GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG. 50 Hz. Monterings- och driftsinstruktion

40  Download (0)

Full text

(1)

SEG

50 Hz

Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER

(2)

Sven ska (SE)

Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Översättning av den engelska originalversionen Denna monterings- och driftsinstruktion beskriver Grundfos SEG-pumpar.

I avsnitten 1-5 ges den information som krävs för att packa upp, installera och driftsätta produkten på ett säkert sätt.

I avsnitten 6-11 ges viktig information om produkten, samt information om service, felsökning och kasse- ring av produkten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

1. Allmän information 3

1.1 Faroangivelser 3

1.2 Anmärkningar 3

1.3 Målgrupper 3

2. Mottagning av produkten 3

2.1 Transport av produkten 3

3. Installation av produkten 4

3.1 Mekanisk installation 4

3.2 Elanslutning 8

4. Igångkörning av produkten 10

4.1 Driftsformer 11

4.2 Start- och stoppnivåer 11

4.3 Rotationsriktning 12

4.4 Igångkörning 12

4.5 Återställning av pump 13

5. Hantering och förvaring av produkten 13

5.1 Hantering av produkten 13

5.2 Förvaring av produkten 13

6. Produktintroduktion 13

6.1 Produktbeskrivning 13

6.2 Användningsområden 14

6.3 Pumpade vätskor 14

6.4 Områden med explosionsrisk 14

6.5 Godkännanden 15

6.6 Identifikation 16

7. Skydds- och styrfunktioner 17 7.1 Nivåstyrenheterna Grundfos LC och

LCD 17

7.2 Termiska brytare 17

7.3 Styrenhet CU 100 18

7.4 Drift med frekvensomformare 18 8. Service och underhåll av produkten 19

9. Felsökning av produkten 25

10. Tekniska data 26

10.1 Driftsförhållanden 26

10.2 Elektriska data 26

10.3 Mått och vikt 26

11. Kassering av produkten 27

Läs detta dokument före installationen.

Installation och drift ska ske enligt lokala bestämmelser och gängse praxis.

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med reduce- rad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet samt personer som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har instru- erats om säker användning av produkten och förstår de risker det innebär.

Barn får inte leka med produkten. Rengö- ring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

(3)

Svenska ( SE) 1. Allmän information

1.1 Faroangivelser

Symbolerna och faroangivelserna nedan kan visas i Grundfos monterings- och driftsinstruktion, samt säkerhets- och serviceanvisningarna.

Faroangivelserna är uppbyggda på följande sätt:

1.2 Anmärkningar

Symbolerna och anmärkningarna nedan kan visas i Grundfos monterings- och driftsinstruktion, samt säkerhets- och serviceanvisningarna.

Ex-symbolen avser ATEX- och IECEx-godkända pro- dukter.

2. Mottagning av produkten

Pumpen kan transporteras och förvaras i såväl verti- kalt som horisontellt läge. Se till att pumpen inte kan rulla eller välta.

2.1 Transport av produkten

All lyftutrustning måste ha rätt klassificering för ändamålet och ska kontrolleras med avseende på skador innan pumpen lyfts. Lyftutrustningens nomi- nella kapacitet får under inga omständigheter över- skridas. Pumpens vikt anges på typskylten.

Den polyuretaningjutna kontakten hindrar vatten från att tränga in i motorn via strömförsörjningskabeln.

FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller all- varliga personskador.

FÖRSIKTIGHET

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller mått- liga personskador.

SIGNALORD Beskrivning av risken

Konsekvenser om varningen ignoreras.

- Åtgärd for att undvika risken.

Följ dessa anvisningar för explosionskyd- dade produkter.

En blå eller grå cirkel med en vit grafisk symbol indikerar att en åtgärd måste utfö- ras.

En röd eller grå cirkel med ett diagonalt tvärstreck, eventuellt med en svart grafisk symbol, indikerar att en åtgärd inte får utföras eller måste stoppas.

Om dessa anvisningar inte följs finns det risk för funktionsfel eller skador på utrust- ningen.

Tips och råd som gör arbetet enklare.

VARNING Risk för klämning

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Stapla inte pumpförpackningar eller pal- lar ovanpå varandra när de lyfts eller flyttas.

- Lyft alltid pumpen i lyftbygeln eller med hjälp av gaffeltruck om pumpen står på en pall. Lyft aldrig pumpen i strömför- sörjningskabeln eller slangen/led- ningen.

FÖRSIKTIGHET Vassa komponenter

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Undvik skärskador på händerna orsa- kade av de vassa kanterna när pump- förpackningen öppnas.

Vi rekommenderar att kablarnas ändskydd förvaras i förråd för senare användning.

(4)

Sven ska (SE)

3. Installation av produkten

Av säkerhetsskäl ska allt arbete som utförs i brunnar övervakas av en person utanför brunnen.

Oaktsamhet vid lyft eller transport kan resultera i skador på personal eller skador på pumpen.

3.1 Mekanisk installation

Montera den extra typskylt som medföljer pumpen på installationsplatsen eller förvara den i omslaget till detta häfte.

Pumpinstallationer i brunnar får endast utföras av särskilt utbildad personal.

Arbete i eller invid brunn ska utföras i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Inga personer får gå in i installationsområ- det när atmosfären är explosiv.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Det måste vara möjligt att låsa huvud- strömbrytaren i läge 0. Typ och krav såsom specificeras i EN 60204-1, 5.3.2.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att det finns minst 3 meter fri kabel ovanför vätskenivån.

Vi rekommenderar att alla underhålls- och servicearbeten utförs när pumpen är pla- cerad utanför brunnen.

FARA

Risk för klämning

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Kontrollera att lyftbygeln är åtdragen innan försök att lyfta pumpen utförs. Dra åt om det behövs.

Kontrollera att brunnens botten är jämn innan produkten installeras.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Bryt strömförsörjningen och lås arbets- brytaren i position 0.

- Stäng av eventuell extern spänning som är ansluten till produkten innan arbete på pumpen påbörjas.

FÖRSIKTIGHET Het yta

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Kontrollera att pumpen svalnat innan den berörs.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- För att undvika kortslutningar ska strömförsörjningskabelns skick kontrol- leras visuellt före installation och första igångkörning av pumpen.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten och skölj pumpens delar i vatten efter demontering.

Brunnar för dränkbara avlopps- och spillvattenpumpar kan innehålla spillvat- ten med giftiga och/eller sjukdomsfram- kallande ämnen.

- Använd lämplig personlig skyddsutrust- ning och klädsel.

- Observera gällande lokala hygienbe- stämmelser.

(5)

Svenska ( SE)

3.1.1 Lyftning av produkten

Oaktsamhet vid lyft eller transport kan resultera i skador på personal eller skador på pumpen.

Oaktsamhet vid lyft eller transport kan resultera i personskador eller skador på pumpen.

Vid lyftning av pumpen ska de korrekta lyftpunkterna användas för hålla pumpen balanserad. Placera lyft- kättingens krok i punkt A för installationer med kopp- lingsfot och i punkt B för andra installationer. Se figur 1.

Fig. 1 Lyftpunkter Pumparna är avsedda för intermittent drift.

Om pumparna är helt nedsänkta i den pumpade vätskan kan de användas för kontinuerlig drift (S1).

Använd alltid Grundfos tillbehör för att undvika fel på grund av felaktig installa- tion.

Pumpen får endast lyftas i lyftbygeln.

Använd inte lyftbygeln för att hålla fast pumpen när den är i drift.

FÖRSIKTIGHET Klämning av händer

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Stick inte in händer eller verktyg i pum- pens inlopps- eller utloppsport efter att pumpen anslutits till strömförsörjningen, om inte pumpen har stängts av genom att säkringarna tagits bort eller arbets- brytaren frånkopplats.

- Säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag.

FÖRSIKTIGHET Vassa komponenter

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Berör inte pumphjulets vassa kanter, skärhuvud och skärring utan handskar.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Se till att pumputloppet tätas ordentligt när utloppsröret monteras, annars kan vatten spruta ut ur tätningen.

VARNING Klämning av händer

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att handen inte fastnar mellan lyft- bygeln och kroken när pumpen lyfts.

VARNING Risk för klämning

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att kroken fästs korrekt i lyftby- geln.

- Lyft alltid pumpen i lyftbygeln eller med hjälp av gaffeltruck om pumpen står på en pall.

- Lyft aldrig pumpen i strömförsörjnings- kabeln, slangen eller rörledningen.

- Kontrollera att lyftbygeln är åtdragen innan försök att lyfta pumpen utförs. Dra åt om det behövs.

TM06 0066 4813

(6)

Sven ska (SE)

3.1.2 Installation på kopplingsfot

Permanent installerade pumpar kan monteras på stationär kopplingsfot med gejdrörssystem eller ett system med hängande kopplingsfot.

Båda de automatiska anslutningssystemen underlät- tar underhåll och service, eftersom de gör det enkelt att lyfta upp pumpen ur brunnen.

Vi rekommenderar att flänsarna lossas för att under- lätta installationen och undvika spänningar i rören vid flänsar och skruvar.

Kopplingsfot med gejdrörssystem Se figur 1 i Bilaga.

Gör följande:

1. Borra monteringshål för gejdfästet på brunnens insida och fäst det provisoriskt med två expan- derskruvar.

2. Placera kopplingsfotens nedersta del på brunnnens botten. Använd lod för att hitta rätt läge. Fäst kopplingsfoten med kraftiga expander- bultar. Om brunnens botten är ojämn ska kopp- lingsfoten pallas under så att den är vågrät vid fastdragningen.

3. Montera utloppsledningen i enlighet med allmän praxis, så att den inte utsätts för vrid- eller drag- påkänningar.

4. Placera gejdrören på kopplingsfotens nedersta del och avpassa deras längd exakt till den övre gejdfäste överst i brunnen.

5. Skruva loss den provisoriskt fastsatta gejd- rörskonsolen, montera det längst upp på gejdrö- ren och fäst den i brunnsväggen.

6. Ta bort sten och skräp från brunnen innan pum- pen sänks ned.

7. Fäst glidskon på pumpens utlopp. Smörj glids- kons packning innan pumpen sänks ned i brunnnen.

8. Låt glidskon löpa nedåt längst gejdrören och sänk ned pumpen i brunnen med hjälp av en kedja, fäst i pumpens lyftbygel. När pumpen når kopplingsfotens nedersta del sluter den automa- tiskt tätt.

9. Fäst kedjans ände på en lämplig krok längst upp i brunnen, så att kättingen inte kan komma i kon- takt med pumphuset.

10. Anpassa strömförsörjningskabelns längd genom att linda upp den på en kabelavlastning, så att kabeln inte skadas under drift. Fäst kabelavlast- ningen på en lämplig krok längst upp i brunnen.

Kontrollera att kabeln inte har skarpa veck eller kommer i kläm.

11. Anslut strömförsörjningskabel och eventuell styr- kabel.

Kontrollera alltid, innan installationsarbetet påbörjas, att miljön i brunnen inte medför någon explosionsrisk.

Se till att det inte uppstår onödiga spän- ningar i rörledningarna vid installation.

Pumpen får inte belastas av rörledning- arna.

Använd inte elastiska komponenter eller bälgar i rörsystemet. Använd aldrig sådana komponenter för att kompensera för upp- riktningsfel i rörsystemet.

Gejdrören får inte ha något spel i axiell riktning, eftersom det skulle orsaka buller då pumpen är i drift.

När pumpen har nått kopplingsfoten ska pumpen skakas med hjälp av kättingen för att kontrollera att den är korrekt placerad.

Den fria kabeländen får inte dränkas, efter- som vatten kan tränga in genom den in i motorn.

(7)

Svenska ( SE)

System med hängande kopplingsfot Se figur 2 i Bilaga.

Gör följande:

1. Montera en tvärbalk i brunnen.

2. Montera den fasta delen av kopplingsfoten ovanpå tvärbalken.

3. Montera det anpassade rörstycket för den rörliga delen av kopplingsfoten på pumpens utlopp.

4. Schackla fast en kedja i kopplingsfotens rörliga del.

5. Avlägsna skräp från brunnen innan pumpen sänks ned.

6. Sänk ned pumpen i brunnen med hjälp av en kedja, fäst i pumpens lyftbygel. När kopplingsfo- tens rörliga del når den fasta delen sluter de båda delarna normalt automatiskt tätt.

7. Fäst kedjans ände på en lämplig krok längst upp i brunnen, så att kättingen inte kan komma i kon- takt med pumphuset.

8. Anpassa strömförsörjningskabelns längd genom att linda upp den på en kabelavlastning, så att kabeln inte skadas under drift. Fäst kabelavlast- ningen på en lämplig krok längst upp i brunnen.

Kontrollera att kabeln inte har skarpa veck eller kommer i kläm.

9. Anslut strömförsörjningskabel och eventuell styr- kabel.

3.1.3 Fristående dränkt installation

Pumpar för fristående dränkt installation kan stå fritt på botten av brunnen eller liknande plats. Se figur 3 i Bilaga.

Pumpen ska monteras på separata fötter (tillbehör).

För att underlätta demontering för servicearbeten på pumpen ska en flexibel anslutning eller koppling monteras på utloppsledningen.

Om slang används, kontrollera att den inte viks och att den invändiga diametern passar till utloppsporten.

Om en styv ledning används ska anslutningen eller kopplingen, backventilen och avstängningsventilen monteras i nämnd ordning sett från pumpen.

Om pumpen installeras under smutsiga förhållanden eller på ojämnt underlag, rekommenderar vi att pum- pen stöds under med tegelstenar eller liknande.

Gör följande:

1. Montera en 90 ° krök på pumpens utloppsport och anslut utloppsledning eller -slang.

2. Sänk ned pumpen i vätskan med hjälp av en kät- ting, fäst i pumpens lyftbygel. Vi rekommenderar att pumpen placeras på ett plant och fast funda- ment. Kontrollera att pumpen hänger i kedjan och inte i kabeln.

3. Fäst kedjans ände på en lämplig krok längst upp i brunnen, så att kättingen inte kan komma i kon- takt med pumphuset.

4. Anpassa strömförsörjningskabelns längd genom att linda upp den på en kabelavlastning, så att kabeln inte skadas under drift. Fäst kabelavlast- ningen på en lämplig krok längst upp i brunnen.

Kontrollera att kabeln inte har skarpa veck eller kommer i kläm.

5. Anslut strömförsörjningskabel och eventuell styr- kabel.

När pumpen har nått kopplingsfoten ska pumpen skakas med hjälp av kättingen för att kontrollera att den är korrekt placerad.

Den fria kabeländen får inte dränkas, efter- som vatten kan tränga in genom den in i motorn.

Den fria kabeländen får inte dränkas, efter- som vatten kan tränga in genom den in i motorn.

Om flera pumpar installeras i samma brunn måste de placeras på samma nivå för att få optimal pumpväxling.

(8)

Sven ska (SE)

3.2 Elanslutning

Elektrisk anslutning ska utföras i enlighet med gäl- lande regler.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Anslut pumpen till en extern allpoligt brytande huvudbrytare med kontaktav- stånd enligt EN 60204-1, 5.3.2.

- Det måste vara möjligt att låsa huvud- strömbrytaren i läge 0. Typ och krav såsom specificeras i EN 60204-1, 5.3.2.

Anslut pumparna till en styrenhet med ett motorskyddsrelä med IEC-utlösningsklass 10 eller 15.

Pumpar som ska installeras i miljöer med explosionsrisk måste anslutas till en sty- renhet med ett motorskyddsrelä med IEC- utlösningsklass 10.

Den fasta installationen måste vara för- sedd med en jordfelsbrytare (JCB).

Se till att det finns minst 3 meter fri kabel ovanför vätskenivån.

Installera inte Grundfos styrenheter, pump- styrenheter, Ex-barriärer eller strömförsörj- ningskabelns fria ände i miljöer där explo- sionsrisk föreligger.

Installationsplatsens klassificering måste i varje enskilt fall godkännas av de lokala myndigheterna.

För explosionsskyddade pumpar måste en extern jordledare anslutas till den externa jordplinten på pumpen med en ledare med en säker kabelklämma. Rengör ytan på den externa jordanslutningen och montera kabelklämman.

Jordledarens tvärsnittsarea måste vara minst 4 mm 2, t.ex. typ H07 V2-K (PVT 90

°) gul och grön.

Skydda jordanslutningen mot korrosion.

Kontrollera att all skyddsutrustning är kor- rekt ansluten.

Nivåvippor som används i områden med explosionsrisk måste vara godkända för sådan användning. De måste anslutas till Grundfos pumpstyrenhet LC, LCD 108 via den egensäkra LC-Ex4-barriären för att säkerställa säker krets.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillver- karens representant eller likvärdigt kva- lificerad personal.

Ställ in motorskyddet på pumpens märk- ström. Märkströmmen är angiven på pum- pens typskylt.

Se till att pumpen ansluts enligt anvisning- arna som ges i detta häfte.

(9)

Svenska ( SE)

Matningsspänning och frekvens är angivna på pum- pens typskylt. Spänningstolerans framgår av avsnitt 10. Tekniska data. Kontrollera att motorn är lämplig för strömförsörjningen på installationsplatsen.

Alla pumpar levereras med 10 m kabel och en fri kabelände.

Pumpen måste anslutas till endera av dessa två typer av styrenheter:

• en styrenhet med motorskyddsbrytare, till exem- pel en Grundfos CU 100

• en Grundfos LC, LCD 107-, LC, LCD 108- eller LC, LCD 110-pumpstyrenhet

Se figur 2 eller 3 samt monterings- och driftsinstruk- tionen för det valda styrenheten eller pumpstyrheten.

I miljöer med explosionsrisk finns två alternativ:

• Använd nivåvippor avsedda för Ex-miljö och en säkerhetsbarriär i kombination med antingen DC/

DCD eller LC/ LCD 108.

• Använd nivåklockor i kombination med LC/LCD 107.

Mer information om termobrytarnas funktion finns i avsnitt 7.2 Termiska brytare .

3.2.1 Kopplingsscheman

Fig. 2 Kopplingsschema för 1-faspumpar

Fig. 3 Kopplingsschema för 3-faspumpar FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- För att undvika kortslutningar ska strömförsörjningskabelns skick kontrol- leras visuellt före installation och första igångkörning av pumpen.

Eventuellt byte av strömförsörjningskabeln måste utföras av Grundfos eller av Grund- fos auktoriserad serviceverkstad.

TM06 5691 5315TM06 5692 5315

(10)

Sven ska (SE)

4. Igångkörning av produkten

FÖRSIKTIGHET

Klämning av händer

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Stick inte in händer eller verktyg i pum- pens inlopps- eller utloppsport efter att pumpen anslutits till strömförsörjningen, om inte pumpen har stängts av genom att säkringarna tagits bort eller arbets- brytaren frånkopplats.

- Säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag.

Innan produkten startas:

- Kontrollera att säkringarna tagits bort.

- Kontrollera att all skyddsutrustning är korrekt ansluten.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Se till att pumputloppet tätas ordentligt när utloppsröret monteras, annars kan vatten spruta ut ur tätningen.

VARNING Klämning av händer

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att handen inte fastnar mellan lyft- bygeln och kroken när pumpen lyfts.

FARA

Risk för klämning

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att kroken fästs korrekt i lyftby- geln.

- Lyft alltid pumpen i lyftbygeln eller med hjälp av gaffeltruck om pumpen står på en pall.

- Lyft aldrig pumpen i strömförsörjnings- kabeln, slangen eller rörledningen.

- Kontrollera att lyftbygeln är åtdragen innan försök att lyfta pumpen utförs. Dra åt om det behövs.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- För att undvika kortslutningar ska strömförsörjningskabelns skick kontrol- leras visuellt före första igångkörning av pumpen.

- Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillver- karens representant eller likvärdigt kva- lificerad personal.

- Kontrollera att pumpen är korrekt jor- dad.

- Bryt strömförsörjningen och lås arbets- brytaren i position 0.

- Stäng av eventuell extern spänning som är ansluten till produkten innan arbete på pumpen påbörjas.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten och skölj pumpens delar i vatten efter demontering.

Brunnar för dränkbara avlopps- och spillvattenpumpar kan innehålla spillvat- ten med giftiga och/eller sjukdomsfram- kallande ämnen.

- Använd lämplig personlig skyddsutrust- ning och klädsel.

- Observera gällande lokala hygienbe- stämmelser.

FÖRSIKTIGHET Het yta

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Berör inte pumpens utsida när pumpen är i drift.

Öppna inte spännbandet medan pumpen arbetar.

(11)

Svenska ( SE)

4.1 Driftsformer

Pumparna är avsedda för intermittent drift (S3). Om pumparna är helt nedsänkta i den pumpade vätskan kan de användas för kontinuerlig drift (S1). Se figur 4.

Fig. 4 Driftsnivåer S3, intermittent drift

S3-drift är en serie 10-minuters driftcykler (TC). Varje cykel har en 4-minuters period med konstant belast- ning följd av en 6-minuters period med vila. Termisk utjämning uppnås inte under cykeln. Se figur 5 . I denna driftsform är pumpen delvis nedsänkt i den omgivande vätskan. Lägsta vätskenivå är överdelen av kabelgenomföringen.

Fig. 5 S3-drift

S1, kontinuerlig drift

I den här driftsformen kan pumpen arbeta kontinuer- ligt utan att stoppas för att svalna. När pumpen är helt nedsänkt i vätska kyls den tillräckligt av vätskan.

Se figur 6 .

Fig. 6 S1-drift

4.2 Start- och stoppnivåer

Skillnaden mellan start- och stoppnivå kan justeras genom ändring av den fria kabellängden.

Lång fri kabellängd = stor nivåskillnad.

Kort fri kabellängd = liten nivåskillnad.

• För att förhindra luftsugning och vibrationer ska stoppnivåvippan placeras så att pumpen stoppas innan vätskenivån sjunker nedanför den övre kanten på spännbandet på pumpen.

• Placera startnivåvippan så att pumpen startar vid den önskade nivån, dock så att pumpen alltid startar innan vätskenivån stigit till brunnens lägst belägna tillopp.

Fig. 7 Start- och stoppnivåer Pumpen får inte startas om atmosfären i

brunnen kan vara explosiv.

TM06 5749 0116TM04 4527 1509

S1 S3

Drift

Stopp P

TC t

TM04 4528 1509

Följande punkter ska observeras.

CU 100 får inte användas för Ex-applika- tioner.

TM06 5741 0116

P

t Drift

Stopp

Larm Start

Stopp

(12)

Sven ska (SE)

4.3 Rotationsriktning

Alla 1-faspumpar är från fabrik kopplade för korrekt rotationsriktning.

För 3-faspumpar ska rotationsriktningen kontrolleras innan första start.

En pil på statorhuset anger korrekt rotationsriktning.

Vid fel rotationsriktning ska två faser i strömförsör- ningskabeln skiftas. Se figur 2 eller 3 .

Kontroll av rotationsriktning

Kontrollera rotationsriktningen på något av nedan- stående sätt varje gång pumpen ansluts till en ny installation.

Metod 1:

1. Starta pumpen och mät vätskemängden eller utloppstrycket.

2. Stoppa pumpen och låt två av strömförsörjnings- kabelns fasledare byta plats.

3. Starta pumpen igen och mät vätskemängden eller utloppstrycket.

4. Stoppa pumpen.

5. Jämför resultaten från punkt 1 och punkt 3. Den anslutning som ger mest vätska eller högst tryck är korrekt rotationsriktning.

Metod 2:

1. Låt pumpen hänga i en lyftanordning t.ex. den lyftanordning som används vid sänkning av pum- pen ner i brunnen.

2. Starta och stoppa pumpen och observera åt vilket håll den vrider sig (rycker).

3. Om den är korrekt ansluten kommer pumpen att rycka i motsatt riktning mot rotationsriktningen.

Se figur 8 .

4. Vid fel rotationsriktning ska två faser i strömför- sörningskabeln skiftas. Se figur 2 eller 3.

Fig. 8 Ryckriktning 4.4 Igångkörning Pumpen kan startas ett kort ögonblick,

utan att den är nedsänkt i vätska, för kon- troll av rotationsriktningen.

Pumphjulet roterar medurs när pumpen ses ovanifrån. I startögonblicket rycker pumpen till i motsatt riktning mot rotations- riktningen.

TM06 5811 0116

Pumpen får inte köras torr.

Om atmosfären i brunnen kan vara explo- siv ska endast pumpar med Ex-godkän- nande användas.

Stoppa pumpen omedelbart om onormala ljud eller vibrationer uppkommer och vid andra pump- eller strömförsörjningsfel.

Försök inte att starta om pumpen innan orsaken till felet har identifierats och åtgär- dats.

(13)

Svenska ( SE)

Gör följande:

1. Ta bort säkringarna och kontrollera att pumphju- let kan rotera fritt. Vrid skärhuvudet för hand.

2. 8.4 Kontroll och byte av oljaKontrollera oljans skick i oljekammaren. Se även avsnitt . 3. Kontrollera att eventuell övervakningsutrustning

fungerar tillfredsställande.

4. Kontrollera inställningarna för nivåklockor, nivå- vippor och elektroder.

5. Öppna eventuella avstängningsventiler.

Kopplingsfot: Det är viktigt att glidskons pack- ning smörjs innan pumpen sänks ned i brunnen.

6. Sänk ned pumpen i vätskan och sätt i säkring- arna.

Kopplingsfot: Kontrollera att pumpen är korrekt placerad på kopplingsfoten.

7. Kontrollera att systemet är fyllt med vätska och avluftat. Pumpen är självavluftande.

8. Koppla på strömförsörjningen till pumpen. När pumpens strömförsörjning är på startar pumpen och pumpar ned till torrkörningsnivån. Denna process kan användas för att kontrollera att pum- pen fungerar korrekt.

Efter en veckas drift eller när axeltätningen har bytts, ska oljans skick i oljekammaren kontrolleras. Se avsnitt 8. Service och underhåll av produkten.

4.5 Återställning av pump

Återställ pumpen genom att bryta strömförsörjningen till pumpen under en minut och sedan koppla på den igen.

5. Hantering och förvaring av produkten

5.1 Hantering av produkten

Läs avsnitt 3.1.1 Lyftning av produkten innan pro- dukten hanteras.

5.2 Förvaring av produkten

Vid förvaring under längre tid ska pumpen skyddas mot fukt och värme.

Efter längre tids förvaring bör pumpen ses över innan den tas i drift. Kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt. Var särskilt uppmärksam på axeltätning- arnas och kabelgenomföringens skick.

6. Produktintroduktion

6.1 Produktbeskrivning

Fig. 9 SEG-pump

TM06 5740 0116

Pos. Benämning 1 Kabelkontakt 2 Typskylt

3 Utloppsfläns DN 40 och 50 4 Utloppsport

5 Lyftbygel 6 Statorhus 7 Oljeskruv

8 Spännband

9 Pumpfot

10 Pumphus 1

2 3

4

5 6

7 8

9

10

(14)

Sven ska (SE)

6.2 Användningsområden

Pumparnas kompakta konstruktion gör dem lämpliga för såväl temporär som fast installation.

Pumparna kan installeras på kopplingsfot eller fristå- ende på botten av en brunn.

Grundfos SEG-pumpar har ett skärsystem som fin- fördelar fasta föroreningar, så att de kan transporte- ras bort genom rör med en relativt liten diameter.

SEG-pumpar används i trycksatta system, till exem- pel i områden med stora nivåskillnader.

6.3 Pumpade vätskor

SEG-pumpar är avsedda att pumpa följande vätskor:

• hushållsspillvatten med avloppsvatten från toalet- ter

• avloppsvatten från restauranger, hotell, camping- platser etc.

6.4 Områden med explosionsrisk

Använd explosionsskyddade pumpar i områden med explosionsrisk.

Pumparna får inte under några omständig- heter pumpa brännbara eller brandfarliga vätskor.

Installationsplatsens klassificering måste i varje enskilt fall godkännas av de lokala myndigheterna.

Bokstaven X i certifikatnumret anger att utrustningen är underkastad särskilda vill- kor för säker användning. Villkoren fram- går av certifikatet samt av monterings- och driftsinstruktionen.

Särskilda villkor för säker användning av explosionsskyddade pumpar:

1. Utbytesbultar måste vara av klass A2- 70 eller högre enligt EN/ISO 3506-1.

2. Pumpen får inte köras torr. Pumpens vätskenivå måste regleras med två stoppnivåbrytare anslutna till motorns styrkrets. Lägsta nivå beror på installa- tionsversionen och anges i denna mon- terings- och driftsinstruktion. Pumparna kan användas i driftcykler S3, halv- dränkta eller S1, helt dränkta.

3. Se till att den fast anslutna kabeln har lämpligt mekaniskt skydd och är anslu- ten till en lämplig kopplingspanel utan- för området med explosionsrisk. Ström- kabelkontakten får endast frånkopplas av tillverkaren eller dennes represen- tant.

4. Överhettningsskyddet i statorlindning- arna har en nominell bryttemperatur på 150 °C vilket säkerställer frånskiljning från strömförsörjningen. Strömförsörj- ningen måste återställas manuellt.

5. Klassningen IP68 är begränsad till max. installationsdjup 10 meter.

6. Temperaturområdet är begränsat till - 20 till +40 °C för omgivningstemperatur och 0-40 °C för vätskor.

7. Kontakta tillverkaren avseende skydds- typen "d" för pumpar och information om måtten på flamsäkra fogar.

8. Kabelanslutningens låsmutter får endast ersättas med en identisk.

(15)

Svenska ( SE)

6.5 Godkännanden

Standardversionen av SEG-pumparna har provats av VDE. De explosionsskyddade versionerna av SEG är godkända av DEKRA enligt ATEX-direktivet.

6.5.1 Standarder för godkännande

Standardversionen av SEG-pumpar har godkänts av Tüv Rheinland LGA enligt EN 12050-1.

Pumpens explosionsskyddsklassning är Europa CE 0344 II 2 G Ex db llB T4 Gb.

6.5.2 Australien

För IEC-länder, såsom Australien och andra, har de explosionsskyddade versionerna godkänts av DEKRA, certifikat nr IECEx DEK 18.0038X, som Ex db IIB T4 Gb enligt IEC 60079-0:2017 och IEC 60079-1:2014 eller certifikat nr IECEx KEM 06.0127X, som Ex nC II T3 enligt IEC 60079-15:1987 (motsvarande AS 2380.9).

Direktiv eller stan-

dard Kod Beskrivning

ATEX

CE

0344 = CE-märkning för överensstämmelse med ATEX-direktivet 2014/34/EU.

0344 är numret för anmält organ som certifierat kvalitetssystemet för ATEX.

= Explosionsskyddsmärkning.

II = Utrustningsgrupp enligt ATEX-direktivet, som definierar tillämpliga krav på utrustning i denna grupp.

2 = Utrustningskategori enligt ATEX-direktivet, som definierar tillämpliga krav på utrustning i denna kategori.

G = Explosiv atmosfär orsakad av gaser, ångor eller dimmor.

Harmoniserad europe- isk standard

Ex = Utrustningen uppfyller harmoniserad europeisk standard.

db = Flamsäkert hölje enligt EN 60079-1.

IIB = Klassificering av gaser, se EN 60079-0.

Gasgrupp B inkluderar gasgrupp A.

T4 = Max. yttemperatur är 135 °C.

Gb = Utrustning för miljöer med explosiv gas med "hög" skyddsnivå.

Standard Kod Beskrivning

IEC 60079-15

Ex = Områdesklassificering enligt AS 2430.1.

n = Gnistfritt enligt AS 2380.9:1991, avsnitt 3 (IEC 60079-15).

C = Omgivningen är ordentligt skyddad mot gnistbildande komponenter.

II = Lämplig för användning i explosiva miljöer (inte gruvor).

T3 = Max. yttemperatur är 200 °C.

(16)

Sven ska (SE)

6.6 Identifikation 6.6.1 Typskylt

Montera den extra typskylt som medföljer pumpen på installationsplatsen eller förvara den i omslaget till detta häfte.

Fig. 10 Typskylt

6.6.2 Typnyckel

Exempel: SEG.40.12.Ex.2.1.502

1) Max. frekvens vid drift med frekvensomformare.

TM05 8872 3615

Pos. Beskrivning 1 Typbeteckning 2 Produktnummer 3 Godkännande 4 ATEX-certifikatnummer 5 IEC Ex-beskrivning 6 IEC Ex-certifikatnummer 7 Tillverkningskod, år och vecka 8 Kapslingsklass enligt IEC 60529 9 Max. uppfordringshöjd [m]

10 Nominellt upptagen effekt [kW]

11 Märkspänning 12 Varvtal [varv/minut]

13 Nettovikt [kg]

14 Driftskondensator [µF]

15 CE-märkning Type:

1

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

26 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

Model:

P.c IP68

Hmax: Qmax:

P2:

&RVij

Tmax:

Hz Insul.class:

Made in Tatabánya, Hungary

°C P1:

n: min

Weight:

kW kW

kg opr.: ȝ)

m I/s

-1

DK-8850 Bjeringbro,Denmark

See manual

25 Isolationsklass 26 Tillverkningsland

Kod Beskrivning Benämning

SE Grundfos avloppspumpar Typserie G Skärsystem i pumpinlopp Pumphjulstyp 40 Utloppsportens nominella

diameter

Pumputlopp 50 Utloppsportens nominella [mm]

diameter för varianter med högt flöde

12 P2 = kodnummer från typ-

beteckning/10 Uteffekt [kW]

[ ] Standard, utan utrustning Utrustning

[ ] Standardversion av dränkbara spillvattenpum- par

Pumpversion Ex

Pumpar konstruerade enligt angiven ATEX-stan- dard eller australisk stan- dard AS 2430.1

2 2-polig Antal poler

1 1-fasmotor

Antal faser [ ] 3-fasmotor

5 50 Hz Frekvens [Hz]1)

02 230 V, direktstart

Spänning och startmetod 0B 400-415 V, direktstart

0C 230-240 V, direktstart [ ] Generation 1

Generation2) A Generation 2

B Generation 3 [ ] Standardmaterial (EN-

GJL-200) Pumpmaterial

Z Specialbyggd pump Anpassning Pos. Beskrivning

(17)

Svenska ( SE) 7. Skydds- och styrfunktioner

Vätskenivån kan styras via Grundfos nivåstyrenheter LC, LCD 107, LC, LCD 108, LC, CLD 110 och pum- parna kan skyddas via termiska brytare eller Grund- fos styrenhet CU 100.

7.1 Nivåstyrenheterna Grundfos LC och LCD

LC-styrenheter är avsedda för installationer med en pump, LCD-styrenheter är avsedda för installationer med två pumpar.

Följande LC- och LCD-nivåstyrenheter finns tillgäng- liga:

• LC 107 och LCD 107 med nivåklockor

• LC 108 och LCD 108 med nivåvippor

• LC 110 och LCD 110 med elektroder.

I det följande kan "nivåvippor" betyda nivåklockor, nivåvippor eller elektroder, beroende på vilken typ av nivåstyrenhet som valts.

7.1.1 LC, LCD

Styrenheter för 1-faspumpar är försedda med kon- densatorer.

Styrenheten LC har två eller tre nivåvippor: En för start av pumpen och en för stopp av pumpen. Den tredje, som är tillval, används för högnivålarm.

LCD-styrenheten har tre eller fyra nivåvippor: En för gemensamt stopp och två för start av pumparna.

Den fjärde, som är tillval, används för högnivålarm.

När nivåvipporna installeras ska följande punkter beaktas:

• För att förhindra luftsugning och vibrationer ska stoppnivåvippan placeras så att pumpen stoppas innan vätskenivån sjunker nedanför motorhusets mittpunkt.

• Placera startnivåvippan så att pumpen startar vid den önskade nivån, dock så att pumpen alltid startar innan vätskenivån stigit till brunnens lägst belägna tillopp.

• Om nivåvippa för högnivålarm installeras ska den alltid placeras cirka 10 cm ovanför startnivåvip- pan. Larmet måste dock alltid utlösas innan väts- kenivån når brunnens inloppsrör.

Ytterligare inställningar finns i monterings- och driftsinstruktionen för den valda nivåstyrenheten.

7.2 Termiska brytare

Alla pumpar har två uppsättningar termiska brytare inbyggda i statorlindningarna.

Den termiska brytaren i krets 1 (T1-T3) bryter kret- sen vid följande ungefärliga lindningstemperaturer:

• 150 °C

• 125 °C för 1,5 kW, 1-faspumpar.

Denna termiska brytare måste alltid vara ansluten.

Den termiska brytaren i krets 2 (T1-T2) bryter kret- sen vid följande ungefärliga lindningstemperaturer:

• 170 °C för 3-faspumpar

• 160 °C för 1-faspumpar

• 135 °C för 1,5 kW 1-faspumpar.

Max. manöverström för de termiska brytarna är 0,5 A vid 500 V AC och cos φ 0,6. Brytarna måste kunna bryta matningskretsar som innehåller induktanser.

När de termiska brytarna i standardpumpar sluter kretsen efter avsvalning, startas pumpen automatiskt om av styrenheten.

Pumpen får inte köras torr.

Installera en extra nivåvippa för att säker- ställa att pumpen stoppas om stoppnivå- vippan inte fungerar.

Pumpen måste stoppas när vätskenivån når övre kanten av spännbandet på pum- pen.

Nivåvippor som används i områden med explosionsrisk måste vara godkända för sådan användning. De måste anslutas till Grundfos DC/DCD och LC-, LCD 107-, LCD 108- och LCD 110-nivåstyrenhet via en egensäker barriär för att säkerställa en säker krets.

Explosionsskyddade pumpar måste star- tas om manuellt om de stoppats av att ter- mobrytare löst ut. Den termiska brytaren i krets 2 måste vara ansluten för manuell omstart av dessa pumpar.

FARA

Explosiv atmosfär

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Separat motorskydd eller styrenhet får inte installeras i omgivningar med explosionsrisk.

(18)

Sven ska (SE)

7.3 Styrenhet CU 100

CU 100 innehåller ett motorskydd och finns med nivåvippa och kabel.

1-fas pumpar

Anslut en driftskondensator till styrenheten.

Kondensatorstorlekar anges i tabellen nedan:

7.4 Drift med frekvensomformare

Beakta följande information vid drift med frek- vensomformare.

Kraven måste vara uppfyllda.

Rekommendationer bör vara uppfyllda.

Konsekvenser måste beaktas.

7.4.1 Krav

• Motorns termiska skydd måste vara anslutet.

• Toppspänningar och dU/dt måste överens- stämma med tabellen nedan. De värden som anges är max. värden vid motorns anslutningar.

Kabelns påverkan har inte beaktats. Se databla- det för frekvensomformaren för aktuella värden och kabelns påverkan på toppspänning och dU/

dt.

• Kontrollera om Ex-certifikatet för den specifika pumpen medger användning av frekvensomfor- mare, om pumpen är Ex-godkänd.

• Ställ in frekvensomformarens U/f-förhållande i enlighet med motordata.

• Lokala bestämmelser och standarder måste upp- fyllas.

7.4.2 Rekommendationer

Innan frekvensomformare installeras ska lägsta tillå- ten frekvens för aktuell installation beräknas, för att undvika nollflöde.

• Varvtalet ska inte sättas lägre än 30 % av nomi- nellt varvtal.

• Håll flödeshastigheten över 1 m/s.

• Låt pumpen arbeta med nominellt varvtal minst en gång per dygn för att förhindra sedimentering i rörsystemet.

• Överskrid inte den frekvens som anges på typ- skylten. Det medför risk för att motorn överbelas- tas.

• Gör strömförsörjningskabeln så kort som möjligt.

Toppspänningen ökar med ökande längd på strömförsörjningskabeln. Se databladet för frek- vensomformaren.

• Använd in- och utgångsfilter på frekvensomfor- maren. Se databladet för frekvensomformaren.

• Använd en skärmad strömförsörjningskabel om det finns risk för att annan elektrisk utrustning kan störas. Se databladet för frekvensomforma- ren.

7.4.3 Konsekvenser

Beakta följande möjliga konsekvenser vid pumpdrift med frekvensomformare:

• Vridmomentet med låst rotor är lägre. Hur mycket lägre beror på typen av frekvensomformare.

Information om vridmoment med låst rotor finns i monterings- och driftsinstruktionen för frek- vensomformaren.

• Driftsförhållanden för lager och axeltätning kan påverkas. Påverkan beror på applikationen. Fak- tisk påverkan kan inte förutses.

• Den akustiska ljudnivån kan öka. Råd rörande sätt att reducera den akustiska ljudnivån finns i monterings- och driftsinstruktionen för frek- vensomformaren.

Pumptyp CS, startkon-

densator CR, driftskon- densator

[kW] [μF] [V] [μF] [V]

0,9 and 1,2 150 230 30 450

1,5 150 230 40 450

Drift med frekvensomformare påverkar skärsystemets effektivitet.

Max. upprepad topp- spänning

[V]

Max. dU/dt UN 400 V

[V/μs]

650 2000

(19)

Svenska ( SE) 8. Service och underhåll av produkten

8.1 Säkerhetsinstruktioner och krav FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Innan arbete på pumpen påbörjas, kon- trollera att säkringarna har avlägsnats eller att arbetsbrytaren är i avstängt läge.

- Säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag.

FÖRSIKTIGHET Klämning av händer

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Stick inte in händer eller verktyg i pum- pens inlopps- eller utloppsport efter att pumpen anslutits till strömförsörjningen, om inte pumpen har stängts av genom att säkringarna tagits bort eller arbets- brytaren frånkopplats.

- Kontrollera att alla roterande delar har upphört att röra sig.

FÖRSIKTIGHET Vassa komponenter

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Undvik att beröra pumphjulets vassa kanter, skärhuvud och skärring utan handskar.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Se till att pumputloppet tätas ordentligt när utloppsröret monteras, annars kan vatten spruta ut ur tätningen.

FÖRSIKTIGHET Het yta

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Berör inte pumpens utsida när pumpen är i drift.

VARNING Klämning av händer

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att handen inte fastnar mellan lyft-

FARA

Risk för klämning

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- Se till att kroken fästs korrekt i lyftby- geln.

- Lyft alltid pumpen i lyftbygeln eller med hjälp av gaffeltruck om pumpen står på en pall.

- Lyft aldrig pumpen i strömförsörjnings- kabeln, slangen eller rörledningen.

- Kontrollera att lyftbygeln är åtdragen innan försök att lyfta pumpen utförs. Dra åt om det behövs.

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personska- dor

- För att undvika kortslutningar ska strömförsörjningskabelns skick kontrol- leras visuellt före installation och första igångkörning av pumpen.

- Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillver- karens representant eller likvärdigt kva- lificerad personal.

- Kontrollera att pumpen är korrekt jor- dad.

- Bryt strömförsörjningen och lås arbets- brytaren i position 0.

- Stäng av eventuell extern spänning som är ansluten till pumpen innan arbete på pumpen påbörjas.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten och skölj pumpens delar i vatten efter demontering.

Brunnar för dränkbara avlopps- och spillvattenpumpar kan innehålla spillvat- ten med giftiga och/eller sjukdomsfram- kallande ämnen.

- Använd lämplig personlig skyddsutrust- ning och klädsel.

- Observera gällande lokala hygienbe- stämmelser.

FÖRSIKTIGHET Trycksatt system

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Eftersom tryck kan ha byggts upp i olje- kammaren, ska inte oljenivåskruven tas bort förrän trycket är helt avlastat.

(20)

Sven ska (SE)

Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten innan underhåll och service utförs. Rengör pumpdelarna med rent vatten efter demontering.

8.2 Förorenade pumpar

Produkten klassificeras som förorenad om den har använts för en vätska som är hälsoskadlig eller giftig.

Om du vill att Grundfos ska utföra service på pum- pen, kontakta Grundfos och lämna information om den pumpade vätskan innan pumpen returneras för service. I annat fall kan Grundfos vägra att ta emot produkten för service.

Alla förfrågningar om service måste omfatta uppgif- ter om den pumpade vätskan.

Rengör produkten på bästa möjliga sätt innan den returneras.

Kostnader för retur av pumpen betalas av kunden.

8.3 Underhållsschema

Inspektera pumpar i normal drift med 3 000 driftstim- mars intervall eller minst en gång om året. Om torr- substansinnehållet eller sandinnehållet i den pum- pade vätskan är mycket stort ska pumpen inspekteras med kortare intervall.

Följande punkter ska kontrolleras:

Effektförbrukning Se avsnitt 6.6.1 Typskylt.

Oljans nivå och skick

När pumpen är ny eller när axeltätningen har bytts ska oljenivån kontrolleras efter en veckas drift.

Använd oljan Shell Ondina X420 eller olja av lik- nande typ.

Se avsnitt 8.4 Kontroll och byte av olja.

Kabelgenomföring

Pumpdelar

Kontrollera pumphjulet, pumphuset etc. med avseende på eventuellt slitage. Byt ut defekta delar.

Se avsnitt 8.9 Servicesatser.

Kullager

Kontrollera att axeln roterar lätt och utan missljud genom att dra runt axeln för hand. Byt ut defekta kullager.

Vid defekta kullager eller nedsatt motorfunktion krävs normalt total översyn av pumpen. Detta arbete ska utföras av Grundfos eller av Grundfos auktoriserad serviceverkstad.

Skärsystem och delar

Kontrollera skärsystemet med avseende på syn- ligt slitage om det ofta täpps till. Slitage syns som rundade kanter på skärsystemets delar. Jämför med ett nytt skärsystem.

Allt underhållsarbete utöver underhåll av pumpdelar ska utföras av Grundfos eller av Grundfos auktoriserad serviceverkstad som är godkänd för service av explosions- skyddade produkter.

Om pumpen är inaktiv under en längre tidsperiod, rekommenderar vi att pumpens funktion kontrolleras.

Servicevideos finns på Grundfos Product Center på www.grundfos.se.

Eventuellt byte av strömförsörjningskabeln måste utföras av Grundfos eller av Grund- fos auktoriserad serviceverkstad.

FÖRSIKTIGHET Biologisk risk

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten och skölj pumpens delar i vatten efter demontering.

Kontrollera att kabelgenomförningen är vattentät och att kablarna inte har veck och/eller ligger i kläm.

(21)

Svenska ( SE)

8.4 Kontroll och byte av olja

Oljan i oljekammaren ska bytas enligt instruktionerna nedan med 3 000 driftstimmars intervall eller minst en gång om året.

Om axeltätningen byts måste även oljan bytas.

I tabellen nedan anges erforderlig mängd olja i olje- kammaren:

Avtappning av olja

1. Lossa och ta bort båda oljeskruvarna för att låta oljan rinna ut ur kammaren.

2. Kontrollera oljan med avseende på föroreningar.

Om axeltätningen har demonterats ger oljans skick en god fingervisning om axeltätningens skick.

Oljepåfyllning med liggande pump Se figur 11 .

1. Placera pumpen så att den ligger på statorhuset och utloppsflänsen, med oljeskruvarna vända uppåt.

2. 8.4 Kontroll och byte av oljaFyll olja i oljekamma- ren genom det övre hålet tills olja börjar rinna ut ur nedre hålet. Oljenivån är då korrekt.

För oljemängd, se avsnitt .

3. Montera båda oljeskruvarna. Använd de pack- ningar som ingår i servicesatsen för O-ringen. Se avsnitt 8.9 Servicesatser.

Fig. 11 Hål för påfyllning av olja Oljepåfyllning med stående pump

1. Placera pumpen på en plan och horisontell yta.

2. Fyll olja i oljekammaren genom det ena hålet, tills olja börjar rinna ut ur det andra. Oljemängd anges i avsnitt 8.4 Kontroll och byte av olja.

3. Montera båda oljeskruvarna med de packningar som ingår i servicesatsen för O-ringen. Se avsnitt 8.9 Servicesatser.

8.5 Justering av pumphjulsspalt

BilagaPositionsnummer i parenteser anges i figur D i .

Gör följande:

1. Dra försiktigt åt justermuttern (68) tills pumphjulet (49) inte längre kan rotera. Använd en 24 mm nyckel.

2. Lossa justermuttern 1/4 varv.

Fig. 12 Justering av pumphjulsspalt

Pumptyp Oljemängd i oljekam-

mare [l]

SEG upp till 1,5 kW 0,17

SEG 2,6 till 4,0 kW 0,42

FÖRSIKTIGHET Trycksatt system

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Eftersom tryck kan ha byggts upp i olje- kammaren, ska inte oljenivåskruven tas bort förrän trycket är helt avlastat.

Begagnad olja ska avfallshanteras enligt lokala bestämmelser.

TM06 5748 0116TM06 5747 0116

Oljepåfyllning Oljenivå

(22)

Sven ska (SE)

8.6 Utbyte av skärsystemet

Positionsnummer i parenteser anges i figur D i Bilaga.

Gör följande:

Demontering

1. Lossa skruven (188a) i en av pumpfötterna.

2. Lossa skärringen (44) och öppna bajonettfatt- ningen genom att knacka eller vrida skärringen 15 till 20 ° medurs. Se figur 13.

Fig. 13 Demontering av skärring

3. Bänd försiktigt loss skärringen (44) från pumphu- set med en skruvmejsel.

4. För in en körnare i hålet i pumphuset för att hålla fast pumphjulet.

5. Ta bort skruven (188a) i axeländen och låsringen (66).

6. Ta bort skärhuvudet (45).

Montering

1. När skärhuvudet (45) monteras ska tapparna på skärhuvudets baksida gå i ingrepp i hålen i pumphjulet (49).

2. Dra åt skruven (188a) för skärhuvudet till 20 Nm.

Glöm inte låsbrickan.

3. Montera skärringen (44).

4. Vrid skärringen (44) 15 ° till 20 ° moturs tills den är åtdragen.

5. Kontrollera att skärringen inte går emot skärhu- vudet.

6. Dra åt skruven (188a) med 16 Nm.

8.7 Rengöring av pumphuset

Positionsnummer i parenteser anges i figur D i Bilaga.

Gör följande:

Demontering

1. Placera pumpen stående.

2. Lossa och ta bort spännbandet (92) som håller samman pumphuset och motorn.

3. Lyft ut motorn ur pumphuset (50). Eftersom pumphjulet och skärhuvudet sitter fast på axelän- den, avlägsnas pumphjulet och skärhuvudet till- sammans med motorn.

4. Rengör pumphuset och pumphjulet.

Montering

1. Placera motorn med pumphjulet och skärhuvudet i pumphuset.

2. Montera och dra åt spännbandet (92).

Se även avsnitt 8.8 Kontrollera eller byta ut axeltät- ningen.

FÖRSIKTIGHET Vassa komponenter

Risk för smärre eller måttliga personska- dor

- Pumphjul, skärhuvud och skärring har vassa kanter och ska hanteras försik- tigt.

Den målade ytan kan skadas vid service.

Kom ihåg att återställa den målade ytan genom att applicera ny färg.

TM06 5746 0116

Se upp så att inte skärringen fastnar mot skärhuvudet.

(23)

Svenska ( SE)

8.8 Kontrollera eller byta ut axeltätningen

Kontrollera oljan för att säkerställa att axeltätningen är intakt.

Om vattenhalten i oljan är högre än 20 % är axeltät- ningen defekt och måste bytas. Om axeltätningen inte byts uppstår motorskador inom kort.

Om oljan är ren och i gott skick kan axeltätningen användas igen. Se även avsnitt 8. Service och underhåll av produkten.

Positionsnummer i parenteser anges i figur D i Bilaga.

Gör följande:

1. Ta bort skärringen (44).

Se avsnitt 8.6 Utbyte av skärsystemet.

2. Ta bort skruven (188a) från axeländen.

3. Lossa och ta bort spännbandet (92) som håller samman pumphuset och motorn.

4. Lyft ut motorn ur pumphuset (50). Eftersom pumphjulet och skärhuvudet sitter fast på axelän- den, avlägsnas pumphjulet och skärhuvudet till- sammans med motorn.

5. Ta bort skruven (188a) från axeländen.

6. Ta bort skärhuvudet (45).

7. Ta bort pumphjulet (49) från axeln.

8. Tappa ut oljan ur oljekammaren. Se avsnitt 8.4 Kontroll och byte av olja. Axeltätningen är en komplett enhet i samtliga pumpar.

9. Ta bort skruvarna (188a) som håller axeltät- ningen (105).

10. Lyft ut axeltätningen (105) från oljekammaren enligt hävstångsprincipen med användning av de två demonteringshålen i axeltätningshållaren (58) och två skruvmejslar.

11. Kontrollera bussningens (103) tillstånd där axel- tätningens sekundära tätning berör bussningen.

Bussningen måste vara intakt.

Om bussningen är sliten och måste bytas ska pumpen kontrolleras av Grundfos eller av Grund- fos auktoriserad serviceverkstad.

Följ anvisningarna nedan om bussningen är intakt:

1. Kontrollera och rengör oljekammaren.

2. Smörj de ytor som ligger an mot axeltätningen med olja.

3. Sätt i den nya axeltätningen (105) med hjälp av den medföljande plastbussningen.

4. Dra åt skruvarna (188a) som håller axeltätningen med 16 Nm.

5. Montera pumphjulet och skärhuvudet. Se till att kilen (9a) monteras korrekt.

6. Placera motorn med pumphjulet och skärhuvudet i pumphuset (50).

7. Montera och dra åt spännbandet (92).

8. Fyll oljekammaren med olja. Se avsnitt 8.4 Kontroll och byte av olja.

(24)

Sven ska (SE)

8.9 Servicesatser

Nedanstående servicekit finns för samtliga pumpar.

Servicesats Innehåll Pumptyp Material Produktnummer

Axeltätnings-

sats Axeltätning, komplett

SEG.40

09-15 NBR 96076122

SEG.50 NBR 96076123

SEG.40

26-40 FKM 96645160

SEG.50 FKM 96645275

Axeltätnings-

hållare Axeltätningshållare SEG.50 99346051

Axel med rotor Komplett axel med rotor SEG.50

26 99346054

26...Ex 99346055

31-40 99346058

31-40...Ex 99346091

O-ringssats O-ringar och tätningar för

oljeskruvar SEG40/50

09-15 NBR 96076124

98682327*

09-15 FKM 96646061

98682329*

26-40 NBR 96076125

26-40 FKM 96646062

Skärsystem Skärhuvud, skärring, lås- skruv och bricka

SEG.40

Standard 96076121

Extra kraf-

tig 96903344

SEG.50 Högt flöde 98453210

Pumphjul Pumphjul, komplett med jus- termutter, axelskruv och kil

SEG.40

09 96076115

12 96076116

15 96076117

26 96076118

31 96076119

40 96076120

SEG.50

26 99346032

31 99346046

40 99346048

Olja

1 liter olja av typen Shell Ondina X420.

Erforderlig oljemängd i olje- kammaren framgår av avsnitt 8.4 Kontroll och byte av olja.

Samtliga typer 96586753

(25)

Svenska ( SE) 9. Felsökning av produkten

Läs och följ säkerhetsinstruktionerna i avsnitt 8.1 Säkerhetsinstruktioner och krav innan försök görs att diagnostisera fel.

Följ alla föreskrifter för pumpinstallation i områden med explosionsrisk.

Det måste säkerställas att inget arbete utförs i miljöer där explosionsrisk förelig- ger.

Innan försök görs att diagnostisera fel, - kontrollera att säkringarna tagits bort

eller att arbetsbrytaren är i avstängt läge

- säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag

- kontrollera att alla roterande delar har upphört att röra sig

Fel Orsak Åtgärd

1. Pumpen startar inte. Säk- ringarna löser ut eller motor- skyddet löser omedelbart ut.

Var försiktig! Försök inte starta igen!

a) Försörjningsfel, kortslutning eller läckage till jord i strömför- sörjningskabeln eller motorlind- ningarna.

Låt en behörig elektriker undersöka kabel och motor.

b) Fel säkringstyp. Byt till säkringar av rätt typ.

c) Skräp blockerar pumphjulet. Rengör pumphjulet.

d) Nivåklockorna, nivåvipporna eller elektroderna är feljuste- rade eller defekta.

Justera eller byt nivåklockor, nivå- vippor eller elektroder.

2. Pumpen startar men motor- skyddet löser ut efter en kort stund.

a) Låg inställning av termoreläet i

motorsskyddet. Ställ in reläet efter data på typskyl- ten.

b) Ökad strömförbrukning på

grund av kraftigt spänningsfall. Mät spänningen mellan två av motorns faser.

Tolerans: - 10 %/+ 6 %.

Återställ korrekt matningsspänning.

c) Skräp blockerar pumphjulet.

Ökad strömförbrukning på alla

tre faserna. Rengör pumphjulet.

d) Pumphjulsspalten är felaktig. Justera pumphjulet igen.

Se avsnitt 8.5 Justering av pump- hjulsspalt, figur 12.

3. Pumpens termiska brytare löser ut när motorn har gått en stund.

a) Vätsketemperaturen är för hög. Sänk vätsketemperaturen.

b) Vätskans viskositet är för hög. Förtunna vätskan.

c) Felaktig elektrisk anslutning.

(Om pumpen är Y-kopplad till en D-anslutning blir resultatet mycket låg underspänning.)

Kontrollera och korrigera elinstalla- tionen.

4. Pumpens prestanda är under standard och effekt- förbrukningen är högre än normalt.

a) Skräp blockerar pumphjulet. Rengör pumphjulet.

b) Rotationsriktningen är felaktig. Kontrollera rotationsriktningen. Om den är felaktig, låt två av strömför- sörjningskabels fasledare byta plats. Se avsnitt

4.3 Rotationsriktning.

5. Pumpen går, men levererar

ingen vätska. a) Utloppsventilen är stängd eller

blockerad. Kontrollera utloppsventilen och öppna och/eller rensa den vid behov.

b) Backventilen är blockerad. Rensa backventilen.

c) Det finns luft i pumpen. Avlufta pumpen.

6. Pumpen är blockerad. a) Skärsystemet är slitet. Byt ut skärsystemet.

(26)

Sven ska (SE)

10. Tekniska data

10.1 Driftsförhållanden

Grundfos SEG-pumpar är avsedda för intermittent drift (S3). Om pumparna är helt nedsänkta i den pumpade vätskan kan de användas för kontinuerlig drift (S1). Se avsnitt 4.1 Driftsformer.

10.1.1 Installationsdjup Max. 10 meter under vätskeytan.

10.1.2 Driftstryck Max. 6 bar.

10.1.3 Antal starter per timme Max. 30.

10.1.4 pH-värde

Pumpar i fasta installationer kan användas för väts- kor med pH-värden mellan 4 och 10.

10.1.5 Vätsketemperatur 0-40 °C.

Under korta perioder (max. 15 minuter) är tempera- tur upp till 60 °C tillåten (ej Ex-versioner).

10.1.6 Den pumpade vätskans densitet och viskositet

Vid pumpning av vätska med högre densitet och/eller viskositet än vatten ska motorer med motsvarande högre effekt användas.

10.1.7 Ljudtrycksnivå

Pumpens ljudtrycksnivå ligger under de gränsvärden som anges i rådets direktiv 2006/42/EG (maskindi- rektivet).

10.2 Elektriska data 10.2.1 Försörjningsspänning

• 1 x 230 V -10 %/+6 %, 50 Hz.

• 3 x 230 V -10 %/+6 %, 50 Hz.

• 3 x 400 V -10 %/+6 %, 50 Hz.

10.2.2 Kapslingsklass IP68, enligt IEC 60529.

10.2.3 Isolationsklass F (155 °C).

10.2.4 Lindningsresistans

Värdena i tabellen gäller utan kabel. Kabelresistans:

2 x 10 m, cirka 0,28 Ω.

10.2.5 Pumpkurvor

Pumpkurvor finns att tillgå via www.grundfos.se.

Kurvorna är avsedda som vägledning. De får inte användas som garantikurvor.

Testkurvor för den levererade pumpen kan beställas.

10.3 Mått och vikt 10.3.1 Mått

Se figurerna A till C i Bilaga.

10.3.2 Vikter Explosionsskyddade pumpar får aldrig

pumpa vätskor med en temperatur som överstiger 40 °C.

Motor-

storlek 1-fasmotor

[kW] Startlindning Huvudlindning

0,9 - 1,2 4,5 Ω 2,75 Ω

1,5 4,1 Ω 2,9 Ω

3-fasmotor 3 x 230 V 3 x 400 V

0,9 - 1,5 6,8 Ω 9,1 Ω

2,6 3,4 Ω 4,56 Ω

3,1 - 4,0 2,52 Ω 3,36 Ω

Pumptyp Vikt

[kg]

SEG.40.09.2.1.502 40

SEG.40.09.2.50B/C 39

SEG.40.12.2.1.502 40

SEG.40.12.2.50B 40

SEG.40.12.2.50C 39

SEG.40.15.2.1.502 53

SEG.40.15.2.50B 40

SEG.40.15.2.50C 39

SEG.40.26.2.50B/C 62

SEG.40.31.2.50B/C 70

SEG.40.40.2.50B/C 40

SEG.50.26... 64

SEG.50.31... 72

(27)

Svenska ( SE) 11. Kassering av produkten

Kassering av denna produkt eller delar härav ska ske på ett miljövänligt vis:

1. Använd offentliga eller privata återvinnings- stationer.

2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners.

Symbolen med en överkorsad soptunna på en produkt betyder att den inte får kasseras som hushållsavfall. När en produkt märkt med denna symbol når slutet på sin livslängd ska den inlämnas enligt anvisningar från lokala avfallshan- teringsmyndigheter. Separat insamling och återvin- ning av sådana produkter hjälper till att skydda mil- jön och människors hälsa.

Se även kasseringsinformationen på www.grund- fos.com/product-recycling.

(28)

Bila ga

Bilaga 1

One-pump installation on auto coupling

Fig. 1 SEG.40

TM06 5743 0116

Z10a

Z4

Z6

Z16Z3

ZDN1

D FZ11

Z9

Z7

S3OPR Z23Z12a

Z15

Power

[kW] D F ZDN1 Z3 Z4 Z6 Z7 Z9 Z10a Z11 Z12a Z15 Z16 Z23 S3OPR

0.9 and 1.2 99 216 Rp 1 1/2 115 118 424 374 70 3/4"-1" 546 68 90 221 363 346 1.5 (3 phase) 99 216 Rp 1 1/2 115 118 424 374 70 3/4"-1" 546 68 90 221 363 361 1.5 (1 phase) 99 216 Rp 1 1/2 115 118 424 374 70 3/4"-1" 551 68 90 221 368 346

(29)

Bilaga

One-pump installation on hookup auto coupling

Fig. 2 SEG.40

SEG.50

TM06 5744 0116

Power

[kW] B F G1 M N O ZDN1 Z6a Z11 Z12a Z18 Z19

0.9 and 1.2 100 216 214 134 100

min.

600

Rp 1 1/2 365 546 68 271 120

1.5 (3 phase) 100 216 214 134 100 Rp 1 1/2 365 546 68 271 120

1.5 (1 phase) 100 216 214 134 100 Rp 1 1/2 365 551 68 271 120

2.6 100 256 215 134 100 Rp 1 1/2 365 614 80 271 120

3.1 and 4.0 100 256 214 134 100 Rp 1 1/2 365 652 80 271 120

Power

[kW] B F G1 M N O ZDN1 Z6a Z11 Z12a Z18 Z19

(30)

Bila ga

Free-standing installation

Fig. 3 SEG.40

TM06 5742 0116 - TM06 5745 0116

OIL I

A

E

C

F

DH

DN2

OIL

Power

[kW] A C D DN2 E F H I V1 Y2

0.9 and 1.2 466 255 99 DN 40 154 216 71 123 510 116

1.5 (3 phase) 466 255 99 DN 40 154 216 71 123 510 116

1.5 (1 phase) 471 255 99 DN 40 154 216 71 123 515 116

2.6 522 292 119 DN 40 173 256 60 143 582 115

(31)

Bilaga

Fig. 4

TM06 5813 0116

(32)

Bila ga

Pos.

Designation

GB Описание

BG Popis

CZ Bezeichnung

DE

6a Pin Щифт Kolík Stift

7a Rivet Нит Nýt Kerbnagel

9a Key Фиксатор Pero Keil

37a O-rings О-пръстени O-kroužky O-Ringe

44 Grinder ring Пръстен Řezací kolo Schneidring

45 Grinder head Режеща глава Hlava mělnicího zařízení Schneidkopf

48 Stator Статор Stator Stator

48a Terminal board Клеморед Svorkovnice Klemmbrett

49 Impeller Работно колело Oběžné kolo Laufrad

50 Pump housing Помпен корпус Těleso čerpadla Pumpengehäuse

55 Stator housing Корпус на статора Těleso statoru Statorgehäuse

58 Shaft seal carrier Носач на уплътнението при вала Unašeč ucpávky Dichtungshalter

66 Locking ring Фиксиращ пръстен Pojistný kroužek Sicherungsring

68 Adjusting nut Регулираща гайка Stavěcí matice Justiermutter

76 Nameplate Табела Typový štítek Leistungsschild

92 Clamp Скоба Fixační objímka Spannband

102 O-ring О-пръстени O-kroužek O-Ring

103 Bush Втулка Pouzdro Buchse

104 Seal ring Уплътняващ пръстен Těsnicí kroužek Dichtungsring

105

105a Shaft seal Уплътнение при вала Hřídelová ucpávka Wellenabdichtung

107 O-rings О-пръстени O-kroužky O-Ringe

112a Locking ring Фиксиращ пръстен Pojistný kroužek Sicherungsring

153 Bearing Лагер Ložisko Lager

154 Bearing Лагер Ložisko Lager

155 Oil chamber Маслото в камерата Olejové komoře Ölsperrkammer

158 Corrugated spring Гофрирана пружина Tlačná pružina Gewellte Feder

159 Washer Шайба Podložka Unterlegscheibe

172 Rotor/shaft Ротор/вал Rotor/hřídel Rotor/Welle

173 Screw Винт Šroub Schraube

173a Washer Шайба Podložka Unterlegscheibe

176 Inner plug part Вътрешна част на щепсела Vnitřní část kabelové průchodky

Kabelanschlu ß, innerer Teil

181 Outer plug part Външна част на щепсела Vnější část kabelové průchodk

Kabelanschlu ß, äußerer Teil

Figure

Updating...

References

Related subjects :