• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2017-10-03

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 11 oktober 2017, klockan 09.15 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Sammy Gunnarsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L)

(2)

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten

(3)

Föredragningslista

Kaffe 09.00 – 09.15

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

4. Information

5. Direktiv vårdprocess demens 09.20 – 10.00 Mats Wennstig 6. Verksamhetsinformation, folktandvården

- Upphandlingsbeslut förhyrning folktandvården Olofström

- Igångsättningsbeslut lustgasdestruktion - Förslag till tandvårdstaxa 2018

10.00 – 10.20 Håkan Bergevi

7. Delårsbokslut augusti 2017, folktandvården 10.20 – 10.40 Håkan Bergevi Marie Drugge 8. Månadsrapport september 2017, folktandvården 10.40 – 10.50

Marie Drugge 9. Verksamhetsinformation, primärvården

- Jourcentral Karlshamn

-Besöksstatistik drop-in-mottagning, Brunnsgårdens VC och Samaritens VC - Telefoni statistik

- Gränsdragningsdokument samverkansnämnden - Svar på granskningen av strokevården

10.50 – 11.10 RosMarie Nilsson

(4)

10. Delårsbokslut augusti 2017, primärvården 11.10 – 11.30 RosMarie Nilsson Eva Karlsson Pagels Agnes Lindeberg Anna Jansson 11. Månadsrapport september 2017, primärvården 11.30 – 11.40

Eva Karlsson Pagels

Lunch 11.40 – 12.25

12. Hyrläkarberoendet - återkomma till

landstingsstyrelsen med åtgärder, primärvården

12.25 – 12.40 Anna Jansson 13. Uppföljning telefontillgänglighet, primärvården 12.40 – 12.55

Agnes Lindeberg 14. Nytt underlag till svar på inriktningsbeslut för

primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

12.55 – 13.15 RosMarie Nilsson

Gruppmöte 13.15 – 14.15

Ärenden för beslut Ärendenummer:

15. Delårsbokslut augusti 2017, folktandvården 2017/01258 16. Delårsbokslut augusti 2017, primärvården 2017/01248 17. Månadsrapport september 2017, folktandvården 2017/01259 18. Månadsrapport september 2017, primärvården 2017/01250 19. Upphandlingsbeslut förhyrning folktandvården

Olofström 2017/01255

20. Igångsättningsbeslut lustgasdestruktion, folktandvården

2017/01256 21. Förslag till tandvårdstaxa 2018 2017/01257 22. Hyrläkarberoende - åtgärder inom primärvården 2017/01260 23. Gränsdragningsdokument hjälpmedelcenter 2017/00942 24. Svar på revisionsrapport Granskning av

(5)

25. Nytt underlag till svar på inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

2016/00479

26. Delegationsbeslut

27. Beslutslogg

28. Anmälningsärenden

29. Nästa sammanträde 8 november 2017

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 3 oktober 2017

Martina Leinvall Sekreterare

References

Related documents

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

Nämndens verksamhetsplan har som syfte att vara det övergripande dokumentet för förvaltningens totala verksamhet tillsammans med förvaltningens handlingsplan. Varje

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Förslaget från Folktandvården är att besök hos Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker eller hos privata tandläkares mottagningar likställs med öppenvårdsbesök i

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret