• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kultur- och fritidsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kultur- och fritidsnämnden I Protokoll"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-06-17 SID 1 (11)

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid 2021-06-17 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:05-19:30

Ledamöter

Peter Edholm (L), ordförande Lars Rådén (M) (distans) Faradj Koliev (S)

Kajsa Johansson (MP) (distans) Patrik Lundholm (C) (distans) Fredrik Ekström (KD) (distans) Joakim Edhborg (S) (distans) Emil Flisbäck (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Sven-Erik Pettersson (M) (distans) för Anna Carlström Lindblom (M)

Närvarande ersättare

Per-Olof Nyquist (L) (distans) Alfred Esbjörnson (S) (distans) Christina Perez Berglund (S) (distans) Babar Rehman (V) (distans)

Övriga närvarande

Katarina Påhlman, förvaltningschef Inger Carlonberg, rektor för Solna kulturskola §§ 29-30

Anna Eken, nämndsekreterare

Utses att justera Faradj Koliev (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-06-17

Paragrafer §§ 29-38

Underskrifter Sekreterare

Anna Eken

Ordförande

Peter Edholm (L)

Justerare

Faradj Koliev (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-06-18.

Anslaget tas ner 2021-07-12.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-07-09.

Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 2 (11)

Signatur

Kultur- och fritidsnämnden

§ 29

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 30

Avrapportering av uppdrag om att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för

kulturskolan att nå nya målgrupper (KFN/2021:43) ... 4

§ 31

Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete (KFN/2021:37) ... 5

§ 32

Återrapportering av uppdraget att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål (KFN/2021:46) ... 6

§ 33

Beslut om bidrag till Röda korset (KFN/2021:42) ... 7

§ 34

Svar på nämndinitiativ från Emil Flisbäck (V) om tillfälligt föreningsstöd till

idrottsföreningarna (KFN/2021:36) ... 8

§ 35

Anmälan av delegationsbeslut ... 10

§ 36

Anmälan av ärendelista ... 10

§ 37

Övrigt ... 10

§ 38

Godkännande av digitalt deltagande ... 11

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 3 (11)

Signatur

§ 29

Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 4 (11)

Signatur

§ 30

Avrapportering av uppdrag om att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper

(KFN/2021:43)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avrapporteringen av uppdraget om att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper, som idag inte söker sig till kulturskolans verksamheter.

Bakgrunden till uppdraget är att stadens verksamheter behöver arbeta med inkludering och medverka till att bryta utanförskap. Uppdraget handlar också om att använda kulturskolans verksamhet och lärare som en integrerad del i skolarbetet, exempelvis kopplat till värdegrundsarbete. Uppdraget avrapporteras till båda berörda nämnder, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningarna föreslår att den befintliga kulturintroduktionen breddas och utvecklas samt görs mer tillgänglig för stadens skolor och lärare. Förvaltningarna föreslår också att verksamheten Öppen kulturskola etableras. Öppen kulturskola ska bygga på ett “prova på”-koncept och ska erbjuda och visa på ett utbud av kulturskolans aktiviteter. Dessa aktiviteter ska vara kostnadsfria och äga rum i nära anslutning till skolan. Den

utvecklade verksamheten i form av vidareutveckling av befintlig kulturintroduktion och öppen kulturskola föreslås starta igång höstterminen 2021. Utvärdering föreslås ske under våren 2022.

Yttrande

Emil Flisbäck (V) lämnar yttrande enligt bilaga 1.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 5 (11)

Signatur

§ 31

Avrapportering av uppdrag från Solna stads

verksamhetsplan och budget för 2021 om att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete (KFN/2021:37)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avrapporteringen av uppdraget om att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete. Bakgrunden till uppdraget är att den

försämrade konjunkturen och coronapandemin har fått negativa effekter på

arbetsmarknaden och en grupp som har drabbats hårt är ungdomar och unga vuxna.

Förvaltningen föreslår därför att Solnamodellen utvecklas och breddas med ett särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna - Solnamodellen unga. Inriktningen föreslås vara att identifiera ungdomar och skräddarsy insatser för dem som har ett behov av hjälp för att komma i arbete eller studier. Solnamodellen Unga föreslås utgå från en fysisk plats, Fabrik 38 i Hagalund, och benämnas Jobbfabriken. På Jobbfabriken kan Solnas ungdomar få stöd av flera av stadens kompetenser som syftar till att hjälpa unga till jobb och sysselsättning kombinerat med fritidsaktiviteter och spontanidrott. Vid sidan om den fysiska mötesplatsen, Jobbfabriken, är inriktningen att utveckla digitala arbetssätt kopplat till Solnamodellen Unga.

För att lyckas med uppdraget behöver också samarbetet med stadens näringsliv och föreningsliv utvecklas för att skapa förutsättningar för fler praktikplatser och jobb. Inte minst företag inom Solnas stora besöksnäring har före pandemin varit viktiga

arbetsgivare för Solnas ungdomar. I omstarten efter pandemin är det viktigt att staden arbetar för att skapa goda förutsättningar för företagen att utvecklas för att därigenom skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Inriktningen är att starta upp Solnamodellen Unga – Jobbfabriken - den 1 juni 2021.

Verksamheten kommer initialt att behöva planeras i enlighet med de nationella och regionala rekommendationerna för att begränsa smittspridningen.

Uppdraget om att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete är gemensamt mellan kultur- och fritidsnämnden och

kompetensnämnden och avrapporteras därmed till båda nämnderna.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 6 (11)

Signatur

§ 32

Återrapportering av uppdraget att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål (KFN/2021:46)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelserna om samarbete med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb.

Sammanfattning

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för

Överjärva Gård. I visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt besöksmål, en sammanhängande natur- och kulturmiljö och att Solna Naturskola ska

vidareutvecklas på gården för barn och elever på förskolor och skolor i Solna.

Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen har förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF) i Solna stad tagit fram ett program för Överjärva gård. Programmet innehåller aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och service; Natur, pedagogik och djur; Kulturen flyttar ut och Kulturen flyttar in. Aktiviteterna ska genomföras i nära samverkan med föreningslivet och näringslivet.

Inom ramen för programområdet Natur och djur har AKF kommit överens med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb om att inleda ett samarbete på Överjärva gård.

Inriktningen för samarbetet är att öka kunskapen om och intresset för hästar i samspel med barn och unga. Inom ramen för samarbetet ska Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb bl. a. erbjuda turridning på Överjärva gård.

Yttranden

Faradj Koliev (S) lämnar yttrande enligt bilaga 2.

Emil Flisbäck (V) lämnar yttrande enligt bilaga 3.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 7 (11)

Signatur

§ 33

Beslut om bidrag till Röda korset (KFN/2021:42)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Solna Rödakorskår 70 tkr i bidrag för år 2021.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har att fördela bidrag till övriga vuxenföreningar.

Solna Rödakorskår och krets ansöker om bidrag för sin verksamhet. Föreningen ansöker om ett bidrag på 100 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att föreningen fyller en viktig social och humanitär funktion i Solna. Förvaltningen föreslår att 70 tkr beviljas i bidrag för år 2021.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 8 (11)

Signatur

§ 34

Svar på nämndinitiativ från Emil Flisbäck (V) om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna (KFN/2021:36)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på nämndinitiativet om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna.

Sammanfattning

Vad det gäller barn och ungas idrottande under pandemin visar vår statistik att många barn och unga kunnat fortsätta idrotta trots restriktioner. När det gäller ekonomiskt stöd till de verksamma föreningarna betalar staden ut lika stora belopp som tidigare år.

När något färre barn och unga kan delta vid varje träningstillfälle blir istället varje träningstillfälle kompenserat med ett högre belopp. På detta sätt bibehåller föreningarna det ekonomiska stöd de är vana vid. Vi har dessutom följt hur stadens föreningar fått del av de nationella stöden. Även där har det visat sig att våra föreningar klarat av att söka och ta del av de riktade insatserna.

Faktum är att ekonomin i Solnas idrottsföreningar har drabbats väldigt olika. Många har det svårt men det finns också exempel på föreningar som, efter generös tilldelning av statligt stöd, sänkta kostnader och begränsade inkomstbortfall, har starkare ekonomi än man hade före pandemin. Ett generellt kommunalt ekonomiskt stöd skulle därför inte vara ändamålsenligt och inte heller och medföra ansvarsfull hushållning med

Solnabornas skattemedel. Staden har därför valt en annan modell där de föreningar som behöver stöd gärna får ta kontakt med kommunen, vilket flera av dem också har gjort, för att diskutera en individuellt anpassad lösning.

Redan tidigt in i pandemin inledde vi diskussioner med föreningarna då de flaggade för behov av ökat ekonomiskt stöd då flera av deras ordinarie intäkter föll bort. I samband med detta utvecklades och förstärktes den redan etablerade samverkansformen. Solna har sedan flera år ett välutvecklat samarbete med föreningslivet. Både med

idrottsföreningar, frivilliga organisationer, kulturföreningar och friluftsföreningar.

Aktiviteter som gynnar solnaborna har tagits fram i samarbete med föreningslivet.

Föreningslivet får ett ekonomiskt stöd av staden för att genomföra dessa aktiviteter.

Exempel på aktiviteter är: sommarlovsaktiviteter för barn och unga, nattvandring, trygghetsvärdar, helgaktiviteter såsom filmvisning och nattfotboll. Aktiviteterna finns spridda över hela Solna.

Denna samverkansform kommer fortsätta att utvecklas och förfinas för att erbjuda Solnabor ett än större utbud och samtidigt ge föreningslivet en ökad möjlighet att driva sin uppskattade föreningsverksamhet i Solna. Staden samarbetar exempelvis med flera föreningar inom ramen för sommarlovsverksamheten så som AIK basket, AIK

handboll, IFK Bergshamra, Solna FC och Apollon IF för nya aktiviteter till Solnaborna.

Vi har dock gjort en förändring i taxan för i år och det gäller isidrotterna där staden har valt att förlänga barn- och ungdomstaxan under en extra månad fram till 30 april. Det

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 9 (11)

Signatur

gjordes då vi är måna om att ishallarna inte ska stå tomma utan att de istället fortsatt kan användas av Solnaföreningarnas barn- och ungdomsgrupper.

Förvaltningen kommer därför att fortsätta med samarbeten enligt ovan för att stötta Solnas föreningar ekonomiskt.

Yttrande

Faradj Koliev (S) lämnar yttrande enligt bilaga 4.

Reservation

Emil Flisbäck (V) reserverar sig mot beslutet.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 10 (11)

Signatur

§ 35

Anmälan av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

KFN DEL §/2021 §§ 13-18

§ 36

Anmälan av ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 37 Övrigt

Emil Flisbäck (V) ställer en fråga om tillgången till ytor på UngdomsTorget och dess möjlighet att bedriva verksamhet.

Katarina Påhlman, förvaltningschef, besvarar frågan och berättar om det pågående arbetet i området.

Kajsa Johansson (MP) ställer en fråga om programmet för Sommar i Solna på Solna stads hemsida.

Katarina Påhlman, förvaltningschef, besvarar frågan och berättar att de olika aktiviteterna kommer att marknadsföras framöver på ett flertal sätt.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-17 SID 11 (11)

Signatur

§ 38

Godkännande av digitalt deltagande

Ordförande ställer frågan om alla är tillfreds med det digitala deltagandet vid sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner det digitala deltagandet vid sammanträdet.

(12)

Solna den 17 juni 2021 Kultur- och fritidsnämnden ärende 4, KFN/2021:43 Avrapportering av uppdrag om att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper

Yttrande

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 lyfte vi särskilt fram behovet av att utveckla

samarbetet mellan förskola, skola och kulturskola för att nå nya målgrupper. Genom att stärka kulturskolans samverkan med våra grundskolor och förskolor kan fler barn upptäcka nya och roliga intressen, och vi ökar möjligheten för kulturskolan att kunna erbjuda ett sammanhang för särskilt utsatta eller behövande ungdomar. Det uppdrag som sedermera beslutades att antas i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 gäller endast ett samarbete mellan skola och kulturskola, men är ett gott steg på vägen.

I den avrapportering som nu föreligger föreslås en utveckling av verksamheten i två delar.

Den första delen handlar om att vidareutveckla den befintliga kulturintroduktion, vilket innebär att kulturskolans lärare i ännu högre utsträckning än idag ska arbeta nära skolverksamheten. Här vill vi påpeka ett behov av att se över de mycket kraftiga

löneskillnader som idag råder mellan musiklärare i grundskolan och kulturskollärare, en skillnad som blir ännu mer svårbegriplig i takt med att kulturskollärarnas uppdrag närmar sig skolan och läroplanen alltmer.

Den andra delen handlar om Öppen kulturskola. Kultur är alltför ofta en klassfråga och därför behöver alla barn få större möjligheter att få möta kultur och själv prova på olika kreativa uttrycksformer. Öppen kulturskola kan bidra till att minska denna ekonomiska brygga genom att verksamheten är avgiftsfri. Detta är ett mycket bra initiativ, men skapar ändå en klassklyfta eftersom de ordinarie kurserna har så höga avgifter, som dessutom årligen höjs, att många barn stängs ute från verksamheten. Snarare än att skapa två olika verksamheter för olika plånböcker ser vi att fler skulle kunna nås med sänkta avgifter. Vi vill att kulturskolans avgifter sänks till 200 kr per termin så att alla barn får möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet. Vänsterpartiet har avsatt 2,4 miljoner för detta ändamål i vårt eget budgetförslag för 2021.

Emil Flisbäck Vänsterpartiet

Bilaga 1 KFN/2021-06-17 § 30

V

(13)

Yttrande Ärende 6, KFN 2021-06-17

Socialdemokraterna har varit tydliga i sitt ställningstagande gällande Överjärva gårds framtid.

De styrande partierna i Solna har inte visat något intresse för platsen och låtit den att förefalla.

Till skillnad från nuvarande politiska ledning, vill vi socialdemokrater rusta upp och återskapa gårdskänslan som gör Överjärva gård till en spännande kulturmiljö med plats för kunskapsinhämtning och hållbarhetstänk.

Det första steget är att ta hand om de byggnader som redan står på gården – för oss är ladugården en central del av jordbruksmiljön. I kontrast till de styrandes ambitioner, vill vi bevara och renovera den historiska ladugården från år 1825. I den vill vi bl.a. inrätta ett museum som lär framtida generationers Solnabor om de statarkvinnor som verkade på Överjärva gård och mjölkade korna i ladugården.

Vi värnar hästverksamheten som idag bedrivs av eldsjälar på Överjärva gård. Djuren har för oss en central roll på gården. Det nu liggande förslaget om samarbete med två ridklubbar bygger på idéen om att ladugården ska rivas och ersättas av en pergola. Det är något vi socialdemokrater är starka motståndare emot. Vi kan således inte stödja den föreslagna politiska inriktningen för Överjärva gård.

Vi övertygade om att vår vision för Överjärva gård, som bygger på ledorden natur, kulturhistoria, hållbarhet samt tradition har starkt stöd bland Solnaborna.

Faradj Koliev (s)

Bilaga 2 KFN/2021-06-17 § 32

4lfa

V,• Socialdemokraterna

(14)

Solna den 17 juni 2021 Kultur- och fritidsnämnden ärende 6, KFN/2021:46 Återrapportering av uppdraget att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål

Yttrande

Att kalla en försämring för en ”utveckling” är genomgående i det blågröna styrets arbete kring Överjärva gård, något som tyvärr lyser igenom i denna återrapportering.

Solna stad fattade för drygt 20 år sedan ett beslut i bred politisk enighet om att värna

naturområdet kring Överjärva gård samt att utveckla verksamheter i området med anknytning till natur. Tyvärr har gårdens byggnader under åren sedan dess fått stå och förfalla och de senaste åren har det blivit tydligt att det blågröna styret saknar en vision för Överjärva gård.

Vänsterpartiet har varit skarpt kritiska och yrkat återremiss och avslag till inriktningen på gårdens ”utvecklingsarbete” som först presenterades under 2018, fördjupades under 2020, och som nu ligger till grund för denna återrapportering. Vänsterpartiet står med andra ord inte alls bakom den nuvarande politiska inriktningen för gården.

Ladugården från 1825, som har en central plats på Överjärva gård, ska rivas och ersättas tillfälligt med en pergola som det är svårt att se värdet av, i väntan på en mer permanent plan.

Denna plan ska staden inte ta fram själv, utan istället vill man invänta entreprenörers idéer.

Det är talande för det blågröna styrets avsaknad på ambition för gården. Hästarna som nu huserar i ladugården är vräkta och ska lämna. Att ersätta denna väletablerade

ponnyverksamhet med viss häst- och ridverksamhet från de två ridklubbarna är inte ens i närheten av att ”utveckla” hästverksamheten på Överjärva gård. Det är att kraftigt försämra den.

Fårskötseln, som drivs av den ideella föreningen Kulturlandskaparna, är vad som definierar Överjärva gård för många Solnabor. Trots detta nämns fårskötseln inte alls i

återrapporteringen och Kulturlandskaparna nämns endast i samband med tillskapandet av ungdomsjobb. Kulturlandskaparna arrenderar idag marken av Råsunda förstads AB, men för att verksamheten ska överleva över tid skulle staden behöva fördjupa sitt samarbete med föreningen och arbeta för att tillmötesgå dess behov. Det är därför beklagligt att föreningens behov ännu en gång har förbisetts.

I motsats till det blågröna styret har Vänsterpartiet en tydlig vision för Överjärva gård. Vi vill att platsen ska vara ett slags öppet Skansen för alla Solnabor där kulturmiljö, historia, djur och natur står i fokus. I vår vision finns en ladugård med stall och djur som lever på Överjärva gård – inte bara djur som kommer på besök en handfull gånger per år. Vi vill att staden ska ta en mer aktiv roll i att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön som finns där istället för att låta företag och entreprenörer avgöra Överjärva gårds framtid.

Emil Flisbäck Vänsterpartiet

Bilaga 3 KFN/2021-06-17 § 32

(15)

Yttrande Ärende 8, KFN 2021-06-17

Vi sympatiserar med Vänsterpartiets förslag om tillfälligt stöd till idrottsföreningarna. Precis som beskrivs i nämndinitiativet så har pandemin haft en stor påverkan på hela samhället, inklusive idrotten. Vikten av motion och fysisk aktivitet har kanske aldrig varit så tydligt som nu under pandemin. Riksidrottsförbundets (RF) senaste rapport visar att pandemin slagit hårt mot idrottsrörelsen och att en del idrottsföreningar kommer att behöva höja sina avgifter, vilket kommer öka klyftan mellan de som har råd och de som inte har råd att idrotta. I samma rapport uppskattas den ekonomiska effekten av pandemin för idrottsrörelsen ligga mellan fyra och sex miljarder kronor för år 2021. Regeringen har redan beslutat om extra stöd men antagligen kommer mer stöd att krävas.

Vi håller också med om att stadens stöd till föreningarna har varit begränsat och att modellen med ”motprestation” kopplat till stödet inte är särskilt passande eller hållbart eftersom stödets karaktär är just tillfällig. Samtidigt uppmanas kommuner av RF att se över och förstärka sitt stöd till föreningar genom att vara flexibla med avbokningskostnader och erbjuda aktivitetsstöd. Kommuner kan dock inte ta hela kostnaden utan regeringen och riksdagen måste bidra.

Vår utgångspunkt är att hjälpa föreningar som har drabbats negativt av pandemin. Till skillnaden från initiativet anser vi att alla föreningar bör bli föremål för ett ”förenings- stimulanspaket”. Stödet ska inte vara generellt utan riktas till dem som behöver det mest - pandemin har inte drabbat alla verksamheter likadant.

Första steget här är att kartlägga pandemins effekter på ett mer systematiskt sätt. Här har vi socialdemokrater inlett en diskussion och hoppas på att snart kunna se över hur pandemin drabbat vår verksamhet.

Faradj Koliev (s)

Bilaga 4 KFN/2021-06-17 § 34

4lfa

V,• Socialdemokraterna

References

Related documents

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden