2014 genomfördes för tredje året i rad aktivitetstävlingen ”Rörliga halvtimmar” för samtliga av kommunens anställda.. Totalt deltog 222