• No results found

Ny mervärdesskattelag SOU 2020:31 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och anför följande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ny mervärdesskattelag SOU 2020:31 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och anför följande."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/01093

2020-11-23 Ert dnr:

Fi2020/02542/S2

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för juridik

Jeanette Fored Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM

Ny mervärdesskattelag SOU 2020:31

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och anför följande.

Sammanfattning

SKR tillstyrker i stort det förslag till ny mervärdesskattelag som har lämnats. De föreslagna förändringarna medför, vad avser struktur och terminologi, att lag-stiftningen i högre grad överensstämmer med mervärdesskattedirektivet. Detta är positivt.

SKR anser dock att det är en allvarlig brist att utredningen inte har fullgjort uppdraget i enlighet med utredningsdirektivet. SKR anser också att förslaget innehåller brister som behöver åtgärdas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

SKRs synpunkter

Utredningen har inte fullgjort uppdraget i enlighet med utredningsdirektivet.

I utredningsdirektivet anges vissa undantag i nuvarande mervärdesskattelag som finns skäl att se över. Undantagen för sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning anges som exempel på bestämmelser som har en annorlunda utformning än mot-svarande direktivbestämmelser och därför behöver ses över. Utredningen anger att på grund av tidsbrist har möjlighet inte funnits att utföra översynen. Utredningen anger som ytterligare skäl till att inte utföra uppdraget i enlighet med utredningsdirektivet att en utredning tillsatts gällande mervärdesskatt på hälso- och sjukvårdens område. SKR anser att varken tidsbrist eller den senare tillsatta utredningen är skäl för att inte utföra uppdraget i enlighet med utredningsdirektivet.

I detta sammanhang bör noteras att det i betänkandet anges att utredningen haft kontakt med Riksförbundet M Sverige, FAR och Svenska Bankföreningen och därigenom fått information om branschspecifika mervärdesskatterättsliga problem. Utredningen har inte haft kontakt med SKR, som representant för kommuner och regioner, för att få motsvarande information. SKR har inte heller fått information från utredningen om bortprioriteringen av översynen av, för SKRs medlemmar, särskilt viktiga undantag. Bortprioriteringen blev för SKR känd först i samband med att utredningen lade fram sitt betänkande i juni 2020 vilket förtjänar kritik.

Brister i förslaget som behöver åtgärdas.

SKR ser behov av att åtgärda brister i författningskommentarerna. I författnings-kommentarerna anges, i förekommande fall, om en föreslagen paragraf helt eller delvis motsvaras av, eller baseras på, mervärdesskattedirektivet. Av

(2)

2020-11-23 Vårt dnr:

20/01093 2 (2)

Ert dnr:

Fi2020/02542/S2 kommentarerna framgår inte alltid ”vad som avviker” från mervärdesskattedirektivet. För att den nya lagen ska vara möjlig att tolka och tillämpa, särskilt med beaktande av att bestämmelser förs över från den gamla momslagen till den nya utan någon mate- riell förändring, behövs förtydliganden i författningskommentarerna.

SKR har observerat att, trots att det i utredningsdirektivet anges att materiella föränd-ringar av de svenska reglerna ska undvikas, utredningen föreslår en materiell ändring vad avser uppdelning av den ingående skatten. SKR vill framföra kritik mot den före-slagna ändringen, och då särskilt mot att denna inte redovisas i allmänmotiveringen utan endast i föreslagen lagtext samt i författningskommentaren. Ändringen avser införandet av ett nytt tredje stycke i förslagets 13 kap. 29 §. Den föreslagna ändringen får materiella konsekvenser som inte redogörs för i allmänmotiveringen. Inte heller framgår varför ändringen inte kunde undvikas.

SKR anser att samtliga materiella ändringar, som inte kunnat undvikas, tydligt ska redogöras för i allmänmotiveringen. Av motiveringen ska framgå varför ändringen inte kunnat undvikas, samt vilka konsekvenser den medför.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

References

Related documents

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen är ett globalt medicinskt experiment utifrån dessa ”vaccinerna” uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten

SKR anser att bestämmelserna inbegriper bestämmelser på en sådan detaljeringsgrad, särskilt artiklarna 8 och 9, att de riskerar att påverka svensk lagstiftning och de

De underlag som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tar fram inom ramen för civilt försvar kommer att utgöra underlag och stöd för regionernas fortsatta arbete med det

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och anför följande. SKL har inget att erinra mot F-skatteutredningens

Kungsbacka kommun, Kungsbacka, är positiv till förslaget om tillfällig Covid-19-lag och instämmer i motiveringen till förslaget att det genom en särskild lag bör tydliggöras att

Enskilda lärare behöver också vara medvetna om sin bedömning och betygssättning; till exempel på vilken nivå den är i relation till andra lärares, samt vad den får för effekt

I bestämmelsen anges emellertid dels att förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den andra person- en har sin bostad eller arbetsplats

Stockholms universitet, juridiska fakulteteten Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svensk Försäkring Svensk Handel Svenskt Näringsliv Sveriges Advokatsamfund

Vi vill särskilt instämma i den allvarliga kritiken mot att utredningen inte gjort en översyn av de negativa konsekvenserna av momsundantagen inom vård- och utbildningsområdet. En

Det kan dock enligt FAR:s mening övervägas om beloppsgränsen för undantag för skatteplikt bör höjas framgent för att undvika att beskattningsbara personer med begränsad

25 § femte punkten NML ange att en handling som likställs med en faktura enligt 19 § ska innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan för att

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.

mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) som ska vara införda i nationell lagstiftning fram till detta datum. Med ett senare ikraftträdande tillkommer ändringar som behöver

Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter..

Svenska Bankföreningen (Bankföreningen) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget En ny mervärdesskattelag. Bankföreningen är i grunden positiv till förslag

utredningen inte har fullgjort sitt uppdrag. I synnerhet som denna brist framhålls i ett särskilt yttrande till betänkandet anser NSD att det är oacceptabelt att detta avsteg

En låg moms på bostadshyra skulle öka utrymmet för investeringar, både i nyproduktion och renovering, samt innebära lägre hyror än idag eftersom all ingående moms – i de

Antalet företag som påverkas i denna del uppskattas till 2000 och samtliga är små företag.. Regelförändringar är typiskt sett mer kännbara för små företag

Bestämmelsen behöver därför justeras för att även reglera de fall då centraliserad klarering används och tullskulden uppkommer i ett annat EU-land men varan importeras

SKR anser att regeringen bör utreda vilken miljöövervakning som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten samt se till att resurser fördelas till

Länsstyrelsen delar utredarens uppfattning att en förutsättning för att bedriva hälso- och sjukvård i kris och krig är tillgången på personal för hela vårdkedjan. Utredaren

De regionala planerna för masskadeplanering bör även innehålla en delplan som beskriver hur uppgiften ska lösas autonomt, det vill säga utan möjlighet till stöd från andra