• No results found

Långvarig fysisk sjukdom vid Diabetes typ 2 Uppdaterat 2014-04-27 Diabetes f

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Långvarig fysisk sjukdom vid Diabetes typ 2 Uppdaterat 2014-04-27 Diabetes f"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Långvarig fysisk sjukdom vid Diabetes typ 2 Uppdaterat 2014-04-27

Diabetes förekommer hos cirka fem procent av Sveriges befolkning varav diabetes typ 2 utgör 85-90 procent. Risken att drabbas av diabetes ökar kraftigt vid övervikt och hög ålder, hos personer över 80 år har cirka 20 procent diabetes typ 2. Det är få andra långvariga fysiska sjukdomar som är så påverkbara av våra levnadsvanor som diabetes typ 2. Högt blodtryck, blodfettsrubbningar och rökning i samband med diabetes ökar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Rökning ger ökad insulinresistens, dvs. cellens förmåga att reagera på insulin är nedsatt och glukosupptaget till cellerna hindras. Rökstopp är motiverat för att förbättra

behandlingsresultat samt minska risken för diabeteskomplikationer.

I samband med alkoholkonsumtion slås leverns blodsockerhöjande förmåga ut vilket kan leda till långvarig hypoglykemi med hjärnskador som följd, fenomenet förekommer främst vid insulinbehandling men även vid tablettbehandlad diabetes typ 2. Försiktig

alkoholkonsumtion bör därför iakttas vid diabetes. Måttligt intag av alkohol i samband med diabetes ökar risken för hjärtinfarkt.

Vid typ 2 diabetes föreligger ofta en övervikt med insulinresistens som följd. Personer med övervikt kan inte tillgodogöra sig det kroppsegna insulinet och det leder till en

blodsockerhöjning. Den bästa behandlingen är fysisk aktivitet i kombination med

hälsosamma matvanor. Detta minskar insulinresistensen, vikten samt bidrar till stabilisering av blodsockret. Olika kostråd diskuteras för diabetes typ 2; lågfettkost, lågkolhydratkost och medelhavskost. Enligt SBU, livsmedelsverket, internetmedicin finns ingen konsensus om kost vid diabetes. Oavsett valet av kost är det viktigt att uppnå balans mellan totalt energiintag och energiförbrukning samt att fettkvaliteten utgörs till största del av omättat fett.

Referenser:

Pietraszek, A. Gregersen, S. & Hermansen, K. (2010). Alcohol and type 2 diabetes: A review. Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases, 20(5), 366-75.

Robertson, C. (2011). The role of nurse practitioner in the diagnosis and early management of type 2 diabetes. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 24, 225-233. SBU Statens beredning för medicinsk utredning (2010). Mat vid diabetes: En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU. Hämtad från http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-diabetes/

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtat 11 december, 2013

References

Related documents

De informanter som hade intresse av att delta i studien fick i lugn och ro läsa igenom det informationsbrev författarna skrivit till informanterna (Bilaga 3) som

läkemedelsbehandling kommer framför allt att vara till fördel för de personer som nydiagnostiseras med DMT2, eller de som ännu inte har börjat med

Vid telefonbaserad patientundervisning i syfte att utveckla egenvårdskapacitet fann forskarna fyra evidenta faser i undervisningen, de var att skapa en bild av patientens kunskap

Fyra (3%) deltagare från interventionsgruppen lämnade inte blodprov för HbA1c värde vid tolv månaders kontrollen. Studien bedömdes även av författarna ha bra power med

Den egna insulinproduktionen räcker då inte längre till: man går ned i vikt och får kanske syror i urinen (något som sällan förekommer vid

Det är också en tendens att de patienterna som inte har en indikation på recepten har större följsamhet om man tittar procentmässigt, men det är inte heller statistiskt

Resultatet av denna studie visar att det finns individer som har kunskap om DMT2 vilket bidrar till att de kan hantera sin sjukdom, men det finns också personer som inte tar ansvar

egenvårdshandlingar kan utföras och hur sjuksköterskan kan stötta patienterna till.. Med tanke på att insjuknandet av T2DM ökar blir det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera