• No results found

Remiss - Ändringar i Högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, dnr U2020/03053/UH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss - Ändringar i Högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, dnr U2020/03053/UH "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet barn och ungdom

2020-06-17

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 135

Dnr 2020/463

Remiss - Ändringar i Högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, dnr U2020/03053/UH

Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar att tillstyrka promemorian.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsdepartementets promemoria föreslår ändringar i Högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet, dels att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet.

Förslag: I högskolelagen ska införas en bestämmelse om att det i högskolornas verksamhet som en allmän princip ska gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

Skälen för förslaget: Den akademiska friheten är ett viktigt kärnvärde i högskolans verksamhet och bör markeras i lag. Som utredningen framhåller är akademisk frihet ett kärnvärde i högskolans verksamhet och en

förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund samt för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället.

Förslag: I högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet.

Skälen för förslaget:

Lärosätenas ansvar behöver tydlig göra i högskolelagen. För att möjliggöra att lärosätena ska ta ett större ansvar för yrkesverksammas kompetens utveckling föreslår utredningen en lagändring som innebär att det i utbildning på grundnivå och avancerad nivå även ingår fortbildning och vidareutbildning. Enligt utredningens bedömning förstärker en sådan reglering det politiska signalvärdet och bidrar till att lyfta frågan om det livslånga lärandet i lärosätenas prioriterings- och uppföljningsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet barn och ungdom

2020-06-17

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga negativa barnrättskonsekvenser

Beslutsunderlag

• Handläggarens tjänsteutlåtande

• Promemoria - Ändringar i Högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, dnr U2020/03053/UH

Beslutet skickas till

• Utbildningsdepartementet

References

Related documents

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet yttrar sig härmed över regeringens promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

- ”I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det om givande samhället och informera om sin verksamhet samt att verka för att forskningsresultat tillkomna vid

Martin Hellström Rektor.

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

I remissvaret på STRUT-utredningen påtalade KTH att en förutsättning för att kunna erbjuda ytterligare fort- och vidareutbildning där uppdragsutbildning inte är en möjlighet

En viktig förutsättning för deras frihet ligger dock även i lärosätenas institutionella frihet och autonomi gentemot staten i övrigt, såtillvida att det är denna autonomi

Lärosätena har redan idag ett ansvar för att främja livslångt lärande, exempelvis inom ramen för dimensioneringen av utbildningsutbudet och inom samverkansuppdraget. Vid MDH

Sophiahemmet Högskola bifaller de förslag på ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

KK-stiftelsen har under 2019 tagit upp synpunkter avseende det livslånga lärandet i sitt svar till Inbjudan för synpunkter på regeringens forskningspolitik 1 och i sitt remissvar

En framtida regering skulle om högskolelagen ändras enligt föreslaget kunna driva politik för att dels ändra värdegrunden för högskolans arbete och samtidigt ändra i

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Högskolans utbildningsutbud innehåller sedan länge fort- och vidareutbildning i olika former: kurser för nyfikenhetsbaserad personlig utveckling, kompetensutveckling

Remissvar angående promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (dnr.

Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av

Universitetet anser dock att även huvudmannens ansvar att främja och värna den akademiska friheten måste framhållas, att utbildningens frihet borde nämnas explicit i lagtexten,

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet Vetenskapsrådet har granskat de förslag