• No results found

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Stockholm den 25 augusti 2020 1 (2)

Rektorskansliet

Ersta Sköndal Bräcke högskola Besöksadress: Telefon: 08-555 050 00 Bankgiro: 5663-3068 Box 11189 Stigbergsgatan 30, Stockholm Fax: 08-555 050 60 Bank: SEB Stockholm 100 61 Stockholm E-post: info@esh.se Organisationsnr: 556688-5280 Swiftadress: ESSESESS

www.esh.se VAT-nummer: SE556688-528001

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten 103 33 Stockholm

u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet

(Dnr

U2020/03053/UH)

Ersta Sköndal Bräcke högskola har beretts möjligheten att lämna synpunkter på promemorian

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Nedan presenteras Ersta Sköndal Bräcke högskolas yttrande.

Akademisk frihet

Ersta Sköndal Bräcke högskola instämmer i promemorians beskrivning av akademisk frihet som ett kärnvärde, och vikten av att detta på ett tydligt sätt formuleras i lag. Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet och att statens ansvar därmed lämnas utanför. Högskolan föreslår istället att statens ansvar för att främja och värna akademisk frihet tydliggörs, samt inkluderas i lagtexten. Ersta Sköndal Bräcke högskola ansluter sig därför till det förslag på ändring av lagtexten som SUHF presenterar i sitt remissvar:

”För högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.”.

Livslångt lärande

Ersta Sköndal Bräcke högskola bejakar promemorians beskrivning av livslångt lärande som en viktig och växande del av universitets och högskolors verksamhet. Högskolan avstyrker dock den föreslagna lagtexten då den riskerar att öka regleringen av lärosätenas verksamhet, vilket strider mot autonomiprincipen. Om regeringen ser behov av särskilda satsningar på fort- eller vidareutbildning kan detta bättre regleras genom förändringar i nuvarande finansieringsmodell för högre utbildning. Den modell, byggd på prestationsbaserad ersättning, som funnits sedan början av 1990-talet tenderar att ekonomiskt gynna

campusförlagda programutbildningar på helfart. Om satsningar på livslång lärande – vilka inte sällan är mer kortsiktiga, bedrivs i alternativa pedagogiska former och vänder sig till studenter i andra livssituationer – ska kunna vinna ytterligare mark behöver denna modell ses över. I en sådan översyn är det viktigt att värna lärosätenas autonomi och rådighet över ekonomiska resurser. Ur ett sådant perspektiv bör öronmärkta anslag för olika ändamål, till exempel för livslångt lärande, undvikas.

(2)

References

Related documents

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet yttrar sig härmed över regeringens promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har av Utbildningsdepartementet uppmanats att inkomma med synpunkter på promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Utbildningsdepartementet har utifrån delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i

Det står i promemorian att det bara ska vara ett förtydligande och inte en ändring av lärosätenas nuvarande uppgifter eftersom de har haft detta uppdrag även tidigare, men då

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av

UKÄ anser att det är positivt att ändringar i högskolelagen, även på principnivå, på ett tydligare sätt öppnar för möjligheten att följa upp och utvärdera verksamheten inom de

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet Vetenskapsrådet har granskat de förslag

Västra Götalandsregionen anser därför att lärosätena måste tillföras ytterligare resurser och ges nya förutsättningar för att kunna svara upp mot de nya kraven på