Översikt över frågor i ansökan Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd

Full text

(1)

Översikt över frågor i ansökan Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd

Innehåll

Kontaktuppgifter ... 1

Tidsplan... 2

Skolhuvudman och skolform ... 2

Ramar för insatsen ... 2

Om ni anger inrätta en ny kommer följande frågor under rubriken Ramar för insatsen: ... 2

Om ni anger utveckla befintlig kommer följande frågor under rubriken Ramar för insatsen: ... 3

Insatsens innehåll ... 4

Målgrupp ... 4

Budget ... 5

Kontaktuppgifter

Ansvarig för ansökan:

E-postadress ansvarig för ansökan:

Telefon ansvarig för ansökan:

Ansvarig verksamhetschef:

E-postadress verksamhetschef:

Telefon verksamhetschef:

(2)

Tidsplan

Ange vilken tidsperiod ni söker bidrag för. (Tidsperioden kan vara max ett år) - Startdatum (får vara mellan 1 juli – 31 oktober 2022):

- Slutdatum (får vara max ett år framåt i tiden från startdatum sett):

Skolhuvudman och skolform

- Ange den kommun som förskolan/skolan är belägen i:

- Ange om det är en kommunal eller fristående huvudman:

- Namn på skolan:

- Ange alla de skolformer som omfattas av projektet: Grundskola 1-3, Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasieskola

Ramar för insatsen

Informationstext: I första hand fördelar vi bidrag till inrättandet av nya lärmiljöer, i andra hand till utvecklande av befintliga. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan beskrivningen av insatserna och de kostnader ni sedan anger i Budget.

- Söker ni bidrag för insatser för att inrätta en ny eller utveckla en befintlig anpassad lärmiljö?: (Svarsalternativ: Inrätta en ny eller Utveckla befintlig)

Om ni anger inrätta en ny kommer följande frågor under rubriken Ramar för insatsen:

- Den anpassade lärmiljön är ny – det vill säga inte en redan existerande lärmiljö?: (Svarsalternativ: Ja eller Nej. Vid nej kommer felmeddelande, det går inte att söka bidrag för att inrätta en redan befintlig anpassad lärmiljö)

- Ange hur många tjänster ni söker bidrag för när det gäller inrättandet av den anpassade lärmiljön. Ange också titel på tjänsterna och vad de kommer att användas till under tidsperioden ni söker bidrag för.

(Hjälptext: Bidrag kan beviljas för planering och organisering inför lärmiljöns öppnande och för undervisning i den anpassade lärmiljön. Till exempel: Vi söker för 2 tjänster, specialpedagoger, som kommer arbeta

(3)

heltid med organisering inför inrättandet under två månader och därefter undervisa i den anpassade lärmiljön i 10 månader.)

- Beskriv mer i detalj vilka insatser ni planerar att genomföra för att inrätta den anpassade lärmiljön. Ange när under bidragstiden eleverna kommer att kunna ta del av den anpassade lärmiljön. Ange också tydligt vilka delar som genererar de tjänstekostnader och övriga kostnader ni söker bidrag

för:

- När eleverna tar del av den anpassade lärmiljön, hur planeras det då vara organiserat (öppettider, gruppindelningar, gruppsammansättningar etc.).

- Beskriv hur den anpassade lärmiljön kommer att leva upp till kravet ”få elever och hög lärartäthet”. (Hjälptext: Som utgångspunkt anses maximalt 12 elever per lärmiljö med minst en tjänst per sex elever utgöra få elever och hög personaltäthet. De tjänster ni söker bidrag för kan räknas in i personaltätheten.)

- Kommer den planerade anpassade lärmiljön att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet?: Svarsalternativ: Ja eller Nej

Om ni anger Utveckla befintlig kommer följande frågor under rubriken Ramar för insatsen:

- Ange hur många tjänster ni söker bidrag för när det gäller utvecklandet av den anpassade lärmiljön. Ange också titel på tjänsterna och vad de

kommer att användas till under tidsperioden ni söker bidrag för.

(Informationstext: Bidrag kan beviljas för tjänster som används till att utveckla en befintlig anpassad lärmiljö i syfte att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd – inte för att öka personaltätheten. Till exempel: Vi söker för 0,5 tjänst, en specialpedagog, som kommer arbeta halvtid med att utveckla den anpassade lärmiljön)

- Beskriv mer i detalj vilka insatser ni planerar att genomföra för att utveckla den anpassade lärmiljön. Ange ungefärlig tidsplan. Ange också tydligt vilka delar som genererar de tjänstekostnader och övriga kostnader ni söker bidrag för.

- När eleverna tar del av den anpassade lärmiljön, hur är det organiserat?

(öppettider, gruppindelningar, gruppsammansättningar etc.)

- Beskriv hur den anpassade lärmiljön lever upp till kravet ”få elever och hög personaltäthet”. (Informationstext: Som utgångspunkt anses maximalt 12 elever per lärmiljö med minst en tjänst per sex elever utgöra ”få elever”

(4)

och ”hög personaltäthet”. Den tjänst ni söker bidrag för kan inte räknas in i personaltätheten)

- Ingår den anpassade lärmiljön i det systematiska kvalitetsarbetet?: Ja/Nej

Insatsens innehåll

- Beskriv hur insatserna ni planerar genomföra kommer leda till effekten bättre tillgodose elevernas individuella behov av särskilt stöd.

- Beskriv hur och i vilken utsträckning ni arbetar med integrering i ordinarie skolmiljö/undervisningsmiljö.

- Beskriv hur elevhälsan är involverad i den anpassade lärmiljön - Beskriv hur ni arbetar med uppföljnings och utvärderingsarbete i

förhållande till den anpassade lärmiljön. Både ur individ- och organisationsperspektiv.

Målgrupp

Informationstext: Observera, ni kan bara ansöka om bidrag för en lärmiljö per ansökan. Tänk på att inte skriva in personuppgifter, namn eller andra känsliga uppgifter som kan härledas till en specifik individ här. Frågorna vi ställer är till för statistisk uppföljning.

- Hur många närvarande elever är lärmiljön anpassad för? (Informationstext:

Som utgångspunkt anses maximalt 12 närvarande elever per lärmiljö utgöra få elever.)

- Ange uppskattad personaltäthet per elev i den befintliga eller planerade anpassade lärmiljön. (Informationstext: Det vill säga hur stor del av en heltidstjänst har eleven i lärmiljön i genomsnitt (dela antalet heltider på antalet elever i lärmiljön, exempelvis 2 heltider/12 elever = 0,166)) - Ange uppskattat totalt antal elever med behov av särskilt stöd som

kommer ta del av den anpassade lärmiljön under den tidsperiod ni söker bidrag för.

Flickor/Kvinnor:

Pojkar/Män:

Annan könstillhörighet:

(5)

Totalt antal elever som kommer ta del av den anpassade lärmiljön under bidragstiden summeras automatiskt utifrån antal angivna ovan.

- Uppskattningsvis, hur stor andel i procent är målgruppen för lärmiljön av det totala antalet elever på skolan?

- Beskriv om och i så fall på vilket sätt barnen och eleverna är delaktiga i planeringen och genomförandet av insatsen.

Budget

Informationstext: Bidrag kan lämnas till kostnader för insatser som en huvudman vidtar för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet i grundskolan eller gymnasieskolan i syfte att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Kostnaderna måste kunna kopplas till de insatser ni beskrivit i ansökan

(6)

- Kommentar till budget

- Har ni sökt medel för de här insatserna från andra bidragsgivare? Om ja, ange belopp och när får ni beslut?

- Hur fick ni kännedom om att söka bidrag för den här insatsen från SPSM?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :