Remissyttrande över Förslag till förordning om statligt lån till paketresearrangörer (N2020/02921)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Domstolsverket 1(1) Datum 2020-12-09 Diarienummer DOV 2020/1627 Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över Förslag till förordning om

statligt lån till paketresearrangörer (N2020/02921)

Ert dnr N2020/0921

Domstolsverket har granskat förslaget till förordning om statligt lån till paketresearrangörer (N2020/02921) mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt.

Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.

Det framgår av den föreslagna förordningen att beslut om att helt eller delvis inte bevilja researrangörslån får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Domstolsverket konstaterar att förslaget därmed kan komma att påverka Sveriges Domstolar men saknar underlag för att uppskatta i vilken mån. Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande har varit juristen Sofia Odelberg.

Maria Corneliusson

Sofia Odelberg

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :