• No results found

Yttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (1) | 2021-02-10

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se Diarienummer: LED 2020/541

Handling: 2

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Vissa ändrade

åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan