• No results found

Remissvar avseende Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, Utbildningsdepartementet dnr U2020/00750/GV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, Utbildningsdepartementet dnr U2020/00750/GV"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Remissvar

Datum: 2020-03-31 Dnr: 2020-24

Myndigheten för kulturanalys | Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg | Besöksadress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg

Tel: 031-395 20 00 | E-post: info@kulturanalys.se | Org nr: 202100-6404 | www.kulturanalys.se

Remissvar avseende Statistik om

studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen,

Utbildningsdepartementet dnr

U2020/00750/GV

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar och personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV”

Myndigheten för kulturanalys har inga synpunkter på remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av direktör Sverker Härd. Statistiker/utredare Fredrik Lindström har varit föredragande.

Sverker Härd

Direktör

Fredrik Lindström

References

Related documents

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

– med färre studieorter så blir det svårigheter för elever med sämre socioekonomiska förutsättningar att ta del av utbildningen. ISR anser heller inte att det är huvudmannen

Sollefteå kommun menar att det visserligen är bra att Skolverkets beslut utökas till att gälla fyra år, men för att ge anordnare av elitidrottsutbildning på gymnasienivå

SBBF bedömer att förslaget är positivt och välkomnar en ökad tydlighet kring idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan med en idrottsutbildning istället för två

Vår förhoppning var att det nya förslaget skulle leda till att kostnaderna för RIG, drygt 40 miljoner kronor, skulle minskas till förmån för ett stöd till NIU-systemet

hänsynstagande till idrotternas särart i framtida dimensionering – kan vara till godo för elitidrotten och de elever som ska kombinera studier och elitmässig satsning på sin

Tidigare studier om specialidrottsundervisningen (Ferry & Olofsson, 2009) pekar, till skillnad mot de synpunkter som framkommit under bakgrunden i skrivelsen, mot att en

Remissvar för Region Västmanland genom Regionövergripande ST-studierektor Ulrika Foldevi på delegering av Kent Nilsson, direktör för Centrum för Innovation, Forskning och

Utredningen har heller inte redogjort för hur det föreslagna nya systemet som reglerar utbudet ska leda till att fler elever faktiskt väljer program inom bristyrken. Vi hade gärna

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Utredningen föreslår också att ett kompensatoriskt schablonbelopp, baserat på elevernas meritvärde, ska läggas till eller dras ifrån den interkommunala ersättningen respektive

Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe internet access and use, and digital participation in everyday life among adolescents and young adults

små 100 sider vises det, hvorledes Goldschmidt i Hjemlps honorerede sine egne krav om kompositions­ teknik, om fortasllekunst.. D er er stor kombinatorisk sikkerhed

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen. Riksrevisionen avstår att yttra

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer