• No results found

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Asylrättscentrum Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Ensamkommandes förbund Flyktinggruppernas riksråd

Förvaltningsrätten i Göteborg (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten i Luleå (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) Landsorganisationen i Sverige (LO)

(2)

2 (2)

Migrationsverket Polismyndigheten

Riksdagens ombudsmän (JO) Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers centralorganisation (SACO) Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den

27 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.l7@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/04275 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Johanna Johnsson Departementsråd

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Laine Nöu Englesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie

Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbe- gränsade anställningars varaktighet för att perma- nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen.. Ert

FARR välkomnar förslagen i promemorian med tillägg att de även bör tillämpas för personer som får beslut enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats