SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EC artikel 13

Full text

(1)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Yipin Color

Datum: 2011-06-22 Företag:

AB Universalfärg Skyttbrinksvägen 38 SE 147 39 TUMBA

Tel.: +46-8-607 30 30 Fax: +46-8-607 35 30 (mån. - tors. 7:00 – 16:00, fre 7:00 - 15:00

E-postadress (frågor): webmaster@universalfarg.se Hämta säkerhetsdatablad på: www.universalfarg.se Tillverkare:

Ha-Be Betonchemie GmbH Stüvestraße 39

D-31785 Hameln

Tel. +49 5151 5870 Fax +49 5151 58755 www.ha-be-hameln.de/

Telefonnummer vid nödsituation: I nödsituationer ring 08-33 12 31, Giftinfo eller 112, larmcentralen.

Användning:.

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Särskilda faror för människa och miljö

Klassificering enligt reglering EC No 1272/2008 Produkten är inte klassificierad enligt CLP-regleringen

Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEC eller Direktiv 1999/45/EC:

Ej applicerbar.

Märkning enligt EU:s riktlinjer

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i "Allmänna Klassificeringsdirektiv för tillredningar "som utfärdats i den senast giltiga versionen.

Produkten är ej märkningspliktig enligt EU-direktiven och förordningen om Farliga ämnen (GefStoffV).

Beakta sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

· Andra faror

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt.

· VPvB: Ej tillämpligt

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

· Kemisk karakterisering: Blandningar

· Beskrivning: Pigment

· Farliga komponenter: Saknas

Vattenlösliga pigmentpastor baserade på järnoxid pigment och hjälpämnen

· Ytterligare hänvisningar: Se kapitel 16 för riskfrasernas betydelse.

(2)

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Se till att den berörda personen får frisk luft och håller sig stilla och varm. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd inled konstgjord andning. Vid medveteslöshet placera I stabilt sidoläge och konsultera läkare.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Tvätta huden med tvål och vatten. Använd inga lösningsmedel eller förtunningar. Smörj in huden med återfettande hudcreme.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter eller tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick mycket vatten, eventuellt med medicinskt kol.

Konsultera läkare.

Information för läkare: Behandla symptomatiskt 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga brandsläckningsmedel: Koldioxid, pulver eller skum. Vid store brand bekämpa med vatten eller alkoholbeständigt skum. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

Övrig, ej vanlig, brand och explosionsrisk: ingen

Speciella brandbekämpningsmetoder: Använd friskluftmask. Kyl oöppnade behållare I närheten av brandhärden med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

· Personlig skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd skyddskläder.

· Miljöskyddsåtgärder:

Låt inte spill komma ut i avlopp/ytvatten eller grundvatten.

Låt inte tränga in i marken/jorden.

Vederbörande myndigheter underrättas i händelse av läckage till vattendrag eller i avloppsnätet.

· Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Referens till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för information om säker hantering

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för destruktions information.

7. HANTERING OCH LAGRING

· Hantering

· Försiktighetsmått för säker hantering

Beakta vanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Inga speciella åtgärder krävs.

Använd personlig skyddsutrustning.

· Hänvisningar beträffande brand-och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

· Lagring

· Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

· Anvisningar om samlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Skyddas mot frost.

Skyddas mot värme och direkt solljus.

(3)

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Beakta gällande hygieniska gränsvärden:

CAS-Nr. Ämne % ppm

· Begränsning av exponeringen

· Personlig skyddsutrustning

· Allmänna skydds-och hygienåtgärder

Sedvanliga försiktighetsåtgärder skall iakttas vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· Andningsskydd: Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

· Handskydd:

Skyddshandskar och skyddande hudkräm.

Skyddshandskar.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra

kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets materialet inte kan beräknas i förväg och bör därför kontrolleras före användningen.

· Penetrationstid för handskmaterialet

Exakt penetrationstid att finna ut av tillverkaren för skyddshandskar och skall beaktas.

· Olämpliga är handskar av följande material: Handskar av läder

· Ögonskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Arbetskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Utseende:

Form: Fytande

Färg: Olika färger

· Lukt: Karaktäristisk

· Luktgräns: Ej fastställd.

· PH-värde vid 20 ° C: Ca. 5-9

· Ändring av tillstånd

Smältpunkt / smältområde: Ej Kokpunkt / kokområde: 100 ° C

· Flampunkt: Ej tillämpligt

· Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej tillämpligt.

· Tändningstemperatur:

Sönderdelningstemperatur: Ej fastställd.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Densitet vid 20 ° C: 1,45-2,00 g / cm ³

· Löslighet i / blandbarhet med vatten: Fullständigt blandbar

Viskositet: tixotrop

Organiska lösningsmedel: 0,0%

· Övriga upplysningar: Ingen ytterligare relevant information.

(4)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Reagerar med oxidationsmedel, bildar koldioxid och vatten.

Skadliga sönderdelningsprodukter: Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve.

Förhållanden som bör undvikas: Höga temperaturer.

Material som bör undvikas: Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan.

Inandning: Ringa hälsofara om inandning av sprutdimma undviks.

Hudkontakt: Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem.

Ögonkontakt: Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

Förtäring: Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

· Toxicitet

· Akvatisk toxicitet:

Ekotoxicitet: KOL: LC50 Daphnia 48 h: 5600 ml/l vatten

· Persistens och nedbrytbarhet: Ingen ytterligare relevant information.

· Beteende i miljön:

· Bioackumuleringsförmåga: Ingen ytterligare relevant information.

· Mobilitet i jord: Ingen ytterligare relevant information.

· Ekotoxiska effekter:

· Ytterligare ekologisk information:

· Allmänna hänvisningar:.

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt.

· VPvB: Ej tillämpligt.

· Andra skadliga effekter: Ingen ytterligare relevant information.

13. AVFALLSHANTERING

Lämnas för destruktion i enlighet med statliga och kommunala bestämmelser. Kontrollera statliga och kommunala bestämmelser och uppfyll de strängaste kraven.

EWC-kod -

14. TRANSPORTINFORMATION

· UN-nummer

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· UN transportbenämning

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· Transport fara klass (er)

· ADR, OCH, IMDG, IATA

· Class Ogiltigt

· Förpackningsgrupp

· ADR, IMDG, IATA Ogiltigt

· Miljöfaror:

· Marine pollutant: Nej

· Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ej tillämpligt.

(5)

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER - Märkning enligt EEC-riktlinjer:

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Produkten är inte föremål för klassificering.

· Säkerhet, hälsa och miljö föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen

· Nationella föreskrifter

· Vattenförorening riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

· Övrig föreskrifter, begränsning och förordningarna Ta notis om regler för skydd av arbetstagare.

16. ÖVRIG INFORMATION

R-Fraser:

S-Fraser:

Denna information är enbart baserad på data erhållna av leverantörerna för de ämnen som används, och inte på produkten som ämnerna ingår i. Ingen garanti, uttalad eller

underförstådd, beträffande giltigheten av data eller användbarheten av produkten för använderens särskilda bruk utlovas. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :