Pm geoteknik detaljplan del av sävstaholm 200617

36  Download (0)

Full text

(1)

VINGÅKERS KOMMUN

Slottsparken

Teknisk PM Geoteknik

GEOTEKNIK

Göteborg 2020-05-15 Reviderad 2020-06-17 NollTre Konsult AB

Projektbenämning: Slottsparken Vingåker NOLLTRE KONSULT AB

Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg Org. Nr 559119-6448 Uppdragsansvarig: Johan Boström

Uppdragsnummer: 6004-2001 Dokumentbeteckning: PM-001 Reviderad:

(2)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

2 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

U

Sida

1 ORIENTERING ...3

2 UNDERLAG ...3

3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR ...4

4 TOPOGRAFI OCH MARKFÖRHÅLLANDEN ...4

4.1 Planområde och befintlig verksamhet ...4

4.2 Topografi och ytbeskaffenhet ...5

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ...5

5.1 Jordlagerföljd och geotekniska egenskaper ...5

5.2 Geohydrologiska förhållanden ...6

6 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN ...7

6.1 Säkerhetsrekommendationer ...7

6.2 Beräkningsförutsättningar ...9

6.2.1 Geometri och lagergränser ... 9

6.2.2 Materialparametrar ... 9

6.2.3 Grundvatten, portryck och vattennivå ... 9

6.2.4 Marklaster ... 9

6.3 Beräkningsresultat befintliga förhållanden ... 10

6.4 Beräkningsresultat blivande förhållanden ... 10

7 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN ... 11

8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ... 11

BILAGEFÖRTECKNING

U

Bilaga

SAMMANSTÄLLNING JORDEGENSKAPER ... 6.1

STABILITETSBERÄKNINGAR BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 6.3

STABILITETSBERÄKNINGAR BLIVANDE FÖRHÅLLANDEN ... 6.4

(3)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

3 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

1 ORIENTERING

I samband med framtagande av ny detaljplan kring Säfstaholms slott har NollTre konsult AB utfört en geoteknisk undersökning och utredning på uppdrag av Vingåkers kommun. Området är beläget i centrala delen av Vingåkers tätort.

Ingående områden i utredningen redovisas i figur 1.1 nedan.

Figur 1.1- Översiktskarta över studerade områden

2 UNDERLAG

Följande handlingar har utgjort underlag vid upprättade av föreliggande rapport:

- ”Säfstaholms slott & slottspark ” upprättad av ETYD AB, daterad Skiss 2020-04-09

- ”Översiktlig skredriskkartering, Vingåkers kommun ” upprättad av bohusgeo AB på uppdrag av räddningsverket, daterad 1996-09-23

1

2

3

4

(4)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

4 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

- ”Skredriskutvärdering Vingåkers kommun, PM Geoteknik” upprättad av Sweco, daterad 1999- 01-27

- ”Utredning skred och erosion, Vingåkersån PM Geoteknik” upprättad av WSP Samhällsbyggnad daterad revidering 2015-12-16

I den tidigare översiktliga stabilitetsutredningen utfördes undersökningar och beräkningssektioner längs Vingåker ån fast på västra sidan om Henalavägen. Utredningen klassar området närmst Vingåkerån som icke-tillfredställande stabilt och rekommenderar en detaljerad stabilitetsutredning för att vidare utreda stabilitetsförhållandena.

2015 skedde mindre skred och släpp i Vingåkersåns slänter strax väster om Henalavägen som följd av erosion. WSP rekommenderar i sin utredning att erosionsskydd bör läggas ut längs med de sträckor med stabilitetsproblem, både som erosionsdämpande effekt men även som

stabilitetsförbättrande.

3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Resultaten från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i en separat handling benämnd:

- ”Slottsparken, Markteknisk undersökningsrapport, MUR” upprättad av NollTre Konsult AB med uppdragsnummer 6004-2001, daterad 2020-05-15.

4 TOPOGRAFI OCH MARKFÖRHÅLLANDEN 4.1 Planområde och befintlig verksamhet

Område 1 ligger inom fastigheten Åsen 2:6 och utgjordes tidigare av en handelsträdgård.

Markytan i området är huvudsakligen flack men vid Vingåkersån förekommer brantare partier ned mot vattendraget. Vingåkersåns slänter är bevuxna med gräs, vass och mindre träd, inga erosionsskydd förekommer, se foton nedan. I området planeras att byggas blandad bostadsbebyggelse i 2 till 4 våningsplan.

Figur 4.1, -2 Foton över Vingåkersåns slänter (Foton tagna av Sanna Alm, ETYD AB)

(5)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

5 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

Område 2 utgörs av fastigheterna Orangeriet 4 och 5 och består i nuläget av en gräsyta.

Markytan är huvudsakligen flack men i södra delen av fastigheten reser sig markytan två till tre meter. I området planeras för två bostadshus i två våningsplan.

Område 3 ligger inom fastigheten Bielke 1 och består idag av en drivmedelsstation och mindre bilverkstad. Markytan är flack och utgörs mestadels av asfalt. I området planeras för två nya byggnader i två våningsplan.

Område 4 utgörs huvudsakligen av skog och markytan i området är flack, längs med områdets västra kant löper ett dike. I området planeras att skogen glesas ut för att möjliggöra en uppställningsplats för husbilar.

4.2 Topografi och ytbeskaffenhet

Markytan inom området är huvudsakligen flack med marknivåer som varierar mellan ca +40 och +33. I mitten av området korsar Vingåkersån vars botten ligger kring +32, åns

undervattensslänter ligger i lutning ca 1:2 enligt utförd lodning från bron vid Henalavägen.

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 Jordlagerföljd och geotekniska egenskaper

För utförligare redovisning av jordlagerföljd hänvisas till geotekniska ritningar i MUR.

Enligt SGU:s jordartskartan består övre delen av jordprofilen av lera/lergyttja undantaget mindre områden med en sandig morän. Jorddjupet varierar mellan ca 5 och 10 m.

Figur 5.1-1 Jordartskarta över området (SGU)

(6)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

6 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

Figur 5.1-2 Jorddjupskarta över området (SGU)

Enligt utförda undersökningar består jordlagerföljden överst av mulljord följt av lera och eller högförmultnad torv följt av en sandig siltig morän som vilar på berg.

Leran och torven i området är mycket lös, lagrets tjocklek varierar mellan ca 3 och 5 m enligt utförda sonderingar. Skjuvhållfastheten är extremt låg och varierar mellan ca 4 och 10 kPa med ett bedömt medelvärde om 7 kPa. Lerans vattenkvot varierar stort i övre delen av jordprofilen men avtar mot djupet. Enligt undersökningar utförda strax väster om de nu studerade områdena är leran mellansensitiv med en sensitivitetskvot som varierar mellan 13 och 18. Leran är normalkonsoliderad.

Den sandiga slitiga moränen bedöms utifrån utförda CPT-sonderingar huvudsakligen vara löst till medelfast lagrad. Djup till fast botten varierar mellan ca 3 och 9 m.

Sammanställning av utvärderade geotekniska egenskaper redovisas i bilaga 6.1-1 till 6.1-7.

5.2 Geohydrologiska förhållanden

Stabiliserade vattenytor mättes i provtagningshål i samband med fältundersökningen vilka visar en grundvattenyta som varierar mellan ca 0,6 och 2,1 m djup. Mätning i grundvattenrör som installerats i friktionsjorden underkant visar en grundvattenyta på mellan 0,6 och 0,8 m under markytan. Grundvattenytan varierar dock över tid och bedöms fluktuera mellan 0,2 och 1,5 m djup.

Karakteristiska vattenståndsnivåer i Vingåkersån har hittats i Swecos utredning som utfördes 1999, dessa är uttryckta i höjdsystem RH00 och har transformerats till följande nivåer i RH2000 (via en skiftlägestransformation på +0,5 m)

HHW +34,85

LLW +33,50

(7)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

7 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

6 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Stabiliteten har kontrollerats i fyra sektioner utmed Vingåkersån i totalsäkerhetsanalys.

Sektionslägena redovisas i figur 6-1 nedan.

Figur 6.1 – Planlägen för beräkningssektioner

6.1 Säkerhetsrekommendationer

Stabilitetsutredningen har utförts i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010 där erforderlig säkerhetsnivå gäller för detaljerad utredningsnivå och vid markanvändningen planläggning.

I Rapport 4:2010 anges rekommenderade säkerhetsfaktorer som ett spann för odränerad respektive kombinerad analys och är beroende av utredningsnivå samt markanvändning. Vid val av erforderlig säkerhetsfaktor inom rekommenderat spann bedöms de aktuella

förutsättningarna med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma förhållanden. I tabell 6.1-2 listas gynnsamma och ogynnsamma förhållanden inom utredningsområdet.

Utifrån efterkommande listade förutsättningar rekommenderas följande säkerhetsnivåer.

(8)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

8 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

Tabell 6.1-1 Vald säkerhetsnivå för respektive markanvändningsområde

Markanvändning Erforderlig säkerhet mot stabilitetsbrott

Fc Fkomb Fφ

Planläggning 1,60 1,40 1,35

Säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott i odränerad och dränerad analys ligger i mitten av rekommenderade spann. Säkerhetsfaktor i kombinerad analys ligger i den nedre delen av spannet vilket motiveras av att extremvärden på högsta portryck och lägsta vattenstånd är ansatta samtidigt i beräkningarna.

Tabell 6.1-2 Gynnsamma och ogynnsamma förhållanden inom utredningsområdet

Förutsättning Gynnsam Ogynnsam

Konsekvens av skred Begränsad utbredning av skred

Kohesionsjorden i området är mellansensitiv

Risk för människoliv och ekonomisk skada

Släntens beständighet Erosionskydd finns vid bro vid Henalavägen Risk för yterosion där erosionsskydd saknas

Tidigare förändringar i slänten

Pågående erosion där erosionsskydd saknas

Jordens egenskaper Låg sensitivitet Kohesionsjord

Skiktade jordar Analys- och

beräkningsarbetets tillförlitlighet

Känslighetsanalys utförd på portryck i kritisk sektion

Samtidigt valda ogynnsammaste extremvärden för last, portryck och vattenstånd. Ringa sannolikhet för att vald kombination inträffar samtidigt

Kritiska glidytor omfattar mindre jordvolymer med ett fåtal

hållfasthetsbestämningar

Fält- och

laboratorieunder- sökningar

CPT-sonderingar utförda

In situ-provning är utförd med vingförsök

Glest undersökt vilket kräver antaganden som påverkar stabilitetsberäkningen

Släntens geometri Bra grundkarta med bra nivåkurvor Glest lodat Grundvatten- och

portrycksförhållanden

Begränsade förväntade tryckvariationer Känslighetsanalys med avseende på

grundvatten- och portrycksförhållandena utförd Ytvattenförhållanden Karakteristiska vattenstånd är kända

(9)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

9 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

6.2 Beräkningsförutsättningar 6.2.1 Geometri och lagergränser

Släntgeometri har genererats från nivåkurvor angivna på grundkarta. Vingåkersåns

bottenprofil har uppskattats utifrån den lodning som utförts vid bron vid Henalavägen, dvs att undervattensslänterna ligger i lutning 1:2 ned till en plan på botten på nivån +32,0.

Jordlagerföljd, lagertjocklekar och egenskaper har utvärderats från de geotekniska undersökningarna.

6.2.2 Materialparametrar

Materialegenskaper har utvärderats utifrån utförda geotekniska fält- och

laboratorieundersökningar.). För kohesionsjord har odränerad skjuvhållfasthet (cu) och densitet (ρ) utvärderats direkt från sammanställning av härledda värden. Den dränerade skjuvhållfastheten för kohesionsjord har beskrivits enligt praxis (Skredkommissionens riktlinjer) med hjälp av en inre friktionsvinkel φ’k = 30°, samt ett kohesionsintercept som är 10 % av den utvärderade odränerade skjuvhållfastheten (c’k = 0,1 · cuk). För friktions- och mellanjord har materialegenskaperna (hållfasthet och densitet) valts från tabellvärden (TK Geo).

6.2.3 Grundvatten, portryck och vattennivå

I stabilitetsberäkningarna har en hydrostatisk trycknivå antagits utifrån en grundvattenyta belägen ca 0,2 under markytan. Vattenståndet i Vingåkersåns åfåra har ansatts till lägsta lågvatten. Känslighetsanalts på portrycket i leran har utförts i en kritisk sektion (se bilaga 6.4-9).

6.2.4 Marklaster

Marklaster har ansatts där de verkar ogynnsamt. Trafiklast härledd till fordonstrafik har tillskrivits 13 kPa(1,3 ton/m2) över hela körfältets bredd (inkl. uppställningsyta) medan gång- och cykeltrafik har tillskrivits 5 kPa (0,5 ton/m2). Trafiklaster laster har enbart beaktats i odränerad analys (kortidsförhållanden). Laster från nya bostadsområden har ansatts till 20 kPa (2,0 ton/m2) och har beaktats både i odränerad och kombinerad analys. Utbredning på gränser för de nya bostadsområdena har utgått ifrån aktuella skisser. Mått mellan strandbrink och bostadsområde framgår i respektive stabilitetsberäkning.

(10)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

10 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

6.3 Beräkningsresultat befintliga förhållanden

Resultat från utförda stabilitetsberäkningar avseende befintliga förhållanden redovisas i tabellen nedan.

Tabell 6.3-1 Resultat från utförda stabilitetsberäkningar avseende befintliga förhållanden Sektion Lägsta beräknade säkerhetsfaktor F Bilaga/Figur

FC FKOMB

A 1,48 1,10 6.3-1, 6.3-2

B 1,49 1,28 6.3-3, 6.3-4,

C 1,61 1,05 6.3-5, 6.3-6

D 1,58/1,281) 1,28/0,91) 6.3-7, 6.3-8

1) Avser glidyta söderifrån

Beräkningarna visar att säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott ned mot Vingåkersån i

befintliga förhållanden är lägre än erforderlig för planläggning av området. Kritiska glidytor är framförallt små och relativt grunda (i kombinerad analys). Beräknade säkerhetsfaktorer i kombinerad analys är mycket låga och stabiliteten bör utredas vidare även vid oförändrade förhållanden, dvs även om ingen planläggning sker.

6.4 Beräkningsresultat blivande förhållanden

Som stabilitetshöjande åtgärd har utläggning av erosionsskydd studerats. I beräkningarna har erosionsskyddet lagts i lutning 1:3 från strandlinjen ned till åbotten på nivå +32.

Erosionsskyddet har inte optimerats avseende stabiliteten och i vissa sektioner kan erosionsskyddet minskas av stabilitetsskäl. Det bör också poängteras att utläggning av erosionsskyddet är i vissa sektioner ganska omfattande och vattenföringen i Vingåkersån kan påverkas av åtgärderna. I sektion D uppfylls inte erforderlig säkerhetsfaktor med enbart utläggning av erosionsskydd utan även en mindre avschaktning krävs.

Tabell 6.3-1 Resultat från utförda stabilitetsberäkningar avseende befintliga förhållanden Sektion och

åtgärd

Lägsta beräknade säkerhetsfaktor F Bilaga/Figur

FC FKOMB

A, erosionsskydd 1,63 1,48 6.4-1, 6.4-2

B, erosionsskydd 1,66 1,55 6.4-3, 6.4-4,

C, erosionsskydd 1,80 1,59 6.4-5, 6.4-6

D, erosionsskydd och avschaktning

1,68/1,651) 1,57/1,451) 6.4-7, 6.4-8

2) Avser glidyta söderifrån

Beräkningarna visar att stabiliteten ned mot Vingåkersån för låg för framförallt korta glidytor och att någon typ av åtgärd krävs. En känslighetsanalys har utförts i sektion D efter åtgärd

(11)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

11 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

där portrycksökningen i leran har ansatts till 12 kPa/m i kombination med lägsta lågvatten, se bilaga 6.4-9. Beräkningen visar att säkerhetsfaktorn minskar marginellt.

7 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Då leran är mycket lös och normalkonsoliderad kommer relativt stora sättningar att uppstå även vid små tillskottsbelastningar. Inga ödomoterförsök har utförts i området, men närliggande undersökningar att lerans ödometermodul ML varierar mellan ca 300 och 500 kPa. Lerans tjocklek varierar enligt utförda undersökningar mellan ca 3 och 6 m.

I tabell 7.1 nedan redovisas överslagsberäknade sättningar för olika tillskottsbelastningar.

Tabell 7-1 Överslagsmässigt prognosticerade sättningar

Tillskottsbelastning Sättning 20 år

5 kPa (motsvarande 0,5 ton /m2 eller 0,25 m fyllning) 4- 10 cm 10 kPa (motsvarande 1,0 ton /m2 eller 0,5 m fyllning) 8- 20 cm 20 kPa (motsvarande 2,0 ton /m2 eller 1,0 m fyllning) 16-40 cm

8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Inom område 1 och område 4 är säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån inte tillräckligt hög för att området ska kunna planläggas utan krav på geotekniska

förstärkningsåtgärder och/eller belastningsrestriktioner. Säkerhetsfaktorn är så pass låg så att stabiliteten och eventuella åtgärder bör utredas även vid oförändrade förhållanden, alltså oavsett om området planläggs eller inte.

Som förslag på åtgärd har i första hand utläggning av erosionsskydd studerats vilket i de flesta fall ger en tillräcklig effekt. Erosionsskyddet har lagts i lutning 1:3 från befintlig

strandlinje och eftersom befintliga undervattensslänter är brantare fungerar erosionsskyddet som en tryckbank. Det bör poängteras att erosionsskyddet är relativt omfattande och det bör säkerställas att Vingåkersån kan bibehålla samma vattenföring och hydrauliska egenskaper som tidigare. Arbetena kräver med största sannolikhet vattendom.

Andra tänkbara förstärkningsåtgärder är avschaktningar och djupstabilisering med kalk- cementpelare. Avschaktningar är en förhållandevis billig metod men gör ett stort ingrepp på den befintliga åfåran. Stabilisering med kalkcementpelare medför en stor risk för att

inblandningsmedel av kalk och cement läcker ut i ån. Metoden innebär även stora risker vid själva installationen då lerans skjuvhållfasthet tillfälligt blir betydligt lägre vid själva

installationen och risken för stabilitetsbrott ökar i byggskedet. I båda fall bör dessutom Vingåkeråns slänter erosionsskyddas för att trygga stabiliteten långsiktigt, dock kanske i en mindre omfattning.

(12)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN TEKNISK PM GEOTEKNIK

12 (12)

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/pm/pm-001.docx

Utförda stabilitetsberäkningar är utförda med ett medelvärde på lerans skjuvhållfasthet, lokalt förekommer betydligt lägre värden och vid ytterligare utredning och/eller

dimensionering av förstärkningsåtgärder krävs ytterligare geotekniska undersökningar.

För område 1 bör tillåten markbelastning närmst Vingåkersån (från strandlinjen och ca 20 m bakom) begränsas till endast mindre gång- och cykeltrafik, dvs 5 kPa på en bredd av 2,5-3 m.

I övriga delar ska tillskottsbelastningen begränsas till 20 kPa (2 ton/m2 eller ca 1 meter uppfyllnad).

I område 4 krävs en mindre avschaktning mellan Vingåkersån och blivande uppställningsplats för att stabiliteten ska vara betryggande. Avstånd mellan uppställningsplatsen och

Vingåkersån ska överstiga 15 m. Tillskottsbelastningarna i området bör begränsas till fordonstrafik (13 kPa).

I område 2 och område 3 krävs inga belastningsrestriktioner.

Då leran inom hela planområdet är mycket lös och sättningsbenägen rekommenderas att byggnader grundläggs på spetsburna pålar. Mindre komplementbyggnader såsom

parkbyggnader/lusthus som inte är sättningskänsliga kan grundläggas på kantförstyvad platta om lastkompensation med lättfyllning samtidigt utförs. Uppfyllnader bör i största möjliga mån minimeras, även små markuppfyllnader kommer att generera relativ stora sättningar.

Göteborg 2020-06-17

NollTre Konsult AB Johan Boström

(13)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-1 1 (7)

Figur 6.1-1

Sammanställning av jordens uppmätta densitet.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Djup (m)

Densitet r (t/m3)

Vald p-1 +14 Empiri (Larsson, 2007), p(W)-1

15W110 (+35.5) p 15W112 (+35.3) p

AIB9 (+35.5) p

(14)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-2 2 (7)

Figur 6.1-2

Sammanställning av jordens naturliga vattenkvot.

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Djup (m)

Vattenkvot, w (%)

Vald W-1 1901 (+35) w 1902 (+34.5) w 1903 (+34.6) w

1904 (+34.6) w 1905 (+36.9) w 1906 (+34.6) w 1908 (+35.1) w

1909 (+35) w 1910 (+38.8) w 1912 (+36.6) w AIB9 (+35.5) w

15W110 (+35.5) w 15W112 (+35.3) w

(15)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-3 3 (7)

Figur 6.1-3

Sammanställning av jordens konflytgräns.

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120

Djup (m)

Konflytgräns, w

L

(%)

Vald WL-1 1901 (+35) wL 1903 (+34.6) wL 15W110 (+35.5) wL 15W112 (+35.3) wL AIB9 (+35.5) wL

Lågplastisk Mellanplastisk Högplastisk Mycket högplastisk

(16)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-4 4 (7)

Figur 6.1-4

Sammanställning av jordens uppmätta sensitivitet.

0

1

2

3

4

5

1 10 100 1000

Djup (m)

Sensitivitet, S

t

(-)

15W110 (+35.5) Fallkon, St 15W112 (+35.3) Fallkon, St AIB9 (+35.5) Fallkon, St

Lågsensitiv Mellansensitiv

Högsensitiv Kvicklera

(17)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-5 5 (7)

Figur 6.1-5

Sammanställning av jordens korrigerade odränerade skjuvhållfasthet.

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Djup (m)

Odränerad skjuvhållfasthet, cuk(kPa)

Vald Cu-1-medelvärde 1901 (+35) Vb Cu,korr(WL-1) 1903 (+34.6) Vb Cu,korr(WL-1) 1906 (+34.6) Vb Cu,korr(WL-1) 1908 (+35.1) Vb Cu,korr(WL-1) 1903 (+34.6) CPT Tfu,korr 1904 (+34.6) CPT Tfu,korr 1906 (+34.6) CPT Tfu,korr 1908 (+35.1) CPT Tfu,korr 1909 (+35) CPT Tfu,korr 1912 (+36.6) CPT Tfu,korr

Extremt låg Mycket låg Låg

(18)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-6 6 (7)

Figur 6.1-6

Sammanställning av lerans effektivspänningar.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nivå (m)

Effektivspänningar (kPa)

Vald O'vo-1(+14) Empiri (TK Geo) O'c (WL-1,Cu-1-medelvärde)

Vald O'c-1 Vald krypgräns (0.8*O'c-1

1902 (+34.5) CPT O'c 1903 (+34.6) CPT O'c

1904 (+34.6) CPT O'c 1906 (+34.6) CPT O'c

1908 (+35.1) CPT O'c 1909 (+35) CPT O'c

1912 (+36.6) CPT O'c

(19)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

Titel Dokumentdatum Rev datum

Teknisk PM Geoteknik 2020-05-15 2020-06-17

Projektnummer Handläggare Bilaga Sidnr.

6004-2001 J Boström Bilaga 6.1-7 7 (7)

Figur 6.1-7

Sammanställning av friktionsjordens friktionsvinkel φ´.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Djup (m)

Friktionsvinkel (°)

1902 (+34.5) CPTphi 1903 (+34.6) CPTphi 1904 (+34.6) CPTphi 1906 (+34.6) CPTphi

1908 (+35.1) CPTphi 1909 (+35) CPTphi 1912 (+36.6) CPTphi

(20)

1.489 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75 2020-05-14Sektion A bef. förhållanden.gsz

Odränerad analys, befintliga förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion A Odränerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )Cohesion (kPa)Piezometric Line Le/t [od]Undrained (Phi=0)1671 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-1

(21)

1.105 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75 2020-05-14Sektion A bef. förhållanden.gsz

Kombinerad analys, befintliga förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion A Kombinerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )C-Top of Layer (kPa) C-Rate of Change ((kN/m²)/m) Cu-Top of Layer (kPa) Cu-Rate of Change ((kN/m²)/m) C/Cu RatioPiezometric Line Le/T [komb]Combined, S=f(depth)16300.707001 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-2

(22)

1.492 Distance

0102030405060708090

Elevation 40 30 20

50

60

70

80 2020-05-14Sektion B bef. förhållanden.gsz

Odränerad analys, befintliga förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion B Odränerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )Cohesion (kPa)Piezometric Line Le/t [od]Undrained (Phi=0)1671 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-3

(23)

1.289 Distance

0102030405060708090

Elevation 40 30 20

50

60

70

80 2020-05-14Sektion B bef. förhållanden.gsz

Kombinerad analys, befintliga förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion B Kombinerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )C-Top of Layer (kPa) C-Rate of Change ((kN/m²)/m) Cu-Top of Layer (kPa) Cu-Rate of Change ((kN/m²)/m) C/Cu RatioPiezometric Line Le/T [komb]Combined, S=f(depth)16300.707001 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-4

(24)

1.614 Distance

0102030405060708090100110120130140150

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75

80

85 2020-05-14Sektion C bef. förhållanden.gsz

Odränerad analys, befintliga förhållanden 1:750

Slottsparken, Vingåker Sektion C Odränerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )Cohesion (kPa)Piezometric Line Le/t [od]Undrained (Phi=0)1671 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-5

(25)

1.052 Distance

0102030405060708090100110120130140150

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75

80

85 2020-05-14Sektion C bef. förhållanden.gsz

Kombinerad analys, befintliga förhållanden 1:750

Slottsparken, Vingåker Sektion C Kombinerad analys, befintliga förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )C-Top of Layer (kPa) C-Rate of Change ((kN/m²)/m) Cu-Top of Layer (kPa) Cu-Rate of Change ((kN/m²)/m) C/Cu RatioPiezometric Line Le/T [komb]Combined, S=f(depth)16300.707001 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-6

(26)

1.287 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75

80 F=1,58 2020-05-14Sektion D bef. förhållanden 1.2.gsz

Odränerd analys, befintliga förhållanden H 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion D Odränerd analys, befintliga förhållanden H Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )Cohesion (kPa)Piezometric Line Le/t [od]Undrained (Phi=0)1671 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-7

(27)

0.912 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75

80 F=1,28 2020-05-14Sektion D bef. förhållanden 1.2.gsz

Kombinerad analys, befintliga förhållanden H 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion D Kombinerad analys, befintliga förhållanden H Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )C-Top of Layer (kPa) C-Rate of Change ((kN/m²)/m) Cu-Top of Layer (kPa) Cu-Rate of Change ((kN/m²)/m) C/Cu RatioPiezometric Line Le/T [komb]Combined, S=f(depth)16300.707001 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.3-8

(28)

1.632 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75 5 kN/m³20 kN/m³

20 m 2020-05-14Sektion A bliv. förhållanden.gsz

Odränerad analys, blivande förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion A Odränerad analys, blivande förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion (kPa)Cohesion' (kPa)Phi' )Phi-B )Piezometric Line ErosionsskyddMohr-Coulomb2003701 Le/t [od]Undrained (Phi=0)1671 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.4-1

(29)

1.488 Distance

0102030405060708090100110120

Elevation 45 40 35 30 25 20

50

55

60

65

70

75 20 kN/m³

20 m 2020-05-14Sektion A bliv. förhållanden.gsz

Kombinerad analys, blivande förhållanden 1:500

Slottsparken, Vingåker Sektion A Kombinerad analys, blivande förhållanden Method: Morgenstern-Price PWP Conditions from: Piezometric Line Date: 2020-05-14 ColorNameModelUnit Weight (kN/m³)

Cohesion' (kPa)Phi' )C-Top of Layer (kPa) C-Rate of Change ((kN/m²)/m)

Cu-Top of Layer (kPa)

Cu-Rate of Change ((kN/m²)/m)

C/Cu RatioPhi-B )Piezometric Line ErosionsskyddMohr-Coulomb2003701 Le/T [komb]Combined, S=f(depth)16300.707001 sisaMnMohr-Coulomb2103501

Bilaga 6.4-2

Figure

Updating...

References

Related subjects :