Utbildningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid. Sammanträdesrum Bergshamra onsdagen den 29 april 2020 kl Ledamöter

16  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid

Ledamöter

Övriga närvarande

Sammanträdesrum Bergshamra onsdagen den 29 april 2020 kl. 14-15.15

Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M)

Jennie Brandell (L), tj ers Peter Cederholm (C) Ingrid Markström (S) Catharina Erdtman (S) Jacob Heitman (SD)

Jenny Nordström, förvaltningsdirektör

Knut Nygaard, verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen Martin Sandström, verksamhetschef service & support §17-§25, via länk Leif Lybeck, tf Controllerchef kommunstyrelsekontoret §17-§20, via länk Ewa Poznanska, controller, via länk

Margita Jeminen, controller, via länk Erik Lundin, nämndsekreterare

Justerare Ingrid Markström

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret , 2020-05-04

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§17-29

Erik Lundin

Ordförande Patrik Dahl

(2)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-04-29

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-05 Datum för anslags nedtagande 2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Erik Lundin

(3)

Ärendelista

§17 Val av justerare och tid för justering

§18 Ändringar i föredragningslistan

§19 Information från förvaltningen

§20 Delårsrapport 1 för utbildningsnämnden 2020

§21 Uppföljning av Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020

§22 Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasieverksamheten i Norrtälje kommun

§23 Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasiesärskoleverksamheten i Norrtälje kommun

§24 Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av vuxenutbildningsverksamheten i Norrtälje kommun

§25 Beslut om förslag till vidare projektering och utredning för ett samlat yrkesprogram på Nordrona området

§26 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman- IT-Gymnasiet Sverige AB

§27 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman, Folkuniversitetet

§28 Remiss från Skolinspektionen- Ansökan om godkännande som huvudman - Thorengruppen AB

§29 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman - Norrtelje Teknikgymnasium

(4)

§17

Val av justerare och tid för justering Beslut

1. Ingrid Markström utsågs att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras 2020-05-04

(5)

§18

Ändringar i föredragningslistan Beslut

Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan

(6)

§19

Dnr UN 2019-31

Information från förvaltningen

Beslut

Förvaltningsdirektör Jenny Nordström redogör för barn- och utbildningskontorets krisledningsarbete samt statusläge i utbildningsnämndens verksamheter avseende Covid-19.

Knut Nygaard informerar om planerna för studenten på Rodengmnasiet i samband med situationen kring Covid-19 samt rutin kring måltidsförsörjning för elever med behov.

Tf Controllerchef Leif Lybeck redogör för det ekonomiska läget i utbildningsnämndens verksamheter.

(7)

§20

Dnr UN 2020-76

Delårsrapport 1 för utbildningsnämnden 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

1. Utbildningsnämnden godkänna nämndens delårsrapport per mars och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Utbildningsnämnden ger Barn- och utbildningskontoret i uppdrag att löpande arbeta fram förslag för en budget i balans.

3. Utbildningsnämnden beslutar att vidta åtgärder för en budget i balans till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden redogör för aktuellt läge avseende ekonomi, verksamhet och Coronapandemins påverkan på nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande UN Delår1 Mars 2020 slutlig, 200416 Delårsapport UN Mars 2020 slutlig

(8)

§21

Dnr UN 2019-159

Uppföljning av Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020 Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden godkänna uppföljning av internkontrollplan per mars 2020.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden beslutade 2019-09-04 § 70 om internkontrollplan för 2020.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i samband med månads- och delårsrapporter.

Barn- och utbildningskontoret har under perioden januari-mars 2020 utfört internkontroll inom de internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget :

Informationssäkerhet (kontroll av behörighetstilldelning till verksamhetssystem)

Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt (avtalstrohet)

Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut (kontroll av rutiner för utbetalning av bidrag/peng till utförare av skolverksamhet och uppföljning av

elevvolymer).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Uppföljning av internkontrollplan för utbildningsnämnden, mars 2020, 200422 Internkontrollrapport per mars 2020 för UN

(9)

§22

Dnr UN 2019-13

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasieverksamheten i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns

gymnasieverksamhet med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns gymnasieverksamhet i juni 2019. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun att senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Skolinspektionens förelägganden gäller förutsättningar för utbildningen och styrning och utveckling av utbildningen.

Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 2019- 2020. Dnr 31-SI 2019:280Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda huvudmannens brister.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande SI Gy 2019, 200422 SVAR Gy Norrtälje kommun

(10)

§23

Dnr UN 2019-14

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasiesärskoleverksamheten i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns

gymnasiesärskola med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns gymnasiesärskola i juni 2019. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun att senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Skolinspektionens förelägganden gäller förutsättningar för utbildningen samt styrning och utveckling av utbildningen.

Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 2019- 2020. Dnr 31-SI 2019:282Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda huvudmannens brister.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande SI Gys 2019 SVAR Gys Norrtälje kommun

(11)

§24

Dnr UN 2019-15

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av vuxenutbildningsverksamheten i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns vuxenutbildning med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns vuxenutbildning i juni 2019. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun att senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Skolinspektionens förelägganden gäller styrning och utveckling av utbildningen.

Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 2019- 2020. Dnr 31-SI 2019:276

.

Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda huvudmannens brister.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande SI Vux 2019, 200422 SVAR vux Norrtälje kommun

(12)

§25

Dnr UN 2020-28

Beslut om förslag till vidare projektering och utredning för ett samlat yrkesprogram på Nordrona området

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

1. Utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att utreda och projektera i enlighet med förslag "Alternativ två" som presenteras i barn- och

utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-22.

2. Utbildningsnämnden reserverar 1’000’000 kronor till eventuella projekteringskostnader i det fall inget nytt yrkesgymnasium byggs och kostnaderna i sådant fall inte kan inkluderas i

byggkostnaderna.

Sammanfattning av ärendet

Rodengymnasiet har lokaler på Baldersgatan, Nordrona och på Sommargatan. Två bärande tankar till hela tjänstemannautlåtandet är att dels utbildningslokalerna på Sommargatan är stora, slitna och dyra - det bör gå att få bättre utbildningsytor till samma eller lägre kostnad. Dels finns det många synergieffekter, både ekonomiska och utbildningsmässiga, att flytta programmen så att de ligger tillsammans med de andra utbildningarna på Baldersgatan och/eller Nordrona. Två förslag är framtagna kallade Alternativ ett och Alternativ två. Båda förslagen ger för handen att det går att få bättre utbildningsytor till samma eller lägre kostnad än idag.

Alternativ ett innebär att Fordonsprogrammet inriktning fordon flyttar ihop med inriktning transport på Nordrona. Bygg och anledning bereds utrymmen vid och i Rodengymnasiet.

Alternativ två innebär att El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet tillsammans med fordonsteknisk inriktning flyttar ihop på Nordrona där transport är idag.

Alternativ två innebär en något större investering men också att det finns fler möjliga synergieffekter när alla tre programmen är samlade. Den risk som är förknippad med Alternativ två är att

Rodengymnasiet inte kan säga upp de 1100 kvm som Roden idag förhyr för El och

energiprogrammet räkning. Den stora risken, som egentligen föreligger oavsett vad nämnden beslutar sig för att göra är att elevunderlaget viker och utbildningslokalerna är överdimensionerade.

(13)

§26

Dnr UN 2020-34

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman- IT-Gymnasiet Sverige AB

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2020. Utbildningsnämnden ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har mottagit 4 ansökningar om godkännande från enskilda huvudmän om

nyetablering av fristående gymnasieskola eller utökning av befintlig verksamhet från och med läsåret 2021/22.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen. IT-gymnasiet i Sverige AB, 200422 Prognos Gy mars 2019_rev

(14)

§27

Dnr UN 2020-64

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman, Folkuniversitetet

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2020. Utbildningsnämnden ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har mottagit 4 ansökningar om godkännande från enskilda huvudmän om

nyetablering av fristående gymnasieskola eller utökning av befintlig verksamhet från och med läsåret 2021/22.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen. Folkuniversitetet, 200422 Prognos Gy mars 2019_rev

(15)

§28

Dnr UN 2020-38

Remiss från Skolinspektionen- Ansökan om godkännande som huvudman - Thorengruppen AB

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2020. Utbildningsnämnden ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har mottagit 4 ansökningar om godkännande från enskilda huvudmän om

nyetablering av fristående gymnasieskola eller utökning av befintlig verksamhet från och med läsåret 2021/22.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen. Thorengruppen, 200422 Prognos Gy mars 2019_rev

(16)

§29

Dnr UN 2020-43

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman - Norrtelje Teknikgymnasium

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

Utbildningsnämnden besvara remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2020. Utbildningsnämnden ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har mottagit 4 ansökningar om godkännande från enskilda huvudmän om

nyetablering av fristående gymnasieskola eller utökning av befintlig verksamhet från och med läsåret 2021/22.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen. Norrtelje teknikgymnasium, 200422 Prognos Gy mars 2019_rev

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :