OFFERT Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

10  Download (0)

Full text

(1)

OFFERT

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

Framtagning av Kommunikationsplan 2015-10-20

Offert giltig t.o.m. 2015-10-27

HANDELSMARKETING

(2)

BAKGRUND

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening, HHGA, är en förening för

tidigare studenter vid Handelshögskolan i Göteborg. Föreningen har för avsikt att skapa ett starkt nätverk för sina medlemmar, där dessa ska kunna dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. De anordnar allt från seminarier och föreläsningar, till mingelkvällar och studiebesök.

HHGA står idag inför svårigheter vad gäller att värva nya studenter till

alumniföreningen. Det är i dagsläget alldeles för få som efter sina studier på Handelshögskolan i Göteborg köper ett medlemskap.

Off

ertnr

2015:10:008 · I

HANDE LSMARKETIN Ci

(3)

SYFTE & PROJEKTBESKRIVNIN G

HandelsMarketing ska utforma en kommunikationsplan för HHGA, i syfte att föreningen på ett bättre sätt ska nå ut till studenter samt förmedla det värde som finns i medlemskapet.

För att kunna anpassa kommunikationsplanen, efter vad studenterna faktiskt efterfrågar och ser som relevant, kommer även en förstudie att genomföras. .

HANDELSMARKETING

(4)

PROJEKTPLAN

Målet med kommunikationsplanen är att skapa ett styrdokument efter vilket HHGA kan forma sina aktiviteter, sett över hela läsåret, i syfte att attrahera sistaårsstudenter från Handelshögskolans masterprogram och juristprogram.

Förstudien kommr tas fram för att ge kunskap om de preferenser som finns hos studenterna gällande kommunikationskanaler och aktiviteter (ex.

föreläsning, caselösning, studiebesök, mingel etc.)

Kommunikationsplanen kan efter avslutat projekt administreras av HandelsMarketing.

Offertnr 2015:10:008 HANDE LSMARKETING

(5)

Fö rst udie - 88 h

En förstudie genomförs för att förstå i vilka former det är intressant för

studenterna att mötas av HHGA's värdeerbjudande. Inledningsvis kommer hypoteser kring vad för aktiviteter som kan vara av intresse för studenterna att konstrueras. Dessa kommer sedan testas i en datainsamling.

Förstudien innehåller följande steg:

- Enkätundersökning av ca 200 studenter

Genomförs i syfte att få en bred förståelse kring vad som är den allmänna uppfattningen gällande aktiviteter. Detta är viktigt för att kunna rikta

aktiviteterna under året mot den stora massan studenter och vidare vilka huvudaktiviteter som blir a ktuella att ingå i kommunikationspla nen.

HANDELSMARKETING

(6)

) - Fokusgruppsintervjuer

Två stycken fokusgruppsintervjuer kommer genomföras med 8-10 studenter i vardera, i syfte att djupare förstå studenternas resonemang kring preferenser samt val av kommunikationskanaler och aktiviteter.

- Intervjuer

För att säkerställa en spridning av representerade utbildningar i förstudien kommer 20st kortare intervjuer utföras med studenter på Handels.

- Ana lys

Avslutningsvis kommer data från de tre insamlingarna analyseras och sammanställas för att ligga till grund för utformningen av

kommunikationsplanen.

Offertnr 2015:10:008 , .!is>' HANDELSMARKETING

(7)

Kommunikationsplan 84 h

Kommunikationsplanen är ett styrdokument som besvarar när, var och hur

kommunikationen med studenterna ska ske. Den kommer presenteras i form av en aktivitetsplan över ett läsår som utförligt visar när aktiviteter optimalt bör utföras i syfte att bearbeta studenterna som sedan vid examen skall ingå ett medlemskap med HHGA. I aktivitetsplanen kommer rekommendationer på olika huvudaktiviteter presenteras, men även aktiviteter som löper

parallellt samt syftar till konvertering vid examen. Kommunikationsplanen innehåller följande delar:

- Målgruppssegmentering - Aktivitetsplan

- Budget för aktivitetsplan - Utformning av styrdokument

{j HANDE LSMARKETING

(8)

TIDSPLAN*

Be rä kn ad projektt i d ä r 12 vecko r f rå n avta l ad projektsta rt.

*Fö rslag till tidsplan för projektets utförande från och med överenskommet startdatum. Tidsplanens omfattning kan komma att ändras.

Offertn r 201 5:10:008

HANDELSMARKETING

(9)

LEVERANS, VILLKOR & PRIS

Leverans av förstudie och kommunikationsplan sker i pdf-format samt genom presentation på plats hos kund.

Förslag som framkommit i offerten är exempel och HandelsMarketing förbinder sig endast att utföra tjänster som avtalats genom påskrivet kontrakt.

Denna offert är konfidentiell och skall inte spridas till fler än beslutsfattare och berörda parter inom koncernen. Uppdragsgivaren debiteras för projektets

omkostnader samt andra kostnader som kan uppkomma i samband med projektet utöver arvode till HandelsMarketing . Dessa kostnader måste dock på förhand

godkännas av uppdragsgivaren.

Priset för projektet uppgår till 64 500 kronor exklusive moms.

HANDELSMARKETING

(10)

KONTAKT

Vår adress:

HHGS HandelsMarketing AB Erik Dahlbergsgata n 14

41 1 26 Göteborg

Vårt organisationsnummer:

556837-1875 Vår referens:

Andreas Volmberg 070-322 69 57

andreas.volmberg@handelsmarketing.se

Referensens företagsnamn:

Joakim Hökegård 072-388 05 47

Offertnr 2015: 10:008

.

t H A N D E LSMARKETING

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :