• No results found

ö ruts ä ttningar f ö r personuppgiftsbehandling, S2019/02544. Att g ö ra anm ä lningar som g ä ller barn s ö kbara- R ä ttsliga f Remissyttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ö ruts ä ttningar f ö r personuppgiftsbehandling, S2019/02544. Att g ö ra anm ä lningar som g ä ller barn s ö kbara- R ä ttsliga f Remissyttrande"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE 2021-01-14 Dnr: S2019/02544 Socialdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se

@MASKROSBARNORG │ KONTAKT@MASKROSBARN.ORG │ WWW.MASKROSBARN.ORG

Remissyttrande

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara- Rättsliga

förutsättningar för personuppgiftsbehandling, S2019/02544.

Maskrosbarn är en ideell barnrättsorganisation som arbetar med att stötta barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Vi är en rikstäckande organisation som möter omkring 100 barn i veckan. Barnen vi möter vittnar ofta om att de inte får rätt förutsättningar, bemötande och stöd i kontakten med socialtjänsten. Därför tycker vi att den här remissen är otroligt viktig. Vi har valt att lyfta några

punkter ur remissen som vi anser vara särskilt viktiga ur ett barnrättsperspektiv.

Socialtjänstens ansvar för barn och unga

Vi instämmer i att den enskildes personliga sfär inte bör utgöra ett problem då det är sakfrågan som ska dokumenteras och beskrivas i första hand. För vår målgrupp ger det system som används idag stora negativa konsekvenser. Det minskar socialtjänstens möjlighet att kunna ge barnen det heltäckande stöd de behöver, då socialtjänsten missar tidigare utredningar/anmälningar. Vi vet av forskning samt många års erfarenhet att möjligheten till rätt stöd i rätt tid minskar risken för egen psykisk ohälsa hos vår målgrupp. Många av de barn vi möter har erfarenhet av att många anmälningar har gjorts under deras

uppväxt men att ingenting har hänt. De undrar senare i livet varför de inte fick någon hjälp. Att socialtjänsten har all information som är möjlig om oro för barnet kan vara helt avgörande för att ett barn ska kunna få rätt hjälp i rätt tid. Alltför många barn vi möter utvecklar egna negativa konsekvenser pga. sin hemmiljö då de inte får rätt hjälp eller att det dröjer för länge innan de får hjälp. Vi anser att barnets rättigheter och bästa borde stå över att helt skydda den vuxnes integritet. Därför instämmer Maskrosbarn i förslaget att

anmälningar och förhandsbedömningar ska kunna sparas på ett sökbart sätt hos socialnämnden.

(2)

YTTRANDE 2021-01-14 Dnr: S2019/02544 Socialdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se

@MASKROSBARNORG │ KONTAKT@MASKROSBARN.ORG │ WWW.MASKROSBARN.ORG

Barnrättsperspektiv på anmälningar och mottagande av anmälningar

FN:s kommitté för barnets rättigheter framhöll för 5 år sedan en stark kritik kring oron för det allt högre antalet barn som far illa. Kommittén rekommenderade att denna negativa utveckling skulle kunna motverkas med en sammanhållen vårdkedja inom offentlig sektor. Precis som remissen framhåller anser

Maskrosbarn inte att integritetsskyddet står över barnskyddet. Varför en tydligare reglering behövs, framförallt i de fall då barn utsätts för våld. För de barn vi möter finns det en tydlig koppling mellan konsekvenser av sin uppväxt, behovet av att kunna sammanhangsmarkera den i vuxen ålder genom den dokumentation som finns och kunna följa sitt liv. När vi möter yrkesverksamma framgår det ett stort behov av att genom dokumentation kunna bedöma vilket samordnat stöd som ungdomen behöver. Vi vet även att anmälningar kan se väldigt olika ut, och därför hanteras olika, vilket kan bidra till att fler barn faller mellan stolarna.

Sekretess, registrering och förvaring av anmälningarna

Med stöd av uppgiftsskyldigheten och OSL ges det möjlighet för socialtjänsten att kunna ta del av den information som framkommit tidigare i ett ärende. En förutsättning för att denna lag ska kunna omsättas i praktiken är att den nya socialtjänsten får informationen från familjen att dem tidigare varit aktuella vid en annan kommun/stadsdel. Detta är inget system som fungerar för att i sig säkerställa behov av stöd utan faller ofta på om vårdnadshavare ger denna info. Vi ser detta som ett stort problem då det inte säkerställer att de barn vi möter får det stöd dem behöver utifrån deras verklighet. I praktiken frågar inte alltid socialtjänsten vid en förhandsbedömning om man varit aktuell tidigare, vilket gör det möjligt för föräldern att undanhålla sånt som kan tänkas vara skamligt. Maskrosbarn ser inte att möjligheten av att inhämta information från en annan nämnd används i praktiken utan behöver sättas i system hos

myndigheten för att säkerställa att oron för barnen inte tas på allvar för att man flyttat.

Resultatredovisning av hearing och intervjuer

Vi delar uppfattningen om att den personliga integriteten inte nödvändigtvis skulle försämras i samband med att man systematiserar de anmälningar som

(3)

YTTRANDE 2021-01-14 Dnr: S2019/02544 Socialdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se

@MASKROSBARNORG │ KONTAKT@MASKROSBARN.ORG │ WWW.MASKROSBARN.ORG

inkommer. Det kan inte vara avhängt på den enskilda mottagaren av information på socialtjänsten att kunna bedöma oron för barnet ur ett helhetsperspektiv. FN:s kommitté för barns rättigheter kritiserade tidigare Sverige för att inte tillgodose barns rätt till skydd och stöd. Vi anser att en tydligare reglering kring dokumentation och systematisk uppföljning av

inkomna anmälningar skulle möjliggöra för barn att ta del av det stöd som de har rätt till.

2021-01-14

Natsnet Kiflemariam Sandra Patel Seropian

References

Related documents

Rä tten till ett gott och vä rdigt liv ä r centralt fö r SPF Seniorerna. Vi visar varandra

Protokollet framlagt till påseende Utdragets ri ktighet bestyrkes Ordf. 3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den nuvarande Miljö- och

Kerstin Wi kgren föreslog, understödd av John Hilander att Kommunstyrelsen kon staterar att Audiators utredning när det gäller byråsekreterares arbetstider har varit onödig, då

Föreslås att Eckerö kommun anlitar Aaba, enligt uppgifterna i offerten, för att anlägga en miniaréna till skolans sandplan, södra sidan.. Aaba gav totalekonomiskt sett den

Kommunstyrelsen föreslår att Emma Falander väljs till styrelsemedlem för Leader Åland

c) att reparera skador, fel eller försämrad prestanda som orsakats av användning av förbrukningsmaterial till andra skrivare än Tektronix/Xerox-skrivare eller användning

Om marknadsvärdet på hela byggnaden har minskat på grund av ålder och/eller slitage med mer än 50 % av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan högst

Finns det möjlighet för personalen inom ÅHS hemsjukvård att till viss del utföra hemtjänstens uppgifter. Hur ser ni på de olika förslagen

Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att fastställa familjehemsarvodet till 347,41 €/månad och kostnadsersättningen till

Resultatet i vår studie visar att arbetet med barn som har minst en frihetsberövad förälder för de yrkesverksamma kan handla om att ”stötta” barnen och föräldern som är kvar

I den här foldern finns en praktisk information till dig som arbetar med eller möter barn och unga, till exempel skolpersonal och idrottsledare.. Skolan och föreningsidrotten

While the earnings surprises from the previous quarter is used to divide the portfolios, it impacts the securities included in the portfolio, hence showing that the drift is

Specialkomponerad till invigningen framförs Art Bike Sounds av Anders Hagberg – flöjter, saxofon, slagverk, slangar, elektronik.. Per Brehmer – trummor, slagverk,

Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie berör både läromedel samt könsroller, jämställdhet och sexualitet i två olika sammanhang, eftersom

En studie om hur transsexuella upplever sin vardag med fokus på mötet med professionella hjälpare.. Stenholm, Jennifer Windahl, Maria

Det är ett steg i reaktionär riktning att uppskjuta införandet af sagda begrepp till bokens sista sidor (sid. »Den trigonometriska cirkeln» lämnar ett annat sätt a t t gra-

If analyses with external controls (the first step) show an association between exposure and disease and the relative risk is weakened or disappears in the second step,

År 2018 var andra året av Adoptionscentrums fem- åriga program som finansieras av Forum Syd och vår insamlingsverksamhet. Det övergripande målet med programmet ”Alla barn har

Även om NetApp har utformat flera generationer av disklagringssystem för att erbjuda dataåtkomst med hög tillgänglighet till applikationer, har företaget blivit

Data över flyttningar under 1997–2000 efter ålder och typ, för alla 81 lokala arbetsmark- nadsregioner, kan användas till att skapa sex olika typer av LA-regioner.. A: LA-regioner

Föremålen kunna till antalet bestämmas dels genom deras räknande ett i sänder, för hvilket ändamål de måste vara lik- som till hands för omedelbar uppfattning med de yttre

Syftet med litteraturöversikten var undersöka vilka faktorer som påverkar följsamhet gällande hygienrutiner samt att visa hur sjuksköterskan bör arbeta för att underlätta

[r]