Avfallshantering för verksamheter i Sundsvall

Full text

(1)

Den här foldern är till som en guide till avfallshantering för företag och verksamheter i Sundsvalls kommun.

Här står det som ni som ni måste, enligt lag sortera, men även information om vad mer som kan tänkas vara intressant för er, både av ekonomiska skäl men även miljömässiga.

Vilka regler som finns styrs av Miljöbalken och enligt den är verksamhetsutövaren skyldig att:

• ha kunskap om avfallet från verksamheten och om vilka regler som gäller

• vidta rimliga åtgärder för att skydda miljö och hälsa

• utnyttja möjligheterna till återvinning och återanvändning

• hushålla med råvaror och energi Att sortera och minimera

Det är viktigt att arbeta för att minska avfallsmängden genom att se över inköpen och öka återanvändningen och undersöka om eventuellt spillmaterial kan komma till nytta. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras och så mycket som möjligt ska lämnas till återvinning.

Producentansvar

Producenten av en vara ansvarar, enligt lag, för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att motivera producenter till att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen.

Återvinningscentralerna

Saker som inte täcks av producentansvaret kan du som företag lämna eller beställa hämtning av på den öppna marknaden. Återvinningscentralerna i Johannedal, Svartvik och Kretsloppsparken är endast till för privatpersoner. Företag och andra verksamheter ska vända sig till öppna marknaden för att hitta en entreprenör.

Transporter

Vissa typer av avfall måste hämtas av Reko eftersom det avfallet ligger inom det kommunala monopolet.

Resterande kategorier kan hämtas av den entreprenör som du själv väljer och i vissa fall och under vissa omständigheter kan du själv transportera avfall. I andra kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen för att få transportera avfall. Under varje avfallskategori som presenteras framöver i foldern finns mer information om hur transporter får ske. Om du köper transporttjänster så kontakta transportören för uppgifter om priser och besked om vilken sortering, emballering, dokumentation etc som kan krävas. Oftast väljer transportören mottagare men man kan också själv välja vem som ska ta emot avfallet med hänsyn till pris mm.

Ditt avfall är någon annans arbetsmiljö

Avfallshantering är ofta ett tungt och besvärligt arbete för sophämtarna. Därför finns det regler för hur soprum och hämtningen får ske och hur det ska vara utformat. Broschyren ”handbok för avfallutrymmen” finns att ladda ner på www.rekosundsvall.se och innehåller tips och information som kan vara till hjälp. Om du hyr din lokal, ställ krav på bra och användarvänliga avfallsrum.

Avfallshantering för verksamheter i Sundsvall

(2)

Förpackningar och tidningar Matavfall

Brännbart

hushållsavfall

Verksamhetsavfall Ej brännbart

verksamhetsavfall

Kontorspapper Riskavfall

Kemikalier

Grönmarkerat avfall får endast hämtas av kommunens entreprenör.

Brunmarkerat avfall får hämtas av din egen entreprenör. Fraktioner med streckad linje är valfria att sortera ut.

Farligt avfall

Övrigt Hushållsavfall

Avfall med producentansvar

Elavfall Organiskt verksamhetsavfall

Avfall som inte kan återbrukas

Brännbart verksamhetsavfall

Nedan finns ett schema över hur avfallshantering och sortering kan fungera på ett företag. De linjer som är helgdragna är obligatoriska, det är lag på att dessa typer av avfall ska sorteras. De linjer som är streckade är valfria men rekommenderade av miljöskäl.

Grönmarkerat avfall får endast hämtas av kommunens entreprenör. Brunmarkerat avfall får hämtas av din egen entreprenör.

Så här sorterar du i din verksamhet

(3)

Brännbart hushållsavfall

Exempel: Servetter, disktrasor, blöjor och kuvert.

Hushållsavfall uppstår överallt där människor vistas, alltså även på företag och i verksamheter, vanliga exempel på hushållsavfall från företag är avfall från personalmatsalar och städsopor. Brännbart hushållsavfall tillhör det kommunala monopolet och det är bara kommunens entreprenör som får hämta det. Det är fastighetsägaren och inte hyresgästen som är skyldig att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Man kan inte välja att inte ha ett avfallsabonnemang för hushållsavfall.

Fett från ett fettavskiljare i en restaurang eller storkök räknas som hushållsavfall och ska hämtas av kommunens entreprenör.

Matavfall

Exempel: Kaffesump, tepåsar, frukt, matrester.

I Sundsvall är det frivilligt att sortera ut matavfall, det är fastighetsägarens val. Genom att sortera matavfall så får man rabatt på kilopriset men det är även miljömässigt det bästa alternativet då matavfallet kan återvinnas. Om fastigheten inte har matavfallssortering slänger man matavfall som brännbart hushållsavfall.

Hushållsavfall

(4)

Brännbart verksamhetsavfall

Exempel: Trä, trasiga textilprodukter, trasig kontorsutrustning såsom pärmar och böcker.

Verksamhetsavfall varierar mycket beroende på vilken typ av företag det handlar om och vilken typ av verksamhet som bedrivs. Du behöver inget tillstånd för att transportera ditt egna verksamhetsavfall om det understiger 10 ton eller 50 kubikmeter. Annars behövs tillstånd från länsstyrelsen. Det som sorteras ut som brännbart verksamhetsavfall får inte innehålla hushållsavfall. Det vanligaste är att man köper tjänsten att få sitt verksamhetsavfall hämtat på den öppna marknaden.

Ej brännbart verksamhetsavfall

Exempel: Glasull, sten, betong, porslin samt glas som inte är förpackningar.

Efter sortering kan det återstå en del icke brännbart avfall som idag inte återvinns. Ofta sorteras denna rest ytterligare en gång av avfallsmottagaren innan den slutligen hamnar på deponin. Du får själv köra detta till ett företag som erbjuder återvinningcentral för verksamheter eller köpa tjänsten på den öppna marknaden.

Om du lämnar in avfall som bara består måste en kategorisering göras där du beskriver avfallets ursprung, sammansättning och på vilken slags deponi avfallet ska läggas.

Verksamhetsavfall

Organiskt verksamhetsavfall Exempel: Slaktavfall, vassle

Biologiskt avfall som inte är klassat som hushållsavfall kan uppkomma t ex i livsmedelsindustri och vid djurskötsel. För att undvika smittspridning finns särskilda regler för animaliska biprodukter. Miljökontoret har tillsynen över reglerna och avgör om avfallet räknas som hushållsavfall. Om det är att räkna som hushållsavfall är det Reko som ska hämta det, om det inte är hushållsavfall får du köra det själv om det är max 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Över denna mängd krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Många livsmedelsindustrier och andra lokaler för livsmedelstillverkning behöver fettavskiljare på sitt avlopp, som ska tömmas regelbundet. Fett från produktion och tillagning kan återvinnas och användas i olika industrier.

(5)

Kemikalier

Exempel: Spillolja, starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, batterier, färgrester, lösningsmedel.

Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att det kan vara skadligt för människor och miljö. Vad som är farligt avfall framgår av Avfallsförordningen. Farligt avfall ska alltid sorteras ut och förvaras för sig. För farligt avfall gäller särskilda regler om förvaring, transport och dokumentation. Grundregeln är att farligt avfall ska förvaras låst, skyddat från nederbörd och så att spill inte kan spridas till omgivningen. Se över om du verkligen behöver de farliga kemikalier du använder. Välj miljömärkta produkter från början så minskar problemen!

Du får transportera farligt avfall själv men max 100 kg eller 100 liter per år, inklusive elavfall, efter anmälan till länsstyrelsen. Över denna mängd krävs tillstånd från länsstyrelsen. Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, t ex vid transport av asbestinnehållande avfall. Det ska upprättas så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Anlitad transportör brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut. Företag får inte lämna farligt avfall på Rekos återvinningsentraler.

Farligt avfall

Riskavfall

Exempel: Använda sprutor, kanyler, insulinpennor, lansetter, skalpeller, akupunkturnålar, piercings- och tatueringsvertyg. Material med blod eller andra kroppsvätskor.

Verksamheter där riskavfall uppstår kan vara vårdinrättningar och privata läkar- eller tandläkarmottagningar, veterinärer, laboratorier, mani- och pedikyrister, tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvård. Riskavfall från verksamheter ska transporteras som farligt avfall. Avfallet ska samlas upp i punktionssäkra, slagtåliga, fukttäta förpackningar av ett sådant material och utformning så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut vid den fortsatta hanteringen. Emballagen märks: ”Riskavfall” eller ”skärande/stickande/smittförande avfall”.

Om avfallet har behandlats så att de inte längre är smittförande så är det att räkna som hushållsavfall och ska hämtas av Reko.

(6)

Förpackningar och tidningar

Exempel: Tidningar, ketchupflaskor, mjölktetra, glasflaskor, tvålflaskor och konservburkar.

Alla företag är enligt lag skyldiga att sortera ut sina tidningar och förpackningar av plast, metall, färgat och ofärgat glas, och papper. Dessa kan kostnadsfritt lämna in sina förpackningar och returpapper hos IL Recycling i Johannedal. Man får själv transportera förpackningarna och returpapperet dit eftersom det inte behövs något tillstånd för att transportera själv, förutsatt att man transporterar under 10 ton eller 50 kubikmeter om året. Om man inte själv vill transportera kan man köpa den tjänsten av något företag på den öppna marknaden.

Om ditt företag har stora mängder förpackningar kan det vara så att du kan få betalt för materialet. Ta gärna in offerter från några olika entreprenörer. Företag och verksamheter får inte lämna förpackningar på återvinningsstationerna. De är bara till för privatpersoner.

Förutom förpackningar och tidningar så finns det fler material som kan sorteras ut och återvinnas. Det finns ingen lag på att just dessa material ska lämnas till återvinning men det rekommenderas av miljöskäl. Dessa material kan innebära en ekonomisk ersättning då det finns en efterfrågan på marknaden. Kontakta gärna ett återvinningsföretag för att få hjälp med vad din verksamhet kan sortera ut.

På förpacknings- och tidningsinsamlingens webbsida www.ftiab.se finns dekaler, informationsmaterial och filmer om återvinning.

Avfall med producentansvar

Övrigt

Exempel: Däck, returpapper, bilar, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

Produkter som ligger under producentansvaret har verkamheter rätt att lämna in utan kostnad.

Insamlingssystemen för dessa produkter varierar och verksamheter som är försäljare av dessa produkter bör kolla upp vilka skyldigheter som finns att ta emot dessa från konsumenter.

Elavfall

Exempel: Datorer, kassaapparater, telefoner, vitvaror, verktyg, ljuskällor, brandvarnare och rökdetektorer.

El-avfall är kasserade produkter som behöver sladd eller batteri för att fungera. El-avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. De flesta elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenterna har ett ansvar för insamlingen. Det el-avfall som inte omfattas av producentansvar ska lämnas till återvinningsföretag eller certifierad förbehandlare. Mer information om insamling av elavfall från verksamheter finns på www.elkretsen.se.

Återförsäljare av elutrustning, dvs. även de som inte är producenter, måste från och med 1 oktober 2015 samla in elavfall i butik. Dels alla typer av elavfall 1-mot-1 (dvs. om en konsument köper en produkt så ska de kostnadsfritt kunna lämna tillbaka motsvarande typ av produkt) och dels smått elavfall (ej större än 25 cm) om butiken har en försäljningsyta för elutrustning på minst 400 kvadratmeter. Återförsäljare måste informera konsumenterna i butik om att de tar emot elavfall och lämna elavfallet till ett godkänt insamlingssystem.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :