• No results found

”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-01-08 Utbildningsdepartementet Karin Pilsäter

070-382 65 55 Sverige karin.pilsater@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska

kunna nå en behörighetsgivande examen

genom VAL

U2019/03260/UH

TCO välkomnar att fler ska kunna antas till utbildning för att nå en behörighetsgivande examen. TCO hänvisar till remissyttrande avgivet av Lärarförbundet för synpunkter kring de konkreta förslagen.

Att komma tillrätta med bristen på behöriga lärare är en mycket angelägen uppgift.

Vi vill samtidigt påtala behovet av en permanent möjlighet till kompetensutveckling för behöriga lärare exempelvis vad avser att vidga sin behörighet.

Therese Svanström Karin Pilsäter Ordförande Utredare

References

Related documents

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •