Frekvensomriktare FC102 (SNABBGUIDE)

Full text

(1)

innehåll sida

Säkerhetsinstruktion 2 IT-nät 3x230VAC 2 Anslutningar 3

Manövernehet LCP 4

Manuell drift 4

Ändra rotationsriktning 4

Mer information 4

Kopplingsschema 5 Grundkonfiguration 6 PID-reglering 7

(2)

sÄkerhetsinstruktioner

• Kontrollera att frekvensomformaren är korrekt ansluten till jord.

• Dra inte ut kontakterna till nät eller motor eller andra strömanslutningar när frekvensomformaren är ansluten till matande nät.

• Skydda användaren mot nätspänning.

• Skydda motorn mot överbelastning i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

• Läckströmmamrna till jord överskrider 3,5 mA, se Design guide.

• [Off]-knappen är inte en säkerhetsbrytare.

Den kopplar inte från frekvensomformaren från nätet.

varning!

varning för farlig spänning.

Frekvensomformaren är under livsfarlig spänning när den är ansluten till nätet.

Felaktig installation av motorn eller frekvens- omformaren kan orsaka materialskador, allvarliga personskador eller dödsfall. Följ därför anvisningarna i denna handbok samt lokala och nationella regler och säkerhets- föreskrifter.

varning!

urladdningstid!

Frekvensomformare har DC-busskondensa- torer som kan behålla sin laddning även efter att nätspänningen kopplats från. Undvik elek- triska faror genom att koppla från nätspän- ningen, koppla från motorer av typen perma- nentmagnet och DC-bussförsörjningar, inklu- sive batteribackup, UPS och DC-bussanslut- ningar till andra frekvensomformare.

Vänta tills kondensatorerna är helt urladdade innan underhåll eller reparationsarbete utförs.

Läs mer om väntetiderna för urladdning i tabellen nedan. Om du påbörjar service- eller reparationsarbete på enheten direkt när du brutit strömmen utan att vänta föreskriven tid, kan det leda till dödsfall eller allvarliga person- skador.

Försiktigt!

Jordfelsbrytare:

Denna produkt kan orsaka en likström i skyddsledaren. När en jordfelsbrytare används för extra skydd ska edast en jordfelsbrytare av typ B (tidsfördröjd) användas på ingångs- sidan på denna produkt. Se även Danfoss tillämpningsnotering för RCD, MN90G.

Skyddsjordning av frekvensomformaren och användningen av RCD-enheter måste alltid följa nationella och lokala bestämmelser.

Försiktigt!

it-nät (3x230vaC)

Vid installation av FC102 på ett isolerat nät (IT-nät, 3x230 VAC) skall parameter 14-50 ställas till [0] Av.

Tryck två gånger på [Main Menu]. Navigera med knapparna [▲] [▼] och [OK] tills para- meter 14-50 visas (välj 14-**, därefter 14-5*

och till sist 14-50). Sätt denna parameter till [0] Av.

varning!

installation på höga höjder

Vid installation på hög höjd kontakta Fläkt Woods angående PELV.

spänning

(v) effektområde

(kW) minsta väntetid (min)

200 – 240 1.1 – 3.7 4

200 – 240 5.5 – 45 15

380 – 480 1.1 – 7.5 4

380 – 480 11 – 90 15

(3)

anslutningar – prinCip bild

1 Manöverenhet (LCP) 2 RS 485 seiell buss 3 Analog I/0 4 LCP kontakt 5 Analoga switchar 6 Kabelavlastare/PE-jord 7 Jordningsplåt

8 Jordningsklämma

9 Skärmad kabeljordningsklämma och 10 Motoranslutning

11 Relä 1 12 Relä 2

13 Broms- och lastdelningsplint 14 Nätanslutning

15 USB

16 Seriell buss, plintswitch 17 Digital I/0 och 24 V 18 Täckplåt

1

2 3

4

5

6

7 8

9 10 11 13 12

14 8 15

16 17 18

130BB492.10

1

2

17 16

15

14

13

10 11 12 8

3

4 5

6

7 8 9 18

(4)

manöverenhet (lCp)

a. alfanumerisk display

Informationen som visas i manöverenhetens display (LCP) kan anpassas efter användarens behov. Se parameter 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 och 0-24. Fabriksinställning visar: motorvarv per minut, motorström, motoreffekt, motorfrekvens och referens.

b. menyknappar

Du använder menyknapparna för att komma åt parameter- inställningarna, för att växla mellan statusvisningslägen vid normal drift och för att visa felloggens data.

C. navigering och indikering

Back] återgår till förgående steg eller menylista [Cancel]

Ångra senaste ändring eller kommando [Info] Ger info om den funktion som visas [▲] [▼] [▲] [▼] navigera samt öka/minska [OK] Aktivera val eller komma åt parametergrupp parameter group

• Grön indikering – spänning på

• Gul indikering – varning

• Röd indikering - larm

d. driftslägesknappar och återställning [Hand/on] - Start av motorn för lokal styrning [Off] – Stopp av motorn

[Auto/on] – Tillåt styrning via styrplintar eller buss [Reset] – Återställning av larm

manuell driFt

• Tryck på [Hand/on] för att starta

• PTryck på navigationsknapparna för att ställa önskat varvtalet

• Tryck på [Off] för att stoppa

• Tryck på [Auto/on] för att återgår till automatisk drift

Ändra rotationsriktning

Rotationsriktningen kan vid behov enkelt ändras med para- meter 1 - 06. Vid korrekt inkoppling ger 0 = medurs och 1 = moturs.

mer inFormation

Denna snabbguide innehåller grundläggande information som du behöver för att kunna installera och köra frekvensomformaren.

Mer information finns i den bifogade dokumentationen.

Auto

on Reset

Hand

on Off

Status Quick Menu

Main Menu

Alarm Log

Cancel

Info

Status 1(1)

1234rpm

Back

OK

43,5Hz

Run OK

43,5Hz

On

Alarm Warn.

130BC362.10

a

b

c

d

1.0 A

a

b

c

d

(5)

Wiring diagram

signaler

benämning typ plint

Start Potentialfri slutning 12-18

Styrsignal 0...10VDC 53

Grundkonfiguration (Fläkt Woods standard) avser 0...10 VDC styrning via plint 53.

För aktivering av intern PID regulator se sidan 6. Givaren kopplas in på plint 54.

Reläutgång 0

Larm NO/NC (Param. 5-40.0)

Reläutgång 1

Driftindikering NO/NC (Param. 5-40.1) Start

Reference 0…10VDC (FW standard)

Ärvärde PID reglering Start

+ +- - Danfoss FC102

+24V 12

+24V 13

DIG IN 18

DIG IN 19

COM 20

DIG IN 27

DIG IN 29

DIG IN 32

DIG IN 33

DIG IN 37

+10V 50

A IN 53

A IN 54

COM 55

A OUT 42

COM 39

01 02 03 04 05 06 RS-485 com 61

RS-485 + 68

RS-485 - 69

R2 R1

91 92 93 95 L1 L2 L3 PE

U V W PE 96 97 98 99 L1

F1 L2L3 NPE

Analoga switchar

ON = 0-20m OFF = 0-10VDC A54

A531212 ONON

M

(6)

grundkonFiguration För asYnkonmaskiner (FlÄkt Woods standard)

Då frekvensomriktaren spänningssätts för första gången ges först möjlighet att ställa in språk. Detta kan självklart ändras i efterhand. Därefter startas Smart Start för 0...10VDC styrning genom ett tryck på [▼], följt av ett tryck på [OK].

Se motor- skylt

Se motor- skylt

≥30s

≥40s

steg beskrivning tF FF

1 Språk Svenska Svenska

2 Motorkonstruktion Asynkront Asynkront

3 Antal motorer 1 1

4 Termiskt motorskydd ETR 1 ETR 1

5 Motoreffekt [kW] _________________ _________________

6 Motorspänning _________________ _________________

7 Motorström _________________ _________________

8 Motorfrekvens _________________ _________________

9 Nominellt motorvarvtal _____ _____

10 Min. referens 0 Hz 0 Hz

11 Max. referens ______________Hz ______________Hz

12 Tillämpa på plint 53 Yes Yes

13 Applikation Fan Fan

14 Automatisk energioptimering

Ja (2, 4-pol)

Ja (2, 4-pol)

Nej (övriga)

Nej (övriga)

15 AMA Ja Ja

16 Bekräfta AMA OK OK

17 Tryck 2 gånger på [Main Menu]

18 Välj 3-** Referens / Ramper 19 Välj 3-4* Ramp 1

20 [3-41] Ramp 1, uppramptid _________________ _________________

21 [3-42] Ramp 1, nedramptid _________________ _________________

När frekvensomvandlaren aktiveras för första gången kan språk väljas. Detta kan också ändras senare.

Efter Smart Start startas för 0 ... 10VDC kontroll genom att trycka på [▼], följt genom att trycka på [OK].

Konfi guration utförd av _________________________________________________________ Datum ___________________________________

Smart Start kan när som helst aktiveras igen. Tryck först på [Quick Menus]. Navigera därefter med knapparna [▲] och [▼]

tills markören står på Q4 Smart Start. Tryck därefter [OK].

Återställ danfoss fabriksinställningarna

Tryck två gånger på [Main Menu]. Navigera med knapparna [▲] [▼] och [OK] tills parameter 14-22 visas (välj 14-**, därefter 14-2* och till sist 14-22). Sätt denna parameter till 2 och bryt därefter nät-spänningen. När frekvensomriktaren åter spänningssätts har parametrarna återgått till fabriksinställning

(7)

aktivering av pid reglering

Se givare

Se givare

Börvärde

Justeras vid behov

steg beskrivning tF FF

1 Tryck [Quick menus]

2 Välj Q3 Funktionsmenyer 3 Välj Q3-3 Med återk., inst.

4 Välj Q3-30 Enkelzon, int. börvärde

5 1-00 Konfi gurationsläge [3] Med återkoppling [3] Med återkoppling 6 20-12 Enhet för ref./återk. [72] Pa [72] Pa

7 20-13 Min referens/återkoppling 0 Pa 0 Pa

8 20-14 Max referens/återkoppling. ______________Pa ______________Pa 9 Tryck 1 gång på [▼]

10 6-24 Plint 54. lågt ref./återk. 0 Pa 0 Pa

11 6-25 Plint 54. högt ref./återk. ______________Pa ______________Pa 13 6-26 Plint 54.tidskonstant för fi lter ≥1 s ≥1 s

14 Tryck 4 gånger på [▼]

15 20-21 Börvärde 1 ______________Pa ______________Pa 16 20-81 Normal/inv. PID-reglering [0] Normalt [0] Normalt 17 Tryck 2 gånger på [▼]

18 20-93 Prop. först. för PID 2.0 2.0

19 20-94 PID-integraltid 30.0s 30.0s

20 Tryck 2 gånger på [Main Menu]

21 Välj 0-** Drift/display 22 Välj 0-2* LCP-display

23 0-20 Displayrad 1.1, liten [1654] Återkoppling 1 [1654] Återkoppling 1

Konfi guration utförd av _________________________________________________________ Datum ___________________________________

(8)

modbus rtu i eQ

Om Modbus RTU används i eQ för att styra frekvensomriktarna så måste de ställas in enligt tabell nedan.

konfiguration

parameter beskrivning värde

8-30 Protocol [2] Modbus RTU

8-31 Address Tilluftsfläkt: 60 Frånluftsfläkt: 70

8-32 Baudrate [2] 9600

8-33 Parity / Stop bits [2] No parity, 1 Stop bit

parameter description tF FF 6-50 Funktion plint 42 4-20mA 4-20mA

parameter beskrivning tF FF 6-14 Utfrekvens motsvarande

4mA 0 Hz 0 Hz

6-15 Utfrekvens motsvarande

20 mA ____Hz ____Hz

parallelldriFt

Då två frekvensomriktare ska jobba parallellt, konfigureras den ena som master och den andra som slav.

Därefter sammankopplas de båda frekvensomriktaran enligt nedan.

konfiguration master

konfiguration slav

Ställ omkopplare A53 (placerad under displayen) i läge I.

Omformaren måste vara spänningslös!

inkoppling

master slav

42

39

53

55

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :