Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta

Full text

(1)

Yrkande

KS 12/3 -14

från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 12 mars 2014

Ärende 13 - Svar på motion av Anna Myrhed (C) om att utreda en överdäckning av E4:an genom Sollentuna

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen från Anna Myrhed (C),

komplettera utredningen om en övergång över E4: an med att utreda byggande av ett överdäckande affärs, hotell- och kontorshus med en bro för trafikanter över E 4.an mellan Helenelund och Kista i enlighet med

Sollentunapartiets motion om överdäckning från den 1/12 2008, samt

därutöver anföra följande: Centerns vision om en större överbyggnad av E:4 an är ett omfattande projekt som kommer att ta ett stort antal år att förverkliga. Ett samarbete med andra huvudmän och kommuner, främst Stockholms stad är en förutsättning för att projektet skall bli riktigt lyckat.

På kort sikt är det däremot angeläget att, som en början på dessa planer, få en övergång mellan Helenelund och Kista förverkligad. Vi tycker att byggande av endast en parkövergång skulle vara att underlåta att utnyttja ett mycket centralt läge för kommunreklam och för byggnation av samhällelig och kommersiell service. En övergång i enlighet med Sollentunapartiets motion skulle däremot på ett mycket effektivt sätt knyta samman Kista Science City, Kista centrum (tunnelbana) och Mässan med pendeltåget i Helenelund och tvärspårvägen.

Vår motion läggs med vårt yrkande som bilaga till detsamma. (BILAGA) att

att

C

(2)

Sollentunapartiet

Motion från Sollentunapartiet angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista.

Utvecklingen av samhällsservicen och detaljhandeln i Helenelunds centrala delar har varit mycket negativ under senare år. Helenelund, som tillhör Sollentuna kommun och vars

invånare betalar lika mycket skatt som andra Sollentunabor lider av tvinsot och ger ett dystert intryck av döende.

Ett stort antal företag och servicefunktioner har flyttat från Helenelunds centrum: Konsum, Blomsteraffär, Golfaffar, Nära Dig, Tomatis Nordiska, Bank, Apotek, Post med flera, med flera.

Fler och fler lokaler töms. Fler och fler rutor gapar tomma och mörka.

Samtliga partier i Sollentunas kommunfullmäktige säger sig - i alla fall i teorin - vilja arbeta för att kommunen ska ha levande närcentra och att hela kommunen ska leva.

Nu är det dags att leva upp till dessa åsikter och föreslå åtgärder som kan vända den dåliga utvecklingen i Helenelunds centrum.

Egentligen ligger Helenelund mycket centralt i regionen. Både E-4:an och stambanan

passerar i princip genom Helenelund. Området ligger några hundra meter från Kistamässan ( f.d. Sollentunamässan som Sollentuna inte kunnat hålla kvar.) Pendeltågstationen är endast tre stationer från Stockholms central. Kista Science City är angränsande stadsdel i väster.

Men på något sätt ligger området idag i skuggan bakom en tunnel - från mässan sett.

En anonym pendeltågstation. Osynlig från motorvägen bakom (mycket viktiga och bra) bullerskydd. Själva centrum är svårt att bygga ut på grund av att det är ganska trångt och med vikande kundkrets.

Något måste göras och som politiskt parti kan man inte påtala alla brister och andra fakta utan att föreslå någon bra åtgärd. Men områdets centrala läge ger också goda möjligheter till en klar förändring av läget.

1

(3)

Bygg en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista

Skall man effektivt bryta Helenelunds nedåtgående utveckling på ett effektivt sätt så bör man utnyttja områdets centrala läge. Man bör ta bort den barriäreffekt mot Kista som E-4:an innebär. Tunneln under motorvägen gör inte passagen särskilt trivsam för de som passerar.

Man bör även annonsera platsen så att de som passerar på motorvägen uppmärksammar Kista och även Helenelund.

Det är också viktigt att göra pendeltågstationen attraktivare för de resenärer som skall till Kistamässan och Kista Science City.

Skulle man kunna binda ihop Helenelund med det dynamiska Kistaområdet skulle det gynna utvecklingen både i Helenelund och andra delar av Sollentuna.

Det effektivaste sättet att göra detta vore att bygga en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E-4:an mellan Helenelund och Kista som ett landmärke och en trevlig länk mellan Kistamässan och Helenelunds pendeltågstation.

Lyckades man kombinera detta med att man fick Banverket att välja Kistakorridoren vid utbyggnaden av Mälarbanan samtidigt som man fick Arlanda Express att stanna i Helenelund så skulle man få igång en positiv utveckling av området med ökad detaljhandel och service.

Överdäckningen och en ny station bör läggas något söder om Svalgången, tunneln och nuvarande stationsbyggnad så att det kommer mitt för mässan och nära Helenelunds centrum.

Överdäckningar är inget nytt och det ger nya byggbara ytor i goda lägen

Överdäckningar av stora motorvägar är inget nytt. Den närmaste stora överdäckningen är sannolikt den i Bergshamra. Ett antal väg krogar i landet är sträckta som broar över E 4:an och andra vägar.

Överdäckningar skapar nya byggbara ytor och därmed intäkter direkt ur luften för att möta de sannolikt högre kostnader som ett sådant här projekt genererar. Men med detta goda läge kommer även intäkterna att bli höga och det kommer ju nya högkonjunkturer.

Ett antal positiva effekter skulle uppstå:

Service, detaljhandel och socialt liv stärks i det centrala Helenelund

En överbyggnad av E4:an med ett landmärke och framförallt med en Galleria ovanpå

motorvägen ge området ett ökat detaljhandelsutbud. Gallerian skulle få många kunder genom ett läge mellan Kistamässan och en utbyggd pendeltågstation med resenärer till och från Mässan och mellan Arlanda, City och Kista.

Kistamässan förs mentalt närmare Helenelund och Sollentuna

Kistamässan som tidigare låg i Sollentuna skulle mentalt föras närmare Sollentuna genom en mycket attraktivare passage av E-4:an. Istället för en anonym och mörk tunnel skulle en öppnare passage med affärer och service göra det positivare att ta sig till mässan. Omvärlden skulle uppfatta Sollentuna mera tydligt tillsammans med mässan. Sollentuna centrum ligger endast en station bort från denna nya dynamiska knutpunkt.

(4)

En galleria och en tågstation som ger omstigningsmöjligheter mellan Arlanda och Kista skulle stärka Mässan.

Sollentuna och Kista får ett gemensamt kraftfullt landmärke - GATE NORD Det talas idag mycket om behovet av landmärken. Detta skulle bli ett landmärke som praktiskt taget alla som passerar Sollentuna skulle märka, ett av regionens tydligaste

landmärken.

Överdäckningen skulle skapa en känsla av en stadsport till huvudstaden. En framtida efterföljare till gårdagens stadstullar. Den skulle även ge Sollentuna ett kraftfullt

landmärke tillsammans med Kista, och ge positiva associationer av samhörighet mellan de två områdena. Ett landmärke som även skulle göra kulturgeografisk nytta genom att hjälpa till med att utveckla Sollentunas södra delar.

Idéskiss av GATE NORD (Bilaga)

En idéskiss har fogats till denna motion. Det är givetvis för att illustrera ungefär hur vi har tänkt oss att en överdäckning skulle kunna se ut. Men utformandet styrs givetvis av många faktorer som markfrågor, intressenter och ekonomi. En överdäckning kan ju göras på många olika sätt.

Pendeltågsstationen i Helenelund blir attraktivare som omstigningsstation

Pendeltågstationen skulle bli en av regionens viktigaste knytpunkter. Överdäckningen skulle ge Helenelund samma funktion som stationen i Älvsjö har för Stockholmsmässan. Lät man Arlanda Express stanna i Helenelund så skulle stationens attraktivitet stärkas ytterligare.

Läggs Mälarbanans nya sträckning förbi denna plats i en tunnel så skulle denna kunna öka användbarhet och effektivitet ändå mer.

Viss fjärrtågsstrafik skulle kunna stanna i Helenelund på samma sätt som i Flemmingsberg och Sundbyberg idag. Då skulle Norrlandsresenärer till mässan och Kista få en sanbbare förbindelse till sina resmål.

Alla dessa kopplingar gör Helenelund till en naturligare knytpunkt än Sollentuna och

Häggvik. Häggvik har inte samma kopplingar till Kista, mässan och Arlanda som Helenelund.

Sollentuna har tappat en attraktionskraft genom det stor slutna Häkte som etablerats alldeles vid stationen och ligger längre bort från mässan och Kista Science City..

Men en station i Helenelund med stopp för Arlandapendeln och viss fjärrtrafik skulle ändå komma att ligga mycket nära Sollentuna station. Endast en station bort.

Gate Nord - ett attraktivt läge för detaljhandel, kontor och hotell

Den överdäckande bebyggelsen, mitt över E:4an och mitt mellan järnvägsstationen och Kista- mässan skulle vara ett bra kommersiellt läge för detaljhandel och övrig service och ett bra annonsläge för kontor och annan affärsverksamhet. Kopplingen till Kista skulle underlätta nära kontakter till ledande företag i det svenska näringslivet.

Läget är också utmärkt för hotell eftersom ett antal goda omstigningsmöjligheter kan skapas.

(5)

Projektets förverkligande kräver givetvis förhandlingar, medverkan av omvärlden och ett antal tuffa beslut

Ett förverkligande av detta stora projekt kräver givetvis förhandlingar och medverkan av ett antal olika aktörer och intressenter som t ex Vägverket, Banverket och Stockholms stad för att kunna förverkligas.

Det skulle givetvis ta ett antal år att få i gång och förverkliga men sannolikt leda till att företag och boende i Helenelund skulle känna att det var något på gång, vilket skulle göra det lättare för dem att vilja satsa på en framtid i Helenelund.

Den nuvarande lågkonjunkturen kräver också signaler om nya spännande framtidsinriktade projekt för att skapa en framtidstro

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunfullmäktige skall besluta

att kommunen skall inleda en planering som leder till byggande av ett överdäckande affärs, hotell- och kontorshus med en bro för trafikanter över E 4.an mellan Helenelund och Kista.

Sollentuna den 1 december 2008

För Sollentunapartiet kommunfullmäktigegrupp

Ingwar Åhman-Eklund Gruppledare

(6)

Kommunstyrelsen 2014-03-12

Pro to ko I Is an teckning ärende 13: Svar på motion väckt av Anna Myrhed (C) om att utreda en överdäckning av E4:an genom Sollentuna

Det är viktigt att vi inte fastnar för en viss lösning eller konstruktion i arbete med att minska buller och partiklar. Lösningarna för att nå en bättre miljö kan vara flera och vi bör som kommun inte låsa fast oss vid specifika alternativ. Det är Trafikverket som har det yttersta ansvaret för att de riktvärden som finns inte överskrids och för att miljön längs E4:an är god.

Sollentunas främsta roll är att vara pådrivande i detta arbete.

En av fördelarna med att bo i Sollentuna är närheten till kommunikationer. Detta är dock även en utmaning då kommunikationerna för med sig problem såsom buller och partiklar.

Sollentuna kommun har en aktiv dialog med bland annat Trafikverket för att göra miljön bättre för Sollentunaborna. I Rotebro har problemet med buller varit stort och där har kommunen, efter att miljö- och byggandsnämnden hotat om föreläggande, lyckats få till att tyst asfalt ska läggas. Majoriteten kommer fortsätta arbeta proaktivt tillsammans med andra aktörer för att minska höga bullernivåer och partikelhalter i hela Sollentuna.

Majoriteten välkomnar även regeringens beslut att överväga lokala dubbdäcksförbud. Det är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med.

När det gäller Helenelund så tar vi nu ett helhetsgrepp över hela stadsdelen. Det inkluderar bland annat en parkövergång över E4:an. Vår förhoppning är även att tvärbanan till

Helenelund bidrar till att biltrafiken minskar.

Douglas Lithborn (M) Anna-Lena Johansson (FP) Magnus Ramstrand (KD)

(7)

Protokollsanteckning avseende ärende 13 "Svar på motion från Anna Myrhed (C) om att utreda en överdäckning av E4:an genom Sollentuna" vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2014

Det är rimligt att utifrån den miljöproblematik som E4:an skapar att vi vänder på varje sten för att finna förbättringar av livsvillkoren i Sollentuna. V i bifaller därför en fömtsättningslös utredning om en överdäckning av E4:an genom Sollentuna, tillsammans med andra berörda kommuner och myndigheter. Vi vill också i nuläget klarlägga att det är utredningen vi bifaller.

Efter utredningens genomförande tar vi ställning till om en överdäckning är möjlig och om vilka sträckor genom Sollentuna som i så fall ska överdäckas.

E4:an medför stora miljöstörningar längs hela sin sträcka genom Sollentuna. Motionären vill endast utreda en överdäckning mellan Helenelund och Häggvik. Miljöstörningarna finns även på sträckan norr om Häggvik. Problem som lär bli större när "Förbifart Stockholm" är byggd. I Helenelund kan trafikmängden på E4:an däremot minska då.

E4:an klyver dessutom Sollentuna i två delar. En överdäckning skulle kunna binda ihop

Sollentunas olika delar bättre. Om man sedan väljer en lågvikts konstruktion t ex i forma av en

"parkövergång", d v s en överdäckning utan möjlighet att kunna bygga på eller överdäckning som ger byggbar mark är en senare fråga. Oavsett vilket alternativ man väljer så kommer den för bostäder byggbara marken öka.

Till sist miljöproblematiken löses inte bara genom överdäckning. Andra åtgärder som medför mindre bilåkande, bättre bullerskydd och insatser typ tyst asfalt måste också tas med i de fortsatta diskussionerna.

För respektive parti

Freddie Jjundqvist (S) Barkat Hussain (V)

(8)

miljöpartiet de gröna (KJR

Sollentuna

1403

Protokollsanteckning

Svar på motion väckt av Anna Myrhed (C) om att utreda en överdäckning av E4:an genom Sollentuna

Gränsvärdena för partiklar orsakade av biltrafiken på motorvägen som går genom kommunen överskrids. Bullret orsakar lidande för närboende. Miljöpartiet ser allvarligt på problemet och arbetar för att biltrafiken, och därmed dess negativa effekter, ska minska. Tyvärr ser vi ingen sann vilja från de styrande att minska bilismen. Det främsta exemplet är när de väljer att avsätta enormt stora medel för att bygga ytterligare en motorväg - Förbifart Stockholm.

Byggs motorvägen kommer det bli än lättare för den enskilde att välja bilen som

transportmedel, vilket kommer leda till ökad biltrafik - och mer utsläpp. Istället behöver stora satsningar göras i kollektivtrafiken för att höja dess attraktivitet och öka dess resandeandel.

Att bygga en enorm betongöverdäckning över E4:an genom Sollentuna är en väldigt kostsam åtgärd som inte kan vara försvarbar utifrån den verklighet som säger att vi långsiktigt inte kan sopa bilens skador under mattan. 2005/2006 gjorde kommunen en utredning av en

nedgrävning/överdäckning av järnvägen. Då uppskattades kostnaden till minst 10 miljarder kronor för den åtgärden. Med andra ord är risken uppenbar att en överdäckning först står på plats, och har då en lång avbetalningstid kvar, när motorvägens och bilens problem redan lösts på annat sätt genom den tekniska utvecklingen.

Miljöpartiet föreslår att kommunen uppmanar Trafikverket att utarbeta idéer av annat slag än en betongöverdäckning. V i efterfrågar nya, moderna och kreativa lösningar. Huvudmålet måste vara att partikelemissionerna snarast sänks och bullret dämpas från motorvägen. Vi ser en lättare konstruktion för reduktionen. Det kan vara en inkapsling av något slag, så som en inglasning, och/eller en överbyggnad (eventuellet hängande sådan) som bidrar till ett effektivare markutnyttjande för parkmark, idrottsplatser med mera. Rätt utformat kan här skapas ett ca 2 kilometer långt park- och aktivitetsstråk som ger möjlighet till motion och sociala möten.

Parallellt med detta ser vi att Trafikverket fortsätter med det nödvändiga utredningsarbetet för hur biltrafiken ska minska på motorvägen.

Peter Godlund (MP)

*2L- K

(9)

C E N T E R P A R T I E T

Centerpartiets protokollsanteckningar m.m. för kommunstyrelsesammanträdet 140312

Ärende 13

Kärt barn har många namn. Vissa föredrar att kalla det parkövergång, andra lättviktskonstruktion. Vi säger överdäckning. Än en gång vill vi poängtera att vi i Centerpartiet, till skillnad från andra partier, inte vid något tillfälle låst fast oss i sådana detaljer som form, material eller längd på en sådan överdäckning. Vår önskan har hela tiden varit att få till en utredning för att utreda den bästa

lösningen. Vi känner än en gång oro över den detaljstyrning som andra partier nu vill ha. I den bästa av världar skulle kommunen mer förutsättningslöst ta initiativ till en utredning och inte redan i inledningsskedet ha slagit fast vilken typ av överdäckning man vill se. Vi är inte ens säkra på att det handlar om en och samma överdäckningslösning för hela den aktuella sträckan mellan Helenelund och Häggviks trafikplats.

För oss har det också hela tiden varit självklart att det är staten som ska stå kostnaden för att åtgärda problemen från statliga vägar och att detta gäller oavsett åtgärd. Möjligheten att exempelvis söka stöd från EU ska dock inte uteslutas. Sollentuna och Stockholms kommun kan också ha ett intresse av att bidra i den mån det innebär att kommunerna får tillgång till ny, byggbar mark eller markvärdet på redan befintlig mark ökar markant.

Vi blev väldigt glatt överraskade när nu även majoriteten ställer sig positiv till att utreda en

överdäckning av längre modell. Något man hårdnackat sagt nej till tidigare. För Centerpartiet är det självklart en seger att samtliga partier i kommunstyrelsen nu kommit till insikt. Vårt idoga

opinionsarbete har gett utdelning. Men, framför allt är det ett fantastiskt positivt besked för Sollentunaborna att samtliga partier i kommunstyrelsen nu ställer sig bakom att utreda en överdäckning som ett sätt att minska buller och partiklar från E4:an.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :