Samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen

Download (0)

Full text

(1)

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 1 (5)

Samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen

Förslag till beslut

I nämnden för konsument- och medborgarservice

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tar från och med den 1 oktober 2021 över ansvaret för samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen från Göteborgs Medborgarvittnesförening.

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice delegerar till

förvaltningsdirektör att utse samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen.

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice ger förvaltningen i uppdrag att komplettera nämndens delegationsordning med uppgift om att

förvaltningsdirektör har delegationsrätt att utse samordnare för Göteborg Stads medborgarvittnen.

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021, § 7, att nämnden för konsument- och medborgarservice ska ta över ansvaret att utse en samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Nämnden för konsument- och medborgarservice ska utse en samordnare inom sin förvaltning som ska ansvara med samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Förvaltningen föreslår att nämnden tar över ansvaret för samordning, kommunikation och administration från Göteborgs Medborgarvittnesförening från och med den 1 oktober 2021. Förvaltningen föreslår också att nämnden delegerar till förvaltningsdirektör att utse samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Konsument- och medborgarservice

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2021-06-16

Diarienummer N043-0065/21

Handläggare Irene Gustafsson Telefon: 031-368 09 30

E-post: irene.gustafsson@kom.goteborg.se

(2)

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 2 (5)

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att ta över ansvaret att utse samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen och därmed ansvar för samordning, kommunikation och administration av medborgarvittnena, kommer att innebära extra kostnader för nämnden för konsument- och medborgarservice.

Kostnaderna avser utveckling av e-tjänst för turlista och lediga/extra pass. Förvaltningens bedömning är att dessa kostnader ryms inom nämndens befintliga budgetram.

Enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar har av kommunen valda medborgarvittnen rätt till arvode för varje tjänstgöringspass. Stadsledningskontoret, som idag är ansvariga för att hantera och betala ut arvode och ersättningar till

medborgarvittnena, kommer inledningsvis ha kvar detta ansvar även när nämnden för konsument- och medborgarservice tar över ansvaret för samordning, kommunikation och administration av medborgarvittnena. Förvaltningen har haft dialog med

stadsledningskontoret, som nu förbereder för ekonomisk överföring av budget för arvoden och ersättningar genom ett ärende till kommunfullmäktige under hösten 2021.

Göteborgs Medborgarvittnesförening är en intresseförening för medborgarvittnen i Göteborg. Det är frivilligt att ingå medlemskap i föreningen och alla stadens

medborgarvittnen är inte medlemmar. Föreningen tar ut en medlemsavgift på 100 kronor per medlem och år. Intäkterna används framför allt till att betala för domänerna

sekreterare@mbv-gbg.se (för kontakt med föreningens styrelse) och ledigtpass@mbv- gbg.se (för hantering av lediga pass som uppstår under året), Föreningen får inga

föreningsbidrag från Göteborgs Stad. Föreningen kommer troligtvis inte att drivas vidare, när ansvaret för samordning, kommunikation och administration tas över av nämnden för konsument- och medborgarservice.

Det innebär ingen kostnad för stadens medborgarvittnen när nämnden för konsument- och medborgarservice tar över ansvaret. Det innebär att alla stadens medborgarvittnen ges samma förutsättningar och skapar en transparent organisation.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Kommunfullmäktige utser stadens medborgarvittnen och arvoden och ersättningar betalas av skattemedel. Att staden tar över hela ansvaret för samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen bidrar till en ökad öppenhet och transparens.

Samverkan

Information har lämnats till de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 16 juni 2021.

(3)

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 3 (5)

Ärendet

Nämnden för konsument- och medborgarservice ska ta över ansvaret för Göteborgs Stads medborgarvittnen från Göteborgs Medborgarvittnesförening.

Nämnden ska utse en samordnare inom sin förvaltning, som ska ansvara för samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021, § 7, att nämnden för konsument- och medborgarservice ska ta över ansvaret att utse en samordnare för Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Beslutet innebär att nämnden för konsument- och medborgarservice ska utse en

samordnare inom sin förvaltning som ska ansvara med samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Enligt beslutet ska även verksamhetens organisering ska stämma överens med stadens

”Regler för Göteborgs stads medborgarvittnen från 2014”. Kommunfullmäktige utser stadens medborgarvittnen och arvoden och ersättningar betalas av skattemedel. Att staden tar över hela ansvaret för samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen bidrar till en ökad öppenhet och transparens.

Stadens medborgarvittnen följer polismyndighetens arbete i syfte att ge allmänheten insyn i verksamheten och får inte röja sekretessbelagd information. De är i första hand skyldiga att tjänstgöra på polismyndighetens personintag och kriminalavdelning vid förhör med misstänkt i brottsmål, vid husrannsakan och vid hämtning till förhör med anhållen eller häktad. De har sitt huvudsakliga tjänstgöringsställe vid personintaget.

Utöver detta är ett medborgarvittne skyldigt att tjänstgöra då så bedöms önskvärt med hänsyn till ärendets beskaffenhet och det kan antas ligga i såväl allmänhetens som polisens intresse att insyn ges.

Ett medborgarvittne är en passiv åskådare, men en aktiv iakttagare och lyssnare.

Dagboksanteckningar förs vid tjänstgöring för att dokumentera bland annat beteende, personliga tillhörigheter och status för dessa samt eventuella skador.

Förvaltningen har träffat sekreteraren i Göteborgs Medborgarvittnesförening, tillika nuvarande samordnare, samt kontaktpersoner inom polismyndigheten om uppgifter, tidsåtgång och befintliga arbetssätt. Förvaltningen har också träffat ansvariga inom stadsledningskontoret, för genomgång av hantering av arvoden och ersättningar till stadens medborgarvittnen samt om dokumentansvar för stadens styrande dokument om

”Regler för Göteborgs stads medborgarvittnen från 2014”.

Uppdrag och uppgifter

Förvaltningens bedömning är att arbetet med samordning, kommunikation och administration av medborgarvittnena kan effektiviseras och utvecklas.

Bland annat bedöms turlistan, som är ett resultat av fördelad tjänstgöring över året mellan medborgarvittnena, med fördel kunna utvecklas till en e-tjänst. Dels för att minska kostnaden för administration. Dels för att enklare synliggöra obemannade pass och därmed underlätta byte av befintliga pass och därmed minska antalet obemannade pass.

(4)

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 4 (5)

Samarbete och kommunikation mellan berörda parter kan förbättras. Bland annat vem medborgarvittnena ska vända sig till i olika frågor, information om bemanning av pass/obemannade pass till polismyndigheten och vid introduktion av nya

medborgarvittnen.

Förvaltningens bedömning nu är att uppdraget som samordnare utgör cirka 50 procent av en heltidstjänst och ser att utrymme finns att fördela uppgifterna till medarbetare inom förvaltningen. En utvärdering av uppdraget behöver genomföras när väl uppdraget är mer format, för att få en mer exakt bedömning om tidsomfattning av uppdraget. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till förvaltningsdirektör att utse en samordnare för

Göteborgs Stads medborgarvittnen.

Bakgrund

Med stöd av lagen (1981:324) om medborgarvittnen, utser kommunfullmäktige var fjärde år 60 medborgarvittnen. Ett medborgarvittne ska följa polisens arbete i syfte att ge allmänheten insyn i verksamheten.

Göteborgs Medborgarvittnesförening har sedan 2014 årligen upprättat den turlista som medborgarvittnena tjänstgör enligt och tillsammans med Polisen genomfört introduktion av nya medborgarvittnen.

Föreningen har även haft kontinuerlig kontakt med polismyndigheten, skickat turlistan till medborgarvittnena, bevakat lediga pass och hanterat byten, upprättat kompletterande praktiska anvisningar om tjänstgöringen samt kommunicerat information mellan polismyndigheten och stadens medborgarvittnen.

Föreningen har under åren utvecklat hanteringen av byten genom att skaffa domänen ledigtpass@mbv-gbg.se. Därigenom kan medborgarvittnena informera varandra om när de har förhinder och tjänstgöra för varandra. Det har bidragit till att obemannade pass har minskat.

Föreningen har även utvecklat den från början manuella hanteringen av turlistan, till nuvarande Excel-fil. Det har bidragit till minskad tid för administration.

Konsument- och medborgarservice ansvar och uppgifter

Enligt kommunfullmäktiges handling 2021 nr 5 ska nämnden för konsument- och medborgarservice utse en samordnare inom sin förvaltning. Utsedd samordnare ska ansvara för samordning, kommunikation och administration gällande medborgarvittnena.

I ansvaret igår uppgifter som att:

• Upprätta turlista och fördela pass mellan medborgarvittnena över året

• Göra turlistan tillgänglig för medborgarvittnena

• Bevaka att lediga pass bemannas

• Introduktion av nya medborgarvittnen tillsammans med polismyndigheten

• Upprätta praktiska anvisningar om tjänstgöringen

• Vara kontaktperson mot polismyndigheten och stadsledningskontoret

• Kommunicera information mellan polismyndigheten och medborgarvittnen

• Utveckla arbetssätt och samarbetsformer mellan berörda parter

(5)

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 5 (5) Stadsledningskontorets ansvar och uppgifter

Förvaltningen ser, utifrån perspektivet ledning, styrning och kontroll samt uppföljning, att nämnden även bör ta över ansvaret för att hantera och betala ut arvode och ersättningar till stadens medborgarvittnen samt handläggning av stadens styrande dokument om

”Regler för Göteborgs Stads medborgarvittnen från 2014”.

Enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar har av kommunen valda medborgarvittnen rätt till arvode för varje tjänstgöringspass. Stadsledningskontoret, som idag är ansvariga för att hantera och betala ut arvode och ersättningar till

medborgarvittnena, kommer inledningsvis ha kvar detta ansvar även när nämnden för konsument- och medborgarservice tar över ansvaret för samordning, kommunikation och administration av stadens medborgarvittnen. Förvaltningen har haft dialog med

stadsledningskontoret, som nu förbereder för ekonomisk överföring av budget för arvoden och ersättningar genom ett ärende till kommunfullmäktige under hösten 2021.

Konsument- och medborgarservice kommer därefter ta över ansvar och uppgifter för arvoden och ersättningar till medborgarvittnena, förutsatt att nödvändiga beslut fattas av kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret är idag även dokumentansvarig för stadens styrande dokument om

”Regler för Göteborgs Stads medborgarvittnen från 2014”. Förvaltningen har haft dialog med stadsledningskontoret, som under hösten 2021 kommer att uppdatera nuvarande regler. Reglerna ska fastställas av kommunfullmäktige. Konsument-och

medborgarservice kommer därefter ta över dokumentansvaret för stadens styrande dokument om ”Regler för Göteborgs Stads medborgarvittnen”, förutsatt att nödvändiga beslut fattas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning, utifrån beskrivning av ärendet ovan samt efter dialog med sekreterare i Göteborgs Medborgarvittnesförening, är att nämnden för konsument- och medborgarservice från och med den 1 oktober 2021 kan ta över ansvaret för samordning, kommunikation och administration av Göteborgs Stads medborgarvittnen från Göteborgs Medborgarvittnesförening.

Lotta Sjöberg

Förvaltningsdirektör

Figure

Updating...

References

Related subjects :