Yttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (1) | 2021-02-10

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se Diarienummer: LED 2020/541

Handling: 2

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Vissa ändrade

åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius

Figure

Updating...

References

Related subjects :