Kallelse och föredragningslista till miljönämndens sammanträde

Full text

(1)

Miljöförvaltningen

Landskrona kommun Stadshuset

261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 06 00 Fax 0418-47 06 03

envir.admin@mf.landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Adm/Föredragningslista mn 020905

Datum Er Referens

2002-08-29

Handläggare Vår Referens

Miljönämnden Landskrona kommun

Kallelse och föredragningslista till miljönämndens sammanträde

Tid:

Torsdagen den 5 september 2002, kl. 18.00

Plats:

Stadshuset, rum 601

Grupperna träffas kl. 17.00 i rum 601 och 604

A. FORMALIA AU:s förslag till beslut

1. Upprop

2. Dagordningen fastställes

3. Val av justeringsman John Preijde (Solbritt Olsson)

4. Val av justeringsdag Torsdagen den 12 sept 2002

B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Miljöbalken under utveckling

6. Allmänna råd om natur- och kulturreservat samt handbok om naturreservat

7. Miljökvalitetsnormer för bensen och koloxid Enligt förslag 8. Allmänna råd och handbok om vattenskyddsområde

9. JO – yttrande om stängd förvaltning Enligt förslag 10. Budget 2003

11. Verksamhetsredovisning Enligt förslag

12. Bygglov för Kickgolf, Saxtorp 27:18 och 27:20

13. Förlängning av avtal kring Öresunds vattenmiljö Enligt förslag 14. Rapporter:

a) Rapport karneval 2002 Till handlingarna

15. Anmälningar 16. Ev. övrigt

(2)

1(2)

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Landskrona kommun Stadshuset

261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 M:\WORD\NATUR\remiss bildande och

Tfn 0418-47 06 07 Fax 0418-47 06 03

envir.admin@mf.landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 14:26 2002-08-29

Datum Er Referens

2002-08-20

Handläggare Vår Referens

Olle Nordell

olle.nordell@mf.landskrona.se

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljönämnden Landskorna kommun

Allmänna råd om natur- och kulturreservat samt handbok om bildande och förvaltning av

naturreservat

Det har kommit en remiss från Naturvårdsverket till Landskrona kommun om förslag till allmänna råd om natur- och kulturreservat samt en handbok om bil- dande och förvaltning av naturreservat. Miljönämnden är remissinstans efter samråd med berörda förvaltningar.

Beslut

Miljönämnden anser att det är mycket värdefullt att en handbok om bildande och förvaltning av naturreservat med allmänna råd om natur- och kulturreservat blir tillgänglig. Miljönämnden har följande synpunkter på materialet:

1. Handboken med de allmänna råden är väl strukturerad, lättfattligt, täcker in området väl och kommer att underlätta kommuners arbete med att bilda och förvalta naturreservat betydligt.

2. Vid den slutgiltiga utformningen bör stor vikt läggas vid att tydliggöra de viktigaste formella och praktiska momenten i bildandet av ett naturreservat.

3. Handboken kan kompletteras genom att, utifrån några olika syften med reservatet, ge exempel på relevanta föreskrifter.

Miljönämnden menar i övrigt att det är en brist i lagstiftningen att områden inte kan förordnas som ett natur- och kulturreservat utan en av typerna måste väljas.

(3)

Bakgrund

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har utarbetat förslag till gemen- samma allmänna råd om natur- och kulturreservat. Naturvårdsverket har även utarbetat förslag till handbok om bildande och förvaltning av naturreservat.

Naturvårdsverket vill ha synpunkter på om handböckernas struktur, utformning och ambitionsnivå är ändamålsenliga och om det saknas någon väsentlig infor- mation i de allmänna råden och handboken.

Handboken omfattar ca 130 sidor och behandlar bildande och förvaltning av naturreservat enligt 7 kapitlet i miljöbalken, förordningen om områdesskydd (1998:1252) samt övrig lagstiftning som påverkar hanteringen av naturreservat.

Handboken beskriver den administrativa processen kring genomförandet, ut- formningen av beslut och skötselplaner samt förvaltningen av naturreservat.

Handboken vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser som har att be- sluta om reservat och som i normalfallet även förvaltar reservaten. Även andra myndigheter, ideella organisationer, markägare mf kan ha intresse av innehål- let. I handboken finns även inlagt Allmänna råd för naturreservat och kulturre- servat som är gemensamma för Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Handboken syftar till att arbetet med bildande och förvaltning av naturreservat skall bli framgångsrikt och att inrikta arbetet mot öppenhet och dialog med medborgarna samt att ge god information i olika sammanhang. Genom bra kommunikation med dem som är berörda av områdesskyddet, finns goda möj- ligheter för naturvården att förmedla vad reservatsbildandet och förvaltningen ytterst syftar till. Härigenom ökar möjligheten att uppnå såväl nationella som internationella åtaganden inom områdesskyddet. Handboken bidrar även till att underlätta skyddet och vården av viktiga naturmiljöer på det lokala planet.

Tekniska Verken, Fritids- och Turistförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig. Stadsbyggnadskontoret menar att materialet är väl strukturerat och lättfattligt. Tekniska verken med- delar att de inte har några synpunkter i detta skede och meddelar att de åter- kommer i respektive lokal fråga om engagemang för kommunen.

Högni Hansson Miljöchef

Olle Nordell Ekolog

(4)

LANDSKRONA KOMMUN FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) MILJÖFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Beteckning

Miljöinspektör 2002-08-15

Håkan Ärnflykt

Postadress Besöksadress Telefon: 0418 470 600 Bankgiro 5210-3785

Stadshuset Telefax: 0418 470 603 Postgiro 40 30 86-2 261 80 Landskrona Drottninggatan 7 e-post: envir.admin@mf.landskrona.se Org. nr. 21 20 00-1140

hemsida: www.landskrona.se miljö

M:\WORD\MIL_KEM\MKNbensenB.doc utskrivet 2002-08-29 -14:27

0418-470 599

hakan.arnflykt@mf.landskrona.se Miljönämnden Landskrona kommun

Miljökvalitetsnormer för bensen och koloxid

Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på miljökvalitetsnormer för bensen och koloxid.

Förslag till beslut

Miljönämnden har följande synpunkter på förslaget till miljökvalitets- normer:

Miljönämnden har inga särskilda synpunkter på förslaget till miljökva- litetsnormen för koloxid.

Däremot bör utredningen kompletteras med en undersökning av vilka bensenhalter i luften som det är möjligt att åstadkomma genom att till- lämpa bästa teknik innan miljökvalitetsnormen fastställs.

Motivering

Med tanke på att bensen är ett välkänt cancerogent ämne och att det idag inte finns någon känd nivå under vilken bensen inte orsakar några negativa effekter bör utredningen kompletteras med en analys och be- dömning av vilka halter som kan åstadkommas genom att tillämpa bästa teknik inom olika områden innan miljökvalitetsnormen fastställs.

Exempel på sådana åtgärder kan vara att helt ta bort bensenen i bens i- nen, övergång till andra fordonsbränslen, generella krav på motorvär- mare, införande av trängselavgifter, kraftigt höjda bensinpriser, kraftiga satsningar på kollektivtrafik, krav på ackumulatortank för vedpannor.

Det är först när resultatet av sådana åtgärder var för sig och/eller i kombination har tagits fram som det går att bedöma hur långt ner ben- senhalten i luften kan sänkas till.

(5)

2(3)

M:\WORD\MIL_KEM\MKNbensenB.doc utskrivet 2002-08-29 14:27

Sammanfattning av förslaget

Naturvårdsverket redovisar i denna rapport ett regeringsuppdrag om att föreslå och konsekvensbeskriva miljökvalitetsnormer för bensen och koloxid i utomhusluft.

EU har i ett direktiv beslutat om ett gränsvärde för bensen på maximalt 5 µg/m3 luft som årsmedelvärde till år 2010. Naturvårdsverket har tid i- gare föreslagit ett årsmedelvärde på maximalt 2,5 µg/m3. En nivå på 2,5 µg/m3 för bensen som inte får överskridas någonstans motsvarar en bakgrundshalt på 1 µg/m3 vilket är den rekommenderade lågrisknivån och det beslutade generationsmålet. En bakgrundshalt på 1,3 µg/m3 in- nebär en teoretisk risk på 1 per 100.000 vilket skulle kunna orsaka drygt ett cancerfall per år.

Tanken med en miljökvalitetsnorm är att den skall sättas till vad männi- skan och naturen tål och den bör därför sättas i relation till lågrisknivån.

Naturvårdsverket föreslår därför att regeringen inför en miljökva- litetsnorm på 2,5 µg/m3 för bensen till 2010 för att säkerställa att låg- riskhalten av bensen inte överskrids.

Mätvärdena för bensen i den urbana bakgrundsluften ovan tak under vinterhalvår i Sverige ligger idag mellan 1,5 och 2,5 µg/m3 luft. I ett fåtal städer är mätvärdena högre vilket kan bero på att mätstationerna är placerade nära trafik eller att inversion förekommer ofta. De relativt få gaturumsmätningar som finns ligger mellan 3 och 7 µg/m3. Uppmätta halter behöver korrigeras för att kunna jämföras med normen. Orsaken är att bensenhalterna överskattas med den vanligaste använda mätme- toden och att de flesta mätvärden är vinterhalvårsmedelvärden som för den urbana bakgrunden är högre än årsmedelvärdet.

Bensen sprids från ett antal olika källor, t.ex. bensinbilar, småskalig vedeldning, snöskotrar, fritidsbåtar. Det råder betydande osäkerhet om storleken på dessa källor. Bedömningen är att utsläppen från bilarna ut- gör det avgörande problemet eftersom de högsta halterna uppmätts i gaturum.

Prognosen visar att redan beslutade åtgärder ger halter under normvä r- det år 2010. Det beror framför allt på skärpta bränsle- och avgaskrav.

Därutöver kommer kraven på utsläppsminskningar i det så kallade tak- direktivet och åtgärder för att nå redan beslutade miljökvalitetsnormer för utomhusluft troligen att sänka halterna ytterligare. Om halterna trots beslutade åtgärder överskrider normen kommer detta troligen endast att ske på begränsade platser såsom vissa gaturum och åtgärderna bör där- för vara lokalt anpassade. Exempel på sådana åtgärder ges i rapporten och de konsekvensutreds översiktligt.

Utöver eventuella krav på åtgärder ställer förslaget krav på utökade mätningar jämfört med kraven i direktivet, en kostnad som kommer att belasta kommunerna.

(6)

3(3)

M:\WORD\MIL_KEM\MKNbensenB.doc utskrivet 2002-08-29 14:27

EG-direktivet sätter också upp gränser för koloxid. EU:s gränsvärde motsvarar tidigare förslag från Naturvårdsverket men har angivits på ett annat sätt. Naturvårdsverket anser att detta värde ger ett tillräckligt skydd för människors hälsa och föreslår en miljökvalitetsnorm för koloxid på 10 mg/m3 som högsta 8 timmarsmedelvärde till 2005, vilket är samma värde som i direktivet. Koloxidhalterna ligger redan idag långt under den föreslagna normen och bedöms därför inte vara ett hälsoproblem längre.

Högni Hansson miljöchef

Håkan Ärnflykt miljöinspektör

(7)

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Landskrona kommun Stadshuset

261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 06 00 Fax 0418-47 06 03

Rose-Marie.Stigsdotter@mf.landskrona.se

www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Utskrivet: 14:30 2002-08-29 yttrande vattenskyddsområde

Datum Er Referens

2002-08-23

Handläggare Vår Referens

Rose-Marie Stigsdotter

Miljönämnden Landskrona kommun

Förslag till yttrande över Naturvårdsverkets för- slag till Allmänna råd och handbok om vatten- skyddsområde

Naturvårdsverket har begärt Landskrona kommuns yttrande över förslag till Allmänna råd och handbok om vattenskyddsområde. Förslaget har inkommit till Landskrona kommun, Juridiska avdelningen som har remitterat ärendet till miljönämnden och tekniska nämnden.

Förslag till beslut

Miljönämnden anser Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vatten- skyddsområde är bra och heltäckande. Miljönämnden har följande synpunkter vad gäller föreskrifternas innehåll:

- Det bör finnas anvisningar om hur man ändrar eller skriver i föreskrifter- na när hänvisningsparagraf ändras.

- Det bör förtydligas om anvisningarna är Naturvårdsverkets rekommenda- tioner eller om anvisningarna ska ses som allmänna förslag.

- I allmänna föreskrifter bör primär och sekundär skyddszon användas kon- sekvent.

- Hantering definieras i Miljöbalken 14 kap 4 § om kemiska produkter och biotekniska organismer och miljönämnden anser att samma definition bör anvä ndas i allmänna råd.

- Hantering av petroleumprodukter i primär och sekundär skyddszon bör gälla för nuvarande hantering och inte bara för ”tillkommande hantering”.

- Endast tätade vattenbrunnar bör få finnas inom primär skyddszon.

(8)

2(3)

Motivering

Miljönämnden anser att Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vat- tenskyddsområde är mycket välkommen då behov finns av närmare vägledning i arbetet med inrättande av vattenskyddsområden. Handboken täcker in de om- råden som är behövliga och kapitlen om arbetsgång, hantering av ansökan, kostnadsaspekter och ersättningsfrågor belyser frågor som tidigare saknades eller fick för lite utrymme.

Eftersom Naturvårdsverket önskar att kommunerna främst ger synpunkter på remissförslaget när det gäller utformningen och tillämpningen av skyddsföre- skrifter, har svaret koncentrats till att gälla allmänna råd och handbok som be- handlar föreskrifterna.

Kapitel 4. Vattenskyddsområde – utformning av föreskrifter, tar på ett bra sätt upp olika metoder för att åstadkomma försiktighetsmått och begränsningar och exempel på olika metoder för att utforma föreskrifter.

Miljönämnden anser att det är överskådligt att olika föreskrifter som kan gä l- la/gäller för området finns sammanställda och att det är lämpligt att i föreskrif- terna ange sådant som redan gäller enligt andra föreskrifter genom hänvis- ningsparagrafer. Men om man skriver ut i text vad som gäller såsom i exemplet

”Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpnings- medel SNFS (1997:2) gäller att …..” blir det överskådligt för läsaren vad som gäller men risken är att det ändras i någon föreskrift och att vattenskyddsföre- skrifterna då blir felaktiga. Det borde stå något här om hur man går tillväga om man vill ändra i skyddsföreskrifterna eller om det räcker att det framgår i före- skrifterna att ”vid tillkommande” eller ändring i andra föreskrifter skall den senaste lydelsen gälla för vattenskyddsområdet.

Nedanstående synpunkter belyser föreskrifternas innehåll:

I allmänna råd om föreskrifter går man igenom förbud och inskränkningar för de olika verksamheterna. Det skulle behöva förtydligas om anvisningarna är Naturvårdsverkets rekommendationer som bör tillämpas för vattenskyddsområ- den eller om anvisningarna ska ses som allmänna förslag.

För att hänvisa till områden i föreskrifterna i allmänna råd anser miljöförvalt- ningen att orden primär och sekundär skyddszon bör användas konsekvent. När vattenskyddsområde används antar miljönämnden att det gäller även eventuell övrig tillrinningszon. Det är mer oklart vad som menas när skyddszon används vid deponering av avfall och deponering av snö.

Miljönämnden anser att det är oklart om innebörden av hantering i ”hantering av ensilage, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel” avser an- vändning som t ex spridning av gödsel och kemiska bekämpningsmedel. Som det är skrivet i remissupplagan anser miljönämnden att det kan tolkas som att

(9)

inte ens ekologiskt lantbruk är tillåtet i den primära zonen eftersom inga växt- näringsämnen får förekomma.

I Allmänna råd 90:15 under generella förslag till skyddsföreskrifter har man skiljt på användning, hantering och lagring. Som exempel på hantering nämns påfyllning av förvaringstankar och spridningsutrustning. Hantering definieras i Miljöbalken 14 kap 4 § och miljönämnden anser att samma definition bör an- vändas. Det är bäst att skriva så konkret som möjligt dvs räkna upp det man avser eller om man menar all hantering men vill understryka vissa saker så börjar man med att räkna upp det viktigaste. Ex: lagring, spridning, påfyllnad och annan hantering.

Miljönämnden anser att det som står om hantering av petroleumprodukter i primär och sekundär skyddszon bör gälla för nuvarande hantering och inte bara för ”tillkommande hantering”.

Miljönämnden anser att i föreskrifterna bör ingå att endast tätade vattenbrunnar får finnas inom primär skyddszon. Bör gälla både brunnar som är i bruk och de som inte längre används så att inte ytvatten tränger ner i grundvattnet.

I slutet av de allmänna råd när man gått igenom anvisningarna står det

”Dessutom bör föreskrifterna, om det behövs för att uppnå tillräckligt skydd, innehålla förbud och inskränkningar mot följande verksamheter och åtgärder inom vattenskyddsområdet.” Därefter räknas åter verksamheter och åtgärder upp. Detta förtydligande gör det oklart vad som menas, det borde i så fall stå innan anvisningarna.

Bakgrund

Handbok och allmänna råd om vattenskyddsområde är främst vägledning för länsstyrelserna och kommunerna i deras arbete med att fastställa skyddsområde och föreskrifter för yt- och grundvattentillgångar med stöd av 7 kapitlet i miljö- balken (SFS 1998:808). Vägledningen som Naturvårdsverket har utarbetat till- sammans med andra myndigheter, innehåller allmän information om vatten- skydd och vattenskyddsområde, grunderna för inrättande av vattenskyddsområ- de, avgränsning av vattenskyddsområde, utformning av föreskrifter, rutiner för ansökan och uppföljning av skyddet.

Naturvårdsverket önskar främst att remissvaren från kommunerna belyser ut- formningen och tillämpningen av föreskrifter.

Högni Hansson miljöchef

Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör

(10)

8LANDSKRONA KOMMUN FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3)

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Beteckning

Miljöchef 2002-08-21

Högni Hansson Er beteckning

0418-470 602 1499-2002/5

hogni.hansson@mf.landskrona.se

Postadress Kontorsadress Telefon: 0418 470 600 Bankgiro 5210-3785

Stadshuset Telefax: 0418 470 603 Postgiro 40 30 86-2 261 80 Landskrona Drottninggatan 7 e-post :envir.admin@mf.landskrona.se Org. Nr. 21 20 00-1140

www.landskrona.se miljö

ADMIN/JO anmälan förslag till svar utskrivet 2002-08-29 -14:31

Miljönämnden Landskrona kommun

Anmälan till JO om stängning av miljöförvaltningen den 19 april 2002 N N har anmält till JO miljöförvaltningens beslut att hålla

stängt fredagen den 19 april 2002. N N hänvisar till medborgar- nas rätt att ta del av allmänna handlingar, dagens post, få stämplat in handlingar. N N vill även att JO granskar hur medborgarna in-

formerats om beslutet, inte bara de boende i centralorten. JO har remit- terat anmälan till miljönämnden för yttrande.

Förslag till beslut

Miljönämnden vidtog, den 19 april 2002, alla de åtgärder som var rim- liga för att uppfylla lagstiftningens krav på offentlighet, öppenhet, till- gänglighet och service till allmänheten, men erkänner att det brustit nå- gonstans i organisationen. Miljönämnden avser att säkerställa sina ruti- ner för offentlighet och service så att liknade problem inte uppkommer i framtiden. I övrigt hänvisar miljönämnden till den skrivelse som mil- jöchefen upprättat i ärendet.

Bakgrund och motivering

Miljöförvaltningen är kommunens i särklass minsta förvaltning och har emellanåt behov av stöd från andra delar av den övriga kommunala förvaltningen för att kunna upprätthålla service på alla miljönämndens ansvarsområden. Detta gäller särskilt vid sjukdomsfall och i semesterti- der. Det kräver även flexibilitet hos den egna personalen. Under frånva- ro av t.ex. livsmedelsinspektören måste annan personal som inte är ex- perter på livsmedel handlägga livsmedelsärenden tills livsmedelsin- spektören är tillbaka. Om livsmedelsinspektören är borta är all den per-

(11)

2(3)

ADMIN/JO anmälan förslag till svar utskrivet 1902-08-29 14:31

sonal som till vardags handlägger livsmedelfrågorna borta. Detta gäller även andra arbetsområden som djurskydd, hälsoskydd, miljöfarlig verksamhet, kemiska risker o.s.v. Alla får hjälpas åt att handlägga ärenden som inte rör det egna expertområdet. I vissa fall får hjälp sökas även utanför förvaltningen för att kunna serva allmänheten på tillfreds- ställande sätt. Det är rimligt att den kommunala förvaltningen med ett antal tusen anställda kan fördela arbetsuppgifterna så att verksamheten vid mindre enheter kan fungera även när semestrar och sjukdomar för- hindrar att experterna är tillgängliga varje dag. Detta borde även kunna gälla vid utbildningstillfällen. Eftersom förändringarna är stora och snabba inom miljönämndens arbetsområde krävs att personalen deltar i vidareutbildning och är därmed ibland är borta från arbetsplatsen för att därefter kunna sköta sitt arbete bättre. Hög kompetens hos personalen är en förutsättning för bra service till allmänheten.

Händelsen den 19 april 2002

I det specifika fall som JO-anmälan gällde var förutsättningarna följan- de och förvaltningens beredskap för att möta situationen på det sätt som redovisas nedan.

Miljönämnden beslöt, med anledning av en rapport från kommunrevi- sionen, att hålla ett seminarium om nämndens verksamhet och målstyr- ning. Det var ett särskilt önskemål från nämnden att all personal skulle delta i seminariet för att öka samstämmigheten och samarbetet mellan miljönämnden och miljöförvaltningens personal.

För att upprätthålla den service som föreskrivs i lagar och andra författ- ningar bestämdes följande ordning.

Kommunens växel informerades om att alla samtal till miljöförvalt- ningen skulle behandlas så att den som önskade kontakt skulle tillfrågas om ärendet kunde vänta till måndagen. Om den som ringde ansåg sig inte kunna vänta till efter helgen kopplades samtalet vidare till kansli- chefen. Om kanslichefen inte kunde ge tillfredsställande svar hade han mobiltelefonnummer till personal på miljöförvaltningen. Han skulle således kontakta miljöförvaltningen om frågan inte kunde lösas av ho- nom så att den kontaktande personen var nöjd. De flesta kontakter som allmänheten har med miljöförvaltningen sker via telefon. Det bör sär- skilt påpekas att det var den som ringde som avgjorde om ärendet kun- de vänta till måndagen.

Alla besökare som kommer till stadshuset måste anmäla sitt besök i re- ceptionen där personalen vid växeln tar emot och kontaktar den hand- läggare eller förvaltning som personen vill ha kontakt med. Fredagen den 19 april fick de besökare som ville komma i kontakt med miljöför- valtningen samma besked som de som sökte kontakt via telefon, d.v.s.

om de kunde vänta till måndagen var de välkomna då. Om ärendet inte kunde vänta fick de träffa kanslichefen och om han inte kunde lösa frå-

(12)

3(3)

ADMIN/JO anmälan förslag till svar utskrivet 1902-08-29 14:31

gan ensam skulle han ta kontakt med miljöförvaltningen per mobiltele- fon.

Den som ville ta del av dagens post eller andra offentliga handlingar kunde få hjälp av kanslichefen.

Någon annonsering skedde inte om att miljöförvaltningen var stängd. I stället var avsikten att upprätthålla tillfredsställande service genom den ovan beskrivna ordningen.

Miljönämnden hade som mål att både kunna förbättra verksamheten genom ett seminarium om verksamheten där all personal och samtliga förtroendevalda deltog och samtidigt hålla förvaltningen öppen för den som behövde komma i kontakt med personalen. Det kan konstateras att detta gick inte att genomföra på avsett sätt, främst p.g.a. att miljöför- valtningen inte hade kontroll över alla led och att det någonstans blev fel i hanteringen. Slutsatsen blir att det vållar vissa problem om all per- sonal är borta samtidigt, hur angeläget det än är, om man skall vara sä- ker på att servicen till allmänheten skall fungera klanderfritt i alla avse- enden. Vi vill samtidigt påpeka att det gjordes stora ansträngningar att få allt att fungera för att allmänheten inte skulle bli lidande. De misstag som inträffade skedde utanför miljönämndens/miljöförvaltningens kontroll.

Högni Hansson miljöchef

(13)

LANDSKRONA KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT 1(3) MILJÖFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Beteckning

Miljöinspektör 2002-05-28

Rose-Marie Stigsdotter

Postadress Besöksadress Telefon: 0418 470 600 Bankgiro 5210-3785

Stadshuset Telefax: 0418 470 603 Postgiro 40 30 86-2 261 80 Landskrona Drottninggatan 7 e-post: envir.admin@mf.landskrona.se Org. nr. 21 20 00-1140

hemsida: www.landskrona.se miljö

M:\WORD\MIL_KEM\C-företag\förslag till beslut anmälan Samir Pepic.doc utskrivet 2002-05-30 -15:59

0418-470 605

Rose-Marie.Stigsdotter@mf.landskrona.se Miljönämnden Landskrona kommun

Anmälan av miljöfarlig verksamhet på Profilgatan 67, Skeppsvarvet 9

N N, har inkommit med en anmälan av

miljöfarlig verksamhet på Profilgatan 67, Skeppsvarvet 9, Landskrona kommun.

Verksamheten avser yrkesmässigt omhändertagande av bilar; lagring, tömning och demontering. N N har till Länsstyrelsen ansökt om auktorisation som bilskrotare.

Verksamheten kommer att ligga inom befintligt industriområde och all verksamhet, även lagring, kommer att bedrivas inomhus i en hyrd lokal på 350 m2. Anmälan avser demontering av 100 skrotbilar årligen och en samtidig lagring av 15-20 skrotbilar. Stena Fragmentering AB kommer att omhänderta bilskrot samt övriga restprodukter. Kontakt kommer att tas med NSR AB för transport och omhändertagande av farligt avfall.

Förslag till beslut

Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kapitlet, 9 § och 19 § samt 2 kap. 2 § och 3 § miljöbalken (1998:808) och Naturvårdsverkets föreskrifter om skrotbilsverksamhet (NFS 2002:2), N N

att på Profilgatan 67, Skeppsvarvet 9 vidtaga följande åtgärder och försiktighetsmått:

1. Golvbrunnen skall sättas igen och tas ur bruk.

2. Rännorna i golvet skall rengöras och sättas igen.

3. De stensatta delarna av golvet och platsen för nedstigningsgrop får inte användas till lagring, tömning eller demontering av skrotbilar.

Ytorna får inte heller användas till förvaring av demonterade

bildelar som består av eller innehåller ämnen enligt bilaga 1:1 (NFS 2002:2).

(14)

2(3)

M:\WORD\MIL_KEM\C-företag\förslag till beslut anmälan Samir Pepic.doc utskrivet 2002-05-30 15:59

4. Lagring, tömning och demontering skall ske inomhus på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar för uppsamling av spill skall finnas.

5. Lösa uppsamlingskärl och demonterade bildelar, som består av eller innehåller ämnen enligt bilaga 1:1 (NFS 2002:2) skall märkas och förvaras i låsbart utrymme under tak på invallat, avloppslöst och tätt underlag. Hela utrymmet för förvaring skall vallas in då ena väggen endast är löst avdelad till nästa lokal och golvbrunn finnes där.

6. Absorptionsmedel, t ex sågspån, skall finnas nära till hands för att direkt ta upp eventuella oljespill med. Använt absorptionsmedel skall förvaras och hanteras som farligt avfall och hämtas av NSR AB.

7. Lämpliga behållare skall finnas för lagring av vardera demonterade batterier, filter, kondensatorer som innehåller PCB/PCT,

komponenter som innehåller kvicksilver samt för andra

demonterade bildelar som kräver särskild lagring. Miljöfarliga vätskor skall tömmas i separata slutna system och får ej blandas.

8. Enligt 21 § avfallsförordningen är huvudregeln att farligt avfall inte får blandas med annat slag av farligt avfall eller övrigt avfall.

9. Urbränning av skrotbilar, kabelbränning eller förbränning av annat avfall får inte ske.

10. På del av anläggning dit allmänheten har tillträde får inte skrotbilar staplas på höjden.

11. På angivna fastighet få skrotbilar endast förvaras inomhus.

12. Anteckningar skall föras om mängd och slag av avfall som uppkommer och de anläggningar som olika slags avfall

transporteras till enligt bilaga 2 (NFS 2002:2.) Dokumentationen skall sparas och uppvisas vid anmodan.

13. Enligt 26 kap 19 § miljöbalken skall den som bedriver en

verksamhet som är anmälningspliktig utföra sk egenkontroll enligt Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll.

14. Företag som är ackrediterade för hantering av köldmedier skall anlitas i förekommande fall för kyl- och klimatanläggningar.

Åtgärderna och försiktighetsmåtten skall vidtagas i samband med att verksamheten startar. Pkt 1 och 2 skall dock vara åtgärdade när verksamheten startar.

Övrigt

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbils- verksamhet NFS 2002:2 skall i övrigt följas.

(15)

3(3)

M:\WORD\MIL_KEM\C-företag\förslag till beslut anmälan Samir Pepic.doc utskrivet 2002-05-30 15:59

Behandling av anmälan debiteras av miljöförvaltningen med en timtaxa på 560 kr per timme enligt kommunfullmäktiges beslut.

Motivering

När ett ärende är tillräckligt utrett skall den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått om det behövs.

Alla som bedriver en verksamhet skall enligt miljöbalken 2 kap. 2 § skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt försiktighetsprincipen

miljöbalken 2 kap. 3 § skall alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att

verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Miljönämnden anser med stöd av miljöbalken och NFS 2002:2 att för att förhindra att skotbilars innehåll av miljöfarliga ämnen läcker till avloppssystemet och till underliggande mark är det nödvändigt att vidtaga försiktighetsmått och åtgärder om invallning, tätning av golvbrunn och att vissa ytor ej kan utnyttjas för lagring, demontering eller förvaring av skrotdelar som innehåller miljöfarliga vätskor.

Högni Hansson miljöchef

Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör

(16)

LANDSKRONA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE1(2)

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Beteckning

Miljöchef 2002-08-07

Högni Hansson 0418-470 602

hogni.hansson@mf.landskrona.se

Postadress Kontorsadress Telefon: 0418 470 600 Bankgiro 5210-3785

Stadshuset Telefax: 0418 470 603 Postgiro 40 30 86-2 261 80 Landskrona Drottninggatan 7 e-post :envir.admin@mf.landskrona.se Org. Nr. 21 20 00-1140

www.landskrona.se miljö

ADMIN/Kvarttalsredovisning 20020630 utskrivet 1902-08-29 -14:34

Miljönämnden Landskrona kommun

Halvårsrapport första halvåret 2002

Miljönämnden har begärt en kvartalsvis rapport av verksamheten. Detta är en rapport om verksamheten de första två kvartalen 2002.

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att lägga rapporten med godkännande till hand- lingarna.

Verksamheten under de två första kvartalen 2002

Miljönämnden har hållit 4 sammanträden med 42 § första halvåret 2002. Under halvåret har 924 ärenden registrerats och 1679 handlingar inkommit eller upprättats vid förvaltningen. Det innebär 7,4 nya ären- den per dag och 13 handlingar per dag. Av dessa är 557 ärenden avslu- tade, drygt 4 per dag, och 367 ärenden pågår. Miljöförvaltningen har fattat 294 beslut på delegation av miljönämnden, d.v.s. 2-3 beslut per dag. Förvaltningen har beslutat om att 8 verksamheter skall påföras miljösanktionsavgift, en gäller spridning av bekämpningsmedel utan föregående anmälan och 7 gäller för sent inkomna köldmediarapporter.

Under halvåret har 12 anmälningar skett till åklagare som gäller straff- bara överträdelser av miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvalt- ningen har under halvåret behandlat 260 ansökningar/anmälningar av olika slag, drygt 2 per arbetsdag. Det har gällt befrielse från sophämt- ning, tillstånd för försäljning av livsmedel, installation av värmepum- par, enskilda avlopp m.m. Antalet anläggningar med köldmedia över 10 kg var 128 med 2971 kg sammanlagd mängd HCFC och 4646 kg HFC installerad under år 2001. Mängden påfylld (läckage) HCFC var 93 kg och 382 kg HFC under år 2001. 55 ärenden registrerades under halvåret

(17)

2(2)

ADMIN/Kvarttalsredovisning 20020630 utskrivet 1902-08-29 14:34

när det gäller renhållning. 47 ärenden registrerades när det gäller lant- bruk och 45 djurskyddsärenden. Totalt 24 miljörapporter av tillstånds- pliktiga industrier granskades och 9 av 24 verksamheter har inspekte- rats under första halvåret. 55 livsmedelslokaler har inspekterats och 51 livsmedelsprover tagits varav 9 prover var fick anmärkning. Vid halvårsskiftet hade ca 30 tillstånd beviljats till tillfällig livsmedelsha n- tering på annat ställe än livsmedelslokal, de flesta i anslutning till kar- nevalen.

Flera av de projekt som planerades genomföras blev fördröjda p.g.a. att miljönämndens beslut om verksamhetsplanen dröjde till april. Den lö- pande tillsynen har tagit stor tid i anspråk som framgår av statistiken.

Bland de projekt som inte har hunnit påbörjas är t.ex. tillsyn med ljud- nivå på diskotek, tillsyn hur nickeldirektivet efterlevs, uppföljning av GMO-innehåll i livsmedel, vattenplan, avloppssammanställning och avloppspolicy, PCB i bostadsfastigheter och markföroreningar. Miljö- förvaltningens deltagande i arbetet med vattenskyddsområde för Tulls- torp har fortsatt och tillsynen över dricksvattenkontrollen har fortsatt.

Ett antal ärenden som rör djurhållning och eventuell påverkan på dricksvattenkvaliteten har tagit stora resurser i anspråk. Mycket arbete har lagts ner på att förbättra informationen till familjer med egen brunn och spädbarn för att öka bevakningen av deras vattenkvalitet. Delta- gandet i länsstyrelsens arbete med regionala miljömål har fortsatt. Ar- betet med vattenkvaliteten i Råån, Saxån och Öresund har fortsatt i samarbete med berörda samarbetspartner. Även projekten inom det lo- kala investeringsprogrammet (LIP) inom Saxåns avrinningsområde och på Ven har fortsatt. Agenda 21 arbetet har varit sparsamt och resurserna har inriktats mot att införa miljöledningssystem i kommunen. Miljöför- valtningen har utgjort en central resurs till övriga kommunal förvalt- ningar.

Högni Hansson miljöchef

(18)

LANDSKRONA KOMMUN FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) MILJÖFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Beteckning

Miljöinspektör 2002-08-21

Håkan Ärnflykt

Postadress Besöksadress Telefon: 0418 470 600 Bankgiro 5210-3785

Stadshuset Telefax: 0418 470 603 Postgiro 40 30 86-2 261 80 Landskrona Drottninggatan 7 e-post: envir.admin@mf.landskrona.se Org. nr. 21 20 00-1140

hemsida: www.landskrona.se miljö

M:\WORD\PLA_BYGG\kickgolf3.doc utskrivet 2002-08-29 -14:34

0418-470 599

hakan.arnflykt@mf.landskrona.se Miljönämnden Landskrona kommun

Bygglovsansökan för kickgolfbana i Saxtorpsskogen

Det har kommit en remiss från Stadsbyggnadskontoret över en bygg- lovsansökan om att anlägga en 18-håls kickgolfbana i Saxtorpsskogen på fastigheterna Saxtorp:27:18 och 27:20.

Förslag till beslut

Miljönämnden avstyrker att bygglov ges för kickgolfbanan med hänsyn till risken för bullerstörningar för omkringboende.

Motivering

Kickgolfbanan avses placeras i nära anslutning till bostäder i ett skogs- område där det tidigare inte har förekommit några aktiviteter som har kunnat orsaka bullerstörningar för närboende. Av ansökan framgår inte i vilken omfattning som verksamheten avses bedrivas. Det framgår inte vilka bullerstörningar som verksamheten med tillhörande trafik och parkering kan orsaka omgivningen och vilka eventuella skyddsåtgärder som kan vidtas. Av ansökan framgår inte heller om alternativa lokalise- ringar har studerats.

Det är rimligt att anta att för den verksamhet som avses bedrivas finns det risk för bullerstörningar för omkringboende. Bygglov för kickgolf- banan bör därför inte medges.

Bakgrund

I bygglovsansökan uppges att kickgolf fungerar ungefär som långgolf men man använder en mjuk boll som sparkas runt samt att man behöver en green och naturlig ruff med högt gräs, träd och buskar. Området in- nehåller redan ytor som kan användas som färdiga greener och ruffar och endast mindre åtgärder behöver vidtas. Bland åtgärderna nämns att

(19)

2(2)

M:\WORD\PLA_BYGG\kickgolf3.doc utskrivet 2002-08-29 14:34

ytor som skall användas som greener behöver klippas och ruffen som finns i dag är bra. En del ställen uppges behöva snyggas till. En mindre damm (4 x 4 m), plank och stockar som hinder behöver sättas upp som komplement till redan befintliga naturliga hinder. En bod som recep- tion, parkeringsplatser, en toalett och inhägnad som hindrar folk att köra in i området behöver också anläggas. Om verksamheten upphör uppges att området lätt skall kunna återställas. Vidare uppges att områ- det inte skall stängas av utan skall vara tillgängligt för allmänheten.

Högni Hansson miljöchef

Håkan Ärnflykt miljöinspektör

(20)
(21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landskrona kommun Stadshuset

261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 M:\WORD\M_OVERV\Öresundsvattensa

Tfn 0418-47 06 07 Fax 0418-47 06 03

envir.admin@mf.landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 21:14 2002-08-18

Datum Er Referens

2002-08-18

Handläggare Vår Referens

Olle Nordell

olle.nordell@mf.landskrona.se

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljönämnden Landskrona kommun

Förlängning av samarbetsavtal kring Öresunds vattenmiljö

Landskrona kommun har deltagit i ett samarbete kring Öresunds vattenmiljö sedan det etablerades 1995. Sekretariatet har sitt säte i Köpenhamn och miljöförvaltningen deltar i både styrgruppen och arbetsgruppen.

Samarbetsavtalet föreslås nu förlängas med fyra år t o m 2006.

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att förlänga avtalet.

Bakgrund

Öresundsvattensamarbetet är benämningen på ett samarbetsavtal mellan de danska och svenska kommuner, län och amter som omger Öresund. Avtalet slöts 1995 och samarbetet skall verka för en god vattenmiljö i Öresund.

Samarbetet är en fortsättning, på regionalt plan, av det dansk-svenska samar- bete som tidigare funnits i mer än 30 år som Öresundsvattenkommittén och som avlöstes av Öresundskommissionen. Ytterligare information om samarbe- tets verksamhet finns på bl a http://www.m.lst.se/oresundsvatten/index.htm . Sekretariatet fi- nansieras av de deltagande parterna och Landskrona kommuns andel utgör ca 15 000 dkr per år.

Avtalets innehåll framgår av bilaga.

Högni Hansson Miljöchef

Olle Nordell Ekolog

(22)
(23)
(24)
(25)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :