• No results found

Remissvar avseende Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, Utbildningsdepartementet dnr U2020/00750/GV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, Utbildningsdepartementet dnr U2020/00750/GV"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar

Datum: 2020-03-31 Dnr: 2020-24

Myndigheten för kulturanalys | Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg | Besöksadress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg

Tel: 031-395 20 00 | E-post: info@kulturanalys.se | Org nr: 202100-6404 | www.kulturanalys.se

Remissvar avseende Statistik om

studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen,

Utbildningsdepartementet dnr

U2020/00750/GV

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar och personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV”

Myndigheten för kulturanalys har inga synpunkter på remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av direktör Sverker Härd. Statistiker/utredare Fredrik Lindström har varit föredragande.

Sverker Härd

Direktör

Fredrik Lindström

References

Related documents

Utredningen har heller inte redogjort för hur det föreslagna nya systemet som reglerar utbudet ska leda till att fler elever faktiskt väljer program inom bristyrken. Vi hade gärna

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..