Remiss – Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteanteckning 2020-04-23 Vår referens KS 2019/146 Er referens Ju2020/01217/L5 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Beatrice Arturson 0346-88 61 49 beatrice.arturson@falkenberg.se Till Justitiedepartementet Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00

e-post: kommun@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C

kommun.falkenberg.se

Remiss – Komplettering av departementspromemorian

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa

andra brott (Ds 2019:1) i fråga om

personuppgiftsbehandling

Vid beredningsmöte 2020-03-31 med kommunstyrelsens presidium beslutades att kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun inte avger svar på rubricerade remiss. Beatrice Arturson Kanslisekreterare KS 2019/146 2020.1720 2020-04-23

Figure

Updating...

References

Related subjects :