Hylte kommun ställer sig tveksam till promemorians förslag att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendebeskrivning nämndsärende

1 (1)

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354 Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60 - 2

Anton Larsson, Nämndsekreterare 2020-05-27

Tfn: 0729-65 80 20

E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen 2020 KS0268

Ärendebeskrivning - Förslag till yttranderemiss: ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till

dagersättning vid eget boende

Hylte kommun ställer sig tveksam till promemorians förslag att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och

ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

Om regeringen inte anser att kommunerna själva kan anmäla områden utan gör det i strid mot regleringens syfte, så anser Hylte kommun att det är det bättre att länsstyrelsen får ansvaret från början istället för att man ska överpröva den enskilda kommunens ställningstagande.

Emma Gröndahl Christer Grähs

Kommunchef T.f. utvecklings- och hållbarhetschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :