Bjuvs kommun - Avfallstaxa Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Full text

(1)

Bjuvs kommun - Avfallstaxa 2015

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

(2)

2 Foto: Rickard Johnsson, Studio-e

(3)

Innehållsförteckning

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord ...4

1. Allmänna bestämmelser ...4

2. Grundavgifter ...7

3. Avgifter vid undantag enligt renhållningsordningen ...8

4. Abonnemang för villahushåll ...9

5. Abonnemang för fritidshus ...13

6. Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter ...16

7. Abonnemang för trädgårdsavfall och evenemangstaxa ...20

8. Tilläggstjänster och andra avgifter ...21

9. Slamtömning ...23

Bilagor

1. Serviceavgifter ...30

(4)

4

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av avfallstjänster åt Bjuvs kommun. NSR föreslår taxesätt- ning som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekom- mer inte. Avfallshanteringen regleras av Miljöbalken och Avfallsförordningen som gäller i hela landet. I Bjuvs kommuns Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvin- ning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

1.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Bjuvs kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar ut- färdade med stöd av Miljöbalken samt Bjuvs kommuns Renhållningsordning som du hittar på www.nsr.se

1.3 Definitioner

Grundavgift - Årlig avgift som ska täcka kostnader för drift av återvinnings- central samt behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralen, in- samling och behandling av grovavfall, farligt avfall och batterier samt kostnader för kundservice, avfallsplanering, utveckling och information.

(5)

Rörlig avgift - Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behand- ling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnenterns val av behållarstorlek, tömningsintervall m.m.

Återvinningspremie - Premie som återbetalas till abonnenter som väljer fyr- fackskärl i villa eller fritidshus. Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av tidnings- och förpackningsmaterial.

Villahushåll - Boende i en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende.

Fritidshus - Fastighet som utnyttjas för fritidsändamål och som inte har behov av hämtning av avfallet året runt.

Flerfamiljshus - Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Verksamheter - Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Abonnemang - Regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Budning - Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.

Tilläggstjänster - Tjänster för att göra din avfallshantering mer bekväm.

I övrigt gäller samma definitioner som anges i Bjuvs kommuns Renhållnings- ordning.

1.4 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

(6)

6

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR.

1.5 Dröjsmålsränta

Debiteras enligt §6 i Räntelagen (1975:635).

1.6 Moms

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive lagstadgad moms.

1.7 Särskilda avgifter

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

1.8 Tolkningsföreträde

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande Avfallstaxan.

(7)

2. Grundavgifter

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundservice, fakturering, återvinningscentraler samt insam- ling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, småbatterier och grovavfall.

I abonnemanget för villahushåll och fritidshus ingår hämtning av grovavfall vid fastigheten 6 gånger/år efter budning. Grovavfall kan även lämnas på åter- vinningscentral.

I abonnemanget för villahushåll och fritidshus ingår hämtning av farligt avfall (röda boxen) och grovavfall vid fastigheten 6 gånger/år efter budning. För grovavfall gäller max 5 kollin/tillfälle. Grovavfall och farligt avfall kan även lämnas på återvinningscentral.

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastig- heter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboliga.

Grundavgift Kr/år

Villahushåll 800 kr

Fritidshus 500 kr

Flerfamiljshus, per lägenhet 420 kr

Verksamhet, per hämtställe 420 kr

Uppehåll 420 kr

Befrielse 420 kr

(8)

8

3. Avgifter vid undantag enligt renhållningsordningen

3.1 Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på fastighetsinnehavarna som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekono- miska ersättningen sinsemellan.

3.2 Uppehåll

Vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.

3.3 Befrielse

Vid befrielse från hämtning av rest- och matavfall på grund av att avfallet om- händertas på den egna fastigheten ska grundavgift betalas.

Foto: Mats Håkansson, Snogehus

(9)

4. Abonnemang för villahushåll

4.1 2 st fyrfackskärl

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Beräknade intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunder med fyrfackskärl i form av en återvinningspremie som dras av från fakturan. Premiens storlek anges i tabellerna med avgift för kunder somhaft abonnemang under hela året.

Kärl 1:

• Matavfall och restavfall i kärlet.

• Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen.

Behållarstorlek Kärl, liter

Tömningar per år

Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år Kärl 1 Kärl 2

370+370 l kärl 26 13 800 kr 2 480 kr -67 kr 3 213 kr

240+240 l kärl 26 13 800 kr 1 700 kr -67 kr 2 433 kr

370+240 l kärl 26 13 800 kr 2 280 kr -67 kr 3 013 kr

240+370 l kärl 26 13 800 kr 2 080 kr -67 kr 2 813 kr

4.2 1 st tvåfackskärl

Förpackningar och tidningar måste du själv köra till återvinningsstation eller återvinningscentral.

NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl med plats för matavfall och restavfall.

Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Behållarstorlek

Kärl, liter Tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år

240 l tvåfackskärl 26 800 kr 2 390 kr 0 kr 3 190 kr

370 l tvåfackskärl 26 800 kr 3 560 kr 0 kr 4 360 kr

Kärl 2:

• Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Plastsäck: Mjukplastförpackningar

(10)

10

4.3 Övriga abonnemang

NSR tillhandahåller kärl för enbart restavfall med tre olika typer av abonne- mang för villahushåll.

Kompletteringskärl - För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis stora mängder blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För extrakärlet betalas ingen grundavgift.

Hemkomposterare - Detta abonnemang erbjuds bara om allt matavfall hem- komposteras och detta är anmält till Söderåsens Miljöförbund. Du måste själv lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstation eller återvinnings- central.

Specialdispens - Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemanget krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall från Vårdcentral eller liknande. Ansökan skickas till NSR AB, avd Kommun &

Hushåll. Max 2 år i taget.

Abonnemang Behållare Tömningar Grundavgift Rörlig

avgift Återvin-

ningspremie Total avgift/år

Komplettering 190 l kärl 26 0 kr 1 800 kr 0 kr 1 800 kr

Hemkompost ** 240 +

240 l kärl 13 + 13 800 kr 1 300 kr -67 kr 2 033 kr 240 +

240 l kärl 6 + 6 * 800 kr 600 kr -67 kr 1 333 kr

190 l kärl 13 800 kr 1 320 kr 0 kr 2 120 kr

190 l kärl 6 * 800 kr 415 kr 0 kr 1 215 kr

100 l kärl 6 * 800 kr 310 kr 0 kr 1 110 kr

100 l kärl 2 * 800 kr 100 kr 0 kr 900 kr

Specialdispens 190 l kärl 26 800 kr 1 800 kr 0 kr 2 600 kr

370 l kärl 26 800 kr 2 400 kr 0 kr 3 200 kr

* Nytecknas ej

** För fritidsabonnemang är grundavgiften 420 kr

(11)

4.4 Sommartömning - Kärl 1

Tömning av kärl 1 varje vecka under perioden vecka 24-35, totalt 6 gånger extra.

Sommartömning Tömningar per år

Total avgift/år Matavfall

Matavfallskärlet 6 500 kr

4.5 Dragväg - villahushåll

Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl.

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 8,50 kr

Dragväg Antal tömningar per år

26 39

0-2 m 0 kr 0 kr

3-10 m 221 kr 332 kr

11-20 m 442 kr 663 kr

21-30 m 663 kr 995 kr

31-40 m 884 kr 1 326 kr

41-50 m 1 105 kr 1 658 kr

(12)

12

4.6 Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.

I grundavgiften för villahushåll och fritidshus ingår att grovavfall hämtas 6 gånger per år, max 5 kollin per gång, vid fastställda datum. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas genom budning mot en särskild avgift.

Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice senast kl 15 dagen före planerad hämtning.

4.7 Mjukplastförpackningar och farligt avfall

I villaabonnemang med fyrfackskärl ingår även att få hämtat mjukplastför- packningar 6 gånger per år. I villaabonnemang ingår hämtning av farligt avfall i röd box 6 gånger per år.

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 20 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 21

Slamtömning - Sidan 23

(13)

5. Abonnemang för fritidshus

Fritidshus - Fastighet som utnyttjas för fritidsändamål och som inte har behov av hämtning av avfallet året runt. Du kan även välja bland våra abonnemang för villahushåll.

5.1 Tömning av kärlen

Kärl 1 töms varannan vecka och Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18-39. Vecka 40-17 töms kärlen var åttonde vecka.

5.2 2 st fyrfackskärl

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Beräknade intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunder med fyrfackskärl i form av en återvinningspremie som dras av från fakturan. Premiens storlek anges i tabellerna med avgift för kunder som haft abonnemang under hela året.

Kärl 1:

• Matavfall och restavfall i kärlet.

• Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen.

Behållarstorlek Kärl, liter

Tömningar per år

Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år Kärl 1 Kärl 2

240+370 l kärl 14 8 500 kr 1 190 kr -17 kr 1 673 kr

Kärl 2:

• Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Plastsäck: Mjukplastförpackningar

(14)

14

5.3 1 st tvåfackskärl

Förpackningar och tidningar måste du själv köra till återvinningsstation eller återvinningscentral.

NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl med plats för matavfall och restavfall.

Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Behållarstorlek

Kärl, liter Tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år

240 l tvåfackskärl 14 500 kr 1 810 kr 0 kr 2 310 kr

370 l tvåfackskärl 14 500 kr 2 000 kr 0 kr 2 500 kr

5.4 Dragväg - Fritidshus

Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl.

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 8,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

14 22

0-2 m 0 kr 0 kr

3-10 m 119 kr 187 kr

11-20 m 238 kr 374 kr

21-30 m 357 kr 561 kr

31-40 m 476 kr 748 kr

41-50 m 595 kr 935 kr

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 20 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 21 Slamtömning - Sidan 23

(15)
(16)

16

6. Abonnemang för

flerfamiljshus och verksamheter

Grundavgift tillkommer. Se sidan 7.

6.1 Matavfall

100 st 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i flerfamiljshusens abon- nemang för matavfallskärl, fyrfackskärl och tvåfackskärl. Matavfallspåsar kan hämtas på kommunens förråd. Utkörning kan beställas mot avgift, 380 kr per tillfälle. Kontakta NSR:s kundservice för att boka utkörning.

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

140 l kärl 26 725 kr

52 1 450 kr

240 l kärl 26 1 195 kr

52 2 390 kr

6.2 Restavfall

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

190 l kärl 26 1 950 kr

190 l kärl 52 3 380 kr

370 l kärl 26 2 480 kr

370 l kärl 52 5 050 kr

660 l kärl 26 3 965 kr

660 l kärl 52 7 295 kr

1000 l kärl * 26 6 750 kr

1000 l kärl * 52 11 245 kr

Container Se sidan 19

* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till vårt fordons uppställningsplats

(17)

6.3 2 st fyrfackskärl - för mindre flerfamiljshus och verksamheter

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Kärl 1:

• Matavfall och restavfall i kärlet.

• Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen.

Behållarstorlek Kärl, liter

Tömningar per år

Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år Kärl 1 Kärl 2

370+370 l kärl 26 13 Per lgh 2 480 kr -67 kr 2 413 kr exkl.

grundavgift

6.4 Tömning av avfall oftare än en gång i veckan

Gäller kärl och container.

Tömningsfrekvens Multiplicera grundpriset

med faktorn

2 ggr/vecka 104 tömn/år 2,0

3 ggr/vecka 156 tömn/år 3,0

4 ggr/vecka 208 tömn/år 4,0

5 ggr/vecka 260 tömn/år 5,0

6.5 Dragväg - flerfamiljshus och verksamheter

Kärlen ska normalt placeras 0-5 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl och 1000-liters kärl.

Kärl 2:

• Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

(18)

18

Dragväg

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 8,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

26 39 52 104

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

6-10 m 221 kr 332 kr 442 kr 884 kr

11-20 m 442 kr 663 kr 884 kr 1 768 kr

21-30 m 663 kr 995 kr 1 326 kr 2 652 kr

31-40 m 884 kr 1 326 kr 1 768 kr 3 536 kr

41-50 m 1 105 kr 1 658 kr 2 210 kr 4 420 kr

6.6 Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.

Flerfamiljshus och verksamheter kan beställa hämtning av grovavfall mot en särskild avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte.

Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice senast kl 15 dagen före planerad hämtning.

(19)

6.7 Container - restavfall

Containerabonnemang nytecknas ej.

Behållarstorlek Tömningar per år Total

avgift/år

3 kbm 26 21 700 kr

3 kbm 52 38 460 kr

6 kbm 26 38 460 kr

6 kbm 52 66 300 kr

8 kbm 26 46 250 kr

8 kbm 52 79 660 kr

Tilläggsavgifter - container Total avgift

Utsättning/hemtagning 720 kr

Bomkörning 300 kr

Extrahämtning 560 kr

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 20 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 21 Slamtömning - Sidan 23

(20)

20

7. Abonnemang för trädgårdsavfall och evenemangstaxa

7.1 Trädgårdsavfall

Tömning varannan vecka, under perioden vecka 9-48.

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

370 l kärl 20 850 kr

190 l kärl 20 710 kr

7.2 Dragväg - trädgårdsavfall

Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl.

7.3 Evenemangstaxa

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via NSR. Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning.

Vid större evenemang (> 40 kärl) offererar vi avfallshämtning separat.

Utsättning, hemtagning och sluttöming, per kärl

Matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar

Kärl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 150 kr

Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.

Kärlhyra, per kärl och dygn

Kärl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 10 kr

Extra tömning, per kärl

Samtliga fraktioner 50 kr

Extratömning utförs vardagar kl. 8-18. Övriga tider offereras.

(21)

8. Tilläggstjänster och andra avgifter

Felsorteringsavgift

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter anmodan utgår felsorteringsavgift.

Villahushåll och fritidshus, per kärl och tillfälle 250 kr

Flerfamiljshus och verksamheter, per soprum och tillfälle 300 kr

Extra tömning inom tre arbetsdagar, per kärl och tillfälle

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. Extratömning kan beställas hos NSR:s kund- service.

140 - 370 l kärl 200 kr

660 - 1000 l kärl 250 kr

Låst dörr eller grind

Om avfallskärl placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för öppnande. Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara försedda med uppställningsanord- ning och ha tillräcklig storlek. Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås ingår i abonnemanget.

Flerfamiljshus och verksamheter 2,50 kr/fraktion och tömning

Villahushåll och fritidshus 2,50 kr/kärl och tömning

SMS-tjänst

Du får en påminnelse om att ställa ut dina kärl för tömning och information om dina kärl.

Utan kostnad

Abonnemangsändring

Byte/komplettering av kärl 200 kr

Avslut eller paus i abonnemanget samt vid beviljade undantag såsom gemensamma kärl, uppehåll eller befrielse, dvs när kärl ska tas hem till NSR.

Pris per tillfälle

Tillkommer pris per kärl 200 kr

100 kr Återstart efter paus i abonnemanget. Per tillfälle.

(T ex sommarrestauranger och dispenser) 200 kr

* Ingen avgift vid nytecknande av abonnemang eller vid ändring av abonnemang vid ägarbyte, inom 2 månader

(22)

22

Utkörning av matavfallspåsar

Flerfamiljshus och verksamheter, per tillfälle 380 kr

Lock i lock - Ett lock som gör det möjligt att öppna kärlet från två håll Avgift per år

190 l kärl 50 kr

240 l kärl 60 kr

370 l kärl 70 kr

Övriga priser, per påbörjad timme

Flakbil/Servicebil med förare 720 kr

Renhållningsfordon (sopbil) med förare 1 000 kr

Extraman 280 kr

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.

Foto: Mats Håkansson, Snogehus

(23)

9. Slamtömning

Abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgif- terna som anges gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets upp- ställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift ut.

Vid slamtömning ska brunnen eller tanken vara frilagd, väl synlig och lättill- gänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning eller handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftan- ordning för lockets avlägsnande utgår särskild avgift.

9.1 Trekammarbrunnar, minireningsverk och slutna tankar

Tömning av två- eller trekammarbrunn - Utförs minst en gång per år enligt Bjuvs kommuns Renhållningsordning.

Minireningsverk

Instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen, lätt åtkomligt för vår personal. Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.

Årlig kampanjtömning Per tömning

0 - 0,49 kbm 378 kr

0,5 - 1,49 kbm 525 kr

1,5 - 2,99 kbm 894 kr

3,0 - 6,00 kbm 1 350 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 233 kr

Budad tömning inom 7 dagar Per tömning Per tömning

0 - 0,49 kbm 691 kr

0,5 - 1,49 kbm 838 kr

1,5 - 2,99 kbm 1 207 kr

3,0 - 6,00 kbm 1 663 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 263 kr

(24)

24

Budad tömning inom 2 dagar Per tömning

0 - 0,49 kbm 1 128 kr

0,5 - 1,49 kbm 1 275 kr

1,5 - 2,99 kbm 1 644 kr

3,0 - 6,00 kbm 2 100 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 316 kr

9.2 Fettavskiljare

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Sker enligt Bjuvs kommuns Ren- hållningsordning minst två gånger per år.

Årlig kampanjtömning Per tömning

0 - 0,49 kbm 626 kr

0,5 - 1,49 kbm 1 252 kr

1,5 - 2,99 kbm 2 817 kr

3,0 - 6,00 kbm 4 413 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 505 kr

Budad tömning inom 7 dagar Per tömning

0 - 0,49 kbm 939 kr

0,5 - 1,49 kbm 1 565 kr

1,5 - 2,99 kbm 3 130 kr

3,0 - 6,00 kbm 4 726 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 818 kr

Budad tömning inom 2 dagar Per tömning

0 - 0,49 kbm 1 376 kr

0,5 - 1,49 kbm 2 002 kr

1,5 - 2,99 kbm 3 567 kr

3,0 - 6,00 kbm 5 163 kr

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 1 255 kr

(25)

9.3 Matavfallstankar

NSR ansvarar för tömning av matavfall från verksamheter som ger upphov till hushållsavfall, t.ex restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s kundservice.

Per tömning

Tömning 0-5 kbm 915 kr

Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.

9.4 Fosforfällor

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil.

Tid på plats, per timme 1 588 kr

Behandlingsavgift för slamvolym, per kbm 131 kr

9.5 Köksbrunnar

Per tömning

Tömning i samband med kampanjtömning av slambrunn * 399 kr

* Avgiften avser tömning i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare eller sluten tank.

9.6 Toalettbodar

Per tömning

Toalettbod inkl 1 kbm 908 kr

Toalettbod inkl 1 kbm + påfyllning av vatten 983 kr

Toalettbod inkl 1 kbm + påfyllning av vatten + städning 1 135 kr

Saneringsvätska, per liter 67 kr

(26)

26

9.7 Extratjänster

Slanglängd, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 107 kr

Bomkörning 550 kr

Slamsugning, per timme 1 135 kr

Extraman, per timme 417 kr

Akuttömning under icke ordinarie arbetstid. Tid på plats.

Minst 3 timmar. Pris per timme 1 468 kr

Prisreducering vid samtidigt tömning av fler tankar eller

avskiljare på samma fastighet 130 kr

9.8 Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja

Tömning ska ske minst en gång per år. Behållare tillhandahålles av NSR.

Per tömning

100-liters fat, per fat och tömning 550 kr

200-liters fat, per fat och tömning 770 kr

9.9 Tömning av latrin

Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare. I abonnemanget ingår engångs- behållare med lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera den väl förslutna behållaren vid hämtfor- donets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i klosettutrymme.

Abonnemang Tömningar per år Total avgift/år

Villahushåll 26 5 000 kr

Fritidshus* 16 3 000 kr

* Hämtning varannan vecka under perioden vecka 14-39 samt vecka 46, 2 och 10.

(27)
(28)
(29)

Bjuvs kommun - Serviceavgifter 2015

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Foto: Rickard Johnsson, Studio-e

(30)

30

1. Serviceavgifter

1.1 Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Kärl Antal/år Tidningar

190 l Kärl 13 225 kr

26 355 kr

52 560 kr

370 l Kärl 13 335 kr

26 505 kr

52 890 kr

660 l Kärl * 13 445 kr

26 670 kr

52 1 000 kr

3 m3 Container ** 13 4 930 kr

26 9 850 kr

6 m3 Container ** 13 5 430 kr

26 10 860 kr

8 m3 Container ** 13 5 430 kr

26 10 860 kr

* Tidningar och förpackningar av glas och metall hämtas ej i 660-liters kärl.

** Nytecknas ej

Hämtning av mjukplast

Kärl Antal/år Tidningar

240 l plastsäck 13 240 kr

26 460 kr

52 910 kr

1.2 Tömning av avfall oftare än en gång i veckan

Glas, metall och mjukplast hämtas inte oftare än vad som anges i tabellen ovan. Se sidan 17 i avfallstaxan.

(31)

1.3 Dragväg - Tidningar och förpackningar

Kärlen ska normalt placeras 0-5 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter.

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 8,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

13 26 52

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr

6-10 m 111 kr 221 kr 442 kr

11-20 m 221 kr 442 kr 884 kr

21-30 m 332 kr 663 kr 1 326 kr

31-40 m 442 kr 884 kr 1 768 kr

41-50 m 553 kr 1 105 kr 2 210 kr

1.4 Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljshus

Insamling av lampor och batterier görs i plastbehållare, lysrör i ett papprör och småelektronik i ett plastkärl. Tömning sker efter schema eller budning.

Tömning, 13 gånger/år 1 625 kr

Tömning, 6 gånger/år 815 kr

Budad tömning 250 kr

1.5 Batterier

Kunder som köper en batteriholk får denna tömd utan kostnad.

1.6 Tilläggsavgifter och andra avgifter

Se sidan 21 i avfallstaxan.

(32)

32

NSR® AB

Hjortshögsvägen 1 251 89 Helsingborg 042-400 13 40 nsr@nsr.se www.nsr.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :