Staden totalt Kommunal regiform

55  Download (0)

Full text

(1)

Staden totalt

Kommunal regiform

Stockholms stad

Förskoleundersökning 2016

(2)

Om undersökningen Frågorna i enkäten

Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Resultat

Övergripande resultat Staden per år

Staden flickor/pojkar

Index per område, KF-indikator

Stadsdelar per fråga

(3)

• Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se.

• Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första två innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och det sista utskicket innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 6-14 år 2016.

• Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i mitten av januari år 2016.

• Denna rapport visar resultaten för alla förskolor i Stockholm stad med kommunal regiform.

• Resultaten i rapporten jämförs för staden totalt mellan år 2014-2016, med stadsdelarna, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp.

• Totalt för Stockholm stad kommunal regiform inkom 23078 svar, vilket ger en svarsprocent på 71 %.

• Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

Om undersökningen

(4)

Utveckling och lärande

1. Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess

tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

2. Jag upplev er att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sittskriftspråk).

3. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid).

4. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur).

5. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama).

6. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande).

Normer och värden samt barns inflytande

7. Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.

8. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra).

9. Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

10. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.

11. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.

12. Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? * 13. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola?

Frågorna i enkäten

Samverkan med hemmet

14. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.

15. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum).

16. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

17. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.

18. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt.

19. Upplever du att du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i kontakt med förskolans verksamhet? *

20. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola?

Kost, rörelse och hälsa

21. Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.

22. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.

23. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Övriga frågor

24. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn.

25. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.

26. Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

* Diskriminering innebär att ett barn eller en förälder missgynnas (det vill säga inte behandlas på samma sätt som andra barn eller

föräldrar) direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna, som

följer av lag, är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

läggning eller ålder. Konflikter mellan föräldrar och mellan barn faller utanför lagen och räknas inte som diskriminering.

(5)

• Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-5). Andelarna beräknas exklusive ”vet ej-svar”. Det innebär att summan av betyget 1,2, 3, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till 100 procent, avrundningar till närmaste heltal har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av heltalen inte nödvändigtvis summerar till 100 procent.

• ”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret ”vet ej”. Syftet med att redovisa ”vet ej” separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas ”vet ej” så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex.

över åren) inte kan göras.

• Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning.

• Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan 0-100.

• KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan 0-100.

• Inga resultat redovisas i grupper med mindre än 5 svarande.

• Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation.

Inför läsning av rapporten

(6)

Svarsfrekvens

Stockholm stad Svarsfrekvens (%) 2016

Antal svar 2016

Urval netto 2016

Bromma

70

1951 2803

Enskede-Årsta-Vantör

72

2582 3602

Farsta

65

1432 2192

Hägersten-Liljeholmen

67

3145 4728

Hässelby-Vällingby

72

1759 2433

Kungsholmen

71

1465 2075

Norrmalm

69

1281 1851

Rinkeby-Kista

69

1211 1757

Skarpnäck

65

1228 1875

Skärholmen

77

1037 1347

Spånga-Tensta

78

1458 1875

Södermalm

72

2227 3098

Älvsjö

70

828 1178

Östermalm

79

1474 1864

Flickor

71

11212 15812

Pojkar

70

11866 16866

Stockholm stad totalt 71 23078 32678

(7)

Övergripande resultat

(8)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1: Pedagogiska miljön

2: Språklig utveckling 3: Matematiskt

tänkande

4:

Naturvetenskapliga f enomen

5: Själv skapa och uttrycka sig

6: Kulturutbud

7: Känner sig tryggt

8: Sociala f örmågor

9: Lika möjlighet att utvecklas

10: Barnet bemött respektf ullt 11: Eget initiativ och

ansvar 15: Delaktighet och

inf lytande 16: Välkommen att

ställa f rågor 17: Inf ormation om

f örskolans mål 18: Jag blir bemött

respektf ullt 21: Inf ormation om

maten 22: Varierad och

näringsrik kost 23: Fysisk aktivitet

uppmuntras

24: Trygg och säker

25: Nöjd med helheten

26: Rekommendera f örskolan

Stockholm stad kommunal regi andel nöjda (betyg 4 + 5) år 2016

Stockholm stad kommunal regi 2016

Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet

(9)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1: Pedagogiska miljön

2: Språklig utveckling

3: Matematiskt tänkande

4: Naturvetenskapliga f enomen

6: Kulturutbud

7: Känner sig tryggt

8: Sociala f örmågor

11: Eget initiativ och 14: Utveckling och

16: Välkommen att ställa f rågor 17: Inf ormation om

f örskolans mål 23: Fysisk aktivitet

uppmuntras 24: Trygg och säker

25: Nöjd med helheten

26: Rekommendera f örskolan

Stockholm stad kommunal regi andel nöjda (betyg 4 + 5) per fråga per år

Stockholm stad kommunal regi 2016

Stockholm stad kommunal regi 2015

Stockholm stad kommunal regi 2014

Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet

"Frågorna i enkäten". Endast

(10)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1: Pedagogiska miljön

2: Språklig utveckling 3: Matematiskt

tänkande

4: Naturvetenskapliga f enomen

5: Själv skapa och uttrycka sig

6: Kulturutbud

7: Känner sig tryggt

8: Sociala f örmågor

9: Lika möjlighet att utvecklas

10: Barnet bemött respektf ullt 11: Eget initiativ och

ansvar 15: Delaktighet och

inf lytande 16: Välkommen att

ställa f rågor 17: Inf ormation om

f örskolans mål 18: Jag blir bemött

respektf ullt 21: Inf ormation om

maten 22: Varierad och

näringsrik kost 23: Fysisk aktivitet

uppmuntras

24: Trygg och säker

25: Nöjd med helheten

26: Rekommendera f örskolan

Stockholm stad kommunal regi andel nöjda (betyg 4 + 5) pojke/flicka

Stockholm stad kommunal regi 2016 Pojke 2016

Flicka 2016

Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet

(11)

Staden per år

(12)

1

1

1

1

1

1

2

2

2 3

3

4

4

4

4

5

5

5 10

11

15

11

11

12

15

15

15

34

36

38

32

33

35

32

33

35

52

50

41

52

50

48

47

46

43 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Utveckling och lärande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

86

86

80

84

84

83

79

79

78 1

0

2

3

2

5

7

7

10

Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(13)

1

1

1

1

1

1

6

7

10 4

4

4

3

3

4

10

11

12 12

13

13

9

9

14

19

19

22 32

32

35

28

30

34

27

27

26

51

50

47

60

58

47

39

37

30 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Utveckling och lärande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

83

82

82

88

87

81

66

64

56 5

5

8

1

1

3

4

4

8

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen.

Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(14)

1

1

1

1

1

1

1

1 2

3

3

2

2

2

2

2 8

7

8

10

10

9

7

7

27

26

27

32

33

34

26

27

63

63

62

55

54

55

64

63 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Normer och värden samt barns inflytande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

89

89

89

87

87

88

90

89

0

0

1

2

2

5

8

8

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.

Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(15)

1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2 6

6

7

9

10

13 23

23

26

32

33

40

69

68

64

56

55

44 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Normer och värden samt barns inflytande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

92

91

90

88

88

84 1

0

1

6

6

11

Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(16)

2

2

2

2

2

2

2

2

2 6

6

6

5

5

5

4

4

4

17

17

17

14

13

13

10

10

10

33

33

35

32

31

32

27

27

27

42

41

41

48

48

48

58

58

56 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Samverkan med hemmet

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

74

75

76

80

80

80

85

85

83 3

3

3

1

1

1

1

1

1

Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.

Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(17)

1

2

2

1

1 3

3

3

2

2 10

9

10

5

6

27

27

29

21

21

58

58

56

71

71 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Samverkan med hemmet

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

85

86

85

92

92 1

1

1

0

0

Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.

Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(18)

3

3

5

2

2

2

1

1

1 6

6

9

4

4

4

4

4

4

15

15

18

13

13

13

13

13

14

28

27

28

30

30

34

32

32

33

49

48

40

52

52

48

50

51

47 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Kost, rörelse och hälsa

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

76

75

68

82

81

81

82

82

80

1

1

2

5

6

9

3

3

3

Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(19)

1

1

1

1

1

2

3

2

3 3

3

4

3

3

4

3

4

4 8

9

10

9

9

10

9

9

10

29

29

31

28

29

29

24

24

25

59

58

55

58

57

55

61

61

58 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Staden totalt 2016

Staden totalt 2015

Staden totalt 2014

Nöjdhet, trygghet och rekommendation

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi per år

88

87

86

86

86

84

85

85

84 0

0

0

0

0

0

1

1

1

Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn.

Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(20)

2

96 2

69 24

8

2

96 2

66 26

7 Upplever du att ditt barn har diskriminerats i

förskolans verksamhet?

Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen?

(upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge

Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet?

Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras)

Ja Nej Vill ej uppge

2016

Diskriminering

100 %

(21)

Staden flickor/pojkar

(22)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4

4 4 3 4 3 4 4

5 5 4 5 5 5 5

10 10 10 11 11

15 14

11 11 11

12 11

12 12

15 14 15 15 15 15 16

34 34 34 36 36

39 38

32 32 32

33 34

36 34

32 32 33

33 34 35 35

52 52 52 49 50

41 42

52 51 52

50 51

46 49

47 47 46 46 45 43 43 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Utveckling och lärande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

86 86 86 85 86 79 80

84 83 84 83 85 82 83

79 80 79 79 79 78 78

1 0 1 0 0 2 2

3 3 2 3 2 5 5

7 8 7 7 7 10 9

Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(23)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

6 6 5 7 7 10 10 4 4 3 4 4 4 4

3 3 2 3 3 5 4

10 10 10 11 10

13 12 12 12 12 13 13 13 13

9 10 8

10 8

15 13

19 19 19 19 19

22 22 32 32 32 32 33 35 34

28 29 28

31 29

34 33

27 27 27 27 27

26 25

51 51 51 49 50 46 47

60 58 61

55 60

45 49

39 39 38 36 37

29 30 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Utveckling och lärande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och

83 83 83 82 82 82 82

88 87 89 86 89 80 82

66 66 65 64 64 56 56

5 5 5 5 5 9 8

1 1 1 1 1 4 3

4 4 4 4 4 8 8

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen.

Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(24)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2

2 3 2 3 2 2 2

2 2 2 3 2

8 8 7

8 7

8 7

10 10 9 10 9

9 8

7 7 7 7 8

27 26 27

26 26

28 26

32 32 32

33 33 33 34

26 26 26 27 27

63 62 63

62 64

60 64

55 54 55 53 54 54 55

64 64 64 63 63 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Normer och värden samt barns inflytande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

89 88 90 88 90 88 90

87 87 88 86 88 87 89

90 90 90 89 89

0 0 0 0 0 1 0

2 2 2 2 2 5 5

8 8 8 8 8

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.

Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(25)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

6 6 5 6 6 7 7

9 10

9 10 9

13 12

23 22 23 24 23

27 26

32 32 32

33 33

40 40

69 69 69 67 69

63 65

56 55 57 54 56

43 45 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Normer och värden samt barns inflytande

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

92

91

92

91

92

90

91

88

87

88

87

88

83

85

1

1

1

0

0

1

1

6

7

6

6

6

11

10

Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(26)

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

6 7 6 7 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

17 17 17

17 16 17 16

14 13 14 14 13 13 13

10 10 10 10 10 11 10

33 33 33

33 33

35 35

32 32 31 31 31 32 33

27 27 27 26 27 27 28

42 41 42 40 42

40 41

48 48 48 48 49 48 48

58 58 57 58 58 56 56 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Samverkan med hemmet

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

74 74 75 74 75 75 77

80 80 79 80 80 80 80

85 85 85 85 85 83 84

3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0

Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.

Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(27)

1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

10 10 10 9 10 10 10

5 5 5 6 5

27 27 27 27 28 29 29

21 21 21

21 21

58 58 58 59 58 56 56

71 72 71 70 71 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Samverkan med hemmet

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

85

86

85

86

86

85

85

92

92

92

91

92 1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.

Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(28)

3 3 3 3 3 5 5

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 7 9 9

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

15 14 15 15 15

18 18

13 13 13 13 12 13 13

13 12 14 13

13 14 15

28 27 28

28 27

27 28

30 29 30 30 30 34 34

32 31

32 31

32 32

33

49 50 48

47 48

40 40

52 52 52 51 52 48

47

50 51 49 51

50 48

47 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Kost, rörelse och hälsa

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

76 77 76 75 75 68 68

82 82 82 81 82 81 81

82 83 81 83 82 80 80

1 1 1 1 1 2 2

5 5 5 6 6 9 8

3 3 4 3 4 3 3

Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(29)

1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 2

3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3

3 3 3 4 3 4 3

3 4 3 4 4 4 4 8

8 8

9 8

10 9

9 9 9 10 9

11 10

9 9 9 9 9

10 9

29 29 29

30 29

31 31

28 28 28 28 29

30 29

24 24 24 24 24

26 25

59 59 59 57 58 54 56

58 58 58 56 58

54 56

61 61 61 60 62

58 59 Staden totalt 2016

Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Staden totalt 2016 Pojke 2016 Flicka 2016 Pojke 2015 Flicka 2015 Pojke 2014 Flicka 2014

Nöjdhet, trygghet och rekommendation

Andel (%) Nöjda* Vet ej

* Nöjda visar de

Stockholm stad kommunal regi flickor och pojkar per år

88 88 89 87 88 85 87

86 86 86 85 87 84 85

85 85 86 84 86 83 84

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn.

Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.

1 Instämmer inte

alls 2 5 Instämmer

4 helt 3

(30)

2

96 2

69 26

5

2

96 2

72 21

6 2

95 2

69 21

10

2

96 2

60 31

8

Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet?

Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen?

(upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge

Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet?

Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras)

Ja Nej Vill ej uppge

Flicka 2016 Pojke 2016

Diskriminering

100 %

(31)

Index per område och KF-indikator

(32)

81 80 76

89 89 88

83 83 81

79 79 75

86 86 84

86 86 84 Staden totalt 2016

Staden totalt 2015 Staden totalt 2014

Staden totalt 2016 Staden totalt 2015 Staden totalt 2014

Staden totalt 2016 Staden totalt 2015 Staden totalt 2014

Staden totalt 2016 Staden totalt 2015 Staden totalt 2014

Staden totalt 2016 Staden totalt 2015 Staden totalt 2014

Staden totalt 2016 Staden totalt 2015 Staden totalt 2014 Utveckling och lärande

Normer och värden samt barns inflytande

Samverkan med hemmet

Kost, rörelse och hälsa

Nöjdhet , trygghet och rekommendation

KF-indikator

Stockholm stad kommunal regi index per område och år samt KF-indikator

0 100

Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena.

(33)

Stadsdelarna per fråga

(34)

92

90

90

89

88

87

86

86

86

84

84

83

82

80

86 89

92

87

88

88

86

86

84

85

85

85

84

80

79

86 Skarpnäck

Norrmalm Södermalm Östermalm Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Bromma Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Rinkeby-Kista Farsta Spånga-Tensta Skärholmen Staden totalt

2016 2015

Jag upplever att den pedagogiska miljönpå mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

100 % Andel nöjda (4 + 5)

(35)

88

87

86

86

85

85

84

83

83

82

81

80

80

78

84 85

89

89

86

85

85

85

81

84

85

80

82

80

77

84 Östermalm

Älvsjö Norrmalm Södermalm Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Farsta Bromma Hässelby-Vällingby

Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Skärholmen Staden totalt

2016 2015

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.

100 % Andel nöjda (4 + 5)

(36)

85

83

82

81

81

80

80

79

78

78

75

75

75

74

79 82

83

83

76

79

82

81

79

77

77

78

76

74

72

79 Östermalm

Älvsjö Norrmalm Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Södermalm Hägersten-Liljeholmen Bromma Kungsholmen Hässelby-Vällingby Farsta Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Skärholmen Staden totalt

2016 2015

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.

100 % Andel nöjda (4 + 5)

(37)

89

88

86

85

84

83

83

82

82

82

81

80

80

78

83 84

84

85

88

83

85

81

78

80

82

77

77

83

80

82 Östermalm

Skarpnäck Norrmalm Älvsjö Enskede-Årsta-Vantör Bromma Kungsholmen Hässelby-Vällingby Södermalm Hägersten-Liljeholmen Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Farsta Staden totalt

2016 2015

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen.

100 % Andel nöjda (4 + 5)

(38)

91

91

90

89

89

88

88

87

87

86

85

85

84

84

88 89

90

92

89

88

88

86

87

88

84

86

85

84

86

87 Skarpnäck

Östermalm Norrmalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Bromma Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Älvsjö Hässelby-Vällingby Farsta Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Staden totalt

2016 2015

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

100 % Andel nöjda (4 + 5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :