Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Full text

(1)

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla – välkommen till en ny värld

1 Inledning

Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska för invandrare), grundläggande- och gymnasiekurser, särvux, samt även en del för högre utbildningar (högskoleutbildningar på distans). I byggnaden finns också ett välutrustat skolbibliotek som är väl integrerat i den pedagogiska verksamheten med två heltidsanställda bibli- otekarier. Lärcentrum har ca 2000 studenter registrerade, varav en stor andel är invandrare. Våra invandrade elever går framförallt på SFI och Svenska som andraspråk, men också på de övriga kur- serna. Både pedagoger och bibliotekarier kan konstatera att handhavandet av datorer, och fram- förallt Internetanvändandet, är ett bekymmer för många av dem. Våra invandrade elever kommer från länder som t ex Somalia där man varken haft tillgång eller möjlighet till normal skolgång under en lång tid. Det är oundvikligt att man då hamnar på efterkälken med ny teknik och dess möjlighe- ter, samtidigt som man i dagens samhälle förväntas klara en hel del själv med hjälp av datorer och Internet, t ex att göra bankärenden och skriva uppsatser, maila och söka jobb via Internet. Många elever har inte heller ekonomisk möjlighet att skaffa egna datorer, vilket innebär att de kommer ohjälpligt efter vad gäller dator- och Internetanvändande. På Lärcentrum möter vi dessa elever i vår vardag och det är vår avsikt att försöka möta de behov de har för att kunna ge dem en riktig chans i vårt samhälle och deras nya hemland. Vi ser det som en möjlighet att bli ett nav i en mer organiserad verksamhet som hjälper våra studenter tillrätta i den nya digitala verkligheten som är en vardag för de flesta av oss, men som de ännu kanske inte vågat eller kunnat ta del av. Vi har lokalerna samt pedagoger och bibliotekarier på plats. Eleverna är också på plats för att lära sig ett nytt språk och komplettera sina utbildningar. Det finns en potential för vår organisation att få igång dessa ovana användare på ett ställe som de redan känner till och är trygga i. Att få tillgång till Internet är i högsta grad en demokratifråga och därför har vi valt att förlägga huvudfokus i bib- lioteket. Bibliotek är känt för att vara en plats som står för demokratiskavärderingar och som ger alla en möjlighet att ta del av information och kultur på lika villkor.

(2)

2 Syfte och mål

Syftet med projektet är att för en utvald grupp undervisa i datoranvändning och Internets möjlig- heter. Vi vill ge dem verktyg för att framöver kunna delta i vårt samhälle på lika villkor som alla andra. Vi vill ge dem en möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter med Internet i fokus. Troll- hättan har ett stort antal invandrare. Av dem är det många som läser framförallt svenska i vår verksamhet. Pedagoger, studie- och yrkesvägledare och bibliotekarier har identifierat Internet, eller snarare bristen på kunskaper om Internet och datahantering, som ett problem hos denna grupp. Trollhättan är i dagsläget en stad som kännetecknas av hög ungdomsarbetslöshet och ovanpå detta drabbades en av våra största arbetsgivare av nedläggning i och med årsskiftet 2011/2012. Därför kommer de personer som inte har kunskapen om Internet och datorhantering att snabbt hamna i bakvattnet. Är man dessutom invandrare så kan det anses att man får ännu svårare att få en möjlighet på arbetsmarknaden i och med detta. Det nyskapande i projektet ligger i att vi som utbildningssamordnare med ett helhetsgrepp tar tag i ett behov som eleverna har. Ett samordnande av resurser är målet, samt att ta in externa resurser så som bank, försäkringskassa etc. för att tillgängliggöra Internets olika användningsområden. Just nu är det vanligt att elever på både grund- och gymnasieskolor får låna en laptop under sin studietid, så kallade 1:1-satsningar.

Det anses viktigt för elevernas inlärning och därför vill vi ge våra elever samma möjlighet. Mark Warshauer har forskat om betydelsen av 1:1-datorer för elever på grundskole- och gymnasienivå (se Information literacy in the laptop classroom, 2007). Han menar, att om eleverna har tillgång till en bibliotekarie tidigt i processen så får eleverna ett mognare användande av sin dator, t ex i sitt arbete med informationsökning. Detta vill vi jobba vidare med och applicera på vuxna istället för barn och ungdomar. Vi vill tillgängligöra datorer/Internet för eleverna men också ge dem redska- pen att faktiskt hantera datorn på ett konstruktivt sätt i sitt liv och för sin inlärning.

Eleverna kommer att få låna en dator under ett läsår och samtidigt få undervisning en gång/vecka inom olika områden. Eftersom vi har mycket av kompetensen i organisationen och utgår ifrån den och från vad eleverna behöver, så anser vi att projektet kommer att lyckas om vi får eleverna att vilja vara med.

(3)

3 Projektbeskrivning

Datum Rubrik Beskrivning

v.33-36 Introduktion i datoranvändning Hantera laptop

v.37 Word Grundkurs i att hantera Word

v.38 Studiedag/Lektionsfri dag

v.39-40 Mail Lära sig använda mail

v.41-42 Internet, vad är det? Grundkurs i Internet

v.43-45 Sökmotorer och källkritik Grundkurs i att söka och värdera källor

v.46 Repetition Om man har missat en lektion har man

här chans att ta igen

v.47-48 CSN och söka utbildningar på Internet Lära sig söka studiemedel och utbildningar

v.49 Vad har jag lärt mig? Diskussion och enkät v.3-4 Introduktion för termin 2

v.5 Inställd lektion

v.6 Bankärenden Lära sig hantera bankärenden på

Internet v.7 Försäkringskassan

v.8 Sportlov

v.9 Samhällsinformation Lära sig hitta samhällsinformation på Internet

v.10-11 Skriva CV Lära sig skriva en CV

v.12 Söka jobb via Internet

v.13 Repetition Om man missat en lektion har man här

chans att ta igen v.14 Påsklov

(4)

v.15-16 Sociala medier Titta på olika sociala medier

v.17 Unikum Trollhättan Stads verktyg för att

beskriva pedagogisk utveckling för elever i grundskolan

v.18-19 Egna önskemål/enkät/avslutning av projekt

(5)

4 Resultat

Nedan följer en beskrivning av det som vi genomförde på Lärcentrum under höstterminen 2012 och vårterminen 2013.

Vid terminsstart 2012 besökte vi samtliga klasser med elever som läste Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och berättade om projektet. Alla som var intresserade fick anmäla sig, vil- ket visade sig vara fler än vi hade datorer till. Tillsammans med lärarna valde vi ut de 25 st. som vi ansåg var i störst behov. För kursen fick eleverna kurspoäng likvärdigt med en orienteringskurs.

Intresset var inledningsvis stort och under höstterminen hade vi 25 inskrivna, men när vårtermi- nen slutade hade vi endast åtta stycken kvar.

Elevernas bakgrund inom datoranvändning och även inom svenska språket var något ojämn och det var svårt att hitta rätt nivå att lägga undervisningen på. Vi insåg snart att upprepning och att ha återkommande moment var viktigt för inlärningen. Det som har varit den största utmaningen har varit att få eleverna att använda datorn i hemmet samt att göra den till ett naturligt verktyg för skolarbete och andra situationer där man behöver leta information. Att titta i sin mail och att an- vända Word har inte varit en naturlig del av våra deltagares vardag. Kursen har varit frikopplad från övrig undervisning, vilket har gjort att eleverna inte har priorieterat det vi gjort i klassrummet eller det vi skickat med dem hem att göra i läxa. Flera av deltagarna har sagt att lektionerna varit intressanta och att de fått lära sig nya saker, men de har inte fortsatt att arbeta med det efter lek- tionen.

Deltagarantalet var tämligen stabilt under hösten, men efter jul försvann många. De var klara med sin utbildning i svenska och hade inte längre möjlighet att gå på våra lektioner då det krockade med ämnen i deras nya scheman. För att inte stå med en alltför liten klass valde vi att låta några nya elever komma in i gruppen, även om det innebar att de bara fick gå halva kursen. Under ter- min två hade vi alltså en blandning mellan nya och gamla elever. Elevernas kunskapsnivå på sin datoranvändning skiftade nu än mer, vilket gjorde det svårt att bygga vidare på det som eleverna redan visste. Deltagande på andra terminen var lågt och vi tappade hela tiden elever. Vi tror att detta bl.a. beror på att vi fick upprepa en del från första terminen, men framförallt att eleverna hade svårt att se nyttan med det vi gjorde. De som verkligen kom på lektionerna var de som varit med från starten av projektet.

Genom projektet har vi lyckats koppla ihop olika kompetenser på Lärcentrum med undervisning- en. Datapedagog, studie- och yrkesvägledare, samhällslärare och vårdlärare har varit inne och un- dervisat i gruppen. Andra terminen hade vi Försäkringskassan på besök och vi hade även som mål att ha in någon från banken. Banken valde vi bort eftersom det visade sig att de flesta hade olika banker varför det blev svårt att välja en. En genomgång av Unikum var inledningsvis planerad, men det tog vi också bort då det visade sig att ingen av deltagarna hade barn i grundskolan. Även att söka bostad på Internet fick vi plocka bort, eftersom det blev alldeles för invecklat. Det som ele- verna uppskattade allra mest var besöken av studie-och yrkesvägledarna och därför valde vi att ta in dem fler gånger än vad vi ursprungligen tänkt.

(6)

Vi bibliotekarier har både bloggat och twittrat om projektet, vilket vi flera gånger berättade för eleverna. Vi tog fram bloggen ett par gånger och visade hur de skulle hitta till den, men det verka- de inte som att de läste den. Är man obekant med sociala medier och även Internet tar det tid att skapa nya vanor och se nyttan med t ex Twitter. För oss har det dock varit ett bra sätt att doku- mentera det vi gjort och samtidigt löpande kunnat utvärdera arbetet. Dessutom har vi kunnat få ut information om projektet utanför skolans väggar.

Utifrån vårt mål att lära eleverna handha en dator samt få en inblick i vad som finns på nätet så anser vi att vi delvis har nått målet. Eleverna blev ju mer digitalt delaktiga än vad de var innan, då de både fått se och provat på saker som de tidigare aldrig sett. Vi har snuddat vid målet, men inte nått så långt som vi trott vi skulle göra. Ibland har lagt utbildningen på för hög nivå, vi har varit för ambitiösa och är medvetna om att vi får sänka nivån inför nästa start i projektet.

Nedan står det som vi faktiskt gjorde med grupperna.

Datum Rubrik

v.37 Introduktion utdelning av datorer etc.

v.38 Inställt

v.39 Fortsättning på introduktion/Office

v.40 Office/Word

v.41 Office/Word

v.42 Mail

v.43 Internet

v.44 Höstlov

v.45 Power point

v.46 SYV/Power Point

v.47 SYV (studie- och yrkesvägledare)

v.48 Word

v.49 Trollhättan Stads hemsida

v.50 Bildprogram/utvärdering

v.4 E-handel

v.5 Intro nybörjare

v.6 Bibliotekets hemsida

(7)

v.7 Ingmarie Gustavson sjukvårdssidor,(vårdlärare)

v.8 Sportlov

v.9 Försäkringskassan

v.10 Word

v.11 Word

v.12 Samhällssidor- Michael Johansson (samhällskunskapslärare)

v.13 Sociala medier

v.14 Påsklov

v.15 SYV

v.16 SYV

v.17 Ledigt

v.18 Helgdag

v.19 SYV

v.20 Word

v.21 SYV

v.22 Avslutning, återlämning av datorer, utvärdering

(8)

5 Planer och önskemål för framtida arbeten

Baserat på erfarenheterna från första året, kommer höstterminen 2013:s Internet för alla att ha ett lite annat upplägg. Vi kommer att knyta projektet till en enda klass och därmed en pedagog.

Detta kommer att innebära att vi kan samarbeta med pedagogen kring vad eleverna har nytta av att lära sig digitalt och det vi undervisar i kommer förhoppningsvis att omsättas på ett annat sätt i praktiken. Eleverna kan t.ex. regelbundet maila in uppgifter till läraren, skriva kortare rapporter och andra arbeten direkt i datorn, söka information för skolarbete och förhålla sig källkritiskt till vad de hittar. Vi anser att detta kommer att bli mer konkret för eleverna och de kommer att kunna omsätta det som de lär sig i projektet lättare. Meningen är det som vi lär ska vara eleverna till nyt- ta.

Bibliotekarierna och datapedagogen kommer att delta på lektioner ihop med läraren i Svenska som andraspråk. Vi tror att detta kommer att medföra att eleverna på ett mer naturligt sätt an- vänder datorn som ett verktyg i sina studier och därmed lär sig hantera de olika delmomenten så som Word, Power Point etc.

Förmodligen kommer projekttiden dessutom bara att vara en termin. Eleverna rör på sig och det visade sig vara svårt att ha kvar samma elever längre än så.

(9)

6 Sammanfattning av projektet

Hösten 2012 drog vi bibliotekarier på Lärcentrum i Trollhättan igång projektet Internet för alla – välkommen till en ny värld, med syftet att få våra elever mer digitalt delaktiga och öka deras da- torvana. På Lärcentrum finns all Trollhättans kommunala vuxenutbildning samlad och vi har många elever med invandrarbakgrund. Det är framförallt bland dessa elever som vi genom åren har sett en låg datorvana och stor osäkerhet vad gäller Internet. De blev därför vår utvalda målgrupp i pro- jektet.

Med hjälp av projektpengar från Internetfonden köpte vi in 25 bärbara datorer. Dessa fick sedan 25 elever som läste Svenska som andraspråk på grundläggande nivå låna, det blev en s.k. 1:1- dator. De fick låna datorn under ett läsårs tid och fick under den här tiden regelbundna lektioner där de skulle använda sin dator. Utbildningen bestod av ett varierat utbud av lektioner i t.ex. Word och Power Point, i e-handel och sociala medier, men också handledning i att söka fram relevanta webbsidor samt värdera olika källor på nätet. Vi har dessutom försökt skapa en vana att maila, bifoga filer och att hantera bilder. De har fått hjälp och stöd med detta både på och utanför lek- tionstid.

(10)

Eleverna har framförallt fått stöd och utbildning av oss två bibliotekarier och en datapedagog, men utöver det har ytterligare pedagoger på Lärcentrum deltagit, såsom vårdlärare och samhällskun- skapslärare. Två av Lärcentrums studie- och yrkesvägledare har också deltagit i projektet genom att t.ex. visa sidor från arbetsförmedlingen, men också för att stötta eleverna i att skriva en CV, ansöka om CSN och söka högre utbildningar. Vi hade även besök av en kvinna från Försäkringskas- san som visade på deras hemsida. Eleverna själva har fått önska och bidra till hur undervisningen ska utformas så att de kunnat få hjälp med det som de själva känt att de behöver. Många elever var t.ex. intresserade av vad studie- och yrkesvägledarna kunde erbjuda, vilket gjorde att vi tog in dem fler gånger än vad vi från början hade planerat. Andra moment plockades istället bort då det visade sig vara irrelevant för just vår grupp.

Även om eleverna var aktiva och intresserade på lektionerna, så använde de tyvärr inte sina dato- rer i så stor utsträckning hemma som vi hade hoppats och önskat. Vi hade ju velat att datorn skulle bli lika naturlig hemma som i skolan. Trots detta känner vi ändå att Internet för alla – välkommen till en ny värld har bidragit till att eleverna både blivit mer datorvana och mera aktiva på Internet än vad de var innan projektet. Hösten 2013 drar vi igång en ny omgång med nya elever. Med erfa- renheter från det gångna året hoppas vi kunna utveckla och förbättra upplägget än mer.

För att dokumentera vår verksamhet har vi genom hela året bloggat om projektet på Internet för alla och vi har även twittrat regelbundet.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :