• No results found

Application for Change of Degree Programme, Specialization Alternative, Profile Studies or Location within the UAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Application for Change of Degree Programme, Specialization Alternative, Profile Studies or Location within the UAS"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Application for Change of

Degree Programme, Specialization Alternative, Profile Studies or Location within the UAS

Personal data Family name Student ID number

Given names (all) Date of birth/FI ID number

Address

Postal code City

Phone number E-mail

Current studies Degree Programme City

Specialization alternative/Profile studies

Studies started (date) Number of credits completed

Application for

change Starting autumn 20

Degree Programme City

Specialization alternative/Profile studies

Overview of completed studies that have not been entered into the study register

Signature Date Signature

Information entered by UAS

Application received / 20 Handled by Reason for change

Registration Certificate and Transcript of Record enclosed

The application should be sent to Novia University of Applied Sciences, Central Student Affairs Office, PB 6, 65201 VAASA.

Central Student Affairs Office 20.9.2012/BJ

Reset form

(2)

Change of Degree Programme, Specialization Alternative, Profile Studies or Location within the UAS

Upon request from the student and on proposal by the Head of Student Affairs the Dean of the receiving unit can grant the student a change of degree programme or study location.

Upon request from the student and on proposal by the Head of Student Affairs the Dean can grant the student a change of degree programme, change of specialization alternative (as ratified by the Ministry of Education and Culture) or of profile studies within the respective unit.

A similar change is possible within the same field of study for the completion of the same degree provided that the admission criteria and the entrance examination have been the same.

The above changes can take place if the student has been registered for attendance for a minimum of one year and has completed at least 45 credits. When the decision is made, the unused right to study is considered in relation to the studies which are to be completed.

The duration of studies is calculated from the time when the student first enrolled at the UAS or its predecessor.

The above changes within the UAS can take place at the beginning of the academic year. An application should be submitted on a prescribed form not later than 15 May of the year of the desired change. In certain cases, on the proposal of the receiving degree programme, it can be appropriate to make the change after one term. In such cases the application for change should be submitted already 15 November.

A student who has been granted permission to any of the changes mentioned above has the right to apply for the transfer of earlier studies in accordance with a decision made by the Head of the Degree Programme. Alternatively the individual study plan can according to the Head of the Degree Programme’s decision be revised according to the courses which

previously are approved in the study register.

The Application should be sent to Novia University of Applied Sciences, Central Student Affairs Office, PB 6, 65201 Vaasa.

Attachments

To the above mentioned change, attach a Registration Certificate (where attendance and non- attendance terms are specified) together with a Transcript of records.

Central Student Affairs Office 5.11.2012/BJ

References

Related documents

The theoretical concepts and the research methods used in these studies draw inspirations from many disciplines including psychology, health science, disability studies,

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

Four solutions to this problem exist: External processes can be replaced by stubs; a special model checker that can support multiple processes can be used; multiple processes can

Medan den sorts »goda» kvinnolitteratur som Lovell här efterly­ ser ofta skrivs för framtiden, kunde många författare således med goda skäl välja att skriva för

För det tredje har det påståtts, att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde invändningen,

Självfallet kan man hävda att en stor diktares privatliv äger egenintresse, och den som har att bedöma Meyers arbete bör besinna att Meyer skriver i en

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

Four mathematical methods aiming to adjust statistics for sparse re- turn series were considered, and an implementation was carried out for data on private equity, real estate

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Both Brazil and Sweden have made bilateral cooperation in areas of technology and innovation a top priority. It has been formalized in a series of agreements and made explicit

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Here, collective behaviour is generally identified as a mass behaviour of a group, or behavioural patterns of a group, whether organised or not (Bicchieri 2006:29). In

Sjuksköterskorna i studien berättade att de endast kunde utföra snabba punktinsatser för att tillfälligt upprätthålla patientens hälsa vilket innebar risker för

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

In order to be admitted to the Chemical Engineering for Energy and the Environment programme, a Bachelor's degree in Chemistry or closely related subject, of 180 higher

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

Intervjupersonerna 3 och 4 (2020) upplever att graden av digitalisering på arbetsplatsen varierar, där intervjuperson 3 (2020) menar att organisation A troligen aldrig kommer att