• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande ) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande ) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden Protokoll"

Copied!
27
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-06-28 SID 1 (21)

Byggnadsnämnden

Plats och tid 2021-06-28 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-20:05 Uppehåll i sammanträdet 19:04-19:10

Ledamöter

Torsten Svenonius (M), ordförande Bernhard Huber (MP) (distans) Martin Eliasson (S)

Gustav Stark (M) (distans) Anders Ekegren (L) (distans) Olle Nykvist (C) (distans)

Kent Rune Sjöholm (KD) (distans) Johan Wahlstedt (S) (distans) Björn Bränngård (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Robert Gidehag (M) (distans) Anders Eriksson (M) (distans) Birgitta Svensson (L) (distans) Terence Hales (MP) (distans) Tove Pehrsson (V) (distans)

Övriga närvarande

Peter Flensborn Wråke, stabschef Marcus Schramm, planarkitekt §§ 57-61 Isra Hussein, bygglovschef §§ 62-78 Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Martin Eliasson (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-06-30

Paragrafer §§ 57-78

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Torsten Svenonius (M) Justerare

Martin Eliasson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-07-01.

Anslaget tas ner 2021-07-23.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-07-22.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 2 (21)

Signatur

Byggnadsnämnden

§ 57

Fastställande av föredragningslista ... 4

§ 58

Budgetuppföljning per april 2021 (BND/2020:135) ... 5

§ 59

Detaljplan för del av Haga 2:8 (BND/2019:87) ... 6

§ 60

Detaljplan för kv. Flundran (BND/2016:226) ... 8

§ 61

Detaljplan för del av Triangeln (BND/2016:85) ... 9

§ 62

Nybyggnad av stationsbyggnad vid Gelbgjutarevägen, Hagalund 4:25, Instrumentet 5 och Gelbgjutaren 4 och 13 (BND/2021:112) ... 10

§ 63

Nybyggnad av stationsbyggnad vid Solnavägen, Hagalund 4:10 (BND/2021:113) ... 11

§ 64

Nybyggnad av ventilationsschakt vid Åldermansvägen, Hagalund 4:22, Hagalund 4:24, Instrumentet 5 (BND/2021:114) ... 12

§ 65

Nybyggnad av ventilationsschakt vid södra Åldermansvägen, Hagalund 4:26

(BND/2021:115) ... 13

§ 66

Bygglov för nybyggnad, kontorshus, lokaler och restauranger, Hagalund 2:10

(BND/2021:133) ... 14

§ 67

Ändring av fasad, tillkommande altan och altandörr, Filmstaden 17 (BND/2021:111) ... 15

§ 68

Olovligt byggande, fasadändring, administrationsbyggnad/bussdepå, Posten 1

(BND/2021:91) ... 16

§ 69

Tillstånd inom naturreservat för nybyggnad av timmerhus, Järva 2:18

(BND/2021:125) ... 17

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 3 (21)

Signatur

§ 70

Tillstånd för fasadändring, insättning av ventilationsgaller i Hästskostallet,

Igelbäckens naturreservat, Järva 2:18, Överjärva Gård (BND/2021:143) ... 18

§ 71

Strandskyddsdispens för anläggande av markkablar, Ulriksdal 2:1 och Ulriksdal 2:3 (BND/2021:137) ... 19

§ 72

Strandskyddsdispens för uppförande av padelbana, Haga 2:1 (BND/2021:127) ... 20

§ 73

Förvaltningschefen informerar ... 21

§ 74

Frågor till förvaltningen ... 21

§ 75

Anmälan av ärendelista ... 21

§ 76

Anmälan av delegationsbeslut ... 21

§ 77

Övrigt ... 21

§ 78

Godkännande av digitalt deltagande ... 21

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 4 (21)

Signatur

§ 57

Fastställande av föredragningslista

Byggnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 5 (21)

Signatur

§ 58

Budgetuppföljning per april 2021 (BND/2020:135)

Beslut

Byggnadsnämnden tar del av budgetuppföljningen per april 2021 Sammanfattning

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad. Nämnden har godkänt tre detaljplaner som tillsammans möjliggör för framtida byggnation av cirka 230 bostäder, en idrottsplats och en regionnätstation. Nämnden har också beviljat bygglov för bland annat två flerbostadshus med 119 bostäder längs med Solnavägen, ett trygghetsboende med 66 bostäder i Bergshamra och ett kontorshus i Solna strand. För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och hållbar resursanvändning har nämnden arbetat för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats.

Under perioden har arbetet med att utveckla medborgardialogen med syfte att utveckla en öppen och inkluderande planprocess fortsatt. Nya verktyg som

barnkonsekvensanalys och samrådsfilmer, har använts för utvalda detaljplaneprocesser.

Servicemätningen Löpande Insikt publicerades i april. NKI för myndighetsområdet bygglov uppgår till 55, vilket är en något låg nivå. Arbetet med att fortsätta utveckla service och bemötande pågår.

Arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen har intensifierats under våren.

Fokus för utvecklingen under året är att standardisera informationshanteringen inom detaljplaneprocessen samt säkerställa att alla nya detaljplaner kan tillgängliggöras i elektronisk form efter 1 januari 2022. Andra parallella utvecklingsprojekt är införandet av ett ärendehanteringssystem för verksamheten på plan- och geodataenheten och arbetet med att kvalitetssäkra insamlingen av geodata med hjälp av ny teknik.

Arbetet för att uppnå nämndmål och uppdrag pågår enligt plan.

Resultatet per 30 april visar ett överskott gentemot budget på 0,1 mkr. Överskottet förklaras främst av att intäkter uppstår senare än beräknat och att personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Intäkterna är 7,3 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än budget. Kostnaderna är 9,2 mkr vilket är 1,0 mkr lägre än budget.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 6 (21)

Signatur

§ 59

Detaljplan för del av Haga 2:8 (BND/2019:87)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att göra detaljplanen tillgänglig för granskning. Detaljplanens genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av den norra delen av fastigheten Haga 2:8. Byggrätten i gällande detaljplan för kontor upphävs och ersätts med en ny byggrätt som är bättre anpassad till läget i nationalstadsparken. Det nya kontorshuset är en del i ett projekt vilket syftar till ökad attraktivitet och upprustning av området som upprustade gångvägar, anläggning av ett strandbad och stärkt spridningsväg inom fastighetens norra del. Samråd genomfördes 2 oktober – 22 november 2020 med ett digitalt samrådsmöte 15 oktober.

Under samrådet framfördes bland annat kritik mot intrånget i en grön yta norr om befintlig markparkering och mot intrånget i nationalstadsparken generellt. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och minskats utifrån inkomna synpunkter. Den nya byggnadens fotavtryck har minskats till att huvudsakligen ta i anspråk den befintliga grusade parkeringen och paviljongbyggnaden har reducerats till en enbart en

underbyggnad. Genom att underbyggnaden planteras med arter som syftar till att öka den biologiska mångfalden kommer grönytan inom området att öka. Tre träd behöver fällas men inga värdefulla träd påverkas. Byggnaden kommer att ge ett skydd mot de höga trafikbullernivåerna i denna del av parken, förbättrar luftkvaliteten i parken och bedöms bidra till ett ökat rekreationsvärde i parken. I samband med att planen genomförs kommer tillgänglighet till parken också att ökas genom nya gång- och cykelbanor på vägbron över Uppsalavägen. Cykelvägen genom planområdet leds om och får en genare sträckning.

Detaljplanens genomförande har antagits medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed upprättats. Betydande miljöaspekter som tas upp är nationalstadsparken, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt ytvatten.

Yrkanden

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Björn Bränngård (V) föreslår att byggnadsnämnden avslår förvaltningens förslag enligt bilaga 1.

Martin Eliasson (S) och Johan Wahlstedt (S) föreslår att byggnadsnämnden avslår förvaltningens förslag enligt bilaga 2.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 7 (21)

Signatur Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Björn Bränngårds (V) förslag om avslag till förvaltningens förslag enligt bilaga 1.

Martin Eliassons (S) och Johan Wahlstedts (S) förslag om avslag till förvaltningens förslag enligt bilaga 2.

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Björn Bränngård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Martin Eliasson (S) och Johan Wahlstedt (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 8 (21)

Signatur

§ 60

Detaljplan för kv. Flundran (BND/2016:226)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt utlåtandet efter granskning och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder inom kvarteret Flundran, samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen. Kvarteret består idag av tre lamellhus vilka innehåller 144 lägenheter och lokaler i bottenvåning och

suterrängvåning. Husen är byggda ovanpå ett tvåvånings parkeringsgarage. Kvarteret förtätas med 4 nya byggnader, innehållandes cirka 100 lägenheter och lokaler för centrumverksamhet mot Råsundavägen. I samband med förtätningen syftar

detaljplanen till att den idag till stora delar hårdgjorda gårdsmiljön omgestaltas till två gröna gårdsrum med högre vistelsekvaliteter för de boende. Parkering inom

kvartersmark ska i huvudsak ske i garaget under kvarteret. Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 9 (21)

Signatur

§ 61

Detaljplan för del av Triangeln (BND/2016:85)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av cirka 60 lägenheter med

underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor, en angöringsficka samt trädplantering längst med gatan mot den nya bebyggelsen.

Planområdet ligger inom riksintresset Kungliga Nationalstadsparken. Förslaget har anpassats till den känsliga kulturmiljön samt till kulturvärden knutna till intilliggande bostadsbebyggelse i kvarteret Sfären. Särskild hänsyn har tagits till landskapsbilden och kultur- och naturvärden inom Nationalstadsparken.

Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 3.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:04.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:10.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 10 (21)

Signatur

§ 62

Nybyggnad av stationsbyggnad vid Gelbgjutarevägen, Hagalund 4:25, Instrumentet 5 och Gelbgjutaren 4 och 13 (BND/2021:112)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av stationsbyggnad för nya tunnelbanan med byggnadsarea om 232 kvm och bruttoarea om 2 117 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Azadeh Iranpour.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 158 300 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

158 300 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4 158 300 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av stationsbyggnad vid Gelbgjutarevägen. Stationen utgör den norra biljetthallen vid station Södra Hagalund på gula linjen. Själva biljetthallen är belägen under gatunivå. Ovan mark finns två paviljongbyggnader. En entrébyggnad med nedgång till biljetthallen och en lanterninbyggnad med teknikutrymmen. Åtgärden är planenlig.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 11 (21)

Signatur

§ 63

Nybyggnad av stationsbyggnad vid Solnavägen, Hagalund 4:10 (BND/2021:113)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av stationsbyggnad för nya tunnelbanan med byggnadsarea om 624 kvm och bruttoarea om

2 252 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Azadeh Iranpour.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 158 300 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

158 300 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4 158 300 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av stationsbyggnad vid Solnavägen Stationen utgör den södra biljetthallen vid station Södra Hagalund på gula linjen. Biljetthallen uppförs som fristående byggnad belägen i markplan mot Solnavägen med bakre delen delvis inskjuten i mark. Byggnaden är avsedd att omges av ny bebyggelse och med en körbar yta ovan takbjälklaget. Åtgärden är planenlig.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 12 (21)

Signatur

§ 64

Nybyggnad av ventilationsschakt vid Åldermansvägen, Hagalund 4:22, Hagalund 4:24, Instrumentet 5

(BND/2021:114)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av ventilationsschakt med höjd av 3,2 meter och area av 37 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Azadeh Iranpour.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 5 600 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

5 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 8 5 600 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av ventilationsschakt för tryckutjämningsschakt och

brandgasschakt med höjd av 3,2 meter och area av 37 kvm. Schaktet är välvt och kläs med glaserat tegel i röd kulör och ovandelen täcks av välvt galler i corten. Åtgärden är planenlig.

Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 4.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 13 (21)

Signatur

§ 65

Nybyggnad av ventilationsschakt vid södra

Åldermansvägen, Hagalund 4:26 (BND/2021:115)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av ventilationsschakt med tryckutjämningsschakt och brandgasschakt med höjd av 3,2 meter och area av 37 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Azadeh Iranpour.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 5 600 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

5 600 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 8 5 600 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av ventilationsschakt med tryckutjämningsschakt och

brandgasschakt med höjd av 3,2 meter och area av 37 kvm. Schaktet är välvt och kläs med glaserat tegel i röd kulör och ovandelen täcks av välvt galler i corten. Åtgärden är planenlig.

Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 5.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 14 (21)

Signatur

§ 66

Bygglov för nybyggnad, kontorshus, lokaler och restauranger, Hagalund 2:10 (BND/2021:133)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av kontorshus med lokaler och restauranger i åtta till nio våningar och två källarplan med byggnadsarea om 4 085 kvm, bruttoarea om 42 408 kvm och öppenarea om 587 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Anders Hedén.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 1 094 100 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

1 094 100 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4 1 094 100 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Fabege Stora Frösunda AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus som även inrymmer lokaler och restauranger. Byggnaden har åtta till nio våningar och utgörs av två volymer kring varsin ljusgård, ihopkopplade med en

länkbyggnad. Ansökan omfattar kvarter ett, den första kontorsbyggnaden i det nya området Haga norra. I väster, mot Torfredsplatsen, skapar byggnadens fasad den nya stadsdelens front. Mot det urbana stråket Mathildatorget i norr placeras byggnadens tre kontorsentréer. Mot Restauranggränd i öster kommer senare kvarter två byggas.

Åtgärden är planenlig.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 15 (21)

Signatur

§ 67

Ändring av fasad, tillkommande altan och altandörr, Filmstaden 17 (BND/2021:111)

Beslut

Bygglov avslås med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för utvändig ändring, uppförande av altan och altandörr på flerbostadshus med de förutsättningar som anges nedan.

Avgift

Avgiften för beslut är 10 400 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

10 400 kr – Avgift för beslut enligt tabell 10 10 400 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ansökan gäller uppförande av en altan invid fasad på flerbostadshus i Filmstaden samt ändring av fransk dörr till helglasad altandörr. Åtgärden föreslås invid gångstråk på en gemensam delvis öppen gård vid flerbostadshus. Åtgärden bedöms som en ovarsam ändring som varken tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess kulturhistoriska värden eller skapar en god helhetsverkan och anpassas till stadsbilden och

kulturvärdena på platsen.

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 16 (21)

Signatur

§ 68

Olovligt byggande, fasadändring,

administrationsbyggnad/bussdepå, Posten 1 (BND/2021:91)

Beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL och 9 kap. 10 § första stycket 3 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF tas en byggsanktionsavgift om 208 012 kronor ut av byggherren för Tomteboda bussdepå på fastigheten Huvudsta 4:27 i Solna kommun, AB Storstockholms lokaltrafik, 556013-0683.

Byggsanktionsavgift ska inbetalas på Solna stads konto, bankgiro 620-7898, inom två månader efter delgivning av detta beslut (ange ref.kod TILLSYN.2021.8).

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha utfört bygglovs-pliktiga fasadändringar på administrationsbyggnaden på Tomteboda bussdepå, fastigheten Huvudsta 4:27. Ändringen gäller skivmaterial och kulör på del av fasad på administrationsbyggnaden. Fasadkulörer enligt beviljat bygglov har

frångåtts, produktion och montering av fasadskivor har igångsatts utan att vara förankrade i ett bygglov med tillhörande startbesked.

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c och andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för ändring av en byggnad i ett område som omfattas av en detaljplan, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens

yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver lov inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Av 11 kap. 51 § PBL följer bl.a. att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap.

PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 17 (21)

Signatur

§ 69

Tillstånd inom naturreservat för nybyggnad av timmerhus, Järva 2:18 (BND/2021:125)

Beslut

Tillstånd i Igelbäckens naturreservat zon II ges med stöd av Naturreservatets föreskrifter AII: 6 samt AII: 5, för rivning/demontering av ett ofullbordat timmerhus och återuppförande av timmerhuset som Hantverksbodens komplementbyggnad.

Timmerhuset i en våning har en byggnadsarea och bruttoarea om 25 kvm. Tillstånd lämnas med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Avgift

Avgiften för tillstånd inom naturreservat är 16 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura/or skickas separat.

Avgiftsberäkning

16 700 kr – Avgift för tillstånd enligt tabell 10 Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, villkor enligt föreskrifterna, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Kulturlandskaparna, Ulla Alm har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för Igelbäckens naturreservat för rivning/demontering av ett ofullbordat timmerhus och återuppförande av timmerhuset. Det återuppförda timmerhuset föreslås placeras med 7 meters avstånd öster om Hantverksboden.

Timmerhuset i en våning har en byggnadsarea och bruttoarea om 25 kvm och föreslås användas som kompletteringsåtgärd av Hantverksbodens pågående verksamhet som driver fårklippning och försäljning av produkter som kommer från fårhållning. Tillstånd enligt föreskrifterna lämnas med villkor.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 18 (21)

Signatur

§ 70

Tillstånd för fasadändring, insättning av ventilationsgaller i Hästskostallet, Igelbäckens naturreservat, JÄRVA 2:18, Överjärva Gård (BND/2021:143)

Beslut

Tillstånd i Igelbäckens naturreservat zon II ges med stöd av Naturreservatets föreskrifter AII: 7 för ändring av fasad som innebär insättning av 4 st. ventilationsgaller i Hästskostallet med de villkor och förutsättningar som anges nedan. Ventilationsgallren är 0,25 meter höga och 0,80 meter breda.

Avgift

Avgiften för tillstånd inom naturreservat är 16 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura/or skickas separat.

Avgiftsberäkning

16 700 kr – Avgift för tillstånd enligt tabell 10 Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, villkor enligt föreskrifterna, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Råsunda Förstadsaktiebolag har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt

reservatsföreskrifterna för Igelbäckens naturreservat för fasadändring genom insättning av 4 st. ventilationsgaller i Hästskostallet. Ventilationsgallren är en del av det nya ventilationssystemet som ska installeras i byggnaden och är 0,25 meter höga och 0,80 meter breda. Ventilationsgallren föreslås placeras ovanpå fönsterna och bakom takfoten i östra fasaden.

Tillstånd enligt föreskrifterna lämnas med villkor. Gallren målas i en faluröd kulör lika kulör som fasadpanelen.

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 19 (21)

Signatur

§ 71

Strandskyddsdispens för anläggande av markkablar, Ulriksdal 2:1 och Ulriksdal 2:3 (BND/2021:137)

Beslut

Dispens från strandskyddet beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken 1998:808 (MB) för anläggande av markkablar.

Villkor

Som villkor enligt 16 kapitlet 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande: att åtgärderna utförs minst så skonsamt som anges i ansökan, att översta jordlagret läggs tillbaka överst på jorden, att arbetena inte utförs under perioden 1 april-30 juni , att utsläpp av föroreningar till vatten förhindras och till mark förhindras/begränsas, att vid misstanke om förorening arbetet avbryts och kontakt tas med miljö- och

byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet innan arbetet fortsätter samt att eventuella externa massor ska uppfylla kraven på "mindre än ringa risk", se fullständiga villkor under rubrik "ärendet" i tjänsteskrivelsen.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen är 16 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

16 700 kr – Avgift för strandskyddsdispens enligt tabell 10 16 700 kr – Summa avgifter

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av återstående sidor i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB har inkommit med en ansökan om dispens från strandskyddet för anläggande av markkablar. Befintliga markkablar riskerar att vara defekta och syftet med åtgärden är att säkra elförsörjningen i området. Åtgärderna har tidigare beviljats dispens från strandskyddet men åtgärderna utfördes inte

(BYGG.2018.130). Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls, att särskilda skäl föreligger och att det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet.

(20)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 20 (21)

Signatur

§ 72

Strandskyddsdispens för uppförande av padelbana, Haga 2:1 (BND/2021:127)

Beslut

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kapitlet 18b § miljöbalken 1998:808 (MB), för uppförande av padelbana.

Avgift

Avgiften för avslag är 16 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

16 700 kr – Avgift för avslag enligt tabell 10 16 700 kr – Summa avgifter

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Haga Tennis Aktiebolag har inkommit med en ansökan om dispens från strandskyddet för uppförande av padelbana intill strandpromenaden. Padelbanan är tänkt att ersätta en av befintliga tennisbanor. Förvaltningen bedömer att allmänhetens tillgång till

strandområdet försämras av åtgärden genom dess negativa påverkan på allmänhetens upplevelse av att vistas i strandområdet. Dialog har förts med sökande om en alternativ placering men sökanden har valt att gå vidare med sin ansökan. Förvaltningens

bedömning är att åtgärden har betydelse för strandskyddets syfte på ett sätt som inte gör det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet.

(21)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-28 SID 21 (21)

Signatur

§ 73

Förvaltningschefen informerar

Ingen information vid dagens sammanträde.

§ 74

Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§ 75

Anmälan av ärendelista

Byggnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 76

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

Bnd 2021C: 608-619, 621-623, 625-667, 670-780, 782-824

§ 77 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 78

Godkännande av digitalt deltagande

Byggnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett enligt riktlinjerna.

(22)

Solna 28 juni 2021 Byggnadsnämnden

Ärende 5. Detaljplan för del av Haga 2:8 (Annelund)

Yrkande

Detaljplaneförslaget innebär att man medger bygget av ett 17 500 kvm stort kontorshus i

Nationalstadsparken. Kontorshuset placeras i ett dåligt kollektivtrafikläge och innebär betydande negativ påverkan på en känslig natur- och kulturmiljö. Vänsterpartiet motsätter sig detta bygge.

Bygget strider mot parkens intentioner. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § miljöbalken ger en nationalstadspark ett långsiktigt grundskydd mot fortlöpande exploatering.

”Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller

naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.” Så sent som 2016 ville staden upphäva en kvarvarande byggrätt. Nu tar man tillbaka det, vilket är

mycket förvånande. Vi anser att byggrätten bör släckas ut.

En femtedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från byggsektorn där byggskedet motsvarar 50–60 % av den totala klimatpåverkan under en byggnads livscykel. En tredjedel av Sveriges årliga avfall generas från bygg- och anläggningssektorn. Därför är det viktigt att vi undviker all byggnation som inte grundar sig i verkliga behov. Vi har idag mycket gott om kontorsfastigheter i kommunen. Solna stad har dessutom redan antagit planer för tusentals kvadratmeter nya kontor – detta trots att många kontorslokaler redan står tomma och trots att företagen inte genererar några skatteintäkter åt kommunen. Vi ser även en utveckling som går mot aktivitetsbaserade kontor och distansarbete.

Behovet av detta kontorshus i Nationalstadsparken är därför lågt och kan inte uppväga de stora och väsentliga nackdelarna för kulturmiljön, naturliv och klimat vilka remissinstanserna redan har påpekat. Ett bullerplank är en mer rimlig lösning för att minska buller från E 4:an.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att planarbetet avbryts

Björn Bränngård

Bilaga 1 till BND/2021-06-28 § 59

(23)

2021-08-28 Byggnadsnämnden Ärende 5 Detaljplan för del av Haga 2:8 Yrkande

Förslaget medger uppförande av ett stort kontorshus i Nationalstadsparken delvis på vad som idag är naturmark. I samband med aktualiseringen av Solnas översiktsplan 2016 var samtliga partier överens om att en tidigare byggrätt på platsen skulle utsläckas och område skulle bevaras obebyggt. En byggnation av ett stort kontorshus i parken är ett steg i fel rikt- ning och få negativa konsekvenser på natur och kulturvärdena i parken.

De samrådsyttranden som lämnats in och förvaltningen svar på dessa stärker oss i vår upp- fattning att planarbetet bör avbrytas: Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att inte tillgodose riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljö- balken, MB, och riksintresset Kungliga nationalstadsparken enligt 4 kap 7 § M.

Vi motsätter oss att ett stort kontorshus lokaliseras i ett så dåligt kollektivtrafikläge. Det finns mycket få platser med längre avstånd till spårbunden kollektivtrafik i Solna än förslagen plats. Studerar man en flygbild över området idag slås man av de redan idag enorma parke- ringsytorna som präglar området. Till detta skall läggas de stora underjordiska garagen som närliggande kontorshus har. Att lokalisera ett kontorshus i detta läge går tvärt emot de inrikt-

ningar kommunen har för sitt klimatarbete.

Bilaga 2 till BND/2021-06-28 § 59

(24)

I samrådshandlingen är endast strandskydd kopplat till Brunnsviken beskrivet och att plan- området ligger utanför strandskyddat område. Det saknas resonemang och beskrivning av strandskydd kopplat till den historiska dammen "Våta graven" som ligger mindre än 100 me- ter från planens bebyggelse. Våta graven är en del av Nationalstadsparkens kulturmiljö då den är en rest från den tidigare militära verksamheten. Dessutom bör även den damm som ligger norr om planområdet medföra strandskydd i stora delar av planområdet. Båda dessa mindre vattendrag omfattas enligt MB av strandskydd. Inget skäl för att upphäva strandskyd- det för dessa i lagen mening mindre sjöar har angivits i samråds handlingen.

Med denna motivering yrkar vi

att planarbetet avbryts.

Martin Eliasson JohanWahlstedt Socialdemokraterna Socialdemokraterna

(25)

Solna 28 juni 2021 Byggnadsnämnden, ärende 7 BND/2016:85 Detaljplan för del av Triangeln

Yttrande

Vid Roslagsvägens bro över Ålkistan finns ett P-hus som betjänar boende och verksamheter i kv Sfären. Fastighetsägaren Stena Fastigheter AB vill nu ersätta det med bostäder med garage i nedre våningar.

Jag är positiv till idén och utformningen som blivit bättre efter omarbetning. Men jag ställer mig tveksam till om man klarar de utmaningar den utsatta placeringen innebär. Nära en motorväg vid stranden till en kanal väcker frågor om buller, dålig luft och strandskydd.

I området finns ytterligare problem att åtgärda, som man valt att nedtona eller ignorera.

Till området leder endast en tillfart, som dessutom, under järnvägen, inte tillåter möten.

Kollektivtrafikutbudet är inte bra. Det är 600 m till närmaste T-banestation. Buss 503 som har ändhållplats vid Sfären (kallat Bergshamra östra) går dagtid endast en gång i halvtimmen med sista avgång 21.33. Buss 540 går oftare, men bara i en riktning. I detaljplaneförslaget verkar även denna hållplats vara borttagen. Roslagsbanan passerar utan att stanna. En station vid Ålkistan skulle vara bra även för boende i Stocksundstorp.

Sen har vi ju bron över Ålkistan. Så nära och ändå så lång trist omväg. Precis som man kopplar kontorshuset vid Annelund till ett strandbad kan man här be Stena bygga en bro till Stockholm.

I första förslaget från Stena skulle det byggas hyresrätter. Nu står det inte vilken upplåtelseform det ska bli, men vi vill att kommunen trycker på för att det blir så.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

Bilaga 3 till BND/2021-06-28 § 61

(26)

Solna 28 juni 2021 Byggnadsnämnden, ärende 10 BND/2021:114 Ventilationsschakt T-bana

Yttrande

För att ta hand om övertrycket som skapas i tunnlarna av T-banetågens kolvrörelser krävs tryckutjämningsschakt. De bör ligga i närheten av stationen och har i detta fall (östra utgången från Hagalund södra) fått en föreslagen placering vid Åldermansvägen.

De har utformats på ett ambitiöst sätt som jag kan gilla. Men i beskrivningen står:

”Ventilationsschaktets överbyggnad utförs i tegel för att relatera till de omgivande industribyggnadernas karakteristiska tegelarkitektur.

Det tegel som väljs avses efterlikna de omgivande byggnadernas ljusröda schatteringar.”

Man anpassar sig alltså till byggnader som redan fått rivningslov. Och det innan det fanns godkänd detaljplan. Än mindre någon idé för hela området.

Dessutom ifrågasätter jag placeringen i Åldermansvägens körbana. Jag antar att man anpassat sig till Ostkustbanans reservat för framtida spår. Hur går det då för de transformatorstationer och/eller ställverk som redan ligger där? Ska de flyttas? Vart? Finns någon övergripande plan för gatuutformning?

Kort sagt efterlyser jag en annan tågordning för planeringen. Först en vision om helheten, sen detaljplaner. Sen kan man tänka på utformning och placering av mindre byggnader.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

Bilaga 4 till BND/2021-06-28 § 64

(27)

Solna 28 juni 2021 Byggnadsnämnden, ärende 11 BND/2021:115 Ventilationsschakt T-bana

Yttrande

För att ta hand om övertrycket som skapas i tunnlarna av T-banetågens kolvrörelser krävs tryckutjämningsschakt. De bör ligga i närheten av stationen och har i detta fall (östra utgången från Hagalund södra) fått en föreslagen placering vid Åldermansvägen.

De har utformats på ett ambitiöst sätt som jag kan gilla. Men i beskrivningen står:

”Ventilationsschaktets överbyggnad utförs i tegel för att relatera till de omgivande industribyggnadernas karakteristiska tegelarkitektur.

Det tegel som väljs avses efterlikna de omgivande byggnadernas ljusröda schatteringar.”

Man anpassar sig alltså till byggnader som redan fått rivningslov. Och det innan det fanns godkänd detaljplan. Än mindre någon idé för hela området.

Dessutom ifrågasätter jag placeringen i Åldermansvägens körbana. Jag antar att man anpassat sig till Ostkustbanans reservat för framtida spår. Hur går det då för de transformatorstationer och/eller ställverk som redan ligger där? Ska de flyttas? Vart? Finns någon övergripande plan för gatuutformning?

Kort sagt efterlyser jag en annan tågordning för planeringen. Först en vision om helheten, sen detaljplaner. Sen kan man tänka på utformning och placering av mindre byggnader.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

Bilaga 5 till BND/2021-06-28 § 65

References

Related documents

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021. Syftet med

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och

Stadsbyggnadskontoret hade lämnat förslag till yttrande, daterat den 14 april 2008. Av redogörelsen framgick att, det i dagsläget finns ett stort antal aktörer som är intresserade

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för