Installation, Drift & Skötsel manual CH/HP200- CH/HP700

Full text

(1)

Installation, Drift &

Skötsel manual

CH/HP200- CH/HP700

Kompressormoduler

(2)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

2 Samtliga ENRAD Modul aggregat är fyllda med R290 (Propan) som är ett brandfarligt köldmedium.

Se till att följa de speciella säkerhetsföreskrifter som föreligger vid användning av HC köldmedier.

Den person som gör arbeten i våra aggregat måste var kvalificerad och ha tillräckliga kunskaper om hur man utför arbeten på ett säkert sätt med hänsyn till maskinernas köldmediefyllning.

Alla moduler skall ALLTID vara anslutna till undertrycks ventilation, även före i drift tagande.

This document is valid from 2021-01-01 V.1.1.1

© 2021 ENRAD AB Borås Sweden All rights reserved

(3)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

3

INDEX

INDEX ... 3

1 Introduktion ... 6

1.1 Typskylt ... 6

2 Säkerhetsinformation ... 7

2.1 Brandfarligt Köldmedium ... 7

2.2 Särskild säkerhetsinformation - Undertrycksventilation och gaslarm ... 8

3 Krav och Rekommendationer ... 9

3.1 Krav på installationsplats och drift ... 9

3.2 Rörinstallation ... 9

3.3 Elinstallation ... 10

3.4 Givare, styrventiler och externa pumpar ... 10

3.4.1 Temperaturgivare ... 10

3.4.2 KMK styning ... 11

3.4.3 Externa pumpar ... 11

4 Transport, Dimensioner, Uppställning ... 12

4.1 Transport ... 12

4.2 Mått på chassi ... 13

4.3 Förslag på inkoppling ... 13

4.4 Erforderligt utrymme för montering sida vid sida ... 14

4.5 Erforderligt utrymme för montering rygg mot rygg ... 14

5 Installation ... 15

5.1 Förberedelser ... 15

5.2 Montage och Rörinstallation ... 15

6 Funktionsbeskrivning... 16

6.1 Beskrivning av reglering ... 17

6.1.1 Kompressorstyrning. ... 17

6.1.2 Skydd för överlast ... 17

6.2 Masterenhetens styrning av kompressorer ... 18

6.3 Ventilation. ... 18

6.4 Gasvarning: ... 18

6.5 Tillskottsstyrning ... 18

(4)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

4

6.6 KMK-styrning ... 18

6.7 Pumpstyrning ... 18

6.8 Börvärdesförskjutning ... 19

6.9 Service-mode ... 19

6.10 Oljevärmare ... 19

7 Inställningar och beskrivning av regulator ... 20

7.1 Kommunikation ... 20

7.2 Kommunikation mellan Moduler och med Överordnat styrsystem ... 21

7.3 Beskrivning av Regulator ... 21

7.3.1 Förklaring av knappar på regulatorn ... 21

7.3.2 Display ... 21

7.3.3 Användarmeny ... 22

7.4 Meny förklaring ... 23

7.5 Service-display ... 24

8 Procedur för Igångkörning och konfigurering ... 24

8.1.1 Fristående aggregat ... 25

8.1.2 Modulserie ... 25

9 Underhåll & Service ... 27

9.1 Start och Stopp. ... 27

9.2 Handhavande ... 27

9.3 Underhåll ... 27

9.4 Periodiskt underhåll ... 28

9.4.1 Test av Högtryckspressostater ... 29

9.4.2 Sprängbleck, indikator och Säkerhetsventil ... 30

9.4.3 Kalibrering/Nollställning av undertrycksgivare ... 30

10 Felsökning ... 31

10.1 Larmlista i meny ... 31

10.2 Larmlista Modulaggregat ... 32

10.3 Larmlista Masterenhet ... 34

11 Parameterlistor... 35

11.1 Parameter-lista för Modulaggregat ... 35

11.2 Parameter-lista för Master ... 41

(5)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

5

12 Modbus... 45

12.1 Modbus instruktion ... 45

12.2 Modbus-lista Modulaggregat ... 46

12.3 Modbus-lista Master ... 53

13 Bilagor ... 55

13.1 PID ... 55

13.2 Ingångkörningsprotokoll ... 56

13.3 Riskanalys ... 57

13.4 Beskrivande bilder ... 58

13.4.1 Komponenter ... 58

13.4.2 Röranslutningar ... 58

13.5 Externa anslutningar ... 59

13.5.1 Modul Aggregat ... 59

13.5.2 Master ... 60

13.6 Service-display ... 61

14 Intyg. ... 61

(6)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

6

1 Introduktion

ENRAD Modul serie är en serie av moduler som kan kombineras med varandra för att bygga ett komplett system. Modul Aggregat är ett Vätskekylaggregat/Värmepump och finns för MT (Medium Temperatur),HT (Hög Temperatur) eller HP (Värmepump) utförande. Kompressorerna är varvtalsstyrda för bästa

driftsekonomi. Behöver man en större effekt så kompletterar man med fler Modul Aggregat i serie. Man kan även lägga till Pump Modul med antingen pumpar för både kall och varm sida, alternativt med enbart pump för ett system om större pumpar krävs. Skall man installera flera Modul Aggregat utan någon Pump Modul måste man komplettera med ett Master skåp. Man kan också välja att installera ett Modul Aggregat som fristående aggregat. Väljer man en anläggning med vår Modulserie så har man valt en hållbar

anläggning både med tanke på energieffektivitet, klimat och kvalitet.

ENRADs värmepumpar och vätskekylsystem utmärker sig bl.a. på följande sätt:

• Miljövänligt naturligt köldmedium med mycket låga GWP-värden.

• Mycket låg fyllnadsmängd ger mycket låga CO2e-värden (maximalt 5kg R290).

• Frekvensstyrda kompressorer.

• I förekommande fall, frekvensstyrda cirkulationspumpar.

• Avancerat styrsystem, vilket optimerar driften av aggregatet/systemet.

• Skalbarhet, ett flertal moduler kan sammankopplas för större kapacitet.

Alla moduler har samma fysiska storlek. Samtliga moduler levereras med ett transportskydd för att skydda fötterna. Detta skall demonteras vid installation.

Samtliga moduler kan med lätthet transporteras med hjälp av pallyftare.

Kopplingar för rillade rör används för sammankoppling av de olika modulerna samt för inkoppling till de externa rörsystemen.

Kopplingarna är normalt av fabrikat Victaulic och/eller Kruge. Kopplingarna kan vara av typen

”Snabbkoppling” eller standard ”Flexibel koppling”.

1.1 Typskylt

Aggregatets typskylt med tillverkningsnummer samt övriga uppgifter återfinnes på gallerdörrens insida.

(7)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

7

2 Säkerhetsinformation

Aggregaten får endast handhas av utbildad personal.

Eventuell service och reparation skall utföras av särskilt utbildad personal.

Aggregaten skall installeras i enlighet med ENRAD’s instruktioner.

Uppstart/Igångsättning/Driftsättning skall ske i enlighet med ENRAD’s instruktioner.

Ventilationen skall vara klar och driftsatt innan aggregaten monteras. Aggregaten skall vara undertryck- ventilerade så fort de ställs på plats. Funktioner som avser undertrycks-ventilering skall säkerhetsställas innan start av aggregat. Vid lagerförvaring så skall utrymmet/platsen vara torrt och det skall ej finns risk för övertemperaturer. Följ gällande lagar och regler.

Se Bilagor för gällande säkerhetsdatablad.

2.1 Brandfarligt Köldmedium

Köldmediesystemen är fyllda med HC-köldmedium (R290) som är ett köldmedium som tillhör kategori A3.

Se t.ex. EN378-1 för information om R290.

För att anläggningen skall vara säker krävs att man följer de krav som ställs på inomhusplacerade anläggningar med brandfarliga köldmedium. Nationella förordningar och normer måste beaktas.

Aggregatet har undertrycksventilerathölje som skall se till att det i händelse av köldmedieläckage aldrig skall uppstå någon explosiv atmosfär i aggregatet eller i omgivningen. Därför är det viktigt att se till att ventilationen är rätt dimensionerad, att den fungerar och att utloppet för ventilationen sker på en sådan plats där inte fara kan uppstå. Man måste också se till att dörrar till aggregaten är ordentligt stängda.

Utrymmet som aggregaten installeras i skall ha motsvarande mängd tilluft som aggregatet ventileras med (obs även vid felsäkert läge). Felsäkert läge innebär att aggregatet ventileras med dimensionerat maxflöde.

Kontroll av ventilation skall alltid utföras innan driftsättning.

Se manualen – Instruktioner Undertrycksventilation v.4.

R290 är tyngre än luft och kommer därför att sjunka ner. Man måste därför se till att det inte finns låga utrymmen där gasen kan samlas, brunnar, källartrappor etc. i närheten av utblåsningsröret.

Man måste också se till att inga antändningskällor kan finnas i närheten av utblåset och att det inte är en plats där människor vistas normalt.

Aggregaten är utrustade med säkerhetsventil. Utblåsningsledningen måste dimensioneras enligt gällande regler. Utblåsningsledningen skall placeras på ett sådant sätt att en säker avblåsning kan ske utan risk.

Alla aggregat är utrustade med gasvarnare som standard. Gaslarmet har två nivåer. Om man uppnår den högre nivån på gaskoncentration så kommer aggregatets huvudbrytare att slås av och göra aggregatet strömlöst.

En Klassningsplan och Riskanalys för anläggningen skall upprättas och finnas tillgänglig.

Före arbete med aggregaten skall riskanalys genomföras.

(8)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

8 Förslag på utformning av riskanalys finns som bilaga.

2.2 Särskild säkerhetsinformation - Undertrycksventilation och gaslarm

ENRADS Värmepumpar och vätskekylaggregat använder naturliga köldmedier med mycket låga GWP- värden.

Dessa köldmedier är klassade som brandfarliga.

Genom aggregatens konstruktion och inbyggda säkerhetssystem är eventuella risker med läckage av köldmedia mycket begränsade.

Detta under förutsättning att aggregaten installeras i enlighet med ENRAD’s instruktioner.

Stor vikt skall läggas vid den dedikerade undertrycksventilationen samt utloppsledningen för säkerhetsventiler.

Alla aggregat är utrustade med Gaslarm som standard. Denna har två larmnivåer.

ENRADS aggregat skall installeras enligt EN378 1-4.

Det finns olika möjligheter för styrning av undertrycksventilationen.

Se dokumentet: Instruktioner Undertrycksventilation v.4.

Om gasnivån stiger och når den högre larmnivån, även om ventilationen påkallar forcerad drift så kommer aggregatet nödstoppas via huvudbrytare i aggregatet (aggregatet blir då spänningslöst).

Varning! I händelse av att aggregatets huvudbrytare brutit och gjort aggregatet strömlöst är det mycket viktigt att man före återställning säkerställa att det inte finns en gaskoncentration. Använd läcksökare för att utesluta risk vid påslag av huvudbrytaren.

Huvudbrytaren kan slå ifrån av flera orsaker, utlöst Högtryckspressostat, gaslarm och överström. När detta skett vet man inte vad som orsakat brytningen. Utför alltid felsökning för att konstatera orsaken.

Det finns också möjlighet att vid service forcera ventilationen genom att aktivera serviceläge. I detta fall får man fortfarande ett förlarm samt stopp om nivån når övre gränsvärdet.

I det fall man har styrning på fläkten finns också möjligheten att forcera fläkten vid hög invändig temperatur för extra kylning.

Aggregatens dörrar skall alltid vara stängda.

Undertrycksventilationen skall dimensioneras så att man kan hålla ett undertryck på minst 20Pa.

Luftflödet skall vara minst 9l/s per kg köldmedium. Se Märkskylt för aktuell fyllnadsmängd.

Ventilationssystemet skall vara dedikerat enbart maskinerna.

(9)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

9 Vid eventuell reparation kan dock utrymmet där aggregaten är placerade i tillfälligt bli klassat i enlighet med EX-Zon2.

Utlopp från samtliga säkerhetsventiler i KB resp. VB-system samt avluftare skall vara anslutna till ett undertrycksventilerat kärl.

För komplett information om vilka krav som ställs för Undertrycksventilationen, Se ”Instruktioner-Undertryckventilation v.4”

Vi rekommenderar att fläktvakt används för att säkerställa fläktens funktion. I händelse av att fläkten till undertrycksventilationen inte fungerar kan denna via överordnat styrsystem eller digital signal ta bort startsignal till aggregaten. De kompressorer som då är i drift kommer att göra en normal avstängning och därefter förbli avstängda tills felet är avhjälpt.

3 Krav och Rekommendationer 3.1 Krav på installationsplats och drift

Temperaturerna på Köldbärare- och värmebärarkretsar måste vara stabila.

• Köldbärartemperatur vid vatten, ingen temperatur under 7 grader på KB

• Maxtemperatur på KB är 20 grader.

• VB-temp UT minimum 30 grader

• VB-temp IN minimum 24 grader

• Delta KB min 3 grader

• Delta VB min 5 grader

• Delta KB max 10 grader

• Delta VB max 10 grader

• Lägsta flöden på KB/VB är 0,9l/s modulmaskiner HP + CH (Flödesvaktens brytflöde)

3.2 Rörinstallation

Modulerna är sammankopplade sida vid sida med rillade rörkopplingar. Eftersom alla moduler sammankopplas enligt ”Tichelmannprincipen” (se sid. 13) erhålles en automatisk balansering av flödena genom samtliga moduler, varvid inga injusteringsventiler erfordras.

Vid Rillning av rör skall kopplingstillverkarens instruktioner för Rillning följas. Modulerna anslutningsdimension är DN100 (114,4 mm, RF 1.4307/1.4301/304L).

Alla moduler är provkörda med 40% Propylenglykol/vatten. Efter provkörning är modulerna dränerade, men ej sköljda, av säkerhetsskäl, varvid mycket små rester av propylenglykol kan finnas kvar i modulerna.

Propylenglykol är ej giftigt.

(10)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

10 Automatiska avluftare får ej användas om de ej är anslutna till ventilation eller är placerade utomhus.

3.3 Elinstallation

Samtliga moduler kraftmatas från individuella 3-fas säkringsgrupper. Modulerna ansluts med 3 fasledare, neutralledare samt skyddsjord och i enlighet med gällande föreskrifter. (5-ledarsystem)

Beakta att jordfelsbrytare oftast inte kan användas på dessa grupper, då jordströmmarna pga. frekvensomriktardrift kan bli för höga för eventuella jordfelsbrytare.

Anslutningsplinten accepterar CU/AL upp till 35mm2.

Anmärkning: Dimensionering av den anslutande elkabeln är nödvändig för att följa lokala bestämmelser och nationella lagar. Enrad är inte ansvarigt för eventuella skador som uppstår vid användning av felaktig elkabelanslutning.

Arbete med el i samband med installation och service skall alltid utföras av kvalificerad personal.

En behörig elektriker måste utföra el-installationen. Alla metalldelar måste anslutas till jord (grön - gul tråd). OBS om gummikompensatorer används så skall dessa överbryggas med en jord-kabel.

Kraftanslutning skall dras ordentligt eller till angivet moment.

Observera att kraftanslutningarna måste efter-dras.

Det bör göras efter 100-200 timmars drift.

För anslutningsplinten gäller: 3Nm (2,5-16mm) 6Nm (25-35mm).

Modulerna får ej spänningssättas innan KB/VB-systemen är uppfyllda.

OBS Isolationsprovning får EJ utföras, då de höga spänningarna kan skada den ingående elektroniken.

3.4 Givare, styrventiler och externa pumpar

3.4.1 Temperaturgivare

Temperaturgivare är normalt av typen NTC. Temperaturgivarna kan monteras både i dykrör och som anläggningsgivare.

Om givaren används som anläggningsgivaren skall:

• Ytan vara väl rengjord.

• Kontaktpasta och Aluminium-tejp skall användas.

• Givaren skall fixeras med slangklämma, buntband eller dylikt. Tänk på att inte dra klämman för hårt då givaren kan skadas.

(11)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

11

• Givaren isoleras med minst 20mm isolering, med en minsta längd om 6x givarens längd.

• Om kabeln skall skarvas, skall skarvdosan vara så nära givaren som möjligt.

• Skärmad partvinnad 2-trådsledare skall användas.

• Skärmen skall endast anslutas i den ände närmast styrenheten.

3.4.1.1 Externa givare Masterskåp:

Köldbärare in och ut Värmebärare in och ut Pump modul:

Mediets utgående temp efter modulserie.

Tillval:

Utomhusgivare

3.4.2 KMK styning

KMK styrning kan användas för att styra inkommande kylmedeleltemperatur (Enbart Kyldrift) Analog utgång 0-10V.

Skärmad kabel skall användas.

3.4.3 Externa pumpar

Styrsystemet kan styra externa pumpar med 0-10V. Om köldbärar- och värmebärarpumpar används som ej styrs utav Enrads styrsystem måste dessa styras på fast flöde. De kan få en Digital Start/stop-signal från Enrads styrsystem men de får inte reglera flödet utan reglersystemets inverkan. Observera att alltid minsta flödet för respektive aggregat måste uppnås

(12)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

12

4 Transport, Dimensioner, Uppställning 4.1 Transport

Aggregaten levereras i transportförpackningen. När aggregaten av emballeras skall kontroll av aggregatet utföras, för att se om skador uppkommit under transporten.

Enrad AB ansvarar inte för skador som orsakats under transporten eller vid felaktig lyftning och flytt av enheten.

Emballage (kartong, trä, plastfilm etc.) måste hanteras som avfall och skall bortskaffas enligt gällande föreskrifter.

Förvara inte aggregaten nära värmekälla och utan solskydd eftersom det kan uppstå för hög temperatur.

(13)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

13

4.2 Mått på chassi

4.3 Förslag på inkoppling

(14)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

14

4.4 Erforderligt utrymme för montering sida vid sida

4.5 Erforderligt utrymme för montering rygg mot rygg

Modulerna måste placeras så att det finns gott om utrymme för att öppna dörrarna helt på modulerna och så att det finns tillräckligt ryggningsavstånd.

(15)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

15

5 Installation 5.1 Förberedelser

• Installationsplatsen skall uppfylla kraven på minsta erforderligt utrymme. Se sidan 13.

• Kontrollera att golvkonstruktionen klarar modulernas vikt, gällande bärighet och punkttryck.

• Tillse att golvkonstruktionen är säker avseende eventuella stomljud.

• Uppställningsplatsen skall vara jämn och i våg.

• Uppställningsplatsen skall uppfylla eventuella krav om arbetsmiljö.

Använd pallyftare för att flytta och ställa modulerna på plats.

• Bestäm i vilken ordning modulerna skall monteras (om detta ej är angivet på ritning).

• Pumpmodulerna skall monteras som första eller sista modul.

• Pumpmodulerna ansluts alltid till KB och VB retur.

• Huruvida supportmodulerna monteras till höger eller vänster beror på övrig rördragning och installation.

• Pumpmodulerna kan monteras efter varandra eller på var sin sida om installationen, det viktiga är att retur från systemet alltid ansluts till

pumpmodulen och flödesriktningen är från pumpmodul till kompressormodul.

Ta ställning till nedan frågor:

• Skall anläggnings- eller dykrörs-monterade givare användas för KB-VB?

• Skall Utetemperatur mätas?

5.2 Montage och Rörinstallation

Efter det att montageordning fastställs proppas ej använda anslutningar, normalt 2 på varje sida på den första pumpmodulen.

Montera vid behov eventuella anslutningar för det externa rörsystemet.

Demontera transportfötter genom att skruva loss m6- muttrarna på de genomgående bultarna. Se bild.

Placera den första modulen på korrekt plats, justera fötterna så modulen står plant och i våg samt att den ej ”rider” på någon fot.

Vid behov använd extra vibrationsdämpare.

(16)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

16 Använd pallyftare för att få placeringen rätt.

Vid justering av fötterna skall modulen lyftas med hjälp av pallyftare, för att avlasta fötterna.

När den första modulen är korrekt placerad och injusterad kan nästa modul placeras ut.

Montera erforderligt antal av de medskickade 300mm mellanrören på den första modulen.

Proppa ej använda anslutningar, för pumpmodul proppas 2 anslutningar per sida för kompressormodul proppas ej använda anslutningar mot supportmodulen (normalt 2 st).

Montera rörkopplingens gummipackning, antingen på mellanrören eller på modulens rörändar.

Placera och väg in modulen korrekt, montera kopplingarna. Montera alltid kopplingarna enligt tillverkarens instruktioner.

För de kompressormoduler som efterföljer den första skall inga anslutningar proppas, samtliga 4 anslutningar används. Montera efterföljande moduler enligt ovan.

På sista modulen skall de två ej använda anslutningarna proppas, vid behov, montera eventuella anslutningar/övergångar mot det externa rörsystemet innan modulen ställs på plats permanent.

Isolera mellanrören för KB-sidan samt vid behov även VB-sidan. Tillse att isoleringen på KB-sidan är diffusionstät.

6 Funktionsbeskrivning

Den inbyggda styrningen kontrollerar alla funktioner i modulerna, både driftsfunktioner och säkerhetsfunktioner.

Masterregulatorn inhämtar information från givarna i systemet, och beräknar därefter driften av kompressor och övriga anslutna enheter såsom cirkulationspumpar.

Styrsystemet styr kompressorer och pumpar med 0-10V.

Styrsystemet kan hantera inkommande signaler från överordnade system, både via Modbus TCP/IP, Modbus Bacnet (option) och via digitala ingångar.

Styrsystemet kan hantera fasta börvärden, börvärden via databus samt börvärden från värmekurva med utetemperatur samt möjlighet för börvärdes föskjutning via 0-10V.

Kompressorerna styrs med konstant temperatur på framledning, antingen KB-sidan eller VB-sidan.

Konfigurerbart att styra på returtemp.

(17)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

17

6.1 Beskrivning av reglering

6.1.1 Kompressorstyrning.

6.1.1.1 Startsekvens

Strax före att en kompressor startas börjar expansionsventilen att reglera. Detta gör att man inte får någon pump-down vid start utan trycket ligger mer stabilt.

Sekvensen har följande utseende.

1. Motorventilerna för köldbärare och värmebärare öppnas. Detta tar ca.60sekunder.

2. Expansionsventilen öppnas.

3. Kompressorn startar på minvarvtal. (30Hz) 4. Kompressorns vevhusvärme kopplas bort.

5. Efter en tid varvar kompressorn upp till ett varvtal som masterstyrningen önskar.

Under starsekvensen är lågtryckslarmet blockerat i 60 sekunder.

Efter det kommer eventuell felfunktion blockera kompressorn och reglerenheten larmar.

6.1.1.2 Drift

Kortaste driftstid för kompressorn är beroende på typ av aggregat. Vid vatten som köldbärare är kortaste driftstiden endast 60 sekunder för att undvika för låga temperaturer.

Kortaste stilleståndstiden mellan 2 starter är 10 minuter.

En gång per timma körs en s.k. oljeåteråterföringscykel, vilket innebär att kompressorerna körs med 50Hz under 3 minuter, därefter går de tillbaka till normalt driftsvarvtal.

6.1.1.3 Stoppsekvens.

Stoppsekvensen är i princip omvänd mot startsekvensen.

1. Kompressorn sänker varvtalet till 30Hz.

2. Expansionsventilen stoppas.

3. När sugtrycket sjunkit stoppas kompressorn.

4. Kompressorns vevhusvärme kopplas in.

5. Efter en viss tid stängs ventilerna för kylmedel och köldbärare.

6. Kompressorn är blockerad för start i 10 minuter.

6.1.2 Skydd för överlast

Frekvensomformaren skyddar kompressorn mot överlast och överström.

När detta driftsfall detekteras, så minskar omformaren kompressorns varvtal automatiskt, tills dess att överlast/överström ej detekteras längre, varvid kompressorns varvtal åter kan öka.

Systemet känner av kraftig överlast och kan vid behov stoppa kompressorn, ett larm genereras och

(18)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

18 kompressorn återstartar sedan på normalt sätt, om 3st larm skulle genereras under 60minuter kommer aggregatet kräva Manuell återställning av larmet för att starta igen.

6.2 Masterenhetens styrning av kompressorer

Mastern kommer att kunna reglera upp till 6 enheter. Master kontrollen kommer att köras med en begäran som sträcker sig från 0-100%. När flera enheter är aktiva kommer dessa att hållas med samma frekvens.

Vid larm på en aktiv enhet som gör att den stängs av kommer en av de för tillfället avstängda enheterna att starta för att kompensera för den saknade kapaciteten.

Vid förlorad kommunikation mellan masterstyrenheten och en av dess slavenheter kommer slavenheten att kunna antingen fortsätta köra som en fristående enhet eller stängas av beroende på dess konfiguration.

6.3 Ventilation.

Modulchassit är tätt och utrustat med ett ventilationsrör för undertrycksventilation.

Larm ges om undertrycket faller under lägsta tillåtna nivå.

6.4 Gasvarning:

Modulerna är utrustade med gaslarm som standard. Gaslarmet har 2 nivåer.

Nivå 1: Vid gaskoncentration över 500ppm kommer ett larm att genereras och om man valt att använda funktionen för styrning av fläkt kommer den att forcera fläkten.

Nivå 2: Ökar koncentrationen till 800ppm kommer huvudbrytaren till modulen att slås av och göra enheten strömlös.

6.5 Tillskottsstyrning

När anläggningen inte når inställt börvärde inom en viss tid.

Tillskottsvärme aktiveras enligt dessa förutsättningar:

När styrningens ”requested %” är 100% i mer än den inställda tidsfördröjningen (Parameter A098) och vid mer än inställd temperaturskillnad (Parameter A097) aktiveras utgången för Tillskott. Den är aktiverad tills att styrningen reglerat ner kompressorn/kompressorernas effekt under inställd % (Parameter A099) I master-styrningen aktiverar man funktionen Tillskottsvärme och ställer in tidsfördröjningen.

För fristående Modul Aggregat aktiveras tillskottet automatiskt om aggregatets säkerhetsbrytare slås av.

6.6 KMK-styrning

Ställ in parameter E080, önskad temperatur på Värmebärare (Kylmedel) in.

6.7 Pumpstyrning

Pumparna styrs på deltatemperatur (Köldbärarpump-Parameter A091/ Värmebärarpump Parameter E080).

(19)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

19 Minsta pumphastigheten i drift måste ställas så att minimiflödet för en modul uppnås (Parameter A095) Minimiflöde är det flöde som krävs för att ett aggregat skall kunna gå med inställt delta och utan att flödesvakten löser ut. Max hastighet ställs in via Parameter A096, Default är 100%.

I Pumparna konfigureras den lägsta tillåtna frekvens/vilovarvtal vid 0V och 10V är max frekvens.

6.8 Börvärdesförskjutning 6.9 Service-mode

Service-mode kan aktiveras (Parameter A089). OBS! Läget är aktivt under 30 minuter.

• När serviceläget aktiveras så får ventilationen signal att gå på högfart, om man använder sig av funktionen att styra ventilationsfläkten.

• Undertryckslarmet blockeras så att man kan öppna aggregatets dörr utan att få larm.

6.10 Oljevärmare

Oljevärmaren är endast aktiv om driften är påslagen (ON).

Oljevärmaren styrs av en starttemperatur och en stopptemperatur och en maximal uppvärmningstid.

Lyckas inte värmaren öka temperaturen i vevhuset till rätt temperatur inom 240 minuter kommer ett larm att aktiveras. Behöver man aktivera oljevärmaren manuellt så kan det gröna manuella reglaget på relä KE5 aktiveras.

(20)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

20

7 Inställningar och beskrivning av regulator

7.1 Kommunikation

(21)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

21

7.2 Kommunikation mellan Moduler och med Överordnat styrsystem

Kommunikationen sker med Modbus TCP/IP eller Modbus Bacnet (option).

Kabelinstallation skall utföras med skärmad Nätverkskabel CAT6 samt RJ45 kontaktdon mellan varje modul och från överordnat styrsystem till Masterskåp eller den enhet som innehåller Master-styrningen.

7.3 Beskrivning av Regulator

Möjlighet finns för att göra inställningar direkt på regulatorn.

7.3.1 Förklaring av knappar på regulatorn

Visa Larmlista

Tillgång till Meny-systemet Tillbaka

Navigera upp och ner i menyerna För att välja

7.3.2 Display

1. Tid och Datum 2. Driftsstatus

Kyldrift Värmedrift 3. Set= Setpoint/ Börvärde

In= Inkommande temperature på det medie som man styr.

Out= Frammledningstemperatur/ Ärvärde.

4. Status: Förklaring av status för styrning Dessa kan vara:

STAND BY OFF BY ALARM OFF BY BMS OFF BY DI

OFF BY KEYBOARD OFF BY CHG-OVER COMP ON

SHUTTING DOWN

(22)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

22 7.3.3 Användarmeny

I ursprungsmenyn kan UPP och NER knapparna användas för att bläddra mellan funktioner. Tryck ENTER för att välja. Inget lösenord krävs för dessa menyer.

7.3.3.1 Info-meny

I info menyn kan man se aktuell status.

1. Begärd Kompressor kapacitet.

2. Aktuell kompressorkapacitet.

3. Kompressor status.

Sedan visas också Förångnings tryck och temp, suggastemperatur, kondenserings tryck och temp samt hetgastemperatur i detta fönster.

Bläddrar man vidare så får man fram aktuella temperaturer för Köldbärar resp. Värmebärar krets och Expansionsventil.

I infomenyn kan man också se status på analoga och digitala input och outputs.

7.3.3.2 ON-OFF

Aggregatet kan startas och stoppas via menyn ON-OFF (Parameter Q000)

För att aggregatet skall starta krävs att de signaler man ställt in för att styra start och stopp också är tillgängliga.

• Digital in

• Tidsfördröjningar t.ex. oljevärmare eller tid mellan Kyla och värmedrift.

• BMS

(23)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

23 Om man stänger av via menyn kommer aggregatet att göra en normal nedstängning efter att minsta

driftstid löpt ut, Kontrollen styr sedan pumpar och ventiler enligt de inställda tidsband som finns.

7.3.3.3 Set-menyn

Här kan man växla mellan kyl och värmeläge. Om aggregatet har tillstånd att gå i båda driftlägena.

Börvärdet kan också ställas i denna meny. (Börvärdes-parameter Q001 för kyla och Q002 för värme).

7.4 Meny förklaring

Oberoende av i vilken av Användarmenyerna som man står i kan man trycka på knappen PRG för att komma till övergripande menysystem.

Alt.2: Menysystemet har 3 behörighetsnivåer.

• Avancerad kundnivå. Man kan läsa alla parametrar men inte ändra. (Login: 0000)

• Service: Man kan läsa alla parametrar och ändra vissa. I parameterlistan framgår vilka parametrar som går att ändra. (S) (Kontakta Återförsäljare för Login)

• Fabrik: Kan göra inställningar i alla parametrar. (M) Menysystemet:

(24)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

24 Om man inte är aktiv kommer man att loggas ut efter 5 minuter. Då krävs att man loggar in på nytt med lösenord.

7.5 Service-display

Service-display finns som option. Se bilaga för beskrivning.

8 Procedur för Igångkörning och konfigurering

Vid uppfyllning av KB/VB-systemen skall motorventilerna i kompressormodulerna öppnas manuellt. Det finns en knapp på ventilmotorernas undersida som trycks bakåt, varvid ventilen kan vridas med handtaget.

Eventuella shuntventiler skall manuellt ställas i 50 % öppet läge.

Externa enheter styrs med 0-10V. Det gör att aggregatets styrsystem inte är beroende av specifika märken på pumpar etc.

Kommunikationshastigheter är ställbara i menyn Serial port, GE-parametrar.

En förutsättning för en lyckad driftsättning är att systemet är korrekt installerat och helt färdig installerat.

• Kontrollera att undertrycksventilationen är driftsatt och korrekt injusterad.

• Kontrollera att eventuell utblåsningsledning från säkerhetsventiler är korrekt monterad.

KB och VB systemen skall vara ordentligt avluftade före igångkörning.

(25)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

25 8.1.1 Fristående aggregat

• Konfigurera och testa externa enheter, såsom cirkulationspumpar och eventuella externa omformare enligt tillverkarens rekommendationer.

• När aggregatets huvudbrytare slås på kommer ev. pumpar att kunna få startsignal. Det är därför viktigt att se till att systemen är uppfyllda eller att pumparnas arbetsbrytare är avslagna så att de ej startas och går torra.

• Oljevärmaren är inte aktiv förrän aggregatet sätts i läge on. Därför kan det vara bra att slå till oljevärmaren manuellt. För instruktion se kapitel 6.10.

• Modul Aggregatet skall vara inställd i parameter A080 till ”PID regulation”

• Konfigurera pumparna genom menyerna. Se kap. 6.7.

• För övriga nödvändiga inställningar i kompressormodulerna gå igenom samtliga parametrar. Logga in med Service-kod. Se nedan Parameterlista.

• Kontrollera att Aggregatet kan styra de enheter som ställts in.

• Ställ in börvärden (Parameter Q001/Q002) samt högsta och lägsta tillåtna temperaturer för både KB resp. VB sida. (Parameter A004-A007)

• Ställ in reglermetod. (Parameter Q003)

• Justera in Min-% för KB resp. VB pump, så att kompressormodulen indikerar säkert flöde och att flödet är tillräckligt för inställt delta vid lägsta kompressorvarvtal. (Parametrar A095-A096) Se kapitel 6.7.

• Om systemet skall fjärrstyras via digitala och analoga ingångar konfigureras detta i parameter A023.

• Skall man styra aggregatet från ett övergripande styrsystem måste (Parameter A023 stå i Keyboard).

• Systemet kan nu driftsättas. Sätt aggregatets styrning i ON.

Se bilaga 2 för Igångkörningsprotokoll.

Igångkörningsprotokollet skall efter igångkörning skickas in till info@enrad.se.

Igångkörningsprotokollet skall vara Enrad tillhanda senast 14 dagar efter driftsättning. (Del av Ansvar för fel enligt NL09)

8.1.2 Modulserie

• Konfigurera och testa externa enheter, såsom cirkulationspumpar och eventuella externa omformare enligt tillverkarens rekommendationer.

(26)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

26

• Konfigurera pumparna i mastern genom menyerna. Se kapitel 6.7.

• Kontrollera så att eventuell kylmedelstyrning fungerar korrekt och arbetar i rätt riktning.

• Spänningssätt kompressormodulerna och kontrollera att modulerna är i drift OFF.

• Varje modul utöver Master enheten skall vara inställd i parameter A080 till ”Master regulation”

• I menyn Serial ports ställs modulens IP-adress. Default är IP adress Master: 192.168.200.200

• IP adresserna för modulerna är satta med slutsiffror: 201-206. (Ex. 192.168.200.201)

• För övriga nödvändiga inställningar i kompressormodulerna gå igenom samtliga parametrar i service, på alla ingående moduler samt mastern.

• I Masterenheten är systemet konfigurerat. Dock kan IP adresser behöva ställas om för att matcha övergripande styrsystem.

• Mastern skall nu få kontakt med samtliga moduler.

• Ställ in börvärden samt högsta och lägsta tillåtna temperaturer för både KB resp VB sida.

(Parameter Q001/Q002) (Parameter A004-A007)

• Ställ in reglermetod. (Parameter Q003)

• Justera in Min-varvtalet för KB resp. VB pump, se kapitel 6.7.

• Om systemet skall fjärrstyras via digitala och analoga ingångar konfigureras detta i menysystemet.

• Systemet kan nu driftsättas.

• Sätt kompressormodulerna i ON. De skall nu vänta på signal från Mastern att starta. Sätt Master i drift ON. Den skall nu vänta på signal från överordnat styrsystem för att starta.

Se parameterlista.

Se bilaga 2 för Igångkörningsprotokoll.

Igångkörningsprotokollet skall efter igångkörning skickas in till info@enrad.se.

Igångkörningsprotokollet skall vara Enrad tillhanda senast 14 dagar efter driftsättning. (Del av Ansvar för fel enligt NL09)

(27)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

27

9 Underhåll & Service 9.1 Start och Stopp.

Systemet startas och stoppas via menysystemet.

Varje modul är utrustad med frånskiljare, denna är dock inte avsedd för att stänga av aggregaten under drift.

9.2 Handhavande

ENRAD vätskekylsystem är helt automatiserat, varvid något egentligt handhavande ej är nödvändigt.

Fullständig status och givarvärden kan vid behov avläsas på respektive display.

Vid felfunktion kan larm och fel avläsas på display, samt även nollställas.

Det finns tre larm som kan bryta spänningen till maskinen. I händelse av att högtryckspressostaten löser ut, gaslarm (hög nivå) och överström så kommer frånskiljaren att slå ifrån och måste sedan återställas

manuellt.

VIKTIGT! Kontrollera med läcksökare att det inte finns någon gaskoncentration i eller runt aggregatet innan man slår till frånskiljaren.

Se till att uppställningsplatsen hålls ren samt att aggregaten inte är fysiskt blockerade.

Uppställningsplatsen skall ha erforderlig ventilation, samt vid behov även möjlighet till nedkylning.

Omgivande temperatur runt maskinen bör vara mellan 10-35grader.

Aggregaten/Modulerna skall i möjligaste mån hållas rena från damm, rengöring med tryckluft, dammsugare etc. skall vid behov utföras.

Aggregaten/Modulerna får ej överspolas med vatten eller andra vätskor.

Rengöring kan ske med fuktig trasa, droppskålen i Aggregatet/Modulen kan spolas ren med vatten.

Eventuellt kondensavlopp skall hållas rent.

9.3 Underhåll

Systemet är konstruerat för ett minimum av underhåll, dock bör följande beaktas.

Samtliga dörrar och paneler skall vara stängda och monterade under drift.

Aggregatet är undertrycksventilerat, om dörrar eller paneler lämnas öppna eller avmonterade fungerar ej detta. Aggregatet genererar då ett larm och får ej driftstillstånd.

Ingrepp i aggregatet får endast utföras av auktoriserad personal.

Vid ingrepp i köldmediekrets måste kretsen evakueras med vacuumpump för att säkerställa att all i oljan upplöst köldmedia är evakuerad, därefter fylls aggregatet med nitrogen.

Detta skall upprepas ett flertal gånger.

För instruktion om praktiskt arbete med anläggningar med brandfarliga köldmedier rekommenderar vi boken: Brandfarliga köldmedier- Praktiskt kurshäfte för kyltekniker. Författare: Stig Rath.

(28)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

28 Vacuumpump skall vara godkänd för A3-köldmedier.

Man kan aktivera Serviceläge i styrningen för att forcera fläkten om man använder fläktstyrningen via aggregatets styrsystem.

Vid kontroll av tryck och temperaturer skall modulens display användas, manometerställ eller liknande extern utrustning skall undvikas då det innebär risk för läckage.

Innan arbeten på aggregatet eller i maskinrummet påbörjas skall godkänd och kalibrerad

gasvarnare/läcksökare för HC (R290) användas för att säkerställa att inga gasfickor finns i maskinrummet.

Riskanalys skall göras före varje arbetes början.

9.4 Periodiskt underhåll

Aggregat med Naturligt köldmedium omfattas ej av F-gas förordningen, dock skall ändå årlig kontroll utföras.

Enrads aggregat omfattas av tredjepartsbesiktning. Både vid igångkörning och årlig kontroll. (Gäller i Sverige) Enrads Notifyed Body är Dekra.

Gaslarmet skall kontrolleras minst en gång per år.

Periodisk underhåll skall utföras enligt gällande föreskrifter.

Enrad rekommenderar två återkommande kontroller per år. Krav ställs på minst en kontroll.

Tätare kontroller gör att eventuella fel upptäcks snabbare. Det leder till en mer optimerad drift och lägre reparationskostnader.

(29)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

29 Följande bör kontrolleras:

Tätare besök

Halvårs kontroll

Årlig kontroll Elskåp renhet- rengör med dammsugare vid behov när anläggningen är

spänningslös. (OBS! ej tryckluft) x x x

Kontrollera filter i KB/VB-system. Kontrollera fryspunkt. Ta prov och

skicka på analys. x

Okulärbesiktning av Aggregat. Ren, tecken på läckage, vibrationer,

isolering intakt, is och kondens? x x x

Läcksökning x x

Kontrollera larmlogg. Återkommande larm? x x x

Kontrollera drift. Normala värden? (Jämför med tidigare besök) x x x

Kontrollera gaslarmets funktion. x x

Kontrollera Undertryck och ventilation. x x x

Kalibrera/ Nollställ undertrycksgivare. x

Oljenivå och oljetryck x x x

Testa Högtryckspressostater x

Sprängbleck, indikatior och Säkerhetsventil x *

Temperaturgivare (visar rätt värden) x x x

Tryckgivare (visar rätt värden) x x x

* Krav i Sverige.

9.4.1 Test av Högtryckspressostater Testa styrsystemets högtrycksvakt på följande vis:

• Kontrollera att CC14 är inställd på 23 Bar.

• Ändra E021 – “Warm circuit valve flow alarm run delay” till 300s.

• Sätt aggregatet i Service-mode (Parameter A089).

• Öppna info menyn så att du ser kondenseringstrycket.

• Öppna Aggregatets dörr. Sätt ventilmotorn på VB-sidan i handläge. (På undersidan av motorn sitter en spärr som trycks bakåt, varvid ventilen kan vridas med handtaget.) Vrid handtaget så att flödet på VB-kretsen stryps nästan helt. Kontrollera kondenseringstrycket på displayen. Aggregatet skall larma ut på högtryckslarm vid 23 Bar.

• Efter utlöst larm, återställ E021 till 3s.

Den mekaniska högtryckspressostaten bryter huvudbrytaren till maskinen när den löser ut vid 26bar.

Detta testas på följande vis:

• Ställ upp parameter CC14 “High pressure threshold” till 27bar.

• Sätt aggregatet i Service-mode (Parameter A089).

• Öppna maskindörren och skruva av huven på hetgaskranen.

(30)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

30

• Släpp lite på glandertätningen på ventilen och öppna spindeln. Kontrollera att inget läckage uppstår, t.ex. vid huven över serviceuttaget eller vid glandertätningen och spindeln.

• När aggregatet går i normal drift, gå in i Infomenyn och se kondenseringstrycket.

• Stäng spindeln på hetgaskranen så långt att trycket börjar stiga. Fortsätt försiktigt tills Högtryckspressostaten löser ut och huvudbrytaren slår av.

• Skulle Högtyckspressostaten inte fungera så kommer högtryckslarmet i aggregatets styrning att bryta driften av kompressorn.

• Efter utlöst pressostat. Öppna spindeln på ventilen maximalt och dra åt glandertätningen. Läcksök så att inget läckage uppstått vid ventilen.

• Återställ CC14 till 23bar.

• Stäng aggregatets dörr ordentligt.

9.4.2 Sprängbleck, indikator och Säkerhetsventil

Aggregat levererade efter februari 2021 är utrustade med ett sprängbleck med indikator före

säkerhetsventilen. I händelse av högt tryck i aggregatet kommer sprängblecket att lösa ut och först då utsätts säkerhetsventilen för tryck och kan lösa ut. Detta för att man på ett enklare sätt ska kunna byta säkerhetsventilen vid årlig kontroll (gäller i Sverige). Visar indikatorn att sprängblecket är helt kan man byta säkerhetsventilen utan att tömma köldmediesystemet. I händelse av att indikatorn visar tryck så har sprängblecket löst ut, man behöver då tömma aggregatet och byta både sprängbleck, indikator och säkerhetsventil.

9.4.3 Kalibrering/Nollställning av undertrycksgivare

Så här går du tillväga för att kalibrera och nollställa undertrycksgivaren:

• Sätt aggregatet i Service-mode (Parameter A089).

• Öppna infomenyn och gå till den meny som visar ”Differensial pressure”.

• Öppna aggregatets dörr.

• Undertrycksgivaren sitter monterad på utsidan av den externa kopplinglådan inne i aggregatet.

• Lossa de fyra stjärnskruvarna på den vita lådan och demontera locket.

• På kretskortet inne i lådan sitter en reset-knapp.

• Kontrollera undertrycket i aggregatets display.

• Håll reset-knappen intryckt tills dioden slutar att blinka.

• Se att undertrycket i Displayen visar nära 0.

• Kalibrering/nollställning är nu klar.

• Återmontera locket på undertrycksgivaren och stäng aggregatets dörr ordentligt.

(31)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

31

10 Felsökning

10.1 Larmlista i meny

För att se larmlistan trycker man på ALARM-knappen. Om inget larm är aktivt kommer displayen visa denna bild:

Som beskrivs i displayen så trycker man på ENTER-knappen för att komma in i larmloggen.

1. Larm i ordningen.

2. Larmkod.

3. Tid och Datum

4. Beskrivning av larmet.

5. Tilläggs info, givartemperaturer och start/stop.

(32)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

32

10.2 Larmlista Modulaggregat

Code Description Reset Action Delay/Parameter

AL000 Unit - Prototype alarm A Switch unit off 30Days

AL001 Unit - Remote alarm M Switch unit off no

AL002 Unit - Error in the number of retain memory writings M None no

AL003 Unit - Error in retain memory writings M None no

AL004 Unit - Cold circuit inlet water temperature probe A soft stop no AL005 Unit - Cold circuit outlet water temperature probe A Hard stop no AL006 Unit - Warm circuit inlet water temperature probe A Soft stop no AL007 Unit - External temperature probe

AL008 Unit - Cold circuit pump 1 overload A None A034/A035

AL009 Unit - Cold circuit pump 2 overload A None A034/A035

AL010 Unit - Warm circuit pump 1 overload A None E020/E021

AL011 Unit - Warm circuit pump 2 overload A None E020/E021

AL012 Unit - Flow switch alarm with cold pump 1 active 1) M Hard stop no AL013 Unit - Flow switch alarm with cold pump 2 active 1) M Hard stop no AL014 Unit - Flow switch alarm with warm pump 1 active 1) A Hard stop no AL015 Unit - Flow switch alarm with warm pump 2 active 1) A Hard stop no

AL016 Unit - Cold circuit pump group alarm A None no

AL017 Unit - Warm circuit pump group alarm A None no

AL022 Unit - High chilled water temperature A None A021/A022

AL024 Unit - Slave offline A None no

AL025

Unit - Slave error in the number of retain memory

writings M None no

AL026 Unit - Slave error in retain memory writings M None no AL027 Unit – Hot water outlet temperature probe A Soft stop no AL030 Unit - Generic alarm cold circuit reset

AL031 Unit - Generic alarm auto reset AL032 Unit - Generic alarm counter reset

AL033 Unit - Gas leakage alarm by digital input M Hard stop

AL035 Unit - c.pCOe offline A Hard stop

AL036 Unit - c.pCOe configuration error A Hard stop

AL037 Unit - Differential pressure alarm A Soft stop

AL038 Unit - Gas leakage detector warning A Soft stop

AL039 Unit - Gas leakage detector alarm M Hard stop A075

AL040 Unit - Gas leakage detector sensor fault A Hard stop AL041 Unit - Gas leakage detector calibration needed M None

AL042 Unit - Gas leakage detector offline A Hard stop

AL043 Unit – Liquid temperature condenser probe alarm A None AL044 Unit – Liquid temperature SGHX probe alarm A None

AL046 Unit – Master offline alarm A Soft stop

(33)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

33 AL047 Unit – Compressor oil temperature probe alarm A Soft stop

AL100 Circuit 1 - Alarm discharge probe pressure A Hard stop AL101 Circuit 1 - Alarm suction probe pressure A Hard stop AL102 Circuit 1 - Alarm discharge probe temperature A Hard stop AL103 Circuit 1 - Alarm suction probe temperature A Hard stop

AL114 Circuit 1 EVD - Low SH M Soft stop B024

AL115 Circuit 1 EVD - LOP M Soft stop B025

AL116 Circuit 1 EVD - MOP M soft stop B026

AL117 Circuit 1 EVD - High condensing temperature R Soft stop B029 AL118 Circuit 1 EVD - Low suction temperature R Soft stop B031

AL119 Circuit 1 EVD - Motor error A Hard stop

AL120 Circuit 1 EVD - Emergency closing A None

AL121 Circuit 1 EVD - Setting out of bound A Hard stop AL122 Circuit 1 EVD - Settings range error A Hard stop

AL123 Circuit 1 EVD - Offline A Hard stop

AL124 Circuit 1 EVD - Low battery A None

AL125 Circuit 1 EVD - EEPROM A None

AL126 Circuit 1 EVD - Incomplete valve closing M Hard stop AL127 Circuit 1 EVD - Firmware not compatible A Hard stop

AL128 Circuit 1 EVD - Configuration error A Hard stop

AL166 Circuit 1 - Compressor 1 maintenance M None

AL173 Circuit 1 - High pressure alarm by pressure switch M Hard stop

AL175 Circuit 1 - Overload compressor 1 R Hard stop

AL178 Circuit 1 - Pump-Down end for maximum time R Hard stop

AL180 Circuit 1 - Oil pressure probe A Hard stop

AL181 Circuit 1 - Low oil pressure M Hard stop

AL182 Circuit 1 - High pressure alarm R Hard stop

AL183 Circuit 1 - Low pressure alarm R Hard stop

AL184 Circuit 1 - High discharge temperature alarm R Hard stop Cc18 AL185 Circuit 1 - Low discharge temperature alarm R Soft stop Cc18 AL186 Circuit 1 - Low discharge superheat alarm R Soft stop Cc20 AL365 Unit - Warm circuit outlet water temperature probe A Hard stop

A=Automatisk reset M= Manuell reset

R= Automatisk reset 2ggr sedan Manuell reset

(34)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

34

10.3 Larmlista Masterenhet

# Name Type Edge Description

Al01 Al_retain M Positive Error in the number of retain memory writings Al02 Al_Err_retain_write M Positive Error in retain memory writings

Al03 Al_UserPmp1 M Positive Cold water pump 1 alarm Al04 Al_UserPmp2 M Positive Cold water pump 2 alarm

Al05 Al_SrcPmp1 A Positive Warm water pump 1 alarm

Al06 Al_SrcPmp2 A Positive Warm water pump 2 alarm

Al07 OfflineAlrm_CPCOE_1 A Positive c.pCOe offline

Al08 CfgErrAlrm_CPCOE_1 A Positive Wrong configuration on c.pCOe

Al09 Al_Filter A Positive Filter alarm

Al10 Al_GasAlarmLow A Positive Gas alarm - low level Al11 Al_GasAlarmHigh M Positive Gas alarm - high level Al12 Al_GasAlrmDin M Positive Gas alarm - digial input

Al13 Al_UserPmpInPrb A Positive Cold water inlet water temperature probe alarm Al14 Al_UserPmpOutPrb A Positive Cold water outlet water temperature probe alarm Al15 Al_SrcPmpInPrb A Positive Warm water inlet water temperature probe alarm Al16

Al_SrcPmpOutPrb A Positive

Warm water outlet water temperature probe alarm

Al17 Al_RoomTempPrb A Positive Room temperature probe alarm Al18 Al_ExtTempPrb A Positive External temperature probe alarm Al19 Al_UserPressPrb A Positive Cold system pressure probe alarm Al20 Al_SrcPressPrb A Positive Warm system pressure probe alarm Al21 Al_UserFiltPressPrb A Positive Cold system filter pressure probe alarm Al22 Al_SrcFiltPressPrb A Positive Warm system filter pressure probe alarm Al23 Al_GasLevelPrb A Positive Gas level probe alarm

Al24 Al_DiffPressPrb A Positive Differential pressure probe alarm Al25 Al_DiffPress M Positive Differential pressure alarm Al26 Al_UserFilterPress A Positive Cold water filter pressure alarm Al27 Al_SrcFilterPress A Positive warm water filter pressure alarm Al28 Al_SlaveOffline_1 A Positive Slave 1 offline

Al29 Al_SlaveOffline_2 A Positive Slave 2 offline Al30 Al_SlaveOffline_3 A Positive Slave 3 offline Al31 Al_SlaveOffline_4 A Positive Slave 4 offline Al32 Al_SlaveOffline_5 A Positive Slave 5 offline Al33 Al_SlaveOffline_6 A Positive Slave 6 offline Al34 Al_HiPressure A Positive High pressure alarm Al35 Al_LoPressure A Positive Low pressure alarm

Al36 Al_Slave1 A Positive Alarm on slave 1

Al37 Al_Slave2 A Positive Alarm on slave 2

Al38 Al_Slave3 A Positive Alarm on slave 3

Al39 Al_Slave4 A Positive Alarm on slave 4

Al40 Al_Slave5 A Positive Alarm on slave 5

Al41 Al_Slave6 A Positive Alarm on slave 6

A= Automatisk reset M= Manuell reset

(35)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

35

11 Parameterlistor

11.1 Parameter-lista för Modulaggregat

Param.

Code PWD Meny: Plant Type Default UoM Range R/W

A001 M A001 - Cold circuit valve 1 manual mode UInt 0 - 0: Auto; 1: Off; 2: On R/W

A004 M A004 - Low limit in mask for the setpoint in cooling Real 0 °C/°F -99.9...999.9 R/W

A005 M A005 - High limit in mask for the setpoint in cooling Real 20 °C/°F A04...999.9 R/W

A006 S A006 - Low limit in mask for the setpoint in heating Real 30 °C/°F 0.0...999.9 R/W

A007 S A007 - High limit in mask for the setpoint in heating Real 60 °C/°F A006...999.9 R/W

A023 S A023 - Changeover type (0=Keyboard, 1=DIn) Bool 0 - 0:By keyboard;1:By

DIN R/W

A024 M A024 – Changeover delay time Int 60 min 0…999 R/W

A025 S A025 - Startup regulation probe (0=Inlet; 1=Outlet) Bool 1 - 0: Inlet; 1: Outlet R/W

A026 M A026 - Delay time between Startup PID and Run PID Int 180 s 0…999 R/W

A027 S A027 - Run regulation probe (0=Inlet; 1=Outlet) Bool 1 - 0: Inlet; 1: Outlet R/W

A028 M A028 - Startup PID proportional band Real 12 °C/°F 0.0...999.9 R/W

A029 M A029 - Startup PID integral time UInt 180 s 0…999 R/W

A030 M A030 - Startup PID derivative time UInt 0 s 0…99 R/W

A031 M A031 - Run PID proportional band Real 10 °C/°F 0.0...999.9 R/W

A032 M A032 - Run PID integral time UInt 120 s 0…999 R/W

A033 M A033 - Run PID derivative time UInt 3 s 0…99 R/W

A034 M A034 - Cold circuit valve flow alarm startup delay UInt 120 s 0…999 R/W

A035 M A035 - Cold circuit valve flow alarm run delay UInt 1 s 0…99 R/W

A036 M A036 - Compressor delay On since the cold circuit valve

On UInt 80 s 0…999 R/W

A037 M A037 - Cold circuit valve delay Off since the compressor

Off UInt 160 s 0…999 R/W

A039 S A039 – Cold circuit antifreeze alarm threshold Real 5 °C/°F R/W

A044 S A044 - Water inlet probe cold circuit - Probe offset Real 0 °C/°F -99.9...99.9 R/W

A045 S A045 - Water outlet probe cold circuit - Probe offset Real 0 °C/°F -99.9...99.9 R/W

A047 S A047 - Cooling/Heating input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 - 0: Heat if close;1:

Heat if open R/W

(36)

ENRAD Modul serie, Installation, Drift & Skötsel Manual V.1.1.1

36

A048 S A048 - Unit On/Off input logic (0=NO; 1=NC) Bool 1 - 0: On if open; 1: On

if close R/W

A049 M A049 - Cold circuit valve flow input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 -

0: Alarm if open;1:Alarm if

close

R/W

A050 M A050 - Cold circuit valve overload input logic (0=NO; 1=NC) Bool 0 -

0: Alarm if open;1:Alarm if

close

R/W

A054 M A054 - Gas leakage alarm input logic Bool 0 -

0: Alarm if open;1:Alarm if

close

R/W

A057 M A057 - Global alarm output logic (0=NC; 1=NO) Bool 1 - 0: Alarm if close; 1:

Alarm if open R/W

A061 M A061 - Alarm relay configuration Bool 1 - 0: Only serious alarm; 1: All alarms R/W

A065 M A065 - Antifreeze type (0=Heater; 1=Valve; 2=Heater-

Pump) USInt 2 -

0: Heater; 1:

Valves;2: Heater &

valves

R/W

A071 M A071 - Enable gas leakage detector alarm Bool 0 - 0: No; 1: Yes R/W

A072 M A072 – Gas leakage alarm limit USInt - Ppm 0…GLD max R/W

A073 M A073 - Gas leakage warning limit USInt - Ppm 0…GLD max R/W

A074 M A074 – Gas leakage alarm delay USInt 0 S 0…59 R/W

A075 M A075 – Gas leakage buzzer delay USInt 0 S 0…59 R/W

A076 M A076 – Gas leakage mute buzzer Bool 0 - 0: No; 1: Yes; R/W

A077 M A077 - Cold circuit valve number Int 1 - 1…2 R/W

A078 M A078 - Enable valve flow check Bool 1 - 0: No; 1: Yes R/W

A079 M A079 - Unit type (0=CH; 1=HP; 2=CH/HP) Uint 2 - 0=CH; 1=HP;

2=CH/HP R/W

A080 M A080 – Unit regulation mode Bool 0 - 0: Stand-alone;

1:Master regulation R/W

A081 S A081 – Loss of master management Bool 0 - 0: Shut off; 1: Stand-

alone R/W

A082 M A082 – Sub pressure ventilation logic Bool 0 - 0: On if close; 1: On

if open R/W

A083 M A083 – Unit temperature offset Real 0 °C/°F -999.9…999.9 R/W

A084 M A084 – Differential pressure offset Real 0 kPA -999.9…999.9 R/W

A085 M A085 – Differential pressure alarm threshold Real 15 kPA -99.99…99.99 R/W

A086 M A086 – Differential pressure alarm trigger mode Bool 0 -

0: Trigger below threshold; 1: Trigger

above threshold R/W

A089 S A089 – Enable service mode Bool 0 - 0: Off; 1: On; R/W

A090 S A090 – Service mode active time Int 30 min 0…99 R/W

A091 S A091 - Cold circuit modulating pump setpoint Real 5 °C/°F -999.9…999.9 R/W

A092 M A092 - Cold circuit modulating pump proportional gain Real 15 - 0…999.9 R/W

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :