• No results found

Il DOM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Il DOM"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

KAMMARRÄTTEN

I SUNDSVALL DOM

Sida l (3) Mål nr 1132-17

Postadress Box 714 851 21 Sundsvall

2017 -ng- o' Il

Meddelad' 1 Suni!svall

KLAGANDE

Migrationsverket Box 142

931 22 Skellefteå

MOTPART

Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal

ÖVERKLAGATAVGÖRANDE

Förvaltningsrätten i Umeås dom den 2 maj 2017 i mål nr 2057-16, se bilaga A

SAKEN

Statlig ersättning enligt förordningen (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen)

KAMMARRÄTTENSAVGÖRANDE

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Besöksadress Södra Tjärngatan 2

Telefon 060-18 66 00

Telefax 060-18 66 52 E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se www.kammarrattenisundsvall.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

(2)

KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL

DOM Sida2

Mål nr 1132-17

YRKANDEN M.M.

Migrationsverket yrkar att beslutet den 25 oktober 2016 fastställs och anför i huvudsak följande. Förvaltningsrätten har felaktigt tillämpat 24 kap. 8 § skollagen (2010:800) som gäller får barn med skolplikt, vilket asylsökande barn inte har. I flera avgöranden från förvaltningsrätterna har det slagits fast att kostnad får skolgång inte kan ersättas såsom kostnad får vård enligt 7 § asylersättningsfårordningen. Det är endast de skolformer som räknas upp i 5 § asylersättningsförordningen som berättigar till ersättning och då enligt schabloniserade ersättningsnivåer baserat på utbildningsform.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENs AVGÖRANDE

Kammarrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Ä ven om det aktuella barnet inte omfattas av skolplikt, så har det samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn Gfr 7 kap. 2 § tredje stycket skollagen). Den utbildning som bedrivs på sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ingår inte i det reguljära skolväsendet och är därfår inte ersättningsgill enligt 5 § asylersättningsfårordningen. Frågan är då om utbildningen kan ses som en del av vården och därmed vara ersättningsgill enligt 7 § samma förordning.

Kommunen har gjort bedömningen att det aktuella barnet hade behov av skolgång som en del av den pågående vården. Det finns inte anledning att ifrågasätta denna bedömning. Vidare framgår att utbildningskostnaden ingår som en del i den vårdavgift som kommunen fakturerats av vårdgivaren.

Kammarrätten finner därmed att kostnaden får anses vara en sådan kostnad får vård i annat hem än barnets eget som ges med stöd av L VU och får vilken ersättning ska lämnas enligt 7 § asylersättningsfårordningen. Vid denna bedömning ska överklagandet avslås.

(3)

KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL

DOM Sida 3

Mål nr 1132-17

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

åttslagman ordför de

skiljaktig mening

kammarrättsråd (skiljaktig mening)

tf. kammarrä sassessor referent

Enligt ordalydelsen av 7 § asylersättningsförordningen är det kostnader för vård som är ersättnings gilla. Det finns inget i förordningen som ger en garanti för full kostnadstäckning för en kommun och det finns ingen anledning att ge förordningens bestämmelser en extensiv tolkning. Av aktuella fakturor från Statens institutionsstyrelse framgår att den totala kostnaden avser både vårdavgifter och schabloniserade skolkostnader.

Att skolgång ska anordnas vid institutionen är en följd av regleringen i 24 kap. 8 § skollagen och har inget direkt samband med den vård som ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ä ven om skolgång givetvis kan vara av godo för den placerade ungdomen kan skolkostnaden mot denna bakgrund inte ses som en kostnad för vård. Överröstad i denna del instämmer j ag i övrigt i majoritetens uppfattning.

(4)

Sida l (5)

FÖRVALTNINGsRÄTTEN

I UMEÅ

Bilaga A

DOM

2017-05-02 Meddelad i Umeå

Mål m 2057-16

Postadress Box 193 901 05 Umeå

KLAGANDE

Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal

MOTPART

Migrationsverket

Mottagningsenheten i Skellefteå Box 142

931 22 Skellefteå

ÖVERKLAGATBESLUT

Mottagningsenheten i Skellefteå, Migrationsverkets beslut 2016-10-25, dm 733-2016-53552

SAlffiN

Statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att Ljusdals kommun är berättigad till statlig ersättning för asylsökande med 13 100 kr för vård- kostnader.

Besöksadress Nygatan45 (Tingshuset)

Telefon 090-17 74 00

Telefax 090-13 75 88 E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

Expeditionstid måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-16:00

(5)

FÖRVALTNINGsRÄTTEN

!UMEÅ

ÖVERKLAGATBEsLUT

DOM

Migrationsverket avslog delvis Ljusdals ansökan om ersättning med 13 100 la avseende kostnader fcir skolgång fcir som uppstått under september månad 2015. Beslutet motiverades med att sådana kostna- der inte kan ersättas med stöd av 7 § förordningen (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. (asylersättningsförordningen).

YRKANDEN OCH GRUNDER

Ljusdals kommun överklagar beslutet och yrkar att de ska beviljas denna kostnad fullt ut då det ingår som en del i vården av pojken. Kommunen an- för bl. a. följande. under levartal 3 boende på ett s.lc. Sis- hem. Han satt på låst avdelning med stöd av L VU av flera anledningar. Med tanlce på den problematik som ungdomen uppvisat behövdes olika åtgärder.

Att låta honom gå i skolan som vanligt var inget alternativ. En del av vården blev därför skolgång inom den låsta institutionen. De tollear det helt och fullt som att skolan var en del av vården. Avslaget från Migrationsverket har konnnit långt efter möjligheten att söka denna ersättning på annat sätt.

Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl. a. fciljande.

Enligt asylersättningsförordningen kan skolkostnader inte ersättas enligt 7 §.

Kommunen ska söka den schabloniserade ersättningen för skolgång inom ramen fcir 5 § sannna förordning. Det framgår även av Migrationsverkets hemsida att kostnader som härrör från skola inte kan ersättas inom vård och boende för ensamkommande barn.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser

En1igt 5 § första stycket forordningen om statlig ersättning för asylsökande m. fl. (asylersättningsförordningen) har en kommun rätt till ersättning med vissa schablonbelopp för kostnader fcir utbildning för barn till sådana utlän-

Sida 2 2057-16

(6)

. l

FÖRVALTNINGsRÄTTEN

I UMEÅ

DOM

ningar som avses i l § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena la- gen (1994:137) om mottagande av asylsökandem.fl. (LMA) samt förbarn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §utlänningslagen (2005:716). Enligt 5 §tredje stycket nämnda för- ordning får Migrationsverket efter särskild prövning betala ersättning till en kommun eller ett landsting får extra kostnader för elever med särskilt behov av stöd och för andra extraordinära kostnader för skol verksamhet.

Enligt 7 § asylersättningsförordningen har en kommun rätt till ersättning för kostnader får vård av barn under 18 år i ett aunat hem än barnets eget, om barnet omfattas av l § fårsta stycket LMA. Ersättning länmas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001 :453) eller lagen (1990:52) med sär- skilda bestämmelser om vård av unga, L VU, under den tid som barnets an- sökan om uppehållstillstånd prövas.

En ansökan om ersättning enligt någon av dessa paragrafer ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period som ansö- kan avser (12 § asylersättningsfårordningen).

Enligt 24 kap. 8 § skollagen (2010:800) sägs under rubriken Utbildning vid särskilda ungdomshem att under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § L VU (särskilt ungdomshem) ska skolpliktiga barn, som inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på annat sätt, fullgöra den genom att delta i utbildning vid hemmet. Utbildningen ska anordnas genom fårsorg av huvudmannen får hemmet.

Enligt 7 § Statens institutionsstyrelses föreskrifter (SiSFS 2015:1) om vård- avgifter får ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem med stöd av 3

§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) m.m.; ingår i vårdavgifterna bl. a. skolkostnader får skolgång vid institution- en.

Sida 3 2057-16

(7)

FÖRVALTNINGsRÄTTEN

I UMEÅ

DOM

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om kostnaden för det aktuella barnets skolgång under sep- tember 2015 ska behandlas som en kostnad för vård som ges med stöd av L VU eller prövas enligt 5 § samma förordning som en kostnad för utbild- ning. Om kostnaden ska behandlas enligt 5 § samma förordning är fråga även om kommunen ska nödgas göra en ny ansökan, eller om Migrations- verket bort pröva ansökan som en ansökan enligt 5 §.

A v Ljusdals kommuns ansökan framgår att kommunen ansölet om ersättning för vård och boende genom en ansökan som kom in till Migrationsverket den 8 april2016. En1igt överklagandet satt på låst avdelning med stöd av ett L VU-beslut på grund av utåtagerande beteende m.m. om- ständigheter. Han har således ha beretts vård med stöd av 3 § L VU och an- visats en plats vid ett särskilt ungdomshem enligt förvaltningsrättens upp- fattning. Statens institutionsstyrelse, SiS, är enligt 24 kap. 8 § skollagen egen skolhuvudman och ska erbjuda de inskrivna ungdomarna på ungdoms- hemmet undervisning i de ä:nmen skollagen ger de rätt till. Enligt Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem med stöd av 3 § L VU m. m. ingår i vårdavgifter- na bl. a. skolkostnader för skolgång vid institutionen. Enligt SiS-hemmets fal,tura som bifogats ansökan avser kostnaden vård på aleutavdelning samt skolkostnad, vanned avses en schablonlmstnad som ingår i vårdavgift och fakturans totalbelopp.

Förvaltningsrätten kan konstatera att om Ljusdals kommun hade haft ung- domen placerad vid ett HVB-hem eller ett familjehem sknlle kommunens kostnad för skolgång inte ha ersatts som kostnad för vård en1igt 7 § asyler- sättningsförordningen. Kommunen kan då söka den schabloniserade ersätt- ningen för skolgång inom ramen för 5 § asylersättningsförordningen. Barn och ungdomar som vårdas på en SiS-institntion enligt L VU har dock som

Sida4 2057-16

(8)

FÖRV ALTNINGSRÄTTEN X UMEÅ

DOM

huvudregel sin utbildning på ungdomshenunet, jfr 24 kap. 8 § skollagen. De utbildningsformer som avses i det kapitlet ingår inte i skolväsendet, jfr

l kap. l § skollagen. skolkostnaden ingår också som vårdavgift enligt sta- tens institutionsstyrelses föreskrifter. Förvaltningsrätten bedömer mot denna bakgrund att får den vårdform som är aktuell så ingår kostnad får utbildning i kostnad får vård enligt L VU och därfår bör ersättas enligt 7 § asylersätt- ningsfcirordningen. Överklagandet ska därfår bifallas och Ljusdals kommun beviljas ytterligare 13 l 00 kr i statlig ersättning.

I avgörandet, som är enhälligt, har rådmannen , ordförande,

och nämndemärmen , och

deltagit.

Sida 5 2057-16

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Sammanfattningsvis kan vi se att i de flesta mål beaktas ett barnperspektiv, det vill säga att de vuxna i barnens omgivning gör en sammanfattande tolkning av barnets situation

Ovan har i huvudsak socialt nedbrytande beteende diskuterats, att det måste vara fråga om en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling ska skadas samt att beteendet

Vi fann precis som Hamreby att flickor har blivit föremål för åtgärder då de uppvisat ett promiskuöst beteende som lett eller kan leda till att de blir utsatta, samt att

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådanden för- hållande får bestå och

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG. Christina Blomberg

Om rätten anser att ett sådant beslut bör meddelas och om någon som har fyllt tjugoett år också är tilltalad i målet, ska rätten handlägga åtalet mot den som är under

6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.. Anhållande och

39 § 3 I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedel- bart omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt 9 a §, upphörande

30 b § 2 Om någon som dömts till ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger honom eller henne enligt

Sådant beslut får endast fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte

9 a § Förvaltningsrätten får medge att ett omhändertagande enligt 6 a § ska fortsätta om den unge fortsatt behöver tillfällig vård och socialnämnden har ansökt

20 § 2 Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så- dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings- medel eller sådana varor som

besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, eller.. besluta

18 § 8 Bestämmelserna i 16, 17, 17 b och 17 c §§ ska gälla för alla som vårdas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att genomföra vården

Avgiften för den upphandlade tjänsten kan finansieras via en justering av hemtjänstens ersättning för insatser inköp av dagligvaror. Underlag för beslut SNAU

Barn är inte processbehöriga innan de fyller 18 år enligt svensk rätt, men barnet har rätt att komma till tals och framhålla sin vilja, domstol ska dock beakta detta med tanke

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Vidare ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna om tillämpningen av de bestämmelser i LVU som träder i kraft den 1 juli 2022 om att socialnämnden inte får besluta att vård

avgörandet – Frågan i målet är om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns

Regeringsrätten (1992-02-13, Mueller, Werner; Holstad, Lindstam), som inte fann skäl att förordna om ytterligare utredning, yttrade: Enligt i och 2 §§ lagen LVU skall vård enligt

Med hänsyn härtill finner jag – med beaktande av den ingripande åtgärd ett tvångsomhändertagande innebär och med de krav som därmed måste ställas på den utredning som