Miljö- och byggnadsnämnden (23)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.40

Beslutande Filip Gille (M) ordförande

Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Bosse Henriksson (M), ersättare för Peter Johansson (FP)

Övriga närvarande Örjan Nässlander, förvaltningschef Arne Nilsson, byggnadsinspektör Sven-Arne Rundin, byggnadsinspektör

Ann-Kristin Djuvfeldt, miljöinspektör §§ 113-119 Therese Svensson, miljöinspektör §§ 113-119 Anna Alvkäll, förvaltningssekreterare

Utses att justera Leif Bergman

Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningens kontor 2014-

Under-

skrifter Sekreterare ………... Paragrafer: 113-127

Anna Alvkäll

Ordförande ………...

Filip Gille

Justerande ………

Leif Bergman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-11-19

Datum för anslagets

uppsättande 2014- Datum för anslags

nedtagande 2014-

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningens kontor

Underskrift ………...

Anna Alvkäll

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 113

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet Digitalisering av arkivhandlingar som avser

bygglovshandlingar läggs till föredragningslistan. Därefter fastställs föredragningslistan.

____________

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 114 Dnr 2014/447

Yttrande över detaljplan för Mörmon 5:33 m.fl.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa en flexibel plan som innefattar många olika användningsområden.

Området är beläget i de norra delarna av centrala Skoghall. Området nås idag via Industrileden och

Åråsvägen. Idag består områdets västra delar av ett fåtal äldre flerbostadshus placerade i en parkliknande miljö.

Områdets östra delar består av framförallt naturmark, i de norra delarna av området finns tre garagelängor.

Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2014, men då ordföranden och justeraren inte var överens om nämndens beslut tas ärendet upp igen.

Förvaltningen föreslår följande:

Miljö- och byggnadsnämnden önskar att en administrativ bestämmelse (a 4) förs in i detaljplanens norra del, om att bygglov inte får ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom en sanerings- och masshanteringsplan.

Högsta antal våningar sätts till VIII för all kvartersmark i detaljplanen.

Bestämmelsen BC införs i det område som idag är belagt med H.

Prickmarken minskas till maximalt sex meter från gräns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-06 Plankarta

Bullerutredning Planbeskrivning

Markteknisk undersökning Behovsutredning

Geoteknisk utredning Yrkande

Ordföranden Filip Gille (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag med ändringen att all prickmark tas bort i detaljplanen.

forts.

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 114 forts.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom ordföranden Filip Gilles yrkande.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden önskar att en administrativ bestämmelse (a 4) förs in i detaljplanens norra del, om att bygglov inte får ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom en sanerings- och masshanteringsplan.

Högsta antal våningar sätts till VIII för all kvartersmark i detaljplanen.

Bestämmelsen BC införs i det område som idag är belagt med H.

All prickmark tas bort i detaljplanen.

____________

Sändlista:

Kommunstyrelsen, mark- och planavdelningen

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 115 Dnr 2014/86

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet på fastigheten Rud 4:22

Sammanfattning

Ärendet gäller ansökan om vattenverksamhet på fastigheten Hammarö Rud 4:22. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har fått in en ansökan som avser att muddra för en småbåtshamn.

Enligt ansökan kommer massorna placeras på annan fastighet än fastigheten Rud 4:22 för slutförvaring.

Området har pekats ut som möjlig utveckling av hamn i den fördjupade översiktsplanen upprättad av kommunen 2014-02-04.

Inom Hammarö kommun omfattar strandskyddsbestämmelserna land- och vattenområdet intill 150 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd, i länsstyrelsens förslag till nya avstånd är det satt till 100 meter. I detta fall är strandskyddet på fastigheten Rud 4:22 inte upphävt.

Förvaltningen föreslår följande:

”Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande enligt följande:

Prövning av den nya småbåtshamnen enligt plan- och bygglagen (2010:900) bör ske genom detaljplan. Frågeställningar som kan kräva fortsatt utredning är påverkan av buller, trafik samt behov av vinterförvaring i närheten.

Muddermassor

Enligt anmälan är schaktdjupet 2.0 meter och ytan som ska muddras är ca 900 m3 muddringsmassor. Massorna vill sökanden använda som fyllnadsmaterial på fastigheten Östanås 1:3.

Bygglov krävs inte för höjning av marknivån med 0.2 meter.

Det finns ingen känd föroreningskälla i närområdet som gör att det finns anledning att misstänka att massorna skulle vara

förorenade. Det finns dock knapphändig information om vart muddringsmassorna kommer att placeras och hur de kommer att hanteras.”

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-11-12 Ritningar inkomna 2014-10-16

Miljökonsekvensbeskrivning inkommen 2014-10-16

forts.

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 115, forts.

Yrkande

Ordföranden Filip Gille (M) lägger fram ett yrkande och föreslår att nämnden ställer sig bakom det.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande enligt följande:

Nämnden har redan beslutat att den nya småbåtshamnen inte behöver prövas enligt detaljplan, vilket oppositionen reserverade sig mot.

Muddermassor

Sökanden ska redovisa storleken och höjden på ytan för de nya uppläggningsplatserna samt kontrollera att inte naturviktiga värden förstörs.

Strandskyddsdispens för byggnation av bland annat sjöbodar förutsätts beslutas av mark- och miljödomstolen.

____________

Sändlista:

Mark- och miljödomstolen

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 116

Redovisning av handläggningstid för bygglov

Sammanfattning

Förvaltningschef Örjan Nässlander informerar om handläggningstid för bygglov.

Enligt plan- och bygglagen ska en ansökan om lov eller förhandsbesked beslutas inom tio veckor från det att komplett ansökan lämnats in. Miljö- och byggnadsförvaltningen håller sig inom tidsramen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

____________

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn § 117 Dnr 2014/453

Redovisning och anmälan av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Följande delegeringsbeslut anmäls:

- Miljöinspektörernas beslut M102-111

- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden 2014-10-11 – 2014-11-11

Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för nämnden:

- Ärende dnr 2014/296 (M § 107): Registrering av livsmedelsanläggning, Restaurang Sätterstrand

- Ärende dnr 2014/241 (M § 111): Beslut om förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten till bristfällig avloppsanordning

- Ärende dnr 2014/450, bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

- Ärende dnr 2014/511, anmälan om rivning Beslutsunderlag

Miljöinspektörernas delegeringslista M102-111

Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 2014-10-11 – 2014-11-11

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.

2. Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälan av delegeringsbesluten till handlingarna.

____________

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 118 Dnr 2014/262

Ansökan om veckohämtning av hushållsavfall

Sammanfattning

Ägaren till fastigheten Lövnäs 1:309 ansöker om att få sitt hushållsavfall hämtat varje vecka året om. Fastighetsägaren var för mer än ett år sedan i kontakt med kommunen vilket ledde till att tömningen av hans hushållsavfall ändrades från varannan till varje vecka. Någon prövning av hans begäran gjordes inte vid det tillfället. Efter ansökan från fastighetsägaren har ärendet nu handlagts.

Förvaltningen föreslår följande:

Miljö- och byggnadsnämnden avslår xxxxxxxxxxxx ansökan om veckohämtning från fastigheten Lövnäs 1:309.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med hänvisning till

9 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) att fluglarver i soptunnan inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det har heller inte framkommit att det finns andra särskilda skäl för

veckohämtning enligt 28 § i Hammarö kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering.

Beslutsunderlag

Ansökan från ägaren till fastigheten Lövnäs 1:309, 2014-09-16 Tjänsteskrivelse, 2014-11-04

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun Serviceförvaltningens yttrande angående ansökan om

veckohämtning, 2014-10-14

Mailsvar från Avfall Sverige, 2014-10-14 Yrkande

Ordföranden Filip Gille (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag med tillägget att nämnden ställer fråga till serviceförvaltningen om att se över möjligheten att beställa flera extra tömningar i följd.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande.

forts.

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 118, forts.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden avslår xxxxxxxxxxxx ansökan om veckohämtning från fastigheten Lövnäs 1:309.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med hänvisning till 9 kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808) att fluglarver i soptunnan inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det har heller inte framkommit att det finns andra särskilda skäl för veckohämtning enligt 28 § i Hammarö kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering.

2. Miljö- och byggnadsnämnden ställer fråga till

serviceförvaltningen om att se över möjligheten att beställa flera extra tömningar i följd.

____________

Sändlista:

Sökanden (besvärshänvisning) Serviceförvaltningen

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBN § 119 Dnr 2014/503

Bärstad 1:168, bygglov för nybyggnad av åtta flerbostadshus med tillhörande

komplementbyggnader

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av åtta flerbostadshus på fastigheten Bärstad 1:168. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att fyra förrådsbyggnader är förlagda en meter närmare gräns än de 4,5 som anges i detaljplanen. Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte varför ett positivt besked föreslås bli lämnat.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av åtta flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Bärstad 1:168 enligt ansökan med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-11

Detaljplan för Östra Bärstad, västra delen, laga kraft 2014-09-23

Ritningar och situationsplan, inkomna 2014-10-29 Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av åtta flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Bärstad 1:168 enligt ansökan med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Information

Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En förutsättning för att

startbesked kan utfärdas är att ett tekniskt samråd hålls. Kontakta därför miljö- och byggförvaltningen för att boka tid för samråd.

Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är cert nr SC 0299-12.

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft under förutsättning att ingen överklagat beslutet.

forts.

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 119, forts.

Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande från kontrollansvarig inkommit till förvaltningen. Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked har utfärdats.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om bygglov.

Avgift

Avgift för bygglovet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa uppgår till 59 087 kronor (faktureras separat).

____________

Sändlista:

Sökanden

Berörda fastighetsägare Post- och inrikes tidningar

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBN § 120 Dnr 2014/473

Västra Hovlanda 1:24, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage och rivning av cykelskjul

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage samt rivning av cykelskjul på fastigheten Västra Hovlanda 1:24.

Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Hästviken, men då bostadshuset är klassat för permanentboende är

fastigheten undantagen dessa bestämmelser.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagen 31 §.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-10

Bygglovsritningar, inkomna 2014-10-04 och kompletterade 2014-10-27

Områdesbestämmelser för Hästviken, laga kraft 1999-12-02 Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagen 31 §.

Information

Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En förutsättning för att

startbesked ska utfärdas är att ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att boka tid för samråd.

Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är cert nr SC 0824-12.

Lovet har skickats för kännedom till berörda grannar och

annonserats i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagat beslutet.

forts.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 120, forts.

Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande från kontrollansvarig inkommit till förvaltningen.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om bygglov.

Avgift

Avgift för bygglovet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa uppgår till 13 986 kronor (faktureras separat).

____________

Sändlista:

Sökanden

Berörda fastighetsägare Post- och inrikes tidningar

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 121 Dnr 2014/502

Haga 1:63, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två

enbostadshus på fastigheten Haga 1:63. Fastigheten omfattas av avstyckningsplan för Haga 11 upprättad 1930. Tomten är i dag obebyggd och skogsklädd.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden förklarar att ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen för nybyggnad av två enbostadshus kan tillåtas med stöd av 2 kap 1, 4 och 5 §§ plan- och bygglagen.

Då grannar inkommit med synpunkter på förslaget har sökanden skickat in ett nytt förslag till utformning av parhus.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-07 Situationsplan, inkommen 2014-10-30 Fotomontage daterat 2014-10-30 Fotografier från Google Maps

Avstyckningsplan för Haga 11 upprättad 1930 Synpunkter från berörda grannar

Yrkande

Ordföranden Filip Gille (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att höra grannar om det nya förslaget till parhus.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till

förvaltningen för att höra grannar om det nya förslaget till parhus.

____________

Sändlista:

Sökanden

Berörda fastighetsägare

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 122 Dnr 2014/466

Takene 2:2, bygglov och strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad av två fritidshus

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för

ersättningsbyggnad av två fritidshus på fastigheten Takene 2:2.

Ansökan innebär att högsta tillåtna bruksarea överskrids.

Nämnden har dock möjlighet att enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov under förutsättning att överskriden yta bedöms som liten, så kallad liten avvikelse.

Områdesbestämmelserna anger att husen är fritidshus och de kan byggas upp till samma storlek igen om de rivs, de är i dag inte bebodda som åretruntboende.

Strandskyddsdispens bedöms kunna beviljas men eftersom ett avslag föreslås behandlas inte strandskyddsfrågan.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan då den inte anses uppfylla 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11

Situationsplan, planritning samt fasadritningar inkomna 2014-09-30

Fotografi Yrkande

Ordföranden Filip Gille (M) yrkar följande:

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för

ersättningsbyggnad av två fritidshus med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen då avvikelsen anses vara liten.

2. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad av två fritidshus med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c miljöbalken anges att tomtplatsen redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. För tomtplatsavgränsning se protokollsbilaga.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande.

forts.

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 122, forts.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för

ersättningsbyggnad av två fritidshus med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen då avvikelsen anses vara liten.

2. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad av två fritidshus med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c miljöbalken anges att tomtplatsen redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. För tomtplatsavgränsning se protokollsbilaga.

Information

Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddsbestämmelserna att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet om strandskyddsdispensen vann laga kraft.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då lovet vann laga kraft enligt 9 kap 34 § plan- och bygglagen.

Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked lämnas enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. En förutsättning för att

startbesked ska utfärdas är att kontrollansvarig utses samt att ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att boka tid för samråd.

Avgift

Avgift för bygglovet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa uppgår till 30 103 kronor (faktureras separat).

Avgift för strandskyddsdispensen enligt miljö- och

byggnadsnämndens taxa uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat).

____________

Sändlista:

Sökanden Länsstyrelsen

Berörda fastighetsägare Post- och inrikes tidningar

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 123 Dnr 2014/480

Västra Skagene 1:62, strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad och nybyggnad av carport

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för ersättningsbyggnad samt ny carport på fastigheten Västra

Skagene 1:62. Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Västra Stranden.

Förvaltningen föreslår följande:

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § pkt 1 miljöbalken är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som

tomtplatsavgränsning avses hela fastigheten.

2. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av carport med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.

Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § pkt 1 miljöbalken är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar

betydelse för strandskyddets syften. Som tomtplatsavgränsning avses hela fastigheten.

3. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ersättningsbyggnad med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

4. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för carport med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-05 Situationsplan, inkommen 2014-10-10

Plan- och sektionsritning inkommen 2014-10-10 Fasadritningar inkomna 2014-10-10

Fotografi daterat2014-11-07

Områdesbestämmelser för Västra Stranden laga kraft 1997-02-27 Karta Västra Stranden

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

forts.

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Mbn § 123, forts.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § pkt 1 miljöbalken är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som

tomtplatsavgränsning avses hela fastigheten.

2. Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av carport med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.

Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § pkt 1 miljöbalken är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar

betydelse för strandskyddets syften. Som tomtplatsavgränsning avses hela fastigheten.

3. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ersättningsbyggnad med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

4. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för carport med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Information

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte påbörjats inom två år eller inte avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap 18 h § miljöbalken (2009:532).

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då lovet vann laga kraft enligt 9 kap 34 § plan- och bygglagen.

Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked lämnas enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. En förutsättning för att

startbesked ska utfärdas är att kontrollansvarig utses samt att ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att boka tid för samråd.

Avgift

Avgift för strandskyddsdispens enligt miljö- och

byggnadsnämndens taxa uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat).

Avgift för bygglov enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa uppgår till 22 821 kronor (faktureras separat).

____________

Sändlista:

Sökanden

Berörda fastighetsägare Post- och inrikes tidningar

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBN § 124 Dnr 2014/238

Götetorp 1:150, ovårdad tomt

Sammanfattning

Under våren 2014 har serviceförvaltningen i Hammarö kommun noterat häckar och nedhängande grenar som utgör hinder eller fara i trafiken i flera områden inom Hammarö kommun.

Förvaltningen har i samband med det sänt ut ett brev med

uppmaning om att åtgärda bristen, broschyren ”Klipp Häcken” har bifogats som bilaga.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden inte anser att vegetationen mot gång och cykelväg utgör ett hinder för trafiken enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen och att ärendet därmed avskrivs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11 Foto daterat 2014-09-26

Mark och miljödomstolens dom 2014-06-04 om tillsynsföreläggande avseende häck

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att vegetationen mot gång och cykelväg utgör ett hinder för trafiken enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen och ärendet avskrivs därmed.

____________

Sändlista:

Sökanden

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBN § 125 Dnr 2014/278

Hammar 1:740, ovårdad tomt

Sammanfattning

Under våren 2014 har serviceförvaltningen i Hammarö kommun noterat häckar och nedhängande grenar som utgör hinder eller fara i trafiken i flera områden inom Hammarö kommun.

Förvaltningen har i samband med det sänt ut ett brev med

uppmaning om att åtgärda bristen, broschyren ”Klipp Häcken” har bifogats som bilaga.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att klippa häcken med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt att åtgärden ska vara utförd senast sju dagar efter att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11 Foto daterat 2014-09-26

Karta

Mark och miljödomstolens dom 2014-06-04 om tillsynsföreläggande avseende häck

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att klippa häcken med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen.

Åtgärden ska vara utförd senast fyra månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

____________

Sändlista:

Sökanden (besvärshänvisning)

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBN § 126 Dnr 2014/324

Klöverud 1:105, ovårdad tomt

Sammanfattning

Under våren 2014 har serviceförvaltningen i Hammarö kommun noterat häckar och nedhängande grenar som utgör hinder eller fara i trafiken i flera områden inom Hammarö kommun.

Förvaltningen har i samband med det sänt ut ett brev med

uppmaning om att åtgärda bristen, broschyren ”Klipp Häcken” har bifogats som bilaga.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att klippa häcken med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen samt att åtgärden ska vara utförd senast sju dagar efter att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11 Foto daterat 2014-09-26

Karta

Mark och miljödomstolens dom 2014-06-04 om tillsynsföreläggande avseende häck

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att klippa häcken med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen.

Åtgärden ska vara utförd senast fyra månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

____________

Sändlista:

Sökanden (besvärshänvisning)

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mbn § 127 Dnr 2014/522

Digitalisering av arkivhandlingar som avser bygglovsärenden

Sammanfattning

Det finns behov av att digitalisera arkivhandlingar som avser bygglovsärenden för att effektivisera återsökningen av dem.

Kostnaden för arbetet uppgår till 200 tkr. I dag finns

arkivhandlingarna på bildkort, men återsökningen av dem är ineffektiv och svarar inte heller upp mot medborgarnas krav.

Beslutsunderlag Muntlig redovisning

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsätta 200 tkr från årets resultat till att användas under nästa år för att finansiera

digitalisering av arkivhandlingar.

____________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :