Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Full text

(1)

Tid och plats 2015-06-17, Åsasalen, 10:00 – 13.00 Tjänstgörande Tommy Andersson (M) ordförande Ledamöter Lisa Karlsson (S) vice ordförande

Harald Takvam (KD) Jonny Nilsson (S)

Lars-Åke Svensson (C ) tjänstgörande ersättare

Ersättare Hans Hermansson (S)

Övriga

närvarande Martin Berntsen, miljöchef

Benny Hunemark, bygglovskonsult Åsa Lundin, miljöinspektör

Madeleine Nilsson, hälsoskyddsinspektör Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare Lars-Åke Svensson Datum för

justering 2015-06-22 Paragrafer: 46 - 51

Underskrifter

Sekreterare Eivor Hardinsson

Ordförande Tommy Andersson

Justerare Lars-Åke Svensson

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2015-06-17

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-06-17 Datum då anslaget sätts

upp 2015-06-23 Datum då anslaget

tas ned: 2015-07-14

Förvaringsplats för

protokollet Miljö- och byggnadskontoret Underskrift

Eivor Hardinsson

(3)

Ärendeförteckning

§ 46 Anmälan av delegeringsbeslut 4 - 5

§ 47 Information om ärende gällande glasmassor i grusväg i Hannabad 6 - 7

§ 48 Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus,

Tormansbygd 2:21

8

§ 49 Tillbyggnad av vårdcentral och nybyggnad av garage, Sparbanken 2 9

§ 50 Analysrapporter över dricks-, bassängbad- och strandbadvatten 10

§ 51 För kännedom 11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

3

(4)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 46

Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2015/2.002

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.

Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut om bygglov, rivningslov samt bekräftelse av anmälan fattade av miljöchef Martin Berntsen

D MB 13/15 – D MB 25/15

Beslut om startbesked, slutbesked samt bekräftelse av anmälan fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

D UM 52/15 – D UM 68/15

Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Martin Berntsen G 1583 Fastighetsreglering berörande Oshult 1:7 och 1:45 G 1590 Avstyckning från Grysshult 1:26

Tillstånd till att inrätta avloppsanordning fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör Ylva Zimmerbäck

VA 7/2015 Skafta 2:21 VA 8/2015 Hamra 2:9 VA 9/2015 Berg 1:12 VA 10/2015 Tuthult 1:8 VA 11/2015 Alandsköp 1:53 VA 12/2015 Ekhult 3:38 VA 13/2015 Sånna 2:43 VA 14/2015 Södra Århult 1:64 VA 15/2015 Göshult 2:32 VA 16/2015 Östergård 3:13 VA 17/2015 Boda 3:5

1(2)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(5)

MBN § 46 forts

VA 19/2015 Ramshult 1:7 VA 20/2015 Fälleshult 1:10

Tillstånd till att inrätta avloppsanordning fattade av hälsoskyddsinspektör Madeleine Nilsson

VA 18/2015 Örnafälla 1:33 VA 21/2015 Köpet 1:12

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-06-02

Delegationsbeslut 2015-05-07 – 2015-05-28 fattade av miljöchef Martin Berntsson

Delegationsbeslut 2015-05-11 2015-06-01 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

5

(6)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 47

Information om ärende gällande glasmassor i grusväg i Hannabad

Dnr 2015/108.423

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden informeras om ärende gällande glaskross och annat avfall som har använts som bärlager/fyllnadsmassor i nyskapad grusväg är polisanmält.

Bakgrund och sammanfattning

Den 5 maj 2015 inkom en anonym anmälan till miljö- och byggnadsenheten. Anmälaren menar att glaskross och massor från det nerlagda glasbruket i Strömsnäsbruk använts som bärlager/fyllnadsmaterial till en nybyggd grusväg i skogen utanför Hannabad. Med klagomålet inkom glasbitar som hittats på platsen samt bilder tagna på platsen och karta var på platsen är utmarkerad.

Den 20 maj 2015 var handläggare från miljöavdelningen ute och dokumenterade med bilder både på grusvägen och vid glasbruket i Strömsnäsbruk. På båda platserna återfinns glasbitar som är av samma karaktär/typ som anmälaren har lämnat in. Blått glas och snirkliga former och ränder.

Den 1 juni 2015 skickades ärendet och en åtalsanmälan till riksenheten för miljö- och arbetsmål för utredning.

Beslutsunderlag

15 kap. 30 § (MB) ”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till” Glas i naturen är nedskräpning och kan medföra skaderisk för människor och djur.

Enligt 29 kap. Miljöbalken (MB) räknas ärenden som kan medföra böter eller fängelse i högst 2 år som ett miljöbrott och ska då polisanmälas.

Enligt 29 kap. 4§ punkt g (MB) med stöd av 12kap. 6§ (MB) ska nybyggnation av skogsväg anmälas för samråd till skogsstyrelsen. Enligt

1(2)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(7)

MBN § 47

samtal med handläggare på skogstyrelsen den 4 juni 2015 har ingen sådan anmälan lämnats för den aktuella fastigheten. Glas och prismor i naturen kan vara orsaken till en förhöjd brandrisk.

Tjänsteskrivelse 2015-06-09 Karta över området

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

7

(8)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 48

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus, Tormansbygd 1:20

Dnr 2015/66.216

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus under förutsättning att inga erinringar inkommer.

Bakgrund och sammanfattning

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tormansbygd 1:20.

Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan, utgör ej heller sammanhållen bebyggelse och omfattas ej heller av några andra reglerande bestämmelser.

Förslaget innebär att ett traditionellt utformat enbostadshus placeras i anslutning till en mindre gård med loge/stall, hönshus, lekstuga och ett bostadshus som nu används som fritidshus.

Det nya bostadshuset ska placeras så att en väl fungerande bostadsenhet bildas oberoende av befintligt fritidshus samt anpassas till omgivande marknivåer genom att befintlig höjd schaktas ner till lämplig höjd.

Berörda sakägare har beretts tillfälle till att yttra sig senast 2015-07-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-06-04 Ansökan om förhandsbesked Kompletterande karta 2015-05-20

Beslutet expedieras till:

Sökanden

1(1)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(9)

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 49

Tillbyggnad av vårdcentral och nybyggnad av garage, Sparbanken 2

Dnr 2014/109.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att bevilja bygglov för tillbyggnad av vårdcentral samt nybyggnad av garage med måttlig avvikelse från detaljplanen på fastigheten Sparbanken 2 om inga erinringar inkommit under yttrandetiden.

Bakgrund och sammanfattning

Till miljö- och byggenheten har inkommit en ansökan om tillbyggnad av vårdcentral och nybyggnad av garage på fastigheten Sparbanken 2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att garaget placeras på prickad mark avsedd att ej bebyggas, dock på samma plats som ett befintligt garage.

Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande över förslaget. Synpunkter ska vara miljö- och byggenheten tillhanda senast 2015-06-24.

Samrådsmöte avhölls 2015-06-03 i kommunhuset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-06-04 Ansökan om bygglov

Beslutet expedieras till:

Sökanden

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9

(10)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 50

Analysrapporter över dricks-, bassängbad- och strandbadvatten

Dnr 2015/105.470

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.

Sammanställning

Föreligger inkomna dricksvattenprover på råvatten, utgående dricksvatten samt nät från Grönö, Vivljunga samt Hylte vattenverk från tiden 2015-04- 21 – 2015-05-19.

Föreligger inkomna vattenprover från Hannabadet, rehab- och simbassäng, bubbelpool samt leklandskapet från tiden 2015-04-07 – 2015-05-05.

Enskilda brunnar Typ Resultat

2015-04-02

Södra Århult FK/MB T/T

2015-05-05

Boda FK/MB T/T

2015-05-06

Hylte FK TA

2015-05-11

Hinneryd MB TA

Strandbadvatten 2015-05-19

Getesjön MB T

Klintabadet MB T

Hinnerydssjön MB T

Hannabadssjön MB T

Lokasjön MB T

Tovhultssjön MB T

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-06-04

Lista över dricksvattenprover 2015-04-21 – 2015-05-19 Lista över bassängbadvatten 2015-04-07 – 2015-05-05

1(1)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(11)

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-06-17

MBN § 51 För kännedom

Dnr 2015/1.400

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning Kommunfullmäktige 2015-05-25

- Antagande av planförslag för Skafta 1:36.

Trafikverket 2015-06-12

- Överklagande av bygglovet för nybyggnad av marklägenheter på fastigheten Markaryd 29:1

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-06-04

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

11

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :