Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Full text

(1)

En lathund från

Ti l l g ä n g l i g a konferenser och

möten

Handik appförbundens

samarbetsor gan

(2)

© Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000.

Andra upplagan, mars 2001.

Redaktion: Maryanne Rönnersten och Stefan Tengman, HSO.

Grafisk form: Ann-Christine Berg, HSO.

Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB.

ISBN 91-973228-9-X.

(3)

–––– 3 ––––

Innehållsförteckning

Inledning Före en konferens eller ett möte

Tänk på utomhusmiljön En foajé för alla Garderob med möjligheter Ytor med bredd och markering Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus Alla ska kunna använda toaletten Konferenssalen Om det blir grupparbete Mer att tänka på Om lokalen måste utrymmas Tillgänglig information

Under en konferens eller ett möte

Inte för långa pass Alla ska kunna äta och dricka Deltagarnas placering Medverkandes placering Fungerande kommunikation

Efter en konferens eller ett möte

Utvärdering

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i länen Andra viktiga adresser Beställ den här broschyren

6 8 9 9 10 11 12 14 14 15

18 18 19 20 21

22 4

22 6

18

23

31 30 16

(4)

TILLGÄNGLIGHET –

EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA

Det finns fortfarande många exempel på att möten och konferenser arrangeras utan att vara fullt tillgängliga för människor med funktions- nedsättning. Fastigheter kan vara omöjliga att komma in i för rörelsehindrade. Skrivet mate- rial som delas ut före och under en konferens kan vara helt oläsligt för synskadade om det inte finns på punktskrift och kassett. Dekora- tiva blomsterarrangemang kan göra att astma- tiker måste vända i dörren. Hörselskadade kan aldrig vara säkra på att teleslingan fungerar och de som har behov av speciell kost får kan- ske avstå från lunchen i brist på alternativa maträtter.

Alla dessa brister i tillgängligheten kan försvåra – eller till och med förhindra –

funktionshindrade från att delta eller medverka vid möten och konferenser. Detta vill vi inom Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, ändra på.

Broschyren ökar kunskaperna

Den här ”lathunden” har tagits fram för att öka kunskaperna om vad tillgänglighet är, om vik- ten av tillgänglighet och om vad en arrangör bör tänka på när konferenser eller möten planeras och genomförs. Tillgängligheten måste planeras

(5)

–––– 5 ––––

i god tid och gälla hela arrangemanget, från inbjudan till utskick av slutrapport eller proto- koll. Därför tar ”lathunden” upp vad som behö- ver ses över före, under och efter ett möte samt beskriver vilka insatser som kan behövas.

Vi samarbetar gärna

Vi inom handikapprörelsen vill gärna samar- beta med arrangörer för att göra möten och konferenser tillgängliga. Det finns ett samar- betsorgan för handikappföreningar i varje län, se adressförteckning längre bak i broschyren.

Ta kontakt för att få råd och stöd kring

tillgänglighetsfrågor. Beställ också gärna fler exemplar av denna broschyr och sprid den bland andra mötes- och konferensarrangörer.

Tillsammans kan vi öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att delta och medverka på möten och konferenser.

(6)

För att en konferens eller ett möte ska bli till- gängligt för alla måste funktionshindrades behov vägas in redan från början då konferen- sen planeras.Det är viktigt att komma ihåg att det finns både synliga och osynliga funktions- hinder så att inga behov glöms bort bara för att de inte ”syns”. En bra konferens är så tillgäng- lig att funktionshindrade kan både delta och medverka på samma villkor som andra.

Till en början handlar det om att hitta en konferensanläggning som är tillgänglig såväl utom- som inomhus. Sedan måste konferens- information, inbjudan och allt material som ska skickas ut eller delas ut under konferensen utformas så att det är tillgängligt för alla.

Kommunikationen under konferensen ska fung- era och var och en måste kunna få den mat man behöver.

Tänk på utomhusmiljön

Handikapparkering måste finnas i närheten av konferenslokalens entré. Det ska inte vara för långt att förflytta sig för dem som har rörel- sehinder eller andra funktionsnedsättningar.

Gångavståndet till hållplatser får inte heller vara för långt.

FÖRE EN KONFERENS

ELLER ETT MÖTE

(7)

–––– 7 ––––

Trottoarkanterna ska vara avfasade så att människor som har rörelsehinder kan ta sig fram med rullstol och rullator i utomhusmiljön kring konferenslokalen.

Övergångsställen på vägen till och från konferensanläggningen

måste vara anpassade med både ljud- och ljus- signaler för dem som har syn- och

hörselnedsättningar.

Hissar eller ramper måste finnas vid trappor eller trappsteg i

utomhusmiljön så att till exempel de som har

rörelsehinder, hjärt- och lungsjukdomar eller astma kan ta sig fram.

Huvudentrén ska vara tydligt skyltad så att de som har synskador och intellektuella

funktionsnedsättningar själva kan hitta fram till konferensen.

Alla dörrar måste vara så breda att personer som har elrullstolar lätt kan komma igenom.

Dörrarna ska öppnas automatiskt eller ha dörr- öppnare.

(8)

Rökning får inte vara tillåten alls inomhus med tanke på de som har astma och allergier.

Det är också viktigt att rökning inte tillåts i närheten av entréer och andra in- och utgångar så att inte cigarettrök kan leta sig in i

konferenslokalerna. Rökare kan hänvisas till andra lämpliga platser genom skyltning och information.

En foajé för alla

Tydliga skyltar som anger var olika rum och utrymmen ligger måste finnas i entrén, så att människor som har

synnedsättning och intellektuell funktions- nedsättning själva kan hitta rätt.

Telefoner ska placeras i sådan höjd att rullstols- burna lätt kan nå dem.

Telefonerna ska ha för- stärkning så att

hörapparatbärare kan använda dem.

Texttelefon ska finnas så att också döva och hörselskadade kan ringa.

(9)

–––– 9 ––––

Garderob med möjligheter

Tydliga skyltar som visar var kapprummet ligger underlättar för dem som har

synnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar.

Tillräckligt golvutrymme måste finnas för att kunna svänga runt med en eldriven rullstol.

Det ska finnas möjlighet att sitta ner när man klär av och på sig.

Klädhängarna ska placeras i en sådan höjd att både gående och rullstolsburna kan komma åt dem.

Speglarna ska också sitta i en höjd som är bra för alla.

Ytor med bredd och markeringar

Alla dörröppningar måste vara så breda så att personer som har eldrivna rullstolar lätt kan komma igenom. Det måste också finnas utrymme vid sidan om dörrarna så att det är möjligt att stå där och öppna.

Trösklar får inte finnas i några av de

dörröppningar som ska användas under konfe- rensen.

(10)

Golvet i dörrarnas svängutrymme ska vara tydligt markerat. Annars kan man få dörren på sig när den går upp. Detta är extra viktigt när dörröppningen sker automatiskt.

Automatiskt öppnande dörrar som öppnas utåt måste ha en ”spärr” som gör att de inte öppnas när någon står innanför svängradien.

Dörrar och fönster ska vara tydligt marke- rade för att de som har synnedsättningar ska kunna urskilja dem från väggen. Markeringen kan ske genom att dörr- och fönsterkarmar är målade i en färg som kontrasterar mot väggens.

Stora glasytor måste ha tydlig markering mitt på glasytan så att ingen kan gå rakt in i dem.

Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus

Trapporna får inte vara för långa, då kan inte människor som har svårt att gå och de som har hjärtbesvär ta sig upp eller ner. Vilplan måste finnas i längre trappor liksom ledstänger på båda sidor om trappan.

Ramper får inte vara för branta, då blir de svåra att använda för människor som använder rullstol eller rullator. Om ramperna är långa måste det finnas vilplan med möjlighet att stanna upp och hämta kraft. Alla ramper måste

(11)

–––– 11 ––––

ha ledstänger på båda sidor.

Hissarna ska vara så stora att de rymmer en person som använder eldriven rullstol.

Både synlig och ljudande information måste finnas i hissar. Till exempel genom talsyntes som gör att det hörs vilket våningsplan hissen befinner sig på.

Hissknapparna ska ha relieftryck så att det går att känna vilken våning respektive knapp gäller. Hissknapparna måste stå ut från väggen och inte vara så kallade

”touchknappar”. De ska också vara placerade så att alla kan nå dem.

Hissdörrarna bör

helst öppnas automatiskt. I annat fall måste de vara mycket lätta att öppna för hand.

Hissdörrarna ska också gå att ställa upp.

Alla ska kunna använda toaletten

Golvytan på toaletten ska vara så stor att det går att vända med en rullstol. Det måste finnas tillräckligt med utrymme vid sidan om toalett- stolen så att det går att placera sin elrullstol där när man skall förflytta sig till toaletten.

(12)

Armstöd ska finnas på båda sidor om toalett- stolen så att det går lätt att förflytta sig åt olika håll. Det ska vara lätt att fälla upp och ner armstöden, alternativt få i rätt läge.

Tvättställ med engreppsblandare är en nöd- vändighet för att personer

med svaga muskler och rörelsehinder ska kunna öppna och stänga kranen.

En torr hylla ska finnas i anslutning till toalettstolen där de som har mag- och tarmsjukdomar eller stomi kan lägga ifrån sig sina hjälpmedel.

Dörren ska vara lätt att låsa på egen hand. Ett vanligt låsvred fungerar oftast inte för dem som har begränsad rörelseförmåga i fingrarna.

Konferenssalen

Konferenslokalen måste gå att möblera flexibelt. Lokaler med fast biografsittning är därför inte lämpliga för arrangemang som ska vara tillgängliga för alla.

Golvet ska vara plant och utan trappsteg vilket underlättar för människor som har begränsad

(13)

rörelseförmåga. Med tanke på allergiker får det inte finnas någon heltäckningsmatta.

Akustiken måste vara god och det behövs ett fungerande högtalarsystem. Detta ökar möjlig- heten för människor som har hörselnedsättning att ta del av föreläsningar och åhörarinlägg.

Fast teleslinga ska finnas och fungera. Det måste också finnas flera bärbara mikrofoner så att människor som har hörselnedsättningar kan ta del av åhörarinlägg. Teleslingan ska också omfatta podiet och bör kontrolleras regelbundet under konferensen så att den fungerar.

Om teleslingor används i flera lokaler sam- tidigt så måste avståndet mellan rummen vara så stort, eller utrustningen så bra, att det inte blir överhörning mellan slingorna.

Belysningen i konferenslokalen måste vara bra. Det underlättar för människor som har synnedsättningar, för döva som använder tolk samt för dem som har hörselnedsättningar och avläser läppar.

Punktbelysning till exempel av en talare och en tolk ska finnas så att det går att se bägge även om resten av belysningen släcks ner.

God ventilation utan drag är viktigt för alla.

–––– 13 ––––

(14)

Podiet måste också planeras så att det är till- gängligt för medverkande med funktionshinder.

Om det blir grupparbete

Samma förutsättningar som i konferenssalen måste gälla även i de grupprum som används under konferensen - se ovan. Det måste vara möjligt för personer som har funktionshinder att delta och medverka under hela konferensen, även vid grupparbeten och workshops.

Mer att tänka på

Alla gemensamma utrymmen som används i samband med konferensen måste vara tillgäng- liga för både medverkande och deltagare.

Konferensarrangören måste se till att matsalar, pausrum och andra utrymmen är tillgängliga för människor som har funktionshinder.

Städning av alla utrymmen i konferenslokalen ska genomföras så att damm inte virvlar upp, till exempel genom torr- eller fuktmoppning med mikrofibermopp. Om rengöringsmedel används får de inte vara parfymerade eller innehålla allergiframkallande ämnen.

Doftande blommor eller krukväxter får inte finnas någonstans i lokalerna. Undvik också att

(15)

ge blommor till föreläsare och andra, välj istäl- let en annan gåva som

inte kan framkalla aller- giska reaktioner.

Pälsdjur ska inte tillå- tas i lokalerna. Undan- tag är ledarhundar som placeras så att inte päls- allergiker får besvär.

Om lokalen måste utrymmas

Nödutgångar och larm måste vara tydligt markerade och försedda med ljud- och ljus- signaler. Det måste både synas och höras om larmet går och hur man tar sig ut ur lokalen, så att människor som har syn- och hörselnedsätt- ningar märker att lokalerna ska utrymmas.

Detta gäller alla utrymmen; möteslokaler, paus- rum, korridorer, toaletter, övernattningsrum och matsalar.

Bärstolar eller trapprullstolar måste finnas om en konferenslokal ligger någon trappa upp eller ner, eftersom hissar inte kan användas i en nödsituation. Annars kan inte de som har rörelsehinder ta sig ut.

All personal måste ha gedigen kunskap om

–––– 15 ––––

(16)

vad som krävs för att eventuell utrymning ska fungera för människor med funktionshinder.

Tillgänglig information

Allt material som används före, under och efter konferensen måste vara tillgängligt för alla. Det inbegriper även

overheadbilder, skisser och diagram. Texter ska vara formulerade så att de är lätta att läsa och får inte innehålla ”svåra ord”

eller långa meningar.

Layouten ska vara enkel och tydlig.

Tryckt material ska ha god kontrast mellan text och bakgrund, helst svart

på vitt. Papperet ska vara matt. Tydliga typ- snitt måste användas och helst vara minst 13 punkters storlek. Det ska gå att få allt tryckt material också på punktskrift, kassett och dis- kett.

Möjlighet att förhandsbeställa material är viktigt för människor som behöver längre

inläsningstid. Det måste därför finnas möjlighet att i förväg beställa det material som kommer att användas under konferensen.

(17)

Påminn om att doftande parfym, rakvatten, deodorant och liknande kan framkalla aller- giska reaktioner och måste undvikas. Alla som ska medverka, delta och arbeta på konferensen behöver information om detta redan i material som skickas ut i förväg. Den här informationen behöver också upprepas under konferensen.

Inbjudan behöver innehålla viss bas- information som är viktig för personer med funktionsnedsättning. Till exempel kan föl- jande framgå:

• Att konferensmaterialet går att få i anpassad form.

• Att det går att förhandsbeställa konferens- materialet.

• Att särskild kost kan beställas i förväg.

• Att människor som har hörselned-

sättningar eller el- och bildskärmsskador erbjuds en placering i konferenslokal och grupprum utifrån sina behov.

• Att deltagare och medverkande ska und- vika doftande hygienartiklar och liknande.

–––– 17 ––––

(18)

Under konferensen gäller det att följa upp att allt som fungerar som planerat. Har alla fått platser så att de får bästa möjliga utbyte av konferensen? Fungerar kommunikationen?

Fungerar podiet så att funktionshindrade kan medverka utan bekymmer? Får alla den mat de beställt? Och så vidare.

Inte för långa pass

Konferenspassen får inte vara för långa. Lagom proportion kan vara 15 minuters paus per

timme. Det samma ska naturligtvis gälla även vid grupparbeten. Några orsaker till att passen inte får vara för långa:

• Tolkanvändarna behöver kunna ta igen sig.

• En del behöver få möjlighet att sätta sig in i utdelat material.

• Människor som har mag- och tarm-

sjukdomar måste få regelbundna möjlighe- ter att gå på toaletten.

• De som har rörelsehinder måste ha till- räckligt med tid för toalettbesök.

Alla ska kunna äta och dricka

Särskild mat, dryck och kaffebröd måste finnas för dem som har allergier, överkänslighet

UNDER EN KONFERENS

ELLER ETT MÖTE

(19)

–––– 19 ––––

eller mag- och tarmbesvär. Det ska vara möjligt att få alternativ kost som är likvärdig den som övriga konferensdeltagare får, även om man har särskilda behov.

Alternativ förtäring bör förses med informa- tion om vad som är vad, så att ingen tar fel.

Deltagarnas placering

Tolkanvändare behöver sitta så att de kan se både tolk, talare och

overheadbilder eller whiteboard samtidigt.

Detta gäller både i konfe- renslokaler och grupp- rum.

Tolkarna måste vara belysta hela tiden, även när belysningen i salen dämpas vid till exempel

visning av overheadbilder. Det finns idag projektorer som är så starka att belysningen inte behöver dämpas.

Att kunna läppavläsa är viktigt för dem som har hörselnedsättningar. De måste därför erbju- das en placering som gör det möjligt att se tala- ren så bra att det går att avläsa under konfe- rensen.

(20)

Möjlighet att själv välja sittplats måste gälla även för personer som använder rullstol. Un- dantag kan vara om det finns risk för att en eldriven rullstol kan störa teleslingan eller el- och bildskärmsskadade.

Plats nära utgången kan behövas för dem som har mag- och tarmsjukdomar, så att de lätt kan komma till en toalett.

Människor med el- och bildskärmsskador måste erbjudas särskilda platser. Vid dessa platser får det inte finnas lysrör eller starka magnetiska fält från till exempel datorer eller transformatorer. Sittplatserna får inte heller vara belägna inom teleslingans område eller i närheten av en eldriven rullstol. Mobiltelefoner och bärbara datorer får inte vara påslagna i närheten av dem som har el- och bildskärms- skador.

Medverkandes placering

Vanliga bord, om möjligt med justerbar höjd, i stället för talarstol ska finnas på podiet. Då får rullstolsburna talare samma förutsättningar som andra.

Belysning av talaren måste vara konstant.

Då kan tolkar och människor som är i behov av läppavläsning se ordentligt.

(21)

–––– 21 ––––

Talaren får inte vända ryggen mot audito- riet, då kan inte tolkar och de som använder läppavläsning se vad han/hon säger.

Talare, tolk, overheadbilder och/eller white- board måste kunna ses samtidigt Annars får inte döva och hörselskadade samma informa- tion som andra.

Fungerande kommunikation

Mikrofoner måste alltid användas under konferens- eller grupparbetspass. Allt som sägs ska sägas i mik- rofon så att de som använ- der teleslinga får samma information som andra.

Därför måste det finnas flera bärbara mikrofoner till teleslingan och hög- talarutrustningen. Tala-

ren ska ha en egen mikrofon och övriga mikrofo- ner skickas runt till de deltagare som vill yttra sig.

Overhead och whiteboard måste vara place- rade så att särskilt tolkanvändarna kan se dem samtidigt som de ser talare och tolk.

(22)

Det material som talarna använder ska gå att få i tryck, på punktskrift, på kassett eller på diskett. Det gäller till exempel overheadbilder, skisser och texter som skrivs på whiteboard.

Text som visas på overhead eller skrivs på whiteboard måste alltid läsas upp och förklaras så att även människor som har synnedsätt- ningar blir delaktiga. Bilder, diagram, skisser och liknande ska också beskrivas muntligt.

Precis som allt annat material måste protokoll och rapporter från mötet eller konferensen vara tillgängligt för alla. De här materialen måste erbjudas deltagarna i den form som var och en behöver - på punktskrift, kassett eller diskett.

Utvärdering

Det är viktigt att dra slutsatser av den genom- förda konferensen eller mötet. Hur tyckte delta- garna att tillgängligheten fungerade? Vad

tyckte ni själva som arrangörer? Vad behöver ni förbättra till nästa gång? Vilken information behöver ni föra vidare till de som äger

konferenslokalerna? Hur samarbetar ni vidare med handikapprörelsen i de här frågorna?

EFTER EN KONFERENS

ELLER ETT MÖTE

(23)

–––– 23 ––––

Blekinge

Handikappföreningarna Rådhusgatan 28

374 36 Karlshamn Tel: 0454-144 45 Fax: 0454-168 88

e-post: soblekinge@ebox.tninet.se

Dalarna

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Klöverstigen 10 C

784 51 Borlänge Tel: 0243-627 00 Texttel: 0243-62717 Fax: 0243-627 08

Gotland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Tjelvarvägen 15

621 42 Visby

Tel/fax : 0498-21 12 91

HANDIKAPPFÖRENINGARNAS

SAMARBETSORGAN I LÄNEN

(24)

Gävleborg

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Fack FH 28

801 30 Gävle

Tel/fax: 026-61 51 64 e-post: hso.x@swipnet.se

Göteborgs stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Box 12053

402 41 Göteborg Tel: 031-85 46 67 Fax: 031-14 59 76 e-post: info@gbg.hso.se

Halland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Länssjukhuset Norrebo

301 85 Halmstad Tel: 035-10 00 10 Fax: 035-10 00 13

Jämtland

Handikappsamverkan Box 377

Folkets Hus

Krondikesvägen 93 831 25 Östersund Tel: 063-18 18 84

(25)

–––– 25 ––––

Fax: 063-18 18 85 e-post: kansli@hsv.z.se Hemsida: www.hsv.z.se

Jönköping

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Barnarpsgatan 33

553 16 Jönköping Tel: 036-15 28 70 Fax: 036-15 28 90

Kalmar

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Fabriksgatan 29

392 34 Kalmar Tel: 0480-274 40 Fax: 0480-274 64

e-post: hso-kalmar.lan@post.utfors.se

hemsida: http://hem.fyristorg.com/hso.kalmar

Kronoberg

Idé- & Kunskapscentrum Västergatan 15

352 31 Växjö Tel: 0470-71 10 50 Fax: 0470-478 88

e-post:info@handikappkunskap.se

(26)

Norrbotten

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Kungsgatan 43

972 41 Luleå

Tel: 0920-122 22 (vx+text) Fax: 0920-22 19 98

e-post: hso.norrbotten@telia.com

Skåne

Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Skåne

Magistergatan 1 252 27 Helsingborg Tel: 042-12 97 46 Fax: 042-24 46 75

e-post: info@skane.hso.se

Stockholms län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan S:t Göransgatan 84

112 38 Stockholm Tel: 08-651 25 10 Fax : 08-651 25 15

e-post: hso.stockholm.lan@telia.com

Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Box 6049

129 06 Hägersten

(27)

–––– 27 ––––

Tel: 08-88 89 50 Fax: 08-88 89 40

e-post: hsosthlm@algonet.se

Södermanland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Östergatan 8A 2tr

633 43 Eskilstuna Tel: 016-13 87 90 Texttel: 016-13 87 85 Fax : 016-13 87 91

Uppsala

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Sankt Johannesgatan 28

752 33 Uppsala Tel: 018-56 09 00 vx Fax: 018-56 09 01 Texttel: 018-56 09 02

Värmland

Handikappförbunden Värmland Box 499

651 11 Karlstad Tel: 054-18 04 65 Fax: 054-18 95 08

(28)

Västerbotten

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Box 328

901 07 Umeå Tel. 090-13 53 50 Fax: 090-12 40 85

Västernorrland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Box 196

871 24 Härnösand Tel/fax: 0611-187 70

e-post: hso-hsand@swipnet.se

Västmanland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Allmogeplatsen 25-29

724 80 Västerås Tel: 021-35 30 70 Fax: 021-35 30 20

e-post: hso.vastmanland@swipnet.se

Västra Götaland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Jarlsgatan 3,

451 51 Uddevalla Tel: 0522-149 90 Texttel: 0522-169 84 Fax: 0522-397 64

(29)

–––– 29 ––––

e-post: hso-vastragotaland@post.utfors.se

Örebro

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Drottninggatan 48

702 22 Örebro Tel: 019-14 71 74 Fax: 019-13 13 38

e-post: lan@hso-orebro.nu

Östergötland

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Västra vägen 32

582 28 Linköping Tel: 013-12 30 60 Text.tel: 013-31 21 37 Fax: 013-31 48 67

e-post: hso-ostergotland@telia.com.

(30)

Miljödepartementet Tegelbacken 2

103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 Fax 08-24 16 29

www.miljo.regeringen.se

Hjälpmedelsinstitutet Sorterargatan 23 Box 510

162 15 Vällingby Tfn: 08-620 17 00, Fax: 08-739 21 52 Texttfn: 08-759 66 30 www.hi.se

ANDRA VIKTIGA ADRESSER

Byggdok

Sankt Eriksgatan 46 112 34 Stockholm Tfn: 08-617 74 50 Fax: 08-617 74 60 www.byggtorget.se

Boverket

Drottninggatan 18 Box 534,

371 23 Karlskrona Tfn: 0455-35 30 00 Fax 0455-35 31 00 www.boverket.se

Handikappombudsmannen Box 8009

104 20 Stockholm Tfn: 08-20 17 70 Texttfn: 08-21 39 39 Fax 08-20 43 53

www.handikappombudsmannen.se

(31)

–––– 31 ––––

Beställ den här broschyren från HSO

Skriv, ring, faxa eller maila till:

Handikappförbundens samarbetsorgan Box 1386

172 27 Sundbyberg Telefon: 08-546 404 00 Text tel: 08-546 404 50

Fax: 08-546 404 44 E-post: ali.ashnagar@hso.se

(32)

Handikappförbundens samarbetsorgan – 36 handikappförbund i samverkan –

Box 1386 • Sturegatan 4, 2 tr • 172 27 Sundbyberg

Den här broschyren har tagits fram som

en hjälp till dig som är konferens- eller

mötesarrangör . Fortfarande är det svårt

för många människor med funktions-

nedsättning att delta och medverka vid

möten och konferenser . Broschyren

ger information om viktiga saker att

tänka på före, under och efter ett

arrangemang för att det ska vara

tillgängligt för funktionshindrade.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :